Глобалния екологичен фондстраница1/2
Дата19.07.2018
Размер359.5 Kb.
ТипРешение
  1   2
ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА

ГЛОБАЛНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОНДФОРМУЛЯР

за предложение за финансиране на проект

Име на проекта на български език: “Опазване на биоразнообразието в Родопите чрез развитие на възможности за велосипеден туризъм”

Име на проекта на английски език: “Preservation of the biodiversity in the Rhodope Mountains trough new possibilities for cycling tourism in the region”

Кандидатстваща организация на български език: Сдружение “Байкария”

Кандидатстваща организация на английски език: BIKEAREA

Партньори по проекта:

ДДС Широка поляна, ДЛ Мугла, ДДС Женда, община Смолян, СНЦ Био-Б-Еко Борино, Спелео клуб „Силивряк” – Триград, Сдружение „ГИД” Смолян, Сдружение „Момчиладвенчър” – Момчиловци, ПЗЦИР – МаджаровоПродължителност на проекта:

24 месецаОбщ бюджет на проекта, лева:

83 765

Сума, за която се кандидатства от ПМП, лева и % от общия бюджет:

41 395, 49.4 %

В случай на одобрение на предложението за финансиране, ПМП получава пълните права за публично разпространение на информация относно проекта и неговите резултати.

Попълва се от служител на ПМП

Номер на проекта:

Служител приел проекта: Подпис:

Дата на получаване:

І. 00000000КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Име на организацията


Сдружение “Байкария”
2. Общи данни

Решение номер 2 на СГС от 05.03.2007 г. по ф.д. 5068/2004, вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, под номер 20041230002, с Булстат 13102850139;3. Контакти

София, ул. Българска Морава 42, 0898 788 159, email: bikearea@gmail.com ; www.bikearea.org4. Банкова информация

Първа Инвестиционна Банка,

София, бул. „Ал. Стамболийски” 20, тел. 02 935 00 75,

BIC FINVBGSF, IBAN BG83 FINV 9150 12BGN 08 JAQ,

Сдружение „Байкария”

5. Лице за контакт:

Васил Николов Тодев


6. Оторизирано лице, длъжност, номер на лична карта


Васил Николов Тодев , Председател на УС на Сдружение „Байкария”, ЛК 132246259

7. Мисия и стратегически цели на организацията

Сдружение „Байкария” е неправителствена организация създадена през 2004 г, с цел да да подпомага и популяризира развитието на планинско колоездене в България, като интересен и здравословен начин за контакт с природата.Сдружението си поставя за цел да:

- подкрепя развитието на планинското колоездене в България;

- популяризира създаването и поддръжката на вело-маршрути извън пътната мрежа, чрез използване на вече съществуващи горски и полски пътеки, с цел ограничаване вредата върху околната среда;

- консултира централните и местни органи на управление относно колоезденето, както и да създава условия за финансиране и изпълнение на свързани с това проекти;

- подпомага и представя редовното и безопасно колоездене като неразделна част от деликатното общуване с природата;

- окуражава използването на велосипеда като алтернативна форма за придвижване, когато това е възможно, с цел намаляване замърсяването на въздуха и здравословно съществуване;

- работи за подобряване условията за колоездене и обществено осъзнаване нуждите на хората обичащи велосипеда в България.

8. Кратка история на организацията и предишни постижения

Към настоящия момент Сдружение „Байкария” е изпълнило два проекта, свързани с развитието на велосипедна инфраструктура в Западни Родопи. Двата проекта са на обща стойност около 18 000 лв и са финансирани от ДАМС през 2005 / 2006 г.

През м. май 2007г бе учреден клон на организацията в гр. Велинград, който започна работа по проект “Защитените територии в Баташка планина, като ресурс за развитие на екотуризъм и опазване на биоразнообразието в района”, финансиран по Програмата за демонстрационни проекти на Проект „Родопи”, с продължителност 8 месеца и общ бюджет 30 575 лв.

В досегашната си практика Сдружение „Байкария” ежегодно организира масови велосипедни прояви, целта на които е да запознае колоездачната общност с интересни райони за планинско колоездене в България и Република Гърция. Последното подобно събитие, наречено Рудопия’07 премина именно по проектомаршрута, заложен в настоящия проект. Два процента от набраните такси за участие в мероприятието бяха заделени за учредяването на „Фонд за устойчиво използване на защитените територии в Западни и Източни Родопи”, представляващ част от настоящия проект.

Повече информация за дейността на сдружението можете да откриете на www.bikearea.org

9. Капацитет на организацията

3 / 25


10. Финансов капацитет

48 000 лв


11. Роля в проекта


Сдружение „Байкария” е основен инициатор и изпълнител на проекта.

12. Интерес от проекта

13. Финансов и нефинансов принос: 30 075 / 12295


ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

1. Местоположение:

Регион – Южна България, Родопи;

Област – Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково;

Община – Батак, Борино, Девин, Смолян, Чепеларе, Кърджали, Стамболово, Маджарово, Любимец, Свиленград;

Населено място – Велинград, с. Борино, с. Змеица, с. Буйново, с. Кожари, с. Водни пад, с. Триград, с. Мугла, Пампорово, с. Безводно, Кърджали, с. Калоянци, с. Конево, с. Пчелари, Маджарово, с. Ефрем, с. Мезек;

Защитена територия – проектомаршрута преминава в близост до следните защитени територии, които всъщност са и основен негов акцент: рез. Мантарица, рез. Беглика, ЗМ Тошков чарк, Широка поляна, Студената чучурка, Слънчева поляна, Триградско ждрело, Чаирите, Турлата, Рожен, Момина вода, Юмрук скала, Големия сипей, рез. Вълчи дол, ЗМ Орешари, Момина скала, Черната скала, Кован кая, Патрон кая.

2. Кратко описание на проекта
Проекта включва обединяване усилията на няколко НПО, местни организации и частни фирми, заети в сферата на туризма и производството на велосипеди, с цел създаването на туристически продукт, базиран на вело-маршрут на територията на Родопите.

Този маршрут свързва защитените територии в Западни и Източни Родопи, преминавайки в близост до тях по трасе:

- (Велинград – м. Беглика)* – яз. Широка поляна – р. Караджадере – с. Змеица – с. Буйново – с. Водни пад – с. Триград – м. Чаирите – с. Мугла – Пампорово – м. Рожен – м. Хайдушки поляни – х . Свобода – с. Тухла – с. Безводно – яз. Кърджали – гр. Кърджали – с. Зимзелен – Перперикон – яз. Студен кладенец – с. Пчелари – м. Кованкая – Маджарово – с. Ефрем – м. Глухите камъни – с. Мезек. Общата му дължина е около 450 км, като за преминаването му се използват съществуващи горски пътища.

Реализацията на проекта включва: • конкретизиране на трасето;

 • маркиране, събиране на информация и подробно описание на трасето;

 • създаване на пътеводител по трасето;

 • създаване на уебсайт, даващ подробна информация за продуктите, свързани с маршрута;

 • създаване на „Фонд за устойчиво използване на ЗТ в Западни и Източни Родопи”

 • създаване на партньорства с местни доставчици на туристически услуги и туроператори;

 • създаване на партньорства с местни НПО;

 • обучение на представители на местни организации за водачи по трасето;

 • маркетиране на създадения продукт и популяризирането му;

*ще бъде маркирана по проект “Защитените територии в Баташка планина, като ресурс за развитие на екотуризъм и опазване на биоразнообразието в района”


Към настоящия момент сдружение „Байкария” изпълни дейности по подготовката на проекта, включващи конкретизиране на трасето и изготвяне на правна основа за създаването на „Фонд за устойчиво използване на ЗТ в Западни и Източни Родопи”, споразумения със собственици на места за настаняване по трасето и туроператори. Бе събрана и преведена в популярен вид информация, касаеща резерватите в планината, която ще бъде използвана при разработката на пътеводителя и уебстраницата на маршрута.
Междувременно велинградския клон на сдружение „Байкария” започна реализирането на проект “Защитените територии в Баташка планина, като ресурс за развитие на екотуризъм и опазване на биоразнообразието в района”,финансира по програмата за демонстрационни проекти на „Проект Родопи”, който до известна степен се припокрива като цели и идеи с настоящия проект. По този проект ще бъде маркирана и обозначена по подходящ начин отсечката Велинград – Беглика от презродопския маршрут.

Смятаме, че подобен комплексен подход при развитието на „екотуристически” продукт и обединяване усилията на заинтересованите страни ще доведе до дългосрочно развитие на този туристически подотрасъл, като природосъобразен начин за ползване на природните ресурси в Родопите.


3. Обща цел на проекта
Опазване на биоразнообразието в Родопите, като ресурс за социално-икономическо развитие на региона.
4. Конкретни цели на проекта
а) създаване на условия за увеличаване на туристическите посещения в Родопите.

б) развитие на финансов механизъм (Фонд за устойчиво използване на защитените територии в Родопите*) за акумулиране на средства от туристически посещения и реинвестирането им в консервационни и природозащитни дейности в Родопите.

в) подобряване на достъпността и популяризиране на защитените територии в Родопите, като ресурс за развитие на екотуризъм.
*„Фонд за устойчиво използване на защитените територии в Източни и Западни Родопи” представлява обединение усилията на няколко национални и регионални НПО с цел опазване на дивата природа в Родопите, като дългосрочен ресурс за устойчиво развитие на региона.

Фонда набира средства от туристически посещения по протежение на презродопски маршрут, свързващ ЗТ в планината, организиране на събития и продажба на сувенири.

За целта ще бъдат сключени споразумения с туроператори и доставчици на местни услуги, които се ангажират да заделят част от приходите си, свързани с туристически посещения за нуждите на фонда.

Тези средства биват разходвани по предварително одобрена от учредителите му схема с приоритет поддръжка на презродопския маршрут и дейности свързани с природозащитни дейности на територията на Родопите.

Смятаме, че по този начин ще въвлечем по-успешно местната общност и заитересованите страни в опазването на природните ресурси на Родопа и развитието на природосъобразен туризъм, като устойчив източник на доходи.
Началото на Фонда се поставя с подписването на споразумение между Сдружение „Байкария”, Българска Фондация Биоразнообразие и Сдружение „Родопи – планина за всички” при следните цели и механизъм на работа:

С П О Р А З У М Е Н И Е
 1. БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ”, със седалище и

адрес на управление: гр. София, район “Сердика”, бул.“Опълченска” № …, вписана в регистъра на сдруженията с нестопанска цел при Софийски градски съд парт. № 6388, т. 52, р. V, стр. 195 по ф.д. № 1353/97 год., БУЛСТАТ № 121540285, представлявана от РОСЕН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ, в качеството му на изпълнителен директор,

 1. Сдружение „БАЙКАРИЯ”, със седалище и адрес на управление: град

София, район „Възраждане”, ул. „Българска морава”, № 42, БУЛСТАТ 131285139, представлявано от Васил Николов Тодев, в качеството му на председател на управителния съвет,

3. Сдружение „Родопи – планина за всички”, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. Хр. Смирненски 30, вписано в регистъра на сдруженията с нестопанска цел при Смолянски Окръжен Съд, с решение № 468 от 10 Април 2007 година, БУЛСТАТ 120611295, представлявано от Людмил Славчев Гочев, председател на Управителния Съвет


се подписа настоящето споразумение:
І. ЦЕЛИ


 1. Страните обединяват усилията си за опазването и устойчивото

развитие на защитените територии и планината в Източните и Западните Родопи.

2. Създаване и популяризиране на модели и практики за устойчиво развитие сред местните хора.


ІІ. ПРЕДМЕТ 1. Учредяване на фонд „За устойчиво развитие на защитените територии

в Източните и Западните Родопи” към Българска Фондация Биоразнообразие.


 1. Създаване, поддържане и развитие на веломаршрут в Родопите, като начин за набиране на средства във фонд „За устойчиво развитие на защитените територии в Източните и Западните Родопи.”


ІІІ. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДА


 1. Фонда се управлява от съвет за упрвление.

 2. В съвета участва всяка от страните чрез свой упълномощен

представител.

 1. Съветът провежда свои заседания не по-малко от два пъти в годината.

 2. Всяка от страните може да отправи предложение за свикване на

съвета.


 1. Предмет на заседанията са разглеждане на постъпили предложения за финансиране от фонда, финансов отчет и разглеждане на предложения, свързани с популяризирането и управлението на фонда.

 2. Вземането на решение на съвета за управление на фонда става с

консенсус.

10. Съвета взема решения за прекратяване дейността на фонда.

11. Взетите решения се протоколират и се подписват от представителите

на страните. 1. Деловодството на фонда се води от секретар, представител на БФБ.

 2. Секретаря е отговорен за организирането и протоколирането на срещите на съвета за управление на фонда.

 3. Секретаря подготвя и разпространява информация за финансовото състояние на фонда.ІV. НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА


 1. Средства за фонда се набират по сметка:


Прокредитбанк

IBAN: BG96PRCB92301016330328

Българска Фондация Биоразнообразие


 1. Набирането на средства става от:

- отчисления от организирани туристически посещения по веломаршрута

и местатата за настаняване/средствата за подслон;

- дарения;

- собствени приходи на страните по споразумението;

- приходи от интернет резервационна система на веломаршрута.
V. РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА


 1. Разходването на средства става след решение с консенсус на участниците в съвета за управление на фонда;
 1. Средствата от фонда се разходват при спазване на следните условия:

 • за промотиране и поддържане на веломаршрута /издаване на брошури,

уеб сайт/ – не повече от 10 %;

 • за опазване на защитените територии и биологичното разнообразие с приоритет дейности по опазване световно застрашените популации на видра, шипоопашата и шипобедрена костенурка –

не по-малко от 40 %;

 • за поддръжка и развитие на веломаршрута – не по-малко от 40 %;

 • за разходи, свързани с управлението на фонда /осчетоводяване,

организиране на срещите на съвета, кореспонденция, промотиране на дейността на фонда/ – не повече от 10 %.
VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


 1. Прекратяването на юридическото лице на някоя от страните не

прекратява настоящето споразумение.

 1. При оттегляне от споразумението на някоя от страните тя не може

иска предоставените до този момент средства.
5. Обосновка на проекта

Родопите представляват планинска територия с обща площ от около 18 000 кв. км., от които около 85 % са разположени на територията на България. Населението на Родопите е около 660 000 д. , разпределени в 1024 селища, като преобладаващ е броя на много малките селища (под 500 д.).


а. Социално-икономически проблеми в Родопите, като заплаха за природоопазването.
Основни социално-икономически проблеми, които могат да бъдат идентифицирани в разглежданата област са свързани с високото ниво на безработица (по официални данни 18.8% за западни Родопи до 13.9% за източни Родопи при средно около 11 % за страната), ниските доходи на населението и произтичащите от това процеси, свързани с отрицателния естествен и механичен прираст на населението (обезлюдяване на малките селища и миграция към градовете). Изброените по-горе проблеми директно или индиректно влияят върху състоянието на околната среда и опазването на биоразнообразието в района. Като произтичащи проблеми, касаещи опазването на околната среда, могат да бъдат изброени обезлесяването (изсичане на гори и пожари), прекомерният добив на горски плодове, гъби и лечебни билки, бракониерството, посегателството върху защитени територии и т.н.

От друга страна едва около 2,4% от населението на Родопите се препитава чрез туризъм, а в същото време очакванията на местното население за бъдещото развитие на региона до голяма степен са свързани с развитието на именно този сектор на икономиката. Една от целите на този проект е създаването на предпоставки за развитие на туризъм (екотуризъм) в района и оттам създаване на по-голяма заетост в този бранш.б. Защитените територии, като ресурс за устойчиво развитие на територията


Към настоящия момент на територията на Родопите са обявени 223 територии със защитен статут – 9 резервата, 10 поддържани резервата, 96 природни забележителности и 108 защитени местности с обща площ 22 363.51 ха. Изброените защитени територии (ЗТ), са поставени под закрилата на закона с цел да бъдат опазени характерни ландшафти, вековни гори, местообитания, природни и културни феномени, представители на флората и фауната с национално и световно значение (25 фаунистични и 49 флористични вида със световно значение), както и множество ендемични видове (97 животински и 163 растителни вида). За съжаление в много от изброените територии се наблюдават нарушения на защитния статут, бракониерство, изсичане на гори. Причините за това се крият в слабия контрол от страна на съответните органи, незнание на местното население и своеволия на отделни индивиди. Според нас за ограничаването на тези практики и успешното опазване на ЗТ е необходимо да бъдат въвлечени по-пълноценно местните хора и координирани по-добре охранителните мерки на съответните власти. Това пък от своя страна може да стане, ако съответните страни привидят в ЗТ източник на устойчиви доходи и начин за препитание. Изброените ЗТ със своето богато природно и културно наследство представляват ценен туристически ресурс и съответно биха могли да се превърнат в основна атракция за генериране на туристически посещения в Родопите. С настоящия проект ние целим обединяване на усилията на НПО, държавни организации, собственици на малки хотели и ресторанти, отделни индивиди за създаване на общ продукт, който да генерира туристически посещения. Част от приходите от тези посещения се ангажираме да “върнем” обратно в региона под формата на финансиране за природозащитни и консервационни дейности. Това планираме да стане, чрез основаването на фонд, управляван от няколко НПО, който от една страна е обвързан с туроператори и местни доставчици на услуги (чрез които инкасира приходи от туристически посещения), а от друга гарантира и преразпределя набраните средства за природозащитни дейности в Родопите по утвърдена схема.
Описано на кратко идеята ни се свежда до:
а) подбиране, обозначаване и обезпечаване с информация на маршрут, подходящ за велосипеден, пешеходен и конен туризъм, преминаващ в близост до ЗТ и населени места. Така ще бъде улеснен достъпа за туристи (колоездачи, пешеходци) до отделни части на Родопите и ще допринесем за увеличаване на туристическите посещения в района. Това означава повече приходи за местните доставчици на туристически услуги и заетост за местните хора, базирани на ЗТ, като основен туристически ресурс. Очакваме този факт да увеличи знанието на местното население относно важността на ЗТ, като важен фактор за устойчиво развитие на региона.

б) създаване на финансов механизъм (Фонд за устойчиво използване на защитените територии в Родопите), който да гарантира набирането на средства от описания туристически продукт и да ги реинвестира за опазване на биоразнообразието в района и разширяване на консервационните дейности.

в) промотиране и реклама на създадения продукт, с цел привличане на посетители

6. ГЕФ сфера

Биоразнообразие, 80 %

Изменение на климата, 20 %

7. Принос към Тематични области от Националната стратегия

Екотуризъм8. ГЕФ Оперативни програми и ПМП стратегически приоритети

9. Въздействие и индикатори за въздействие

Група І

БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Въздействие 1. Увеличаване на устойчиво управляваните територии със световно значимо биоразнообразие

Брой защитени световно значими видове – 3. Дейности за подпомагане на популациите на световно застрашените видове видра, шипобедрена и шипобедрена костенурка (включени в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN) ще бъдат приоритетно финансирани от Фонда за устойчиво използване на защитените територии в Родопите.

Хектари устойчиво управлявани територии със световно значимо биоразнообразие – около 7000 ха. Това е общата площ на защитените територии, в близост до които ще преминава предложения маршрут. Нашата цел е те да бъдат основен ресурс, генериращ посещения, приходите от които да бъдат реинвестирани в тяхното опазване / разширяване. Според нас това ще доведе до устойчиво управление и ползване на тези територии.
2. Количество (в тонове) въглероден диоксид (СО2) намалено или избегнато чрез прилагане на екологосъобразни практики в транспорта, въведени от проекта в рамките на ПМП.

Един от очакваните резултати от изпълнението на проекта е създаване на условия за посещение на някои от известните туристически обекти в Родопите, чрез използването на немоторизиран транспорт (велосипед, конна езда, пешеходен). Това реално ще доведе до намаляване емисиите на СО2, отделяни в атмосферата от работата на превозни средаства с двигатели с вътрешно горене.

Ако приемем, че общата дължина на маршрута е около 500 км. се получават следните стойности за изминаването му със следните видове МПС :

- лек автомобил (при разход 7л / 100 км) ще отдели 94 кг СО2 при употреба на дизелово гориво и 81 кг СО2 при употреба на бензин. При средно 3 пътника в автомобил, преминаването по маршрута на 500 д. / годишно ще се равнява на отделени 15.698 т СО2, при употреба на дизелово гориво и 13.527 т СО2, при употреба на бензин.

- джип (при разход 10л / 100 км) ще отдели 134 кг СО2 при употреба на дизелово гориво и 116 кг СО2 при употреба на бензин. При средно 3 пътника в автомобил, преминаването по маршрута на 500 д. / годишно ще се равнява на отделени 22.378 т СО2, при употреба на дизелово гориво и 19.372 т СО2, при употреба на бензин.

- автобус – при преминаването на 500 км с автобус на пътник се падат 30 кг СО2. т.е. при 500 д. отделения СО2 ще се равнява на 15 т.


Данните за количестваото на изхвърлените емисии СО2 са взети от сайта на Националната Енергийна Фондация – Великобритания

/ http://www.nef.org.uk/energyadvice/co2calculator.htm /


Група ІІ

Въздействие 1. Увеличение на приходите на хората, ангажирани в ПМП проекти

Брой облагодетелствани домакинства75 домакинства – приемаме, че в населените места по протежението на маршрута (над 25) ще има средно 3 домакинства, които ще бъдат облагодетелствани, като доставчици на туристически услуги във връзка с осъществяването на проекта.

Брой облагодетелствани хора – очакваме над 200 души да бъдат облагодетелствани / въвлечени в дейности свързани със самото осъществяване на проекта и последващото развитие на туристически услуги в района (хора работещи по проекта, обучени водачи / интерпретатори, собственици на малки хотели и ресторанти, туроператори)

Стойност на увеличения приход за облагодетелстваните хора – ако приемем, че прихода, който ще получат облагодетелстваните от реализацията на проекта хора (около 200 д.), е 500 лв. / годишно то следва, че общият очакван приход е равен на около 10 000 лв. / годишно.
Група ІІІ

Въздействие 1. Развитие на сътрудничеството/ съдействието/ разбирането между НПО/ОО и Правителството в местата на изпълнение на ПМП проекти
В реализацията на проекта ще бъдат въвлечени 9 обществени и неправителствени организации.

- ДДС Широка поляна, ДЛ Мугла, ДДС Женда, община Смолян, СНЦ Био-Б-Еко Борино, Спелео клуб „Силивряк” – Триград, Сдружение „ГИД” Смолян, Сдружение „Момчиладвенчър” – Момчиловци, ПЗЦИР – Маджарово,
10. Капацитет на кандидата/партньорството да допринесе за решаване на проблема(ите)
Основен приоритет в дейността на сдружение „Байкария” е развитието на планинско колоездене в България, подпомагайки различните аспекти на тази дейност, а именно създаване на подходяща инфраструктура, създаване на база данни с описани и картирани веломаршрути, издаване на пътеводители и карти на отделни райони, подходящи за практикуване на планинско колоездене. Досегашната ни практика е била насочена в тази насока, с което е свързан и натрупания опит в сдружението. От друга страна по изпълнението на настоящия проект разчитаме на подкрепата на партньори, работещи в сферата на биоразнообразието и природоопазването, горското стопанство и хотелиерството – пряко свързани с дейностите по този проект. Смятаме, че обединените усилия на тези организации могат да гарантират успешното изпълнение на проекта.
11. Целева група
11.1. Целеви групи, които пряко ще се възползват от проекта


 • туристи (велосипедисти, пешеходци) – продукта на проекта е насочен както към организираните, така и към неорганизираните туристи. Смятаме, че чрез постигането му ще бъде улеснен достъпа за туристи до отдалечени места в планината и ще бъдат създадени възможности за запознаването им с природното наследство на ЗТ.

 • местни доставчици на туристически услуги (заети в хотелиерство, ресторантьорство, водачи, превозвачи) – увеличаването на броя на туристите в района ще доведе до по-голяма заетост и по-високи доходи за заетите в изброените дейности.

 • туроператори – ще имат възможността да се възползват от цялостен туристически продукт, включващ транспорт, настаняване, изхранаване и интерпретиране на маршрута и ЗТ.

11.2. Целеви групи, които непряко ще се възползват от проекта


- организациите, които ще работят за опазване на биоразнообразието, използвайки акумулираните от посещения средства
12. Дейности по проекта и времева рамка
1. Създаване и развитие на „Фонд за устойчиво използване на защитените територии в Източни и Западни Родопи”. В рамките на подготвителнияетап на проекта, чрез подписването на споразумение между Българска Фондация Биоразнообразие, Сдружение „Байкария” и Сдружение „Родопи – планина за всички” бе създаден „Фонд за устойчиво използване на защитените територии в Източни и Западни Родопи” към БФБ. Споразумението между трите организации си поставя за цел опазването и устойчивото развитие на защитените територии в Родопите, като дългосрочен ресурс.

За постигане целите на фонда трите организации разработиха механизъм за управление на фонда, набиране и разходване на средства, а именно:

- фонда се управлява от съвет за управление, състоящ се от упълномощени представители на трите организации;

- съвета за управление взема решения относно набирането и разходването на стредства и се събира поне два пъти годишно по предложение на всяка една от страните по споразумението;

- средства по фонда ще бъдат набирани посредством отчисления при реализирането на туристически посещения по маршрута. Това ще става в три основни направления:

а) чрез отчисления от нощувки в места за настаняване, сключили споразумения с БФБ, Сдружение „Байкария” и Сдружение „Родопи – планина за всички”;

б) чрез отчисления от приходите от туристически услуги по маршрута (велосипеди под наем и водачи), предлагани от местни организации, сключили споразумения с БФБ, Сдружение „Байкария” и Сдружение „Родопи – планина за всички”;

в) чрез отчисления от приходите на туроператори, сключили споразумения с БФБ, Сдружение „Байкария” и Сдружение „Родопи – планина за всички”, и предлагащи туристически продукти, базирани на презродопския маршрут;

г) чрез дарения, собствени приходи, продажба на сувенири и др;

- съвета за управление взима решение с консенсус за разпределението на средствата постъпили във фонда по утвърдена схема, според която приоритетно се финансират дейности, свързани с опазване популациите на световно застрашените видове видра, шипоопашата и шипобедрена костенурка и дейности по поддръжката на веломаршрута;


В рамките на подготвителния етап на проекта бяха подписани споразумения с партньорски организации, места за настаняване и туроператорски фирми с цел набавяне на средства за фонда.
През м. Юли 2007 г, в рамките на организирано от Сдружение „Байкария” веломероприятие по протежение на проекто маршрута бяха набрани и очислени по сметката на фонда 300 лв, с което на практика бе поставено начало на дейността му.
Дейността на Сдружение „Байкария” по време на изпълнението на проекта ще бъде насочена към популяризиране дейността на фонда и набиране на средства. Това е заложено в останалите дейности по проекта т.е. всяка една от тях ще бъде насочена към постигането на тези цели. Дейностите включват популяризиране дейността на фонда чрез пътеводителя и уебстаницата на маршрута, разработване на начини за набиране на средства във фонда в рамките на дейността на координационния център, сключване на споразумения с местни организации и частни собственици в рамките на дейност „обособяване на обслужващи центрове по маршрута”.

Продължителност на дейността две години – месеци 1 – 24.


2. Обособяване на „координационен център”. Целта е да бъде създаден „център”, който да се грижи за бъдещото управление на създадения по проекта маршрут. Това включва поддръжка на трасето и уебстраницата, маркетиране на туристически продукти, свързани с трасето, координиране на дейността на доставчиците на услуги по маршрута и връзката им с потребителите на услуги, организиране на мероприятия с цел популяризиране на маршрута. Създаването на подобен център ще спомогне постигането на устойчивост на резултатите от проекта и ще гарантира съществуването му след завършването на проекта.

Като основен инициатор на проекта и дейностите по него сдружение Байкария се ангажира с набирането и поддържането на база данни с информация, касаеща самия маршрут, възможностите за настаняване, наем на велосипеди и водачи по протежението му. Тази информация ще бъде налична, чрез уеб страницата на маршрута или при поискване от заинтересована страна. По време на дейността сдружение Байкария ще работи за изработването на резервационна система, чрез която неорганизирани туристи да могат сами да подготвят пътуването си и да резервират една или повече от предлаганите по маршрута услуги (нощувки, велосипеди, водачи). Това би могло да се извършва чрез уебстраницата на сдружението или чрез продажбата на ваучери. По този начин сдружение Байкария ще има възможността да следи пряко постъпленията от туристически посещения по маршрута и да отчислява предварително договорения процент за набиране на средства за Фонд за устойчиво използване на защитените територии в Родопите.

Накратко работата на координационния център ще бъде насочена към създаването на система за управление на създадените по проекта продукти. Това означава, че в края на двугодишния период сдружение Байкария ще се опита да предложи готова система, включваща предлагане, координация, изпълнение и поддръжка на дейности, свързани с реализацията на презродопския маршрут.

Продължителност на дейността - две години. (месеци 1 – 24)


3. Създаване на нови туристически продукти и бизнес план. Дейността предвижда да бъдат създаени поредица от туристически продукти, базирани на създадения маршрут и съпровождащите го услуги. Тези туристически продукти ще бъдат насочени, както към неорганизираните туристи на българския и външния пазар, така и към организираните от туропеартори туристически групи. Мащабите на маршрута и голямото разнообразие от природни и културни дадености,свързани с него позволяват създаването на широк спектър от продукти (многодневни, кратки, в различните сезони на годината, с различно натоварване, с различен акцент). Създадените продукти ще бъдат предлагани, както директно от Байкария, посредством туристически борси или преки продажби, така и чрез туроператори-партньори, като в тези случаи Сдружение Байкария може да оказва съдействие в осигуряването на местни водачи, велосипеди под наем и т.н. Дейността е свързана и с изготвянето на бизнес план, обхващащ създаването на туристически продукти, ценоопределяне, маркетиране и реализацията им.

Продължителност на дейността две години (месеци 1 – 24)

4. Маркиране на подбрания веломаршрут. Дейността включва маркирането с боя на вече конкретизирания маршрут. За изпълнението и ще бъдат сформирани два екипа – платен (ръководещ дейността) и доброволен (извършващ маркиране и почистване).

Преди полагането на конкретната маркировка ще бъде изготвено писмено предложение за типа на маркировката, базирано на досегашните варианти за велосипедна маркировка у нас и съобразено със стандартите на БТС за пешеходна маркировка. Предложението ще бъде разпространено до заинтересуваните страни и при интерес може да бъде организирана нарочна среща за дискутиране проблематиката със стандартизацията на маркировката. Успоредно с маркирането ще бъде организирано почистване и подравняване на неравности по трасето. Помощ при изпълнението на тази дейност очакваме от ДДС Широка поляна, ДЛ Мугла, ДДС Женда и общините Борино, Смолян и Кърджали.

Конкретизираният маршрут е записан с GPS приемник, като файловете с тракове описващи трасето ще бъдат на разположение през уеб страницата на маршрута. От друга страна информацията с точното местоположение на маршрута ще бъде изпратена до Картография ООД за нанасяне върху туристическата карта на Родопите.

Общата продължителност на тази дейност е два месеца. (месеци 4 – 5)


5. Създаване и издаване на пътеводител. Тази дейност включва набирането на информация, снимки и картен материал, с цел подробното описание на веломаршрута. Набора на информация и снимков материал ще се извърши успоредно с маркирането на трасето (при екип от 5 души, 4 маркират / 1 описва). По този начин ще можем да предоставим максимално точна и актуална информация. Като допълнителна информация ще бъде ползвана и натрупаната в базата данни на сдружението.

В пътеводителя ще бъде поместена информация за географията и историята на Родопите, биоразнообразието и защитените територии, детайлно описание на маршрута, места за настаняване и хранене по трасето, информация за водачи, наем на велосипеди и сервиз, друга полезна информация. Предвидения обем на пътеводителя е 40 страници в тираж 3000 бр (1500 на български и 1500 на английски език).

Пътеводителя ще бъде разпространяван в местата за настаняване и информационните центрове по протежение на маршрута, както и специализираните туристически магазини в страната. Чуждоезични копия ще бъдат разпратени до специализирани издателства в Централна и Западна Европа.

Продължителността на тази дейност е три месеца. (месеци 4 – 6)


6. Организиране на обучителен курс за водачи по трасето. Целта на тази дейност е да бъдат обучени водачи от предварително подбрани центрове по протежението на трасето (Борино, Триград, Смолян, Момчиловци, Кърджали, Маджарово), които в последствие да обслужват създадения туристически продукт. Предвидената продължителност на кусра е 60 часа, като за този период ще бъдат разглеждани теми свързани с воденето на туристически групи, запознаване с особенностите на Родопите, значението назащитениете територии и биоразнообразието, техническо обслужване на велосипеди, първа помощ в планината. Този курс не е професионален, а по-скоро конкретно насочен към обслужването на презродопския маршрут. Лектори ще бъдат професионални планински водачи и специалисти в съответните области. Продължителност: 20 дни. (месеци 6 – 7)
Организиране на курс за водачи по маршрута
Целта на курса е да бъдат подготвени местни водачи / придружители от населените места по протежение на маршрута – Борино, Триград, Смолян, Момчиловци, Кърджали, Маджарово. Курса не е професионален, а по-скоро има за цел практичеки да подготви представители на местни организации, които в последствие да обслужват прилежащата към съответното мясно част от маршрута.

Курса е с обща продължителност 60 ч., разделени на две части – два пъти по 30 ч в западни и източни Родопи. Предвиждаме теоретична и практическа част, като съответно в теоретичната част са включени общи теми, касаещи воденето на групи в планината и по-обширно разглеждане на теми, свързани с биоразнообразието в Родопите, защитените територии и свързаните с тях проблеми, като основен ресурс за развитие на презродопския маршрут.

Цел на курса освен подготовката на местни водачи е и създаването на общност, обединена от създадения маршрут.

Място на провеждане: с. Смилян, гр. Маджарово

Примерна програма на курс за обучение на местни водачи / придружители по маршрута:


 1. Общи положения при воденето на туристически групи / индивидуални туристи – 5 часа

 2. Специфика при воденето на велосипедни групи / поддръжка на велосипеди – 5 часа

 3. Първа помощ – 5 часа

 4. Общи познания по ориентиране, карта, компас – 5 часа

 5. Метеорология – 3 часа

 6. Екипировка – 3 часа

 7. Поведение в екстремни ситуации – 3 часа

 8. Географска характеристика на Родопите (геология, хидрология, климат) – 5 часа

 9. Биоразнообразие на Родопите – 5 часа

 10. ЗТ в Родопите. Резервати, защитени местности, поддържани резертвати, природни феномени – 5 часа

 11. Основни опасности, застрашаващи ЗТ – 3 часа

 12. Културно-исторически обекти по протежението на маршрута – 3 часа

 13. Практически занимания – 10 часа

Лектори:
Васил Тодев – теми 2, 4, 5, 8,12;

Красимир Иванов – теми 1,3,6,7;

Росен Василев – теми 9,10,11,

7. Обособяване на „обслужващи центрове” по протежение на маршрута. Дейността включва подписването на споразумения и оформянето на „обслужващи центрове” по протежение на маршрута. Това ще става на базата на партньорства между сдружение „Байкария” и местни организции, които към този момент осъществяват туристически услуги на територията на съответните общини. Целта е тези центрове да имат свързваща роля (сдружение „Байкария” – местни водачи – туристи), като за целта се използват съществуващи информационни центове или сходни учреждения. Подобно сътрудничество е предвидено с СНЦ Био-Б-Еко – Борино, спелео клуб „Силивряк”, туристическо дружество „Карлък” – Смолян, младежки спортен клуб „Момчил адвенчър” – Момчиловци, ПЗЦИР – Маджарово. Дейността предвижда също така закупуване на велосипеди, с цел отдаването им под наем от съответните центрове. Предвиждаме тези велосипеди да бъдат разпределени равномерно в началния етап след оформянето на маршрута, като в бъдеще те ще бъдат преразпределени в зависимост от натовареността, която получават в различните центрове. Средства за ремонт и поддръжка на велосипедите ще бъдат заделяни от таксите за наем т.е. предварително амортизацията ще бъде калкулирана в цената. При ценообразуването предвиждаме приходите от наем да бъдат солидарно поделени между местните клубове и сдружение „Байкария”, като част от тях ще отиват за ремонт и поддръжка на велосипедите, отчисления за фонда и за покриване на нуждите на съответния клуб. Дейността се развива през месеци 8 – 9.
8. Създаване на интернет страница, обслужваща маршрута. Дейността предвижда създаването на уебсайт, обезпечаващ информационно създадения по проекта продукт. Страницата ще бъде основното средство ,чрез което неорганизирани туристи ще се запознават с маршрута и ще планират пътуванията си. Страницата ще дава информация за трасето, настаняване и хранене, водачи и сервиз, културно-исторически забележителности, велосипеди под наем, резервационна система. Страницата ще бъде преведена на английски език. Продължителност на дейността два месеца. (месеци 6 – 8)

9. Дейности по популяризиране на създадения продукт. Включват поредица от дейности, целящи популяризирането на създадения маршрут/продукт. По-конкретно това означава издаването на дипляна, предназначена за безплатно разпространение в населените места по маршрута и специализирани изложения, участие туристическа борса (Vaкantie – Утрехт, Холандия, WTM – Лондон, Великобритания) органзиране на велопреход (Рудопия) по маршрута, организиране на журналистическо пътуване по маршрута, заснемане на кратък документален филм, представящ създадения продукт. Филмчето ще бъде представено чрез уебстаницата на маршрута, ТВТ и на подходящи филмови фестивали (Еко Филм Фест – Долна Баня).

Продължителност на дейността – една година. (месеци 13 – 24)
13. Продукти на проекта

- маркирани 420 км по трасето Беглика – Широка поляна – Змеица – Буйново – Триград – Мугла – Пампорово – х. Свобода – с. Безводно – Кърджали – Перперикон – Маджарово – Мезек;

- обучени 12 местни водачи по трасето;

- издадени 3000 копия от пътеводител (40 стр.) по трасето на български и английски език;

- обособени шест „обслужващи центрове” по трасето, предлагащи водачи, информация и велосипеди под наем;

- създаден уебсайт, съдържащ подробна информация за маршрута – на български и английски език;

- обособен основен „координиращ център”, даващ цялостна информация за маршрута и изпълняващ функции по поддръжката, маркетирането и осъществяването на туристически пътувания по трасето;

- създаден „Фонд за устойчиво използване на защитените територии в Родопите”, акумолиращ и разпределящ средства от туристически посещения по маршрута;14. Устойчивост на проекта

14.1. Финансова устойчивост

Финансовата устойчивост на крайният продукт от реализацията на проекта, ще бъде базирана на броя на туристическите посещения, които ще бъдат осъществени в бъдеще. За увеличаването на този брой разчитаме на:


 • партньорства с други НПО и туроператорски фирми.

 • реинвестиране на средства от нарочно създаден фонд, за поддръжка на трасето.

 • организиране на мероприятия с цел посещения по маршрута.

 • добра информационна обезпеченост (уебсайт, пътеводител, информационни табла), които да провокират интерес и да гарантират безопасното / интересно преминаване по маршрута.

 • промотиране и реклама на създадения продукт.

 • очаквано бъдещо увеличение на туристическите посещения в района по конюктурни причини ( влизане на България в ЕС, увеличен брой на пътувания на българи)

14.2. Интегриране в дългосрочни процеси


Развитието на екотуризъм или велотуризъм е залегнало в плановете за развитие на трите основни общини по маршрута – Велинград, Смолян и Кърджали. Това предвижда в бъдеще тези дейности да бъдат приоритетно развивани от споменатите общини. В този смисъл реализацията на този проект се вписва във визията за бъдещо развитие на посочените райони.

От друга страна голяма част от дейностите заложени в проекта съвпадат с предписанията и дейностите включени в оперативната програма за регионално развитие 2007-2013, разработена от МРРБ.


Извадки от посочените документи можете да откриете в приложенията към формата за кандидатстване.  
Наша цел е реализираният по проекта маршрут в бъдеще да стане част от голям международен маршрут, като това смятаме, че ще доведе до допълнително увеличаване броя на туристите и по такъв начин ще гарантира устойчивостта на продукта във времето.
14.3. Човешки ресурси
В рамките на проекта предвиждаме организиране на обучителна среща / семинар с цел подготвяне на местни водачи / интерпретатори. По този начин се надяваме да обезпечим създадения продукт с човешки ресурс, който да е в състояние да осигурява безопасното и пълноценно преживяване на посетителите по маршрута. В бъдеще е необходимо периодично да бъдат организирани подобни курсове, като се обърне внимание и на местата за настаняване с цел благоустрояването им за нуждите на специализираните туристи (велосипедисти, конна езда).
15. Сътрудничество с други проекти/предложения за финансиране по ГЕФ ПМП

Съхраняване на биологичното разнообразие и устойчиво управление на защитените територии в района на Държавна дивечовъдна станция "Широка поляна" • Опазване на популациите на световно защитените видове - видра (Lutra lutra L.), шипоопашата (Testudo hermanii boettgeri) и шипобедрена (Testudo graeca ibera) костенурки в района на община Доспат


16. Кратко описание на английски език

16.1. Project name - “Preservation of the biodiversity in the Rhodope Mountains trough new possibilities for cycling tourism in the region”
16.2. Justification - The aim of this project is to create a product which combines sustainable use of protected sites in the Rhodope mountains as a source for development of ecotourism in the region. We believe that this way we’ll give our bit in solving some of the main problems in the region like high rate of unemployment, migration, depopulation which actually reflects in environmental problems like deforestation, wildfires, overuse of natural products (fruits, herbs, mushrooms), violation of the protected regime in natural reserves, poaching etc.

Our project is based on the following: • establishment of partnerships with local organizations (NGO, governmental, small business etc) which will help us to build the backbone of the future product.

 • development of a trail (cycling, horse riding, pedestrian) which passes nearby reserves in the Rhodopes and this way provides better access for visitors. We believe that this will bring more tourists in the region, which means more income and employment for the local people, based on the protected sites (natural reserves) as a main attraction. This way we hope to increase the awareness of the local people for the importance of protected areas and well preserved nature.

 • creation of financial tool (fund) to accumulate income from organized use of the route in order to refinance them in maintaining the route and expand the preservation activities in the region.

 • promotion of the product in order to increase the number of the visits in the Rhodopes.


16.3. Location – Rhodope mountains, Southern Bulgaria. Regions of Pazardjik, Smolyan, Kirdjali and Haskovo.
16.4. Project Target Groups


 • local people involved in tourism (guesthouses, restaurants, transport, guides etc.) – the increase of the tourist visits in the region means better income and occupation for this group. They will get a better knowledge of the importance of protected areas.

 • tourists (cyclists, horse riders, pedestrians) – will get better access to and information about isolated parts of the mountains. Will increase the knowledge and awareness about the importance of protected areas.

 • tour operators – they will be able to use a complete tourist product with all the information and research provided.


16.5. Goal and expected impacts
The main goal of this project is to create better opportunities for sustainable use of the protected sites in the Rhodope mountains as a resource for improving the social conditions in the region and expanding the conservation activities in the area.

Expected impacts:
 • implementation of a new approach in the cooperation between local businesses, NGO’s and governmental organizations.

 • establishment of a new tool to help the preservation activities in the Rhodopes.

- increased number of visitors in the region.

 • better knowledge of the local people about the importance of protected areas.

 • raised public awareness about the rich biodiversity of the region.

 • more local people involved with alternative tourism activities.

 • improved access to isolated areas in the Rhodopes.


16.6. Major activities


 • way marking of the designated trail across the Rhodope mountains.

 • preparation and launching of a web page providing detailed information about the project, protected areas, bike routes, accommodation etc.

 • compilation and print of a guide book giving thorough information about the trail (route description, villages, towns, protected areas, accommodation and other services).

 • organizing of training course in order to prepare local guides and other providers of services along the trail.

 • PR and advertising activities to promote the general product created by this project.


16.7. Sustainability
The long term sustainability of this project depends very much on the number of people (tourists) visiting the region and the trail in particular. Our goal is to achieve increase of this number based on the following:

 • partnerships with tour operators, local businesses and other NGO’s.

 • re-investment of income accumulated from tourist visits in the region trough the use of a specialized fund to maintain the trail and expand conservation activities in the Rhodopes.

 • organizing events along the trail and the protected sites in order to promote them and raise awareness among the locals.

 • provided detailed information about the final product (incl. trail, protected sites, villages, attractions etc.) trough a designated web page and guidebook.

 • promotion and advertising of the trail.


16.9. Project Budget – total, from GEF SGP, financial, in-kind - all in Bulgarian leva and percent of total
83765 – 100%, 41395 – 49.4 %, 30 075 – 35.9 %, 12295 – 14.7 %


Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница