Гр. Созопол, пл. „Хан Крум” №2 интегрирана система за управлениестраница1/3
Дата15.06.2017
Размер458.44 Kb.
  1   2   3
ОБЩИНА СОЗОПОЛ

гр. Созопол, пл. „Хан Крум” № 2

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА КАЧЕСТВО и ОКОЛНА СРЕДА/ ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 /

НАРЪЧНИКОДОБРЯВАМ:

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

/ Панайот РЕЙЗИ /

Версия: 2

В сила от: 01.03.2010

КОПИЕ - № ____

КОНТРОЛИРАНО

НЕКОНТРОЛИРАНОПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЪКОВОДСТВОТО:

Веселина Спасова – СекретарИме, презиме, фамилия;

Подпис:

Дата:

Разработил:


Съгласували:С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е1

НАРЪЧНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ – общи положения

3

2

ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

5

3

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

6

4

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

8
Общи изисквания

8
Изисквания към документацията

10

5

ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ

13Ангажимент на ръководството

13Насоченост към клиента

13Политика по качеството и околната среда

14Планиране. Цели по качеството и околната среда

14Отговорности, пълномощия и обмен на информация

15Преглед на Системата от ръководството

18

6

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ

20Осигуряване на ресурси

20Човешки ресурси

20Инфраструктура

22Работна среда

22

7

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

23Планиране на дейността

23Процеси, свързани с потребителите на административни услуги

23Проектиране

24Закупуване

24Предоставяне на административни услуги

26Управление на техническите средства за наблюдение и измерване

28

8

ОКОЛНА СРЕДА

29

9

ИЗМЕРВАНЕ, АНАЛИЗ И ПОДОБРЕНИЯ

32Общи положения

32Наблюдение и измерване

33Управление на несъответствията

35Анализ на данните

36Подобрения

36
ПРИЛОЖЕНИЯ


 1. НАРЪЧНИК – общи положения

Целта на настоящия наръчник е документиране на системата за управление на процесите, оказващи влияние върху качеството и околната среда в Община СОЗОПОЛ, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 и създаване увереност в заинтересованите страни, че ще получават продукти и услуги, съобразени с техните нужди и очаквания, а също така и с приложимите нормативни разпоредби.

С разработването на Наръчника ръководството на организацията цели:


 • Представяне на своята политика и цели по качество и околна среда;

 • Описание на внедрените процедури, осигуряващи ефикасното функциониране и управление на процесите в организацията, имащи отношение към качеството и околната среда.

 • Описание на създадените взаимовръзки между процесите и тяхното управление.

 • Непрекъснато подобряване и усъвършенстване на дейностите по управление на идентифицираните процеси.

 • Осигуряване на документната база за одит на интегрираната система.

 • Обучение на персонала за прилагане на изискванията на интегрираната система.

 • Установяване на съответствието на интегрираната система за управление с изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

 • Представяне на интегрираната система за управление за външни цели.

 • Доказване на съответствието на интегрираната система с изискванията по отношение на качеството, околната среда, здравето и безопасността при договорни ситуации.

Интегрираната Система за управление на процесите е базирана на следните Принципи: • Насоченост към потребителите

Имиджът, с който организацията присъства на пазара и неговите конкурентни предимства се определя от качеството на продукта, които предоставя на потребителите си, както и от опазването на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Поради този факт ръководството на организацията се стреми към все по-задълбочено разбиране на настоящите и бъдещити потребности на заинтересованите страни, стремейки се да отговори и да надхвърли очакванията им.

 • Лидерство

Ръководството определя политиката, целите и насоките за развитие на организацията, осигурявайки и поддържайки среда, в която хората да бъдат професионално и личностно мотивирани за постигане на поставените цели.

 • Ангажираност на работниците и служителите

Работниците и служителите от всички нива са основата на организацията и с въвличането им напълно в дейността, може да бъде използвана тяхната квалификация, знания, опит и потенциал в полза на организацията.

 • Процесен подход

Организация е най-ефикасна и ефективна, когато дейностите и съответните ресурси се управляват като процес.

 • Системен подход към управлението

Идентифицирането, разбирането и управлението на системата като взаимно свързани процеси, допринася за ефикасността на работата и функциониране на организацията.

 • Непрекъснато подобряване

Постоянна цел за постигане на устойчиво развитие на организацията от европейски тип е непрекъснатото подобряване функционирането на процесите на всички нива.

 • Фактологически подход към вземане на решения

Ефикасността на решенията се основават на конкретни данни и информация.

 • Взаимно изгодни връзки с всички заинтересовани страни

Връзките със заинтересованите страни са взаимно зависими и подобряват способността на страните за създаване на стойност и повишаване на качеството на продуктите и услугите на всяка една от тях. В тази връзка потребителите и другите заинтересовани страни оказват значително влияние върху дефинирането на качеството на произвежданите продукти и предоставяните услуги. Поради тази причина се извършва непрекъснато наблюдение и анализ на тяхната удовлетвореност, с оглед потвърждаване на техните изисквания за качество.

Системата за управление на процесите, оказваща влияние върху качеството и околната среда, на Община СОЗОПОЛ е с обхват: „Административно обслужване на населението - физически и юридически лица. Управление на въздействието върху околната среда”.

От обхвата на системата са изключени изисквания на ISO 9001:2008 както следва:

 1. ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Община Созопол се намира в югоизточната част на България, с излаз на Черно море. Разполага с изключително крайбрежие, обхващащо отрязъка между Атия и Маслен нос. Равнинната и част в южна посока постепенно преминава във възвишенията на Странджа планина. Морската абразия е оформила невероятни полуострови, острови, скални носове, живописни заливи и езера. Тук се намира най-големият български остров – Св. Иван. В акваторията на Созопол се е запазила и приказна подводна гора. Общата площ, на която е разположена морската община е 526 962 декара / 5 300 кв. км./.

Община Созопол се състои от 13 селища- град Созопол и град Черноморец и селата Равадиново, Росен, Атия, Равна гора, Индже войвода, Вършило, Габър, Зидарово, Крушевец и Присад. Между отделните селища в рамките на общината и областния център Бургас има редовни транспортни връзки.

Отраслите, които приоритетно се развиват в Община Созопол са рибна и рибопреработваща промишленост. С тях е ангажирано голяма част от населението на града.

Административен център на общината е град Созопол. Той е най-старият град по българското черноморско крайбрежие. Възникнал е като тракийско селище през 13-12 в. пр. н. ера. Градът е наречен Аполония от преселници гърци от Мала Азия, които го колонизират през 610 г. пр. н. ера. През 4 век градът вече е известен като Созопол / Град на спасението /, запазвайки през вековете следата на хилядолетната си история.

Днешен Созопол е модерно туристическо селище, което има необичайно месторазположение и прекрасни природни дадености, с които привлича български и чуждестранни туристи. Освен Созопол, посещавани от туристите са гр.Черноморец и с.Равадиново. Много са летовниците, които предпочитат отдиха в къмпингите, разположени по крайбрежието – “Каваци”, “Смокиня”, “Веселие”, “Градина”, ”Златна рибка” и др.

Като привлекателна туристическа дестинация, посещавана от много туристи в община Созопол са развити автобусният, таксиметровият и морският транспорт. На територията на общината се намира пристанище Созопол, което е с регионално значение. То се използва за пътнически превози, развлекателно-туристически пътувания и товарни превози.

В Созопол, Черноморец, Атия и при ваканционно селище Дюни има изградени яхтени пристанища и пристани за рибарски лодки.

Созопол е център и на културни прояви, предпочитано място за среща на българските музиканти и интелектуалци. В града ежегодно се провеждат Празници на изкуствата „Аполония”, „Джулая”- нощта на 30 юни срещу 1 юли, както и множество фестивали на детското творчество и изкуствата.

С богатото си историческо и културно наследство, природните дадености и запазеното екологично богатство община Созопол има възможността да бъде един богат и проспериращ район с развит международен туризъм.


 1. ОСНОВНИ ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ

Основните термини и определения, използвани в Наръчника, са съгласно ISO 9001:2008«Система за управление на качеството. Основни принципи и речник», ISO 14001:2004 – «Систама за управление на околната среда. Изисквания».


Система за управление на качеството – система за управление, позволяваща насочване и контролиране на една организация по отношение на качеството;

Политика по качеството – общи намерения и насоки на организацията по отношение на качеството, официално изразени от нейното висше ръководство;

Цел по качеството – това, към което се стремим или което трябва да бъде постигнато по отношение на качеството;

Планиране на качеството – част от управлението на качеството, насочена към определяне на целите по качеството и определяне на необходимите работни процеси и съответните ресурси, необходими за постигане на целите по качеството;

Наръчник по качеството – документ, описващ системата за управление на качеството на една организация;

Инфраструктура – съвкупност от помещения, съоръжения и инсталации, обзавеждане и обслужване, необходими за функционирането на една организация;

Работна среда – съвкупност от условия, при които се извършва дейност;

Продукт / услуга – резултат от един процес;

Проследимост – възможност да се проследи историята на предоставянето на услугата;

Процес – съвкупност от взаимно свързани или взаимодействащи си дейности, които превръщат входните елементи в изходни елементи;

Процедура – определен начин за извършване на една дейност или на един процес;

Клиент – организация или лице, което получава услуга;

Доставчик – организация или лице, което доставя продукт / услуга. Даден доставчик може да бъде вътрешен или външен за организацията;

Съответствие – удовлетворяване на изискване;

Несъответствие – неизпълняване на изискване;

Превантивно действие – действие за отстраняване на причината за потенциално несъответствие или друга потенциално нежелана ситуация;

Коригиращо действие – действие за отстраняване на причината за открито несъответствие или друга нежелана ситуация;

Одит – системен, независим и документиран процес за получаване на записи, излагане на факти или друга информация, която е свързана с критериите на съвкупността от политиката, процедурите или изискванията, използвани като указание, които може да бъдат проверени и обективното им оценяване, за да се определи степента, до която са удовлетворени;

Обективно доказателство – данни, потвърждаващи съществуването или достоверността на нещо;

Контрол – Оценка на съответствието чрез наблюдение или преценяване, съпроводено при необходимост от измерване, изпитване или калибриране;

Изпитване – определяне на една или повече характеристики съгласно процедура;

Процес на измерване – съвкупност от действия за определяне стойността на дадена величина;

Околна среда – околността, включително въздуха, водата, земята, природните ресурси, флората, фауната, хората и техните взаимодействия, в които една организация осъществява дейността си;

Аспект на околната среда – елемент от дейността, продуктите или услугите на дадена организация, които могат да взаимодействат с околната среда;

Въздействие върху околната среда – всяка неблагоприятна или благоприятна промяна на околната среда, която изцяло или частично е резултат от дейностите, продуктите или услугите на дадена организация;

Резултатност спрямо околната среда – измерими резултати на системата за управление на околната среда, свързани с контрола на организацията върху нейните аспекти на околната среда, основаващи се на нейната политика по околната среда, общите и конкретните цели по околната среда;

Заинтересована странаотделно лице или група лица, заинтересовани или засегнати от резултатността спрямо околната среда на дадена организация;

Предотвратяване на замърсяването – използване на процеси, практики, материали или продукти, с които се избягва, намалява или контролира замърсяването, което може да включва рециклиране, обработване, промени на процесите, механизми за контрол, ефикасно използване на ресурси и замяна на материали;

Организация – компания, корпорация, фирма, предприятие, орган на властта или институция, или част или комбинация от тях, обединена или не, публична или частна, която има свои собствени функции и администрация.

Превантивно действие – Действие, определено, за да елиминира причините за появата на потенциално несъответствие или друга нежелана ситуация, която може да се появи.

Процедура – Определен (специфичен) начин за извършване на дейност или процес.

Запис – (особен вид документ) регистриращ постигнати резултати или осигуряващ доказателство за извършени дейности, [ISO 14001:2004, т. 3.20].

Работно място – всяко физическо местоположение в рамките, на което се извършват работните дейности и това място е под контрола на организацията.
Съкращения:


П

Процедура

А

Алгоритъм

Ф

Формуляр

ПР

Представител на ръководството

...

... 1. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА


Общи изисквания

В Община СОЗОПОЛ е създадена интегрирана система за управление на качеството и околната среда, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

Изграждането и внедряването на интегрираната система за управление се характеризира с някои основни моменти, като:


 • идентифициране на процесите, обхванати от интегрираната система;

 • определяне последователността и взаимодействието на тези процеси;

 • определяне на критериите и методите, осигуряващи ефикасно функциониране и управление на процесите;

 • осигуряване на налична информация, необходима за поддържането и управление на процесите;

 • измерване, контрол и анализ на процесите;

 • прилагане на действия, необходими за постигане на планираните резултати и непрекъснато подобряване.

Ръководството на организацията е идентифицирало, описало и осигурило с ресурси и информация всички процеси, оказващи влияние върху качеството и околната среда. Същите подлежат на управление, насочено към непрекъснато подобрение и ефикасност.


Външни процеси за организацията, към момента на внедряване на Системата няма. Отделни видове дейност могат да бъдат възлагани само при установена липса на ресурс.

СХЕМА НА ПРОЦЕСИТЕ

Изисквания към документацията

Общи положения

Ръководството е определило документацията, необходима за осигуряване на ефикасното функциониране и непрекъснато подобрение на интегрираната система. Всички документи са създадени съобразно конкретните условия в организацията и подлежат на непрекъснато управление и контрол. Условно могат да се разделят на няколко основни групи: • Документи на интегрираната система за управление;

 • Административни и нормативни документи с външен и вътрешен произход;

 • Кореспонденция.

Достъп до документацията на системата е осигурен за всички служители и сътрудници на организацията, както и за заинтересованите страни в касаещия ги обем.

Документите на интегрираната системата са структурирани на три нива:


  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница