Гр. Пловдив и н ф о р м а ц и ястраница1/3
Дата07.06.2017
Размер372.46 Kb.
  1   2   3

гр. Пловдив 4002 ДО

бул. „Радецки“ № 3 ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

изх. № ............./..................2012 г. гр. ПловдивИ Н Ф О Р М А Ц И Я

съгласно чл. 10, ал. 1, приложение № 1 и ал. 2, приложение № 2 от „Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони” на МС, в сила от 11.09.2007 г. Приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г.Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007 г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010 г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г.Относно: съответствието на инвестиционното предложение (ИП)Изграждане на кариери за добив на варовици в концесионна площ „Кашка”, община Раковски, област Пловдив” с предмета, целите и мероприятията по опазване на защитена зона Гора Шишманци“ с код BG0000291 от „Натура 2000”

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ИНВЕСТИТОРА

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора

„АС – Стоунс“ ООД, гр. Пловдив 4006, рн „Източен“, ул. „Ралица“ № 8

ЕИК: 160066098; Атанас Стефанов Сърбаков и Сабатин Хасан Ибрям – Управители

2. Пълен пощенски адрес:

гр. Пловдив 4002, рн „Централен“, ул. „Радецки“ № 33. Телефон, факс, е-mail

Телефон: 0885010235; е-mail: nstones@abv.bg4. Лице за контакти:

Стефан Атанасов Сърбаков, тел.: 0885010235.ІІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Местоположение на инвестиционното предложение

Концесионната площ и площта на находището са разположени на

1800 м от с. Шишманци и на 1800 м северозападно от с. Белозем. Югозападно от тях преминава асфалтовия път с. Шишманци – с. Белозем. Разположени са на два хълма: „Средния баир” и „Кашка”, като между тях преминава газопровод с посока север – юг, което естествено разделя площта на находището и концесионната площ на два участъка: „Кашка – север“ и „Кашка – юг“.

Площите по картата на възстановената собственост на село Болярино са с начин на трайно ползване при неполивни условия „пасище, мера”.

В момента площта над находището е засегната силно от антропогенното въздействие – нерегламентирано копаене в течение на години за добив на варовици. Теренът е запустял, необработваем, незалесен и силно увреден.

Административно са в землището на с. Болярино, общ. Раковски,обл. Пловдив. Концесията се обхваща от картни листове в М 1:100000 К947 лист Пловдив, М 1:25000 К947Бб, М 1:5000 К947(48, 64) по картограмата на координатна система 1970 г.

Координатен регистър на концесия „Кашка“

Координатна система 1970 г.

Обща площ 448242 м2

Координатен регистър на концесионен участък „Кашка – север“

Площ 259793 м2

таблица № 1X

Y

1

4552561.7

8639607.5

2

4552435.0

8639490.0

3

4552820.6

8639439.7

4

4553020.5

8639407.5

5

4553207.1

8639518.8

6

4553220.8

8639657.2

7

4553060.6

8639847.0

8

4552879.5

8639987.6

9

4552760.2

8639923.2

10

4552645.2

8639701.6


Координатен регистър на концесионен участък „Кашка – юг“

Площ 188449 м2

таблица № 2X

Y

1

4552358.5

8639379.5

2

4552254.0

8639320.0

3

4552148.0

8639206.0

4

4552092.0

8639015.0

5

4552230.3

8638960.2

6

4552475.7

8638920.2

7

4552560.1

8639160.2

8

4552795.0

8639342.7

9

4552446.1

8639400.9


2. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение (ИП)

Срок за реализация. Проучването е извършено на основание договор от 02.04.2009 г. с МОСВ и разрешение № 584/30.01.2009 г. на Министъра на околната среда и водите. Резултатите от проучването са обобщени в геоложки доклад, защитен в МОСВ, а изчислените запаси и ресурси са утвърдени от специализиран експертен съвет (СЕК) на МИЕТ с протокол. Фирмата ни след получаване на Удостоверение за търговско откритие ще заяви правото си да получи концесия за добив в находището с подаване на заявление в МИЕТ в законоустановения срок.

Добивът се предвижда да бъде реализиран в рамките на находището в продължение на 35 години на площ от 249.4 дка или

249375 м2.

Етапи на изпълнение на ИП:

 • актуализация на теренно – ситуационния план на концесията, залагане и стабилизиране на граничните точки на концесията;

 • издаване решение от РИОСВ – Пловдив за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното намерение на търговеца за изграждане на кариерата и по оценката за съвместимост на инвестиционното предложение, съгласно разпоредбите на „Наредба за условията и реда за извършване на ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони”, в сила от 11.09.2007 г. Приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г.Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007 г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010 г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. във връзка с екологичната мрежа „Натура 2000”;

 • съставяне на цялостен експлоатационен проект за целия срок на концесията, при заложен годишен добив в размер на 100000 м3/год. иззета баластра от утвърдените запаси. Съгласуване на проекта в МИЕТ;

 • съставяне на проекти за етапна техническа и крайна биологична рекултивация на нарушените терени, след окончателното приключване на добива в находището. Съгласуване на проектите в МИЕТ;

 • избор на добивно поле (около 20 дка) от площта на утвърдените запаси, в който ще се добива през първия период от срока на концесията;

 • изготвяне на заверени скици и отделяне на проекто – имотите в обсега на добивното поле;

 • изготвяне на оценка на терена на добивното поле за изключване от Общинския поземлен фонд от лицензиран специалист;

 • съставяне на ПУП (проект за устройство на добивното поле от

20 дка) от лицензиран специалист;

 • изключване на добивното поле от Общинския поземлен фонд;

 • промяна предназначението на земята в добивното поле;

 • съставяне на годишен експлоатационен проект за провеждането на добивните работи за първата година от срока на концесията в обхвата на добивното поле, при заложен годишен добив в размер на 100000 м3/год. иззета баластра от утвърдените запаси. Съгласуване на проекта в МИЕТ;

 • реализация на годишния експлоатационен проект.

3. Цел и предмет на инвестиционното предложение (ИП) – производство, жилищно, пътно и др. строителство

Експлоатационните параметри на утвърдените запаси са:

Площ на изчислените запаси 249.4 дка варовици;

Средна дебелина на варовиците 12.3 м за фр. трошени;

Изчислени запаси от варовици за фракции трошени 3078344 м3;

Промишлени запаси от варовици за сяроочистка 1847006 м3;

Откривка, обем 40556 м3;

Откривка, средна дебелина 0.2 м.

Площта на запасите е 249375 м2, а обема на геоложките запаси е 7365660 тона. Утвърдените ресурси [332] са с обем 19040839 тона на площ от 395352 м2. В процеса на експлоатация, част от ресурсите ще бъдат прекатегоризирани като запаси, следователно количеството на геоложките запаси ще се увеличи.

Експлоатационните проекти (цялостния и годишните) ще бъдът разработени при заложен годишен добив в размер на 100000 м3/год. иззета скална маса от промишлените запаси за фракции трошени, при обща използваемост на варовика от 97% и експлоатационни загуби 3%.Част от площта на находището (участък „Кашка – юг“) за експлоатация попада извън санитарно – охранителната зона над 1000 м, при която могат да се извършват ПВР.

В останалата част (участък „Кашка – север“), която влиза в пояса от 1100 до 750 м, ще се извършват със специална техника (багер Vermeer), който разтрошава скалата без да е необходимо използването на ПВР или с химични вещества (разтварящи калциевия карбонат) за отделянето на скална маса от масива.

Преди реализация на годишния експлоатационен проект, първоначално инструментално се залагат граничните точки на кариерата, сигнализирани с укрепени в бетон метални тръби и съответно надписани номерата им. Извършва се подготовка за изграждане на първо кариерно стъпало – ситуиране на границите му, премахване на откривката и добив. Разкриването на находището ще се извърши с булдозер до отстраняване на откривката: почвено – делувиален слой, изветрели и тектонски обработени варовици и антропогенен отпадък от стара добивна дейност. Отстранената откривка ще се депонира в границите на утвърдените запаси на терен, съседен на експлоатирания през годината участък с булдозер.

Тя ще се използва за техническа рекултивация на дъното на кариерата. Техническата рекултивация ще се извършва ежегодно след края на годишните експлоатационни работи. За нормална експлоатация в кариерата се предвижда откривните работи да изпреварят с 5 м развитието на добивните. Добивът на варовици ще се извършва на три работни стъпала. Ще се използват пробивно – взривни работи само в участък Кашка юг.

Добивът на суровината от работно стъпало ще се извършва в посока изток – запад, а предвижването на фронта на добивните работи в посока север. Кариерата ще функционира при следните параметри: ъгъл на устойчивия откос на кариерата 85° при фронт до 10 м; брой на работните стъпала 3; височина на работното стъпало – до 5 м; максимална дължина на работен фронт 50 м.Спецификата на обекта не предвижда програма за строителство, а дейността ще се извършва по утвърдени от МИЕТ цялостен и годишни технически проекти. Експлоатацията ще се извърши без изграждане на масивни основни и спомагателни звена. За експлоатацията ще са необходими и ще се оборудват два фургона, предназначени за съблекални, назначения, склад резервни части, депа и др.

Няма да се създава нова пътна инфраструктура в концесията, а ще се използват съществуващите вътрешнокариерни пътища. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура извън площта на находището. Ще се използва съществуващия полски път извън концесията. За използването им не се предвижда запечатки. Ако се наложи ще извършим незначителна рехабилитация чрез засипване на отделни ерозирани участъци с инертни материали. Чрез него ще се извърши връзката с междуселищната мрежа и пътищата от републиканската пътна мрежа, а също така и ж. п. линия гр. София – гр. Чирпан при подходяща гара, вероятно гара Белозем.

4. Необходимост от нова инфраструктура – пътища, електроснабдяване, ВиК

Няма да се създава нова пътна инфраструктура в концесията, а ще се използват съществуващите вътрешнокариерни пътища.

Няма да се изгражда електропровод в концесията. При добива ще се използват само машини и двигатели с вътрешно горене. За отопление във фургоните, ако се налага работа в студени месеци от годината, ще бъде използвано твърдо гориво – дърва и брикети, доставяни от лицензирана фирма.

Няма да се изгражда водоопровод в концесията. По време на експлоатацията на обекта ще бъде използвано незначителното количество вода за питейни и битови нужди. Промишлена вода за оросяване на работните площадки и пътищата срещу запрашаване ще се доставя с цистерни. Тя ще бъде закупувана от водоразпределителната система в с. Болярино на фирма "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив. Питейната вода за работещите в кариерата ще бъде доставяна на обекта от магазинната мрежа.

ІІІ. Орган, отговорен за одобряването та ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РИОСВ – Пловдив.ІV. характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите

Концесионната площ и площта на находището са разположени на

1800 м от с. Шишманци. Разположени са на два хълма: „Средния баир” и „Кашка”, като малката седловина, която пременава между тях с посока север – юг, разделя площта на находището и концесионната площ на два участъка: „Кашка – север“ и „Кашка – юг“.

Растителността тук е съставена от производнинте ценози на ксерофитната и мезоксерофитна микротермна и мезотермна растителност в ксеротермния дъбов пояс и в хълмистите равнини. Площите, по картата на възстановената собственост са на село Болярино и са с начин на трайно ползване при неполивни условия „пасище, мера”. Покрити са с тревни съобщества на мястото на някогашни смесени гори от благун (Quercus frainetto), граница (Quercus pubescens), виргилиев дъб (Quercus virgiliana) и др. Тревните ценози са представени от ксеротермни тревни формации с преобладаване на белизма (Dichantieta ischaemi), луковична ливадина (Poaeta bulbosae), садина (Chrysopogoneta grylli) и др. Тереннът е сух с тънък, на места почти липсващ почвен хороизонт, поради, което тревните ценози са бедни по състав, и популациите на изграждащите ги видове са със снижена плътност и проективно покритие.

В момента площта на находището е засегната силно от антропогенното въздействие – нерегламентирано копаене в течение на години за добив на варовици. Теренът е запустял, необработваем, незалесен и силно увреден.

Площта на концесията не засята защитени природни територии по смисъла на Закона за защиштените територии, нито други такива по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (“Натура 2000”). Северно от концесията (на около 1520 м.) се наммира защитената зоона BG0000291 “Гора Шишманци”, на която в следващите редове, правим кратка обзорна характеристика:

Защитена зона „Гора Шишманци“ с идентификационен код BG0000291, с обща площ от 3739.90 дка е обявена за защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е разположена на около 1 км северозападно от находището и концесионната площ. Основните цели за обявяването на зоната са:


 • запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;

 • запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;

 • възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Ключовите ѝ елементи са свързани с цитираните цели и определения предмет на опазване – типове местообитания, видове и местообитания на видове. В тази връзка са определени и зони с висока консервационна значимост.

Зоната обхваща части от землищата на 4 селища:Защитена зона „Гора Шишманци“ BG0000291

Обща територия: 373.99 ха

таблица № 3

Област

Община

Землища

ЕКАТТЕ

Пловдив

Раковски

Болярино

5270

Пловдив

Раковски

Генерал Николаево

99103

Пловдив

Раковски

Раковски

62075

Пловдив

Раковски

Шишманци

83380

Биологичната ѝ и екологична стойност е свързана с опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.

За изясняване на евентуалното въздействие на планираните добивни дейности върху защитената зона ще се опитаме да я характеризираме накратко.

Минималната ѝ надморска височина е 159 м, максималната 172 м, а средната 166 м и обхваща континентален биогеографски район. Найобщо зоната е заета от широколистни листопадни гори. Сайтът се намира в Тракийската низина, северно от с. Шишманци и югозападно от с. Болярино. Равнина със средна надморска височина от 165 м. Основната скала е варовиков мергел, почвата е предимно чернозем и алувиални наноси. Тя е малка влажна дъбрава в Трайкийската низина (предимно Quercus robur, но и Ulmus minor, Robinia pseudoacacia, Q. cerris, Q. frainetto, Acer campestre, A. tataricum), заобиколена от обработваеми земи.

Зоната е уязвима спрямо сеч, лов, паша и пожари на територията на сайта; земеделие, кариери, промишлени и търговски зони околосайта.Общи въздействия и дейности и засегнат дял от площта на зоната:

В защитената зона:

таблица № 4

Код

Име

Инт.

Възд.

%

140

Паша

C

0

10

164

Горскостопански сечи

A

-

80

230

Лов

B

0

90

511

Електропроводи

C

0

1

512

Тръбопроводи

C

0

1


Извън защитената зона:

таблица № 5

Код

Име

Инт.

Възд.

190

Селскостопански и горскостопански дейности

A

0

301

Кариери

B

-

410

Индустриални или комерсиални зони

C

-

Интензивност: А – висока; B – средна; C – ниска.

Въздействие: + положително; - отрицателно; 0 – неутрално.

% – процентно покритие спрямо общата площ на „Натура 2000“ зоната.

Управление на защитената зона:

таблица № 6

Режими за опазване

Код на местообитание

Забрана за провеждане на санитарни сечи с интензивност под 5%. При естествените гори е допустимо и нормално естествения отпад (мъртвата дървесина) да бъде до 5% от запаса. Ако мъртва дървесина в насаждението е до 5% от запаса не трябва да се предвижда и извежда санитарна сеч. А в случаите когато се провежда санитарна сеч – на 1 ха. трябва да се оставят по минимум 15 м3 мъртва и суха маса.

91F0

Забрана за водене на всички видове възобновителни сечи.

91F0

Забрана за водене на действия свързани с промяна на хидрологичния режим.

91F0

Забрана за добив на листников фураж.

91F0

Забрана за ограждане, включително за бази за интензивно развъждане на дивеча.

91F0

Забрана за паша.

91F0

Забрана за промяна предназначението на земята, освен в интерес на общественото здраве и безопасност или по други причини от първостепенен обществен интерес, включително такива изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда.

91F0

Задължително провеждане на отгледни сечи.

91F0

Запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т. н.

91F0


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница