Годишник наДата05.02.2018
Размер60.47 Kb.


годишник

на

минно-геоложкия университет

св. иван рилски” - софия


том 56

СВИТЪК ІV: ХУМАНИТАРНИ И СТОПАНСКИ НАУКИ


annual

of

university of mining and geology

st. Ivan rilski” – sofia


Volume 56

part IV: humanitarian sciences and economics
Издателска къща “Св. Иван Рилски”

Publishing House “St. Ivan Rilski”

София, 2013

Sofia, 2013


редакционна колегия
доц. д-р Павел Павлов–главен редактор

доц. д-р Диана Дечева – зам. главен редактор

доц. д-р Десислава Костова – председател на редакционен съвет

доц. дгн Руслан И. Костов – председател на редакционен съвет

проф. д-р Венцислав Иванов – председател на редакционен съвет

доц. д-р Вяра Пожидаева – председател на редакционен съвет

Александрина Пачалова – секретар

редакционен съвет

на Свитък ІV: Хуманитарни и стопански науки
доц. д-р Десислава Костова – председател

проф. д-р Валентин Велев

проф. дфн Добрин Тодоров

ст.пр. Венета Ангеловагл.ас. Моника Христова
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Женя Стефанова


Политическа агитация, политическа реклама и търговско слово според изборния кодекс и закона за радиото и телевизията


5

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Веселин Митев

Десислава Костова


Българската минна индустрия през 2012 г. – перспективи, очаквания и прогнози


14

Митко Димов


Управленски аспекти на интегрирания риск в миннодобивната промишленост


19

Десислава Костова


Влияние на управленската бизнес стратегия върху иновационния климат в компанията


28

Емил Димов


Обзор на данъчната система на България - състояние и необходими промени


31

Габриела Сидерова


Конкурентоспособност на българската добивна промишленост


36

Весела Петрова


Анализ на дейността на заинтересованите страни в контекста на корпоративната социална отговорност


39

Весела Петрова

Цветинка Христова

Юлия Атанасова

Десислава Костова

Валентин Велев


Стандартизация в областта на корпоративната социална отговорност


43

Юри Иванов

Валентин Велев


Някои противоречия свързани с правата на потребителите при битовото водоснабдяване в условията на естествен монопол


48

Атанас Близнаков

Десислава Костова


Управление на риска от природни бедствия


53

Златин Съръстов


Практически приложим модел с използване на реални опции за оценяване на нетъргувани активи в добивната индустрия


57

ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО

Юлия Илчева


Сугестопедията като съчетание от традиции и иновация в обучението по физика


66

Юлия Илчева

Мина Вълкова

Християна Стоянова


Ролята на фирмата в обучението на работното място72

Юлия Костадинова


Преподаване на английски език в българските технически университети


78

Ваня Цолова

Йордан Иванов


Усъвършенстване на учебния процес по физическо възпитание и спорт във висшите училища


81

Методи Маждраков

Николай Николов

Добриян Бенов


Отношението наука-практика


85


C O N T E N T S


HUMANITARIAN AND SOCIAL INVESTIGATIONS

Zhenia Stefanova


Political agitation, political advertising and commercial speech according to the election code and the radio and television broadcasting act


5


ECONOMICS AND MANAGEMENT


Veselin Mitev

Dessislava Kostova


Bulgarian mining industry in 2012 - perspectives, expectations and prognosis


14

Mitko Dimov


Managerial aspects of the integrated risk in the mining industry


19

Desislava Kostova


Influence of managing strategy on company innovation climate


28

Emil Dimov


Overview of the tax system in Bulgaria - state and necessary changes to be made


31

Gabriela Siderova


Competitiveness of the bulgarian mining industry


36

Vessela Petrova


Stakeholder’s activity analysis in the context of corporate social responsibility


39

Vessela Petrova

Tsvetinka Hristova

Julia Atanasova

Desislava Kostova

Valentin Velev


Standardization in the field of corporate social responsibility


43

Yuri Ivanov

Valentin Velev


Some controversy related to the rights of consumers in domestic water supply in a natural monopoly situation


48

Atanas Bliznakov

Desislava Kostova


Risk management from natural disasters


53

Zlatin Sarastov


A practical real options model for valuing non-traded natural resource assets


57


TRADITIONS AND INNOVATIONS IN EDUCATION


Julia Ilcheva


Suggestopedia as a combination of traditions and innovations in the training of physics


66

Julia Ilcheva

Mina Valkova

Hristiyana Stoyanova


The role of the company in the training in the workplace


72

Yuliya Kostadinova


Teaching english at the Bulgarian technical universities


78

Vania Tzolova

Jordan Ivanov


Improvement of physical education and sport studing process in universities


81

Metodi Mazhdrakov

Nikolai Nikolov

Dobriyan Benov


Relationship science-practice


85
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница