Годишен план за ползване на лечебни растения и на диворастящи плодове освен тези от лечебни растения в нп централен балкан 2012 гДата06.05.2017
Размер102.98 Kb.
Утвърден със Заповед № РД-126/11.07.2012 г. на Директора на Д “НПЦБ”

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ И НА ДИВОРАСТЯЩИ ПЛОДОВЕ ОСВЕН ТЕЗИ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ В НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН - 2012 г.


 1. Основание

Настоящият План за ползване на лечебни растения и на диворастящи плодове освен тези от лечебни растения(Плана) е изготвен в изпълнение на Закона за лечебните растения (ЗЛР), Плана за управление на Национален парк Централен Балкан - Приложение № 26 (Списък на разрешените за ползване лечебни растения и билки от тях), Раздел „Лечебни растения”, утвърден със заповед на МОСВ № РД – 482 / 16.07.2009 г., Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост.

Изпълнени са фенологични наблюдения върху цъфтежа и плодоносенето на черна боровинка - докладни с Вх.№ № 93-00-187/20.06.; 198/26.06.; 199/26.06.; 200/26.06.; 211/03.07. и 212/03.07. Съгласно чл. 50, т. 2, 3 и 4 от ЗЛР е проведена експресна оценка на запасите от черна боровинка на определени територии от Многофункционалната зона в парковите участъци Клисура, Карлово, Троян, Тетевен и Тъжа. (Протокол № 93-00-228 / 09.07.2012 г.)
 1. Цел на плана за ползване на лечебни растения

Целта на Плана е да регулира и администрира ползването на лечебни растения и на диворастящи плодове освен тези от лечебни растения на територията на НП Централен Балкан, при което да не се допуска увреждане на природните местообитания и целевите видове, като се създадат предпоставки за развитието на екологосъобразен поминък на населението.

Планът за ползване на лечебни растения и на диворастящи плодове освен тези от лечебни растения, определя :  • местата и площите за събиране лечебни растения и на диворастящи плодове освен тези от лечебни растения - Приложение №1;

  • видът и допустимите за събиране количества на лечебни растения и на диворастящи плодове освен тези от лечебни растения - Приложение №1;

  • периодът, през който може да се извършва събиране на плодове от черна и червена боровинка;

  • условия за ползване на лечебни растения и на диворастящи плодове освен тези от лечебни растения – посочени в Заявлението;

  • процедурата за подаване /разглеждане на заявления, издаване на разрешителни за събиране на лечебни растения и на диворастящи плодове освен тези от лечебни растения;
 1. Процедура по приемане на заявления и издаване на разрешителни:

 1. Разрешителни за събиране на билки и горски плодове (съгласно Закона за лечебните растения) се издават на билкозаготвители – юридически лица, или на физически лица. Когато позволителното е издадено на билкозаготвител - юридическо лице, към него се прилага Списък на физическите лица, с които той организира събирането. Броят на тези лица не може да бъде по-голям от 20 души в група.

 2. Разрешителни за събиране на билки и горски плодове, които не са от лечебни растения (шипка, хвойна) се издават на физически и на юридически лица съгласно Закона за защитените територии.

 3. При издаване на разрешителните за ползване на билки и горски плодове служителите от ДНП Централен Балкан спазват Указанията посочени в Приложение 3.

 4. За издаване на разрешително се подава Заявление (Приложение № 2), бланка на Заявлението може да се получи в централния и местните офиси на Дирекцията, или да се изтегли от Интернет на адрес: www.centralbalkan.bg.

 5. Приемането на заявленията по т. 4 започва на 16.07.2012 г. (понеделник) по офиси, както следва:

 • В офис Рибарица - Адрес и тел. за контакти: с. Рибарица, 5720, Кметство Рибарица, тел.: 0889 781 822

 • В офис Троян - Адрес и тел. за контакти: гр. Троян, 5600, ул. Г. С. Раковски № 55, ет. V, тел.: 0889 862 217.

 • В офис Павел Баня - Адрес и тел. за контакти: Павел Баня, Туристически информационен център, тел.: 0889 862 216.

 • В офис Сопот - Адрес и тел. за контакти: гр. Сопот, 4330, тел.: 0888 796 056.

 • В офис Информационен център Розино - Адрес и тел. за контакти: с. Розино, Читалището, тел.: 0885 696 098

 1. Заявления, които не са попълнени по образец, не се приемат и се връщат на заявителя, за допълнения и корекции. Приетите в местните паркови офиси заявления се сканират от приемащия парков служител и се изпращат в Деловодството на Дирекцията за регистриране в рамките на един работен ден от датата на приемането.

 2. Инспекторите на съответния Парков участък разглеждат и сверяват постъпилите заявления за коректността на данните, предлагат на Директора да издаде Заповед за разрешаване/ отказ за издаване на разрешително за събиране на билки и горски плодове.

 3. Директорът издава Заповед за разрешаване или отказ за събиране на билки и горски плодове в срок от 1 ден от подаване на заявлението.

 4. В деня на издаването си, Заповедта се обявява публично в местния офис и на Интернет адрес: www.centralbalkan.bg

 5. Разрешително за събиране на билки и горски плодове се издава в съответния парков участък от определените длъжностни лица след заплатена такса съгласно Тарифата за таксите (Постановление на МС № 93 от 29.05.2000г. обн. ДВ, бр. 46 от 06.06.2000г.).

 6. За събиране на плодове от черна и червена боровинка от територията на НП Централен Балкан, се обявяват, както следва:

 • единна стартова дата - 16 юли 2012 г.

 • крайна дата на кампанията - 30 септември, 2012 г.

Изготвили:


Г. Станева,

ст. експерт в отдел БТ

инж. Ивайло Николов,

гл. експерт в отдел БТ

Съгласувал:

Антон Станчев-Началник отдел БТ
Приложение №1
Допустими за събиране видове и количества по находища/местности :


 1. Черна и червена боровинка
Парков участък

Находища

Вид за ползване

Количество

Вид за ползване

Количество

име

местности

Таксон

(червена боровинка)

кг.

Таксон

(черна боровинка)

кг.

Троян

Жална, Лепенят, Трите извора, Падалото, Куртхисар, Сувачарскто дере, Мазе дере, Корфийското дере, Горялата планина.

V. vitis-idaea

100

V. myrtillus

600

Карлово

Амбарица, Купена, Костенурката

V. vitis-idaea

100

V. myrtillus

900

Тетевен

Болованя, Патьово

V. vitis-idaea

1000

V. myrtillus

9000

Клисура

Паметника, Равна, Водомера

V. vitis-idaea

500

V. myrtillus

2500

Тъжа

Синаница, Кадемлия, Пашовица

V. vitis-idaea

1000

V. myrtillus

6000
 1. Други видове:

Мащерка (Thymus sp. diversa) – стрък, миши уши (Hieratium pilosella) – стрък, малина (Rubus idaeus L.) - плод, очанка (Euphrasia officinalis complex) - стрък, жълт кантарион (Hypericum perforatum L.) - стрък, червено подъбиче (Teucrium hamaedrys L.) - стрък, къпина (Rubus sp. diversa) – плод, коприва (Urtica dioica L.) - листа, стрък, обикновен бук (Fagus sylvatica L.) - плод, вратига (Tanacetum vulgare L.) - стрък, цветове, eньовче (Galium verum L.) – стрък, хвойна (J. communis - sibirica L.) – галбули, шипка (R. canina L.) – плод, чемерика (Veratrum lobelianum L.) – стрък, както следва:
Вид

Парков участък, зона/местност

Допустимо количество (кг свежо тегло) за стопанско събиране

мащерка


ПУ Стоките, ПУ Троян, ПУ Тъжа – Многофункционална зона.

150

ПУ Клисура

150

малина

Многофункционална зона НП

200

очанка

Многофункционална зона НП

20

жълт кантарион

Многофункционална зона НП

300

бял равнец

Многофункционална зона НП

200

коприва

Многофункционална зона, зона ОЧВ – около овчарници, хижи и заслони

200

бук - жълъд

Многофункционална зона НП

500

вратига

Многофункционална зона НП

60

еньовче

Многофункционална зона НП

50

хвойна

Многофункционална зона НП

1 000

шипка

Многофункционална зона НП

1 000

чемерика

Многофункционална зона НП

200

Приложение № 2
ДО

ДИРЕКТОРА

НА ДИРЕКЦИЯ

НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН

ЗАЯВЛЕНИЕ


ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ

ПО ЧЛ. 21, AЛ. 2, ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ И/ ИЛИ ПО ЧЛ. 50, Т. 6. ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ
От:..........................................................................................................................................

(трите имена на заявителя)

ЕГН:........................................................
Адрес:....................................................................................................................................
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Желая да събирам лечебни растения и горски плодове от територията на НП” Централен Балкан” както следва:


Вид лечебно растение

Морфологична част (плод, стрък, цвят, лист)

Количество

(кг)

Район
При извършване на дейността се задължавам да спазвам Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии, Плана за управление на Национален парк Централен Балкан, както и условията посочени в разрешителното за събиране.


Уведомен съм, че:

 • за резултата от заявлението мога да получа информация в офис……………………. на Д”НП ЦБ” в 1 дневен срок от подаването му, а заповедта за разрешението или отказа се издават в посочения по-горе срок и се публикуват в Интернет страницата на адрес: www.centralbalkan.bg;


При събирането на лечебните растения и на диворастящи плодове:

 • не се допуска тяхното събиране върху ерозирани участъци, скални морени и сипеи, брегови зони и др.;

 • не се допуска изкореняване на растенията;

 • оставят се част от най-добрите екземпляри за естествено семенно размножаване;

 • събират се най-много до 70% от общо наличните индивиди растения;

 • събират се стръковете като се отрязват се горните облистени части на 20 - 30 см от върха, при основните листа и облистените издънки. За целта се използват остри режещи инструменти – сърп, нож, ножици;

 • спазват се изискванията, посочени на гърба на разрешителното за събиране

 • изпълняват се всички препоръки на служителите на ДНП във връзка със спазването на нормите и режимите в НП;

 • спазват се противопожарните правила по време на пребиваването в парка. Не се пали огън извън определените за целта места;

 • не се допуска замърсяване с битови отпадъци;

Дата:..............................2012 г. Подпис:...........................................Приложение № 3
Указания към служителите от ДНП Централен Балкан при издаване на разрешителните за ползване с оглед опазването на местообитанията и находищата на посочените видове

Вид

Условия

мащерка

Не се допуска събиране върху варовик над 1500 м н.р. върху територията на целия парк.

жълт кантарион

Не се допуска събиране върху варовикова скална основа върху територията на целия парк.

обикновен бук - жълъд

Не се допуска събиране в горите разположени над 1400 м н.р. и тези под 900 м.н.р.

хвойна

Не се допуска събиране над 1900 м н.р. върху територията на целия парк.

шипка

Не се допуска събиране върху варовикова скална основа върху територията на целия парк.

чемерика

Допуска се събиране само в горската част.

боровинки

Не се допуска тяхното събиране над 2100 м н.р. върху територията на целия парк
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница