Главния прокурор на Република България


В Сектор „Гражданско-съдебен”страница3/4
Дата20.08.2018
Размер273.5 Kb.
1   2   3   4

В Сектор „Гражданско-съдебен” през проверявания период в сектора са работили трима прокурори за 2001 год., за 2002 – 2004 год. – двама прокурори и от април 2005 г. – четирима.

Дейността на прокурорите от сектора е свързана с подготовка и участие в съдебни заседания, както и произнасяне по преписки от гражданско-правен характер. Най-голям дял заемат преписките по Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на гражданите. Необходимо е да се посочи, че тези преписки се наблюдават от прокурорите от образуването им по първоначално подадената искова молба от засегнатите лица, до влизане на решението по делото в сила – постановено от въззивна или касационна инстанция. Прокурорите от сектора дават конкретни указания относно воденото дело пред всяка инстанция, запознават се с решенията на съответната съдебна инстанция и контролират изготвените жалби от прокурорите от по-долустоящите прокуратури. До 2005 год. в сектора постъпват и преписките по Закона за собствеността на гражданите, по които се проверяват постановленията на Окръжните прокуратури. При отмяна на постановленията са давани задължителни указания относно извършваната допълнителна проверка и изготвяне на съдебно-счетоводни експертизи. В сектора постъпват и изпълнителни листове, издадени по приключени по ЗОДВПГ дела, по които прокурорите дават становище относно наличие на основание за изплащане на сумите по тях. Останалите преписки са молби и жалби на граждани с различни искания, по които прокурорите се произнасят с оглед дадената им от закона компетентност.

За 2001 год. са решени общо 757 преписки. Няма забавени преписки.

За 2002 г. са решени общо 656 преписки.

Решаването на шест преписки по ЗСГ е забавено, но същото е по обективни причини. По посочения вид преписки е работила само прокурор Станева. Работата в сектора – участие в съдебни заседания и решаване на преписки – е била разпределена между двама прокурори, което е затруднявало работата в изключителна степен и е налагало с предимство да се решават преписките, свързани с изтичане на законови срокове.

За 2003 год. са решени общо 628 преписки, от които забавени три преписки по ЗСГ по посочените по-горе причини.

За 2004 год. са решени общо 1381 преписки.

Просрочени са 3 преписки.

За 2005 г. са решени 1453 преписки.

От прокурорите в сектора няма решени преписки, които да не са били от тяхна компетентност.

За решението си по постъпилите молби, сигнали и жалби, прокурорите от сектора са изпращали уведомителни писма.

В сектора се решени и следните преписки със значим обществен интерес:

Пр.№ 9365/2002 г., по която след проверка, са дадени указания за предявяване искове по чл.431, ал.3 ГПК във връзка с постановени решения от РС –Пещера в нарушение на чл.19 от Закона за гражданската регистрация. Такива указания са дадени и на РП-Плевен по пр.29815/05 год. относно постановено решение за промяна на името на Райко Кирилов /Райко кръвта/.

Пр.№ 1871/04 г., образувана по публикация във вестник „Новинар” относно отложено гр.дело, образувано по искова молба на Столична лекарска колегия на Българския лекарски съюз срещу решение на СГС за регистрация на ЕАД „Столичен медицински холдинг”. СГП е встъпила в производството по чл.27, ал.1 ГПК и преписката се наблюдава от прокурор от сектор „гражданско-съдебен”.

Пр.№ 4221/04 г. образувана по сигнал до Главния прокурор от група народни представители от 39-тото Народно събрание, с искане за обявяване на недействителност на договор за продуцентска дейност между БНТ и „Всяка неделя”-ООД.

Пр.№ 21750/05 г. – образувана по изпратени отделени материали по пр.№ 12173/04 г.на отдел „Следствен” на ВКП, образувана по жалба на БПЦ, представлявана от патриарх Максим. От сектор „гражданско-съдебен” е разпоредена проверка на Окръжните прокуратури в страната за регистрирани местни поделения на Българската православна църква в нарушение Закона за вероизповеданията. В резултат на проверката са предявени 16 искови молби по чл.431, ал.3 ГПК, които са уважени на първа и въззивна инстанция.Сектор „Надзор за законосъобразност на съдебните актове”:

/До 2004 г. е бил отдел „Надзор върху изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки”. От средата на 2004 г. и през 2005 г. сектор „Надзор за законност на съдебните актове” към отдел „Съдебен”. Като сектор „Надзор за законност в местата за задържане под стража и изтърпяване на наказанието лишаване от свобода” е бил към отдел „Военни престъпления”. /

През посочения период са работили трима прокурори.

Дейността на прокурорите е свързана с решаването на следните видове преписки:  • образувани по жалби на лишени от свобода за неизвършени или неправилно извършени кумулации на наказания;

  • сигнали на началниците на затвори за наличие на предпоставките по чл.25, ал.1 във вр. с ал.1 от НЩ за групиране на наказанията на лишени от свобода;

- сигнали от прокуратурите в страната за изготвяне на предложения за възобновяване поради допуснати закононарушения при групиране или кумулиране на наказанията „лишаване от свобода”.

За произнасяне по посочените преписки, прокурорите изискват наказателните дела, за да извършат проверка относно постъпилите сигнали и жалби и преценка, допуснати ли са закононарушения, които подлежат на отстраняване. При констатиране на нарушения, прокурорите от сектора изготвят подробни указания за начина на групиране или кумулиране на наказанията до съответните прокуратури за внасяне на предложения по реда на чл.304, ал.1, т.1 НПК. Даваните конкретни указания от прокурорите от сектор „изпълнение на наказанията” за всеки отделен случай при решаването на тези преписки е от особено значение, тъй като по този начин не само се отстраняват допуснати закононарушения, но се предотвратяват и неоснователни задържания.

Прокурорите от сектора се произнасят и по жалби срещу постановления, с които е отказано отлагането на изтърпяването на наказанието или е отказано условно предсрочно освобождаване. Чрез получаване на постановленията за прекъсване на наказанието на основание чл.425, ал.2 НПК и на справки от окръжните прокуратури за неприведените в изпълнение присъди, се упражнява контрол от страна на ВКП върху дейността на окръжните и районни прокуратури.

В сектора се получават и укази за помилване, а до 2004 г. и преписки за трансфер на осъдени лица.

По реда на възобновяването на наказателни дела се изготвят предложения за отстраняване на допуснати закононарушения по влезли в сила определения.

За 2001 год.са решени общо 822 преписки.

За 2002 год. са решени общо 700 преписки.

За 2003 год. са решени общо 1078 преписки.

За 2004 год. са решени общо 2271 преписки.

За 2005 год. са решени общо 1521 преписки.

Въпреки големия обем преписки, няма забавени. Това се обяснява с характера на решаваните преписки – в по-големия си обем те са с оглед искания за групиране или кумулиране на наказания, или отстраняване на допуснати нарушения при определяне на общото наказание, което обуславя необходимостта от максимално бързо решаване на преписките, за да не бъде допуснато незаконно задържане на лицата в местата за лишаване от свобода. Тъй като произнасяне може да има само след запознаване с делата, по които са определени наказанията, сроковете за произнасяне са броени от момента на комплектоване на преписката, в случаите, когато не е било изпратено делото.

През отчетния период в дейността си прокурорите са работили и по изпълнението на различни Указания на зам.главния прокурор и ръководител на ВКП и Окръжни, както следва:

И-42/2000 год., доп. с И-112/2000 г. и И-339/00 г. - за надзор за законност в затворите и следствените арести. Получаваната своевременна информация относно действия и актове в местата за лишаване от свобода – бягство на затворници, починали затворници, гладни стачки и др., дава възможност де се следи за законността в местата за лишаване от свобода и да се вземат мерки за отстраняване на слабости в организацията.;

И-89/1999 г. – относно дейността и надзора над незадържаните осъдени на лишаване от свобода лица по влезли в сила присъди – на всяко тримесечие се получават справки за незадържаните лица;

И- 21/2002 г. относно привеждането на съдебните актове в изпълнение;

И-114/2001 г. – относно контрола при отлагане изпълнение на наказанията на осъдени лица;

И-399/2002 г. – относно контрола по прекъсването на наказанията;

И-418/2002 г. – относно контрола над предложенията на прокурора за условно предсрочно освобождаване и условно освобождаване на лишените от свобода и др. Особено важен е контролът, упражняван по посочените последни две указания, доколкото по процесуален ред преписките не постъпват във висшестоящата прокуратура / липсва интерес от обжалване/, а съдебният акт, с който се допуска освобождаването не подлежи на проверка по реда на възобновяването.

Необходимо е постъпващата голяма по обем информация въз основа на посочените указания и окръжни, да се използва за анализи и изводи за предприемане на конкретни мерки по-нататъшно подобряване на работата и отстраняване на слабости там, където съществуват.

За 2005 год. прокурорите от сектора са участвали в изработването на становище за тълкувателно решение по прилагане на § 90 НК.

Не се установиха случаи, в които прокурори от сектора да са се произнесли по въпроси, които са от компетентност на по-долустоящите прокуратури.

Въз основа на изложеното по-горе може да се направи обобщен извод, че в отдел „Съдебен”, и в трите сектора няма проблеми във връзка със срочното решаване на преписките, тяхното образуване, няма пропуски при уведомяване на жалбоподателите и подалите сигналите. За това допринася и относително постоянният брой работещи в съответните сектори прокурори, които познават работата, което е предпоставка за по-бързо навлизане в проблемите на конкретната преписка и вземане на обосновано и законосъобразно становище. В този смисъл специализацията в отделите е необходима, тъй като води и до по-качествена работа.

Недостатъчният брой прокурори във всеки от секторите, не дава възможност за по-пълно разгръщане на ръководната и контролна функция на отдела и работата по уеднаквяване на съдебната практика, доколкото прокурорите са ангажирани с голям брой дела за съд.заседания и решаването на множество преписки. Необходимо е да се активизира дейността като се извършват конкретни проверки по констатирани нарушения и въз основа на анализи да се набелязват мерки за отстраняването им като се изпращат указания на прокуратурите в страната.
4. Отдел „Административен” при Върховна касационна прокуратура

Работата в отдел „Административен” в периода 2001 – 2003 г. е разпределена между отделните сектори:

1. Инспекторат

2. Кадри и квалификация

3. Международна правна помощ

4. Жалби и сигнали на граждани

5. Финансово стопански

След 2003 г. някои от секторите се обособиха като самостоятелни отдели: отдел „Международна правна помощ”; отдел „Кадри и квалификация”, а през 2005 г. и отдел „Инспекторат”.Сектор „Инспекторат”

В сектора са постъпвали и е работено по преписки, възложени от завеждащ отдел „Административен”.

През 2001 г. в сектора работят четирима прокурори: Славка Славова, Ангел Дончев, Георги Попов и Петър Бакалов.

През 2002 и 2003 г. освен на тях преписки са възлагани и на прокурор Емил Иванов.

2004 г. в сектора са прокурорите – Славка Славова, Ангел Дончев, Евгени Трифонов, Радка Кирова и освен на тях преписки са възлагани на прокурорите: Камен Ситнилски, Володя Коматичев, Катя Антонова и Мария Якимова.

2005 г. преписки за отдел “Инспекторат” са възлагани на прокурорите: Евгени Трифонов, Радка Кирова, Мария Якимова, Камен Ситнилски, Катя Антонова, Володя Коматичев, Здравко Йорданов, Емил Иванов и Малена Филипова.

Броя на преписките, по които е работено през годините е отразен в следващата таблица.


Година

Преписки, по които продължава работата от предишни години

Новообразувани преписки през годината

Общ брой преписки, по които се работи през годината

Приключени преписки в края на годината

2001

55

356

411

345

2002

156

310

466

412

2003

73

250

323

289

2004

88

295

383

331

2005
338


Дейността на сектора/отдела се определя в зависимост от правомощията на Главния прокурор по чл. 115, ал. 1 и чл. 134 от Закона за съдебната власт и правомощията на административните ръководители по чл. 172, ал. 1 и чл. 133 а ЗСВ. Проверките са извършвани при условията и по реда на чл. 119 ЗСВ, съобразени с разпоредбата на чл. 27 от Инструкция № 1 / 2004 г., с цел да се установи за всеки конкретен случай налице ли е неизпълнение на служебните задължения, действия уронващи престижа на съдебната власт или нарушение на правилата на професионалната етика, както и наличие на данни за престъпления, извършени от магистрати.

Съдържащите се в постъпващите сигнали оплаквания често са били за проявено бездействие от следователи по възложените им за разследване дела; продължаване на разследването извън установените от закона срокове; забавяне при решаването на преписките и делата от прокурорите, несъгласие с изразеното в постановения акт становище от съответния магистрат и в тази насока се твърди за нарушение на служебните задължения, както и предположения за корупционни прояви, мотивирали магистрата при взимане на решението; поведение и действия, уронващи престижа на съдебната власт; сигнали, съдържащи твърдения за извършени престъпления.

При проверка по преписките в сектора не се установява неоснователно забавяне при приключването им. Прави впечатление, обаче, че при някои преписки проверките продължават по – продължителен период от време – от образуването им, при постъпването на сигнала в прокуратурата, до окончателното им приключване. През това време са изисквани и прилагани справки, констатации от проверки на съответните следствени служби, от прокуратурите, от НСлС, поради което отчитането на срочността за решаването на всяка преписка се отчита от пълното й окомплектоване с необходимите материали за правилното, обосновано и законосъобразно решаване.

Прокурорите са извършвали и лични проверки по отделни преписки, изискват информация от други прокуратури или следствени служби.

Цялостното движение по всяка преписка е описано подробно във водения дневник на сектора/отдела.

Движението на преписките за периода 2001 – 2005 г. е проверено по дневника и на произволно избрани преписки.

Независимо от установения в някои случаи по – дълъг период от време от образуването до окончателното приключване на всяка преписка, не може да се направи извод за неоснователно забавяне при решаването, тъй като всички материали, справки, доклади или друга информация, необходима за решаването, са изисквани своевременно от прокурорите.

Преписките в сектора са подредени по поредни номера, в отделни папки за съответния месец.

Отделно се съхраняват материалите от извършени ревизии и проверки.

Поддържа се информация по преписки за извършени проверки по сигнали срещу магистрати, за образувани дисциплинарни производства и образувани следствени дела, в изпълнение на Заповед № ЛС – 1783 / 2002 г.

Необходимо е да се засили ролята на “Инспектората” и прокурорите, назначени за работа към този сектор, да осъществяват по – често лични проверки по сигналите срещу магистрати, като в същото време се подобри ревизионното начало.

Образувана преписка срещу определен магистрат, когато е приключила с мнение, че не следва да се налага каквото и да е наказание, по изложени в становището съображения, да се приеме за окончателно решена на този етап, при този сигнал. При постъпили последващи сигнали срещу същия магистрат, да се образува нова преписка, която да се свърже с материалите по първата и при констатирани няколко сигнала срещу едно и също лице да се извърши нова проверка, ако е необходимо и цялостна такава за дейността на магистрата.

Необходимо е да се обменя информация между сектор “Инспекторат” и сектор “Кадри и квалификация” с цел да не се допусне да бъде предложен за повишение магистрат срещу когото се извършва проверка по постъпил сигнал в инспектората.

В изпълнение на Заповед № ЛС-1312/12.04.2006 г. се извърши проверка с оглед установяване движението на преписките в отдел „Административен” и въз основа на представените данни от деловодството на отдела и от прокурор Здравко Йорданов се установи следното:

По 35 преписки след получаването им на съответните дати през 2005 г. и 2006 г. не са предприети действия по разпределението на същите с оглед предмета и при наличната структура в отдела.

Посочените преписки са получени от прокурор Йорданов за периода от м. февруари 2005 г. до 21 март 2006 г. С опис същите са предадени неприключени на 20.04.2006 г.

По 69 преписки, приложени в отделен опис, не е отразено движение по водения на отдела дневник след предаване преписките на г-н Йорданов. Посочените преписки първоначално не се намериха в архива на отдела и при г-н Йорданов. След като беше установено това обстоятелство и след задълбочена повторна проверка по-голямата част от преписките бяха намерени в архива. Същите са били разпределени за работа, но това не е посочено в деловодството. Не е установено движението на около 20 преписки свързани с чисто административна дейност като например копия от заповеди изпратени в отдела, докладни записки, копия от командировъчни заповеди и други, чието издирване продължава. Безспорно е, че не става въпрос за загубването на преписки, а за лошо отразяване по книгите и лошо съхранение и отчетност.

Констатацията на проверяващите е, че част от преписките не са завеждани и разпределяни своевременно, а в деловодното отразяване на тяхното движение има сериозни пропуски от страна на тогавашния зав.отдел прокурор Здравко Йорданов, които са дали негативно отражение върху системата на работата в отдела. В момента проблемите се отстраняват от сегашния зав.отдел „Административен” г-жа Славка Славова.

Преписка № 53216/2005 г. е възложена на г-н Йорданов и към същата са получени и материали в отделни преписки – 11 на брой, относими, по данни на г-н Йорданов, към основната преписка. Тази преписка не е приключена и остава за решаване от г-н Здр. Йорданов.

В сектор „Инспекторат” при ВКП от 01.01.2006 г. до момента са постъпили 676 преписки, като от тях висящи към 31.03.2006 г. са били 115 преписки, по които се извършват проверки.

Проблемните преписки в сектора системно се докладват лично на Главния прокурор.

Със справките от решените преписки се запознава зав.отдела и сезира за резултата от проверките компетентният орган съгласно ЗСВ – административния ръководител на магистрата извършил дисциплинарно нарушение или Главния прокурор, а при данни за извършено престъпление от магистрат се образува досъдебно производство.

При запознаване с резултатите от приключените проверки не са констатирани допуснати закононарушения от прокурори.

Няколко дни преди изготвяне на настоящия доклад прокурори от сектор „Инспекторат” и сектор „Противодействие на корупцията” при отдел І ВКП са образували две досъдебни производства срещу магистрати:

-по пр.пр. № 22022/2006 г. на ВКП

По сигнал на адвокат от гр. Варна до главния прокурор и Висшия съдебен съвет и след съвместна проверка на ВКП и ГДБОП са установени достатъчно данни за извършени престъпления по чл.294, ал.4 и чл.143, ал.1 НК. Образувано е досъдебно производство срещу виновните лица от ОП-Варна. Разследването е възложено на следовател от НСлС на 09.06.2006 г.

-по пр.пр. № 24813/2006 г. на ВКП

Въз основа на писмо на Висшия съдебен съвет съдържащо данни за извършени престъпления от магистрат и друго лице е образувано досъдебно производство срещу следовател от СтСлС по чл.302 НК. Разследването също е възложено на следовател от НСлС на 09.06.2006 г.


Сектор „Кадри и квалификация”

Постъпващите в регистратурата на Върховна касационна прокуратура преписки по кадрови въпроси се докладват на завеждащ отдел “Административен”, който ги възлага за работа на сектор “Кадри и квалификация”.

В сектора постъпват и се завеждат за проучване и решаване следните материали: предложения за назначаване и преназначаване на магистрати; предложения за освобождаване на магистрати; предложения за трансформиране на щатни бройки; писма; списъци на командировани; молби за назначаване на работа; договори, изготвяни са докладни записки и становища по различни кадрови въпроси; постъпва информация и за провеждани семинари, но самата организация по участието на прокурори в семинари и обучение за повишаване на квалификацията е възложено на прокурор, завеждащ сектор “Жалби” – М. Маринова.

Броят на постъпилите, проучени и решени преписки в сектор “Кадри и квалификация” по години е както следва:
Вид преписка

2001

2002

2003

Предложения за назначаване и преназначаване на магистрати

424

266

317

Предложения за освобождаване на магистрати

11

20

7

Предложения за трансформиране на щатни бройки

33

23

42

Докладни записки

49

103

90

Писма

38

51

89

Становища

20

20

9

Списъци на командировани

5

0

0

Болнични листове – проверявани

3

0

0

Молби

341

370

149

Договори

3

0

0

Анализи

3

0

0

Предложенията за назначаване и преназначаване на магистрати, за освобождаване на магистрати, за трансформиране на щатни бройки се отнасят за цялата страна.

Докладни записки са изготвяни по различни въпроси: относно прокурорите, които не са повишавани в ранг; за преместване на служители във ВКП; за трансформиране на щатни бройки в прокуратурите; за продължаване на трудови договори на служители; за възнагражденията на служителите; за провеждане на конкурси за служители в прокуратурата; предложения на конкурсните комисии за назначаване на работа.

Отразените в таблицата „молби” включват проучване на всички постъпващи във Върховна касационна прокуратура молби за назначаване на работа, за участие в провежданите конкурси и др.

При извършената проверка по водените в сектора дневници за периода не се констатира забавяне при проучването и приключването на преписките.

През периода 2001 – 2003 г. в сектора е работил по един прокурор.

Всички постъпващи материали са описвани в дневника с пореден номер за сектора, при което се установява, че през 2001 г. общо постъпилите и обработени материали са 969; за 2002 г. – 888; за 2003 г. – 752.

За всяка година отделно са описвани и всички писма, изпращани от отдел „Административен” до прокуратурите в страната, до министерства, до Висш съдебен съвет и др., като в края на всяка папка за съответната година има приложено копие от писмото. По години техния брой е както следва: 2001 г. – 48; 2002 г. – 97; 2003 г. – 55. По съдържание писмата са относно: искане за график за дежурствата за почивни дни от всички прокуратури; обявяване на конкурси; справки за необходимите средства за работни заплати; указания до прокуратурите във връзка с изготвяне на атестации за повишаване в ранг на прокурори; за изготвяне на график за ползване на годишни отпуски; относно полагане на извънреден труд; относно изготвяне на искания за трансформиране на свободни щатни бройки; указания за изготвяне на годишни отчетни доклади и др.

През 2004 и 2005 г. е обособен самостоятелен отдел “Кадри и квалификация” със завеждащ отдел прокурор Славка Славова, през първата година към него е назначен един прокурор и един правен съветник, а след назначаването на последния за прокурор в Софийска районна прокуратура, втори прокурор.

През 2004 г. в отдела са постъпили и разгледани общо 812 преписки.

От Висшия съдебен съвет са разгледани общо 257 предложения.

64 – за назначаване на прокурори и административни ръководители;

1 – за освобождаване от длъжност;

130 – за преназначаване;

52 за атестиране и повишаване в ранг;

10 за атестиране и придобиване статут на несменяемост.

В изпълнение на решение на ВСС по обявен конкурс на основание чл. 127а ЗСВ за младши прокурори е обявена процедура по провеждането му и са назначени 44 младши прокурори.

През 2005 г. разгледаните преписки са както следва:

175 – за назначаване на административни ръководители и техни заместници;

591 – за назначаване на прокурори;

132 – за атестиране и повишаване в ранг;

36 – за атестиране и придобиване статут на несменяемост.

След проведен конкурс през 2005 г. на основание чл. 127а ЗСВ са назначени 50 младши прокурори.

В отдела се поддържа постоянна информация за заетите и свободни щатни длъжности за прокурори в страната, за тяхното повишаване в длъжност и повишаване на място в ранг; налагани наказания по ЗСВ; заети и свободни длъжности за младши прокурори.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница