Глобалния екологичен фондстраница2/2
Дата19.07.2018
Размер0.58 Mb.
1   2

ІІІ. ПАРТНИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ (моля размножете тази секция за всеки партньор по отделно – друга НПО, местна власт, правителствена структура, научна организация, бизнес структура, неформална група, др.)

1. Име на организацията/групата ДДС „Широка поляна”


2. Контакти гр. Батак, ПК 4580, м. Широка поляна , 03553 21 68, ddsshiroka_poliana@nug.bg

3. Лице за контакт: инж. Тоско Георгиев

4. Мисия и стратегически цели на организацията: държавана дивечовъдна станция

5. Роля в проекта – партньор – подкрепа при маркирането

6. Интерес от проекта

7. Финансов и нефинансов принос – 405 лв нефинансов


-------------------------------------------------------------------------

1. Име на организацията/групата ДДС „Женда”


2. Контакти гр. Кърджали, ПК 6600, ул. Васил Левски 2, 0361 6 51 20, DDSJenda@nug.bg

3. Лице за контакт: инж. Фикри Рамаданов

4. Мисия и стратегически цели на организацията: държавана дивечовъдна станция

5. Роля в проекта – партньор – подкрепа при маркирането

6. Интерес от проекта

7. Финансов и нефинансов принос – 565 лв нефинансов


--------------------------------------------------------------------------

1. Име на организацията/групата ДЛ „Мугла”


2. Контакти с.Мугла, ПК 4847 , общ.Смолян , 03058214, dlmugla@nug.bg

3. Лице за контакт: инж. Велко Праханаров

4. Мисия и стратегически цели на организацията: държавно лесничейство

5. Роля в проекта – партньор – подкрепа при маркирането

6. Интерес от проекта

7. Финансов и нефинансов принос – 270 лв нефинансов

-----------------------------------------------------------------------------


1. Име на организацията/групата ПРИРОДОЗАЩИТЕН ЦЕНТЪР „ИЗТОЧНИ РОДОПИ” - Маджарово


2. Контакти 03720/345; 0887389121 , marin.kurtev@bspb.org

3. Лице за контакт: Марин Куртев

4. Мисия и стратегически цели на организацията – природоопазване, защита на колониите от грабливи птици по долното течение на р. Арда

5. Роля в проекта – партньор – подкрепа при маркирането, създаване на обслужващ център

6. Интерес от проекта

7. Финансов и нефинансов принос – 430 лв - нефинансов


------------------------------------------------------------------------------

1. Име на организацията/групата Пещерен клуб „Силивряк”


2. Контакти – с. Триград, обл. Смолян, пещ. „Дяволско гърло”, 0889052208

3. Лице за контакт: Костадин Хаджийски

4. Мисия и стратегически цели на организацията – пещерно дело, природоопазване

5. Роля в проекта – партньор – подкрепа при маркирането, създаване на обслужващ център

6. Интерес от проекта

7. Финансов и нефинансов принос – 475 лв - нефинансов


-------------------------------------------------------------------------------

1. Име на организацията/групата „Екомонд” ООД


2. Контакти – София, ул. Раковски 13, (02) 9 315 315 , (02) 9 315 315, reservation@ecomonde.com

3. Лице за контакт: Иво Стоилков

4. Мисия и стратегически цели на организацията - туроператор

5. Роля в проекта – партньор при осъществяването на туристически пътувания по маршрута

6. Интерес от проекта

7. Финансов и нефинансов принос

----------------------------------------------------------------------------------


1. Име на организацията/групата „Одисея – ИН” ООД


2. Контакти - София, бул. Стамболийски 20В, 980 51 02, www.odysseia-in.com

3. Лице за контакт: Любомир Попйорданов

4. Мисия и стратегически цели на организацията - туроператор

5. Роля в проекта - партньор при осъществяването на туристически пътувания по маршрута, подпомага популяризирането на създадения продукт

6. Интерес от проекта

7. Финансов и нефинансов принос – 3000 лв – финансов принос


--------------------------------------------------------------------------------

1. Име на организацията/групата „Веломания” ЕООД


2. Контакти - София, ул. Гюешево 83, 812 70 61,www.velomania-bg.com

3. Лице за контакт: Людмил Узунов

4. Мисия и стратегически цели на организацията – производител на велосипеди

5. Роля в проекта – партньор, подпомага закупуването на велосипеди за нуждите на „обслужващите центове”

6. Интерес от проекта

7. Финансов и нефинансов принос – 9000 лв – финансов принос


---------------------------------------------------------------------------------

1. Име на организацията/групата Община Смолян


2. Контакти - гр. Смолян, 030162357, www.smolyan.com

3. Лице за контакт: Илия Годев

4. Мисия и стратегически цели на организацията – общинска администрация

5. Роля в проекта – партнъор, подпомага провеждането на обучителен курс

6. Интерес от проекта

7. Финансов и нефинансов принос – 700 лв – ( 500 нефинансов/ 200 финансов)


---------------------------------------------------------------------------------
Къщи за гости:

 • къща „Роял” – с. Борино – Ферзие Мисиркова

 • къща „Орлец” – с. Буйново – Иван Иванов

 • къща „Силивряк” – с. Триград – Детелина Хаджийска

 • вила „Такови” – с. Момчиловци – Димитър Таков

 • Златко Атанасов – Кърджали

 • ПЗЦИР – гр. Маджарово – Албена Куртева

Информационни центрове и браншови организации за обособяване на „поддържащи центрове”:

 • Био-Б-Еко – с. Борино – Тодор Тодоров

 • Спелео клуб „Силивряк” – с. Триград – Костадин Хаджийски

 • Сдружение „ГИД” – Смолян – Тодор Тодоров

 • „Момчил Адвенчър” – с. Момчиловци – Бобо Кабасанов

 • ПЗЦИР – гр. Маджарово – Марин Куртев

ІV. Списък на ключовите експерти, за които са представени автобиографии и кратка информация (моля избройте поименно и дайте информация в рамките на 100 думи за всеки един, доказващи специфичните знания необходими за изпълнението на този проект)

Красимир Иванов – квалифициран планиски водач с над 10 години стаж в сферата на туризма. Завършил висше образование в УНСС, специалност „Фирмено планиране”. Владее свободно английски, френски и руски езици. Ще вземе участие в разработването на бизнес плана и създаването на туристически продукти по протежение на маршрута, както и в изнасянето на лекции посветени на воденето на групи в планината, туристическа екипировка, метеорология.

Росен Василев – изпълнителен директор на Българска Фондация Биоразнообразие. Ще вземе участие в разработването на програми, свързани с биоразнообразието в Родопите, както и при изготвянето и провеждането на курса за подготовка на местни водачи и придружители.

Георги Мавров – специалност „Маркетниг и връзки с обществеността”. Ще вземе участие при разработването на продуктите, маркетирането им, презентирането на проекта и съпътстващите дейности. Ще участва в разработването на уеб страницата на маршрута и свързаните с него продукти.

Васил Тодев – председател на УС на Сдружение „Байкария”. Специалност География и Геоморфология. Ще вземе участие в дейностите по маркиране на маршрута, списване и издаване на пътеводител, организиране на „подпомагащи центрове” по протежение на трасето. Лектор по време на обучението в частите, касаещи воденето на групи с велосипед в планината, ориентиране и работа с карта, географска и културно-историческа характеристика на Родопите.

V. Списък на приложенията

1. Споразумение за създаване на „Фонд за устойчиво използване на ЗТ в Родопите”

2. Маркетингова визия на Сдружение „Байкария”

3. Картосхема на маршрута

4. Подкрепителни и партньорски писма

5. Извадки от плановете за управление на общини Велинград, Смолян и Кърджали6. Извадка от оперативна програма “регионално развитие”2007-2013  министерство на регионалното развитие и благоустройството 
 7. Автобиографии на ключови експерти, които ще работят по проекта

VІ. БЮДЖЕТ опълнете приложения Excel файл Application_Form_Budget.xls МОЛЯ, не го копирайте в този документ! Приложете го като отделен файл в електронната версия на предложението за финансиране на проект, а в печатната версия поставете на това място разпечатката на бюджета. Моля, включете всички преки разходи, които следва да се направят за реализацията, мониторинга и оценката на проекта. Не забравяйте да заложите средства за документиране и оценка на проведената работа и постигнатите цели (фото/аудио/видео материали)!. Те могат да включват заплати на постоянен екип по проекта – не повече от 15% от общия бюджет по проекта, хонорари на експерти, консултантски услуги, командировъчни, материали за обучение, разпространение на информация и други събития, организиране на семинари, срещи и други събития, строително-монтажни работи и материали и други. Включете и непреките разходи като обърнете внимание, че те следва да не превишават 10% от общата сума на финансовите средства, необходими за реализацията на проекта. Тези разходи включват разходите, които се извършват от кандидатстващата организация/ии, независимо от това дали даденото предложение е финансирано или не, но без покриването на които не може да бъде реализиран проекта, в случай на одобрение за финансиране. Такива например са разходите за поддържане на офис/и, и общи управленски и административни разходи за функционирането на организацията/те. В зависимост от спецификата на предложението телефонните или Интернет разходите например могат да бъдат част от преките или непреките разходи. Ако сте получили финансова помощ от ПМП за дейности за подготовка на предложението за финансиране – включете съответната сума в отбелязания ред от приложения Excel файл Application_Form_Budget.xls. Не забравяйте, че тази сума е част от общата сума на средствата от ПМП и съответно участва в изчисленията на необходимото минимално съ-финансиране!)

VІІ. ВРЕМЕВА РАМКА (използвайте толкова колони, колкото е продължителността на проекта и толкова реда, колкото са дейностите по проекта)

Дейност

Месец 1

Месец 2

Месец 3

Месец 4

Месец 5

Месец 6

Месец 7

Месец 8

Месец 9

Месец 10

Месец 11

Месец 12

1. Обособяване на „координиращ център” – „Байкария”


ХХ


Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Създаване на нови туристически продукти и бизнес план.


Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Маркиране на трасето – „Байкария”


Х

Х

Х

Х
4. Създаване на пътеводител – „Байкария”

Х

Х

Х5. Провеждане на обучителен курс за водачи – „Байкария”
Х

Х
6. Създаване на уеб страница
Х

Х

Х

7. Обособяване на „обслужващи центрове по трасето” – „Байкария” и местни организации

Х


Дейност


Месец 13

Месец 14

Месец 15

Месец 16

Месец 17

Месец 18

Месец 19

Месец 20

Месец 21

Месец 22

Месец 23

Месец 24

Обособяване на „координиращ център” – „Байкария”

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Създаване на нови туристически продукти и бизнес план.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8.Популяризиране на създадения продукт – „Байкария”

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

VІІІ. Логическа рамка

Текстът в логическата рамка трябва напълно да съответства на съответните текстове от предложението за финансиране, изложено по-горе. Мултиплицирайте редовете така че да има по един индикатор на отделен ред.

Йерархия на целите

Индикатори

Източници на информация за индикаторите

Критични предположения/хипотези

Обща цел на проекта

Опазване на биоразнообразието в Родопите, като ресурс за социално-икономическо развитие на региона.
Индикатори за въздействие

Брой защитени световно значими видове – 3. Дейности за подпомагане на популациите на световно застрашените видове видра, шипобедрена и шипобедрена костенурка.Споразумение за разпределение на акумулираните приходи във „Фонд за устийчиво използване на защитените територии в Западни и Източни Родопи” – не по-малко от 40% от тези приходи отиват за дейности, свързани с опазването на отбелязаните видове.

Не се попълва

Конкретни цели на проекта

а) създаване на условия за увеличаване на туристическите посещения в Родопите.

б) създаване на финансов механизъм (Фонд за устойчиво използване на защитените територии в Родопите) за акумулиране на средства от туристически посещения и реинвестирането им в консервационни и природозащитни дейности в Родопите.

в) подобряване на достъпността и популяризиране на защитените територии в Родопите, като ресурс за развитие на екотуризъм.

Индикатори за измерване на целите

а)

- наличие на маркиран веломаршрут в Родопите

- наличие на достъпна информация за създаения маршрут

- наличие на обучени водачи по трасето

- наличие „обслужващи центрове”

- увеличен брой туристи, посетили Родопите с цел вело туризъм и посещение на ЗТб)

- наличие на изработени споразумения между страните, управляващи фонда и трети страни, предоставящи услуги свързани с създадения продукт

- наличие на средства по сметката на фонда

в)

- органзиране на мероприятия, популяризиращи запазената природа в ЗТ

- наличие на филм за ЗТ и маршрута


а)

- www.bikearea.org, www.mtb-bg.com, специализирани издания,

пътеводител по маршрута

б)

- документация сдружение „Байкария”, БФБ, "Сдружение „Родопи – планина за всички”в)

- - www.bikearea.org, www.mtb-bg.com, архив сдружение „Байкария”

Приети предположения, които, ако се реализират и са постигнати конкретните цели по проекта ще се достигне общата цел.

а) „Екотуризмът е отговорно пътуване до естествени природни области, което съхранява околната среда и подобрява благосъстоянието на местното население.” – според приетата етична харта за развитие на екотуризъм в Родопите.
б) ще доведе до набирането на средтсва, които целево ще се използват за опазване на световнозастрашени видове в Родопите
в) ще повиши общественото разбиране и ангажираност относно значението на запазената природа, като ресурс за устойчиво развитие


Продукти на проекта

- маркирани 420 км по трасето Беглика – Широка поляна – Змеица – Буйново – Триград – Мугла – Пампорово – х. Свобода – с. Безводно – Кърджали – Перперикон – Маджарово – Мезек;

- обучени 12 местни водачи по трасето;

- издадени 3000 копия от пътеводител (40 стр.) по трасето на български и английски език;

- обособени шест „обслужващи центрове” по трасето, предлагащи водачи, информация и велосипеди под наем;

- създаден уебсайт, съдържащ подробна информация за маршрута – на български и английски език;

- обособен основен „координиращ център”, даващ цялостна информация за маршрута и изпълняващ функции по поддръжката, маркетирането и осъществяването на туристически пътувания по трасето;

- създаден „Фонд за устойчиво използване на защитените територии в Родопите”, акумолиращ и разпределящ средства от туристически посещения по маршрута;
Не се попълва

Не се попълва

Приети предположения, които, ако се реализират и са налични продуктите по проекта ще се постигнат конкретните цели.

Дейности

1. Обособяване на „координационен център”.

2.Създаване на нови туристически продукти и бизнес план.

3. Маркиране на подбрания веломаршрут.

4. Създаване и издаване на пътеводител.

5. Организиране на обучителен курс за водачи по трасето.

6. Обособяване на „обслужващи центрове” по протежение на маршрута.

7. Създаване на интернет страница, обслужваща маршрута.

8. Дейности по популяризиране на създадения продукт.


Времева рамка за всяка дейност

1. Месец 1 – 24

2. Месец 1 - 24

3. Месец 4 - 7

4. Месец 4 - 6

5. Месец 6 – 7

6. Месец 9

7. Месец 6 – 88. Месец 13 - 24

Ресурси в съответствие на бюджета

 1. 14 760 лв

 2. ------------

 3. 13 505 лв

 4. 8 800 лв

 5. 7 950 лв

 6. 11 500 лв

 7. 4 650 лв

 8. 13 250 лв

Приети предположения, които, ако се реализират и се изпълнят успешно дейностите на проекта ще са налице продуктите по проекта.

Моля внесете това предложение в един екземпляр на хартиен носител, заедно с копията на изискваните документи и го изпратете чрез електронна поща или на магнитен носител, заедно с всички сканирани документи, интегрирани в ЕДИН компресиран файл, наименован с името на кандидата и датата на внасяне, напр. ECO-ASSOC121205.ZIP. Включете в двете копия (на хартиен и магнитен носител) копия от следните документи:


 1. Съдебно решение за регистрация на кандидатстващата организация и всички партньори, ако те не са местни, регионални или държавни структури

 2. Удостоверение за актуално състояние на кандидатстващата организация и всички партньори, ако те не са местни, регионални или държавни структури

 3. Копие от годишните счетоводни документи (отчет за приходите и разходите и баланс) на кандидатстващата организация и всички партньори, ако те не са местни, регионални или държавни структури

 4. Автобиографии на всички ключови лица, като се отбелязва работата им по проекта

 5. Годишен отчет за дейността от предходната година на кандидатстващата организация и всички партньори, ако те не са местни, регионални или държавни структури

 6. Копие от Споразумение за сътрудничество между всички партньори очертаващо целта на партньорството, ролята на всеки от партньорите за изпълнението на проекта и съ-финансирането.

 7. Доказателство за въвличането на група от общността в разработването на проекта и в изпълнението му включително аудио/видео/фото документация (това не се отнася за проекти внасяни от организации на общността, но е силно препоръчително да се представят аудио/видео/фото материали, показващи сегашното състояние).

 8. Други подкрепящи документи, особено доказващи съ-финансиране.

 9. Ако проектът е свързан с обработване на земя, задължително се предоставя документ доказващ, че земята е осигурена за ползване за дейностите по проекта и срокът е достатъчно дълъг, за да се осигури устойчивост на постигнатите резултати.

Всички документи трябва да бъдат подадени на български език до г-жа Велеслава Абаджиева, Национален координатор на ПМП на ГЕФ или до г-жа Милена Игнатова, Програмен сътрудник на ПМП на ГЕФ, на адрес ул. Граф Игнатиев 7А, ап. 6, София 1000 или на e-mail: VeleslavaA@unops.org или e-mail: MilenaI@unops.org.
За информация и консултации: тел: (02) 9804141, тел/факс: 9804433
1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница