Главен юрисконсулт 975-90-48Дата15.01.2018
Размер176.2 Kb.
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТА АННА” – СОФИЯ АД


Главен

юрисконсулт

975-90-48

Главен

счетоводител

975-91-17

Технически

секретар

975-92-20; факс: 975-90-12


Централа: 975-90-00 sv.anna_sofia@abv.bg www.sveta-anna.eu гр. София ул. „Д. Моллов” №1

Изх. №04-746/07.02.2014 г.

П О К А Н А

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна” – София АД на основание чл.13б, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала във връзка с ПМС №127 на МС от 27.05.2013 година и Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции


ОТПРАВЯ НАСТОЯЩАТА ПОКАНА
до всички заинтересовани институции да предоставят оферта за комплексно банково обслужване на УМБАЛ „Света Анна” – София АД за срок от 1 (една) календарна година.
1.Предмет на настоящата покана - вид и характеристики на финансовите услуги – Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на УМБАЛ „Света Анна” – София АД, което включва, но не се изчерпва с изброените по-долу дейности:

  • откриване и обслужване на разплащателна сметка

  • касови операции

  • междубанкови и вътрешнобанкови преводи

  • превод на възнаграждения на служители на лечебното заведение

  • депозити и други банкови операции, свързани с предоставяне на финансови услуги и дейността на лечебното заведение.


2.Място на изпълнение – централен офис и клонове на определения изпълнител.
3.Указания за подготовка на офертата – За участие в обявената покана с предмет – Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на УМБАЛ „Света Анна” – София АД, се представя оферта от участник или от изрично упълномощен от него представител, всеки работен ден от 09:00 часа до 15:00 часа, до 27.02.2014 година включително, в Деловодството на УМБАЛ „Света Анна” – София АД, ж.к. Младост 1, ул. „Димитър Моллов” №1, тел: 02/9759 090.
Всеки участник има право да представи само една оферта, като не се приемат варианти.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. При приемане на офертата върху плика се отбелязват деловодния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър на ДИС, за което на приносителя се издава документ.

Не се приема оферта, която е представена след изтичане на крайния срок или в не запечатан, или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

Всички документи за участие в процедурата се представят на български език, без поправки. Предложения с поправки няма да се разглеждат. Когато документът е съставен на чужд език, се представя и в превод, извършен от заклет преводач, а документът за регистрация на участника – в оригинал с официален превод.

Офертите следва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя и да съдържат документите за участие, посочени по–долу. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа стриктно към обявените от Възложителя условия. Предложението се подписва от законния представител на участника или от изрично упълномощено от него лице. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Срокът на валидност на офертите е 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. През този срок всеки участник е обвързан с условията на представената от него оферта.


4.Съдържание на офертата:

Офертата трябва да съдържа два отделни запечатани и надписани плика, както следва:  • Плик №1 – «Документи за подбор» - в него се поставят документите, изискани от Възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците

  • Плик №2 – «Предложение за изпълнение на поръчката» - съдържа предложението на участника по количествени /ценово предложение/ и неколичествени показатели.


Съдържание на Плик №1 – «Документи за подбор»
1.Списък на представените документи – по образец

2.Актуално състояние или ЕИК

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – по образец

4.Лиценз за извършване на банкова дейност (заверено от участника копие)

5.Декларация, че участникът е запознат с условиятa на поканата – по образец

6.Декларация за срок на валидност на офертата – по образец

7.Декларация, че участникът ще постави терминално устройство АТМ /банкомат/ на територията на лечебното заведение, в случай че бъде избран за Изпълнител – по образец

8.Административни сведения – по образец

9.Проект на договор с включени общите условия на финансовата институция
Съдържание на Плик № 2 – «Предложение за изпълнение на поръчката»
1.Предложение за изпълнение на поръчката по неколичествените показатели – с приложен рейтинг

2.Предложение за изпълнение на поръчката по количествените показатели /Ценово предложение/Забележка: Двете предложения трябва да са подписани и подпечатани от кандидата.
5.Критерии за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта за изпълнение на услугите, предмет на поръчката. Методиката и показателите за оценка са съобразени с Постановление №127 на Министерския съвет от 27 май 2013 година за допълнение на Правилника за реда на упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. За всяко предложение, отговарящо на условията на настоящата документация, се изготвя комплексна оценка за икономически най-изгодна оферта на базата на количествени показатели с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка 60% и неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка 40%.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЖЕСТТА ИМ

В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА
Икономически най-изгодната оферта, определена по следните показатели: Количествени – КК и Неколичествени – НК
К = 60% х КК + 40% х НК, където
К – комплексна оценка, максимален брой точки 100

КК – количествена оценка, тежест – 60 процента тежест в комплексната оценка

НК – неколичествена оценка, тежест – 40 процента тежест в комплексната оценка
ПОКАЗАТЕЛ „КОЛИЧЕСТВЕН”
Показател „ЦЕНА” се изчислява по следната формула:
КК = КК1 +КК2 + КК3 + КК4 + КК5 + КК6 + КК7 + КК8 + КК9 + КК10 + КК11 + КК12 + КК13 + КК14

Всеки един от показателите има определена тежест, която е следната:
КК

КОЛИЧЕСТВEНИ КРИТЕРИИ

ТОЧКИ

КК1

Такса за месечно поддържане и обслужване на РС

15

КК2

Месечна лихва за РС /олихвяване/ - ЗА МЕСЕЦ

15

КК3

Такса за вноска на каса по РС

5

КК4

Такса за изплащане в брой от РС

5

КК5

Такса за директен превод по БИСЕРА в лева

10

КК6

Такса за директен превод по RINGS в лева

5

КК7

Такса за вътрешнобанков превод

5

КК8

Такса за масови вътрешнобанкови разплащания

5

КК9

Такса за откриване на картова сметка БОРИКА и VISA в лева

5

КК10

Такса за поддържане и обслужване на картова сметка

5

КК11

Такса за теглене от банкомат на обслужващата банка

5

КК12

Такса за теглене от банкомат на други банки

5

КК13

Лихва за стандартен срочен депозит за 14 дни в лева - ГОДИШНА

5

КК14

Лихва за стандартен срочен депозит за 1 месец в лева - ГОДИШНА

10

 

ОБЩО

100

Такса за месечно поддържане и обслужване на РС” (КК1)изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса за месечно поддържане и обслужване на РС от участник в процедурата към предложената такса за месечно поддържане и обслужване на РС на всеки участник, умножена с тегловен коефициент 15.


Месечна лихва за РС” (КК2)изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената месечна лихва за РС на всеки участник в процедурата към предложената най-висока месечна лихва за РС от участник в процедурата, умножена с тегловен коефициент 15.
Такса за вноска на каса по РС” (КК3)изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса за вноска на каса по РС от участник в процедурата към предложената такса за вноска на каса по РС на всеки участник, умножена с тегловен коефициент 5.
Такса за изплащане в брой от РС” (КК4)изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса за изплащане в брой от РС от участник в процедурата към предложената такса за изплащане в брой от РС на всеки участник, умножена с тегловен коефициент 5.
Такса за директен превод по БИСЕРА в лева” (КК5)изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса за директен превод по БИСЕРА в лева от участник в процедурата към предложената такса за директен превод по БИСЕРА в лева на всеки участник, умножена с тегловен коефициент 10.
Такса за директен превод по RINGS в лева (КК6)изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса за директен превод по RINGS в лева от участник в процедурата към предложената такса за директен превод по RINGS в лева на всеки участник, умножена с тегловен коефициент 5.
Такса за вътрешнобанков превод” (КК7)изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса за вътрешнобанков превод от участник в процедурата към предложената такса за вътрешнобанков превод на всеки участник, умножена с тегловен коефициент 5.
Такса за масови вътрешнобанкови разплащания” (КК8)изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса за масови вътрешнобанкови разплащания от участник в процедурата към предложената такса за масови вътрешнобанкови разплащания на всеки участник, умножена с тегловен коефициент 5.
Такса за откриване на картова сметка БОРИКА и VISA в лева” (КК9)изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса за откриване на картова сметка БОРИКА и VISA в лева от участник в процедурата към предложената такса за откриване на картова сметка БОРИКА и VISA в лева на всеки участник, умножена с тегловен коефициент 5.
Такса за поддържане и обслужване на картова сметка” (КК10)изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса за поддържане и обслужване е на картова сметка от участник в процедурата към предложената такса за поддържане и обслужване на картова сметка на всеки участник, умножена с тегловен коефициент 5.
Такса за теглене от банкомат на обслужващата банка” (КК11) - изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса за теглене от банкомат на обслужващата банка от участник в процедурата към предложената такса за теглене от банкомат на обслужващата банка на всеки участник, умножена с тегловен коефициент 5.
Такса за теглене от банкомат на други банки” (КК12) - изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса за теглене от банкомат на други банки от участник в процедурата към предложената такса за теглене от банкомат на други банки на всеки участник, умножена с тегловен коефициент 5.
Лихва за стандартен срочен депозит за 14 дни в лева” (КК13)- изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената годишна лихва за стандартен срочен депозит за 14 дни в лева на всеки участник в процедурата към предложената най-висока годишна лихва за стандартен срочен депозит за 14 дни в лева от участник в процедурата, умножена с тегловен коефициент 5.
Лихва за стандартен срочен депозит за 1 месец в лева” (КК14) - изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената годишна лихва за стандартен срочен депозит за 1 месец в лева на всеки участник в процедурата към предложената най-висока годишна лихва за стандартен срочен депозит за 1 месец в лева от участник в процедурата, умножена с тегловен коефициент 10.

В случаите, в които даден участник/ци предложи цена 0.00 лв., то той/те получава/т максимален брой точки, а при изчислението на следващ участник, във формулата се слага най-ниска цена 0,01 лева.
ПОКАЗАТЕЛ „НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ”
Показател „Неколичествени критерии” се изчислява по следната формула:
НК = НК1 +НК2 + НК3

Всеки един от показателите има определена тежест, която е следната:
НК

НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ

ТОЧКИ

НК1

Рейтинг на кандидатите - присъден от агенция за кредитен рейтинг – по приложена таблица

40

НК2

Интернет банкиране

20

НК3

Време на обслужване на плащанията

40

 

ОБЩО

100

Рейтинг на кандидатите – присъден от агенция за кредитен рейтнг” (НК1)изразява се в цифра, представляваща съотношението между присъдения максимален кредитен рейтинг от Агенция за кредитен рейтинг на участник в процедурата към присъдения кредитен рейтинг на участник в процедурата, умножена с тегловен коефициент 40.
Характеристика на съответния рейтинг

Дългосрочен рейтинг

Точки

Standard & Poors

Fitch

Moody's

BCRA

Най-висока сигурност

AAA

AAA

Aaa

AAA

18

Изключително ниска степен на риск

AA+

AA+

Aa1

AA+

17

AA

AA

Aa2

AA

16

AA-

AA-

Aa3

AA-

15

Има известна уязвимост по отношение на неблагоприятни промени в икономическия климат

A+

A+

A1

A+

14

A

A

A2

A

13

A-

A-

A3

A-

12

Адекватна способност за покриване на задълженията, по-висока откритост за неблагоприятни промени в средата

BBB+

BBB+

Baa1

BBB+

11

BBB

BBB

Baa2

BBB

10

BBB-

BBB-

Baa3

BBB-

9

Значителна степен на сигурност, откритост за неблагоприятни промени в икономическите и финансови условия

BB+

BB+

Ba1

BB+

8

BB

BB

Ba2

BB

7

BB-

BB-

Ba3

BB-

6

Понастоящем задълженията могат да се обслужват, но съществува значителна несигурност

B+

B+

B1

B+

5

B

B

B2

B

4

B-

B-

B3

B-

3

Значими рискове

CCC+

CCC

Caa

C

2

Висок риск

CCC

CC

Ca

Много висок риск

CCC-

C

Ca

Вероятно необслужване на задълженията

CC

DDD

Ca

D

1

Почти сигурно бъдещо необслужване на задълженията; Фактически фалит

CC

DD

Ca

C

D

C

Интернет банкиране” (НК2) – 20 точки

  • Възможност за интернет банкиране – 10 точки

- Две или повече платформи – 10 точки

- Една платформа – 5 точки  • Надеждност на платформата за интернет банкиране – 10 точки

- Наличие на три предвидени защитни механизми – 5 точки

- Наличие на повече от три предвидени защитни механизми – 10 точки


Време на обслужване на плащанията” (НК3) – 40 точки

В зависимост от това дали участниците ще обслуждат плащанията в посочените по-долу срокове, същите получават по 5 точки за всеки покрит срок на дебитен/кредитен вальор, както следва:
ПРЕВОДИ В BGN

Носител

Платежна система

Срок на депозиране/приемане на нареждането

Дата на изпълнение

Дебитен вальор (за сметката на наредителя)

Кредитен вальор (за сметката на получателя)

Електронен

Бисера

До 15 часа

Същия работен ден

Същия работен ден

Същия работен ден

Рингс

До 15 часа

Същия работен ден

Същия работен ден

Същия работен ден

Вътрешнобанкови

До 18 часа

Същия работен ден

Същия работен ден

Същия работен ден

Бисера/Рингс

До 16,30 чеса

Същия работен ден

Същия работен ден

Същия работен денНа първо място ще бъде класирана офертата, получила най-висока комплексна оценка.
6.Сключване на договор:

1.Във връзка с изпълнение на разпоредбите на т.3.1 и 3.2 от Приложение №3 към чл. 13б от Правилника за реда упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала следва да се сключат толкова договора, съгласно нетната експозиция към края на всеки месец на база на салдата към последната дата на съответния месец. Договори се сключват с класираните, съгласно утвърдения от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Анна” – София АД протокол, съгласно правилата на разпоредбите на т.3.1 и т. 3.2 от Приложение №3 към чл. 13б от Правилника, както и чл.101е, ал. 1 от ЗОП след представяне на задължителните документи по чл. 101 е, ал. 2 от ЗОП. Към договора се прилагат всички предложения от офертата на участника.

2.В случай, че определен за изпълнител участник не представи гореуказаните документи или откаже да сключи договор в 30 дневен срок от обявяването му за изпълнител, Възложителят сключва договор с класирания на следващо място участник в процедурата.

3.В изпълнение на т.4.3. от Приложение №3 към чл.13б от Правилника за реда упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, поканата за избор на финансова или кредитна институция се публикува на сайта на Министерство на здравеопазването и във в-к „24 часа”.

4.Ако в резултат спазването на разпоредбите на т.4.3. от Приложение №3 към чл. 13б от Правилника за реда упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, постъпят по-малко от 5 оферти за срок от 10 (десет) работни дни, то Възложителят на основание т.4.6 от Приложение №3 към чл.13б от Правилника публикува втора покана и избира изпълнител на базата на постъпилите оферти, независимо от техния брой.

5.Съгласно т.4.6 от Приложение №3 към чл.13б от Правилника срокът за постъпване на оферти при повторната покана е 5 работни дни.


Изпълнителен директор:

/Д-р Д. Димитров д.м./


Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница