Град силистра утвърдил: директор на рцпиовдусопДата22.07.2016
Размер267.26 Kb.
РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНЕЦЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
ГРАД СИЛИСТРА
УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА РЦПИОВДУСОП:

НЕДКА РУСЕВА


П Р А В И Л Н И К

З А

В Ъ Т Р Е Ш Н И Я Т Р У Д О В Р Е Д

2012/2013 год
ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Този правилник конкретизира правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в РЦПИОВДУСОП съобразно специфичните особености в държавното обслужващо звено.

Чл.2. Този правилник е издаден на основание чл. 181 от Кодекса на труда (КТ) и е в съответствие с Правилника за дейността на РЦПИОВДУСОП и действащата нормативна база в сферата на средното образование и трудовото законодателство.

Чл.3. Правилникът за вътрешния трудов ред е задължителен за целия персонал в държавното обслужващо звено.

.
ГЛАВА ВТОРААДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА НА ОБСЛУЖВАЩОТО ЗВЕНО
Чл.4./1/. Персоналът на Ресурсния център се състои от педагогически и непедагогически персонал.

/2/. Общата численост на персонала се планира и утвърждава от директора на РЦПИОВДУСОП – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

/3/. Структурното и поименното щатно разписание се изготвят и утвърждават от директора.

/4/. Длъжностните характеристики се утвърждават от директора.

Чл.5./1/. Директорът е работодател за работниците и служителите в РЦПИОВДУСОП - Силистра.

/2/. Всички членове на персонала на РЦПИОВДУСОП – Силистра са подчинени на директора.

Чл.6./1/. Педагогическият персонал се състои от длъжностите:


 1. Педагогчиски специалисти с ръководни функции:

 • директор;

 1. Педагогически специалисти:

 • учители с образователно-квалификационни степени “магистър”, “бакалавър”, съгласно действащата нормативна уредба в образованието /Инструкция № 2 за изискванията за заемане на длъжност “ ресурсен учител”, “логопед”, „психолог“ съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност /.

 • Учителските длъжности в съответствие с чл. 124, ал. 1 от ППЗНП (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) се подразделят на:

 1. "ресурсен учител";

 2. "старши ресурсен учител";

 3. "главен ресурсен учител";

Чл.7./1/. Учителите работят под прякото административно ръководство и контрол на директора.

/2/. Логопедите и психолозите са под пряко административно ръководство и контрол на директора.

Чл.8./1/. Непедагогическият персонал се състои от длъжностите:


 • Главен счетоводител;

 • помощно-обслужващ персонал:

 1. технически секретар - касиер;

 2. шофьор - домакин;

Чл.9. Длъжностите на педагогическия и непедагогическия персонал в Ресурсен център - Силистра се утвърждават със структурното щатно разписание и се заемат чрез подбор по документи и събеседване с кандидатите.

Чл.10/1/. Административната структура и управленските връзки се утвърждават от директора.

/2/. Длъжностните характеристики са неразделна част от административната структура.
ГЛАВА ТРЕТА

ТРУДОВ ДОГОВОР
Чл.11. Директорът сключва писмени договори с членовете на екипа на РЦ.

Чл.12./1/.Възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения с учителите, специалистите и непедагогическия персонал се извършват по реда на КТ.

/2/. Трудовите договори се сключват на основание КТ и в съответствие със специфичните изисквания и конкретните условия на РЦ /за педагогическия персонал се спазват нормативите на МОМН/.

/3/. В РЦПИОВДУСОП - Силистра се сключват: 1. Трудови договори по чл.67 /1/,т.1 от КТ за неопределено време;

 2. Трудови договори по чл.68 /1/,т.1, 2 или т.3 от КТ за определено време;

 3. Трудови договори по чл.70 /1/ от КТ със срок на изпитване;

За педагогическият персонал се сключват на базата на следния хорариум часове:

- 21 часа седмично – логопеди, слухово-речеви рехабилитатор;

- 30 часа седмично – ресурсни учители и психолози, според действащата Наредба № 3 от 18 февруари 2008 г. (изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2010 г.) за нормите за преподавателска работа и реда определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета.


 1. Трудови договори по чл.110 за работещите в РЦПИОВДУСОП - Силистра;

 2. Трудови договори по чл.111 полагане на допълнителен труд при други работодатели;

 3. Допълнителни споразумения по чл.119 от КТ - за изменение на трудовото правоотношение с писмено съгласие между страните, за определено или неопределено време.

 4. Граждански договор.

Чл.13. Трудов договор с пенсионер се сключва по реда и при условията на КТ, когато няма друг правоспособен кандидат.

Чл.14./1/. Трудов договор, който противоречи на закона или го заобикаля, е недействителен.

/2/. Трудовият договор се обявява за недействителен от съда.

Чл.15./1/. Документите, които са необходими за сключване на трудов договор са:


 1. Молба;

 2. Автобиография;

 3. Документ за придобито образование, специалност, професионално-квалификационна степен;

 4. Трудова книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж;

 5. Документ за медицински преглед / при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца/;

 6. Свидетелство за съдимост /при първоначално постъпване на работа или ако са изтекли повече от шест месеца от прекратяване на трудовия договор/.

Чл.16. Прекратяване на трудовите правоотношения се извършва по реда и условията на КТ.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ
РАЗДЕЛ I. РАБОТНО ВРЕМЕ

Чл.17./1/. В РЦПИОВДУСОП - Силистра е въведена 5 дневна работна седмица.

/2/. Продължителността на седмичното работно време е 40 часа.

Чл.18./1/. Продължителността на работното време на педагогическия и непедагогическия персонал е 8 часа дневно.

/2/. В рамките на установеното работно време учителите и специалистите са длъжни да бъдат в училищата, ДГ и Ресурсния център за изпълнение на нормата си преподавателска работа, за участие в педагогически съвети /ПС/, методически сбирки на методическите обединения /МО/, организационна дейност, оперативки, дежурства, съвещания на постоянните комисии, родителски срещи, възпитателна дейност, консултации с децата и учениците, както и за изпълнение нарежданията на директора.

/3/. За всички учители и специалисти е задължително изпълнението на заповедите на директора и задълженията, определени с приетите планове на комисиите, МО, планове, наредби, графици и други, утвърдени от директора.

/4/. След изпълнението на посочените задължения ресурсните учители и специалистите могат да бъдат извън училището/ДГ и РЦПИОВДУСОП - Силистра за подготовка и самоподготовка на учебния процес.

Чл.19./1/. От задълженията по чл.19 са освободени само служебно ангажираните ресурсни учители, специалисти или ползващите платен или неплатен годишен отпуск или отпуск по болест.

/2/. Ресурсни учители, специалисти и служители, отсъстващи по неуважителни причини от работното си място в рамките на определеното работно време, подлежат на санкции по КТ.

Чл.20/1/. Разпределението на работното време е в зависимист от специфичните условия на работното място и се осъществява съгласно чл.139/2/ от КТ.

/2/. Разпределението на работното време на педагогическия персонал за изпълнение на нормата си педагогическа работа се определя с утвърденото от директора седмично разписание и съгласно утвърденият от директора график на работното време.

/3/. Продължителността на работното време на ресурсните учители и специалистите в дните без учебни занятия е 8 часа – от 8.00 до 16.30 ч. с обедна почивка от 12.00ч. до 12.30 часа.

/4/. Всеки ресурсен учител и специалист удостоверява с личния си подпис присъствието си за работния ден без учебни занятия в съответната книга и получава конкретните си задачи от директора.

/5/. Ресурсните учители и специалистите се явяват на работа 15 мин.преди започване на часовете.

/6/. Работното време на ресурсните учители и специалистите се определя с график, утвърден от директора, както следва:


 • 10 минути преди часа всеки ресурсен учител и специалист приема децата/учениците си;

 • Всеки от ресурсните учители и специалистите носи лична отговорност за реда в кабинета и пред кабинета за времето, през което има часове;

 • Последният час всеки учител/специалист извежда ученика си до изхода на училището/групата;

 • Ръководството на РЦПИОВДУСОП определя санкции за неспазване на задълженията на ресурсния учител/специалиста съгласно Кодекса на труда и да се имат предвид при Диференцирано заплащане и Допълнително материално стимулиране.

/7/. Работното време на директора е от 8.30 до 17.00 часа с обедна почивка от 13.00 до 13.30 часа.

Чл.21/1/. Продължителността на работното време на заместващия директора е 8 часа.

/2/. То се разпределя по такъв начин, че да не се допуска да няма ръководител за времето от 8.30 до 17.00 часа. /с обедна почивка от 12,30 до 13,00ч./.

/3/. Директорът определя със заповед правомощията на заместващия директора, който го замества при отсъствието му / по време на отпуск и др./.

Чл.22./1/. Работното време на непедагогическия персонал се определя със заповед на директора, с която всеки се запознава срещу личен подпис.

/2/. Продължителността на работното време с почивка 30 минути 1. за длъжностите – гл, счетоводител, технически секретар-касиер и шофьор - домакина при петдневна работна седмица е както следва:

 • 8.00 – 17.00 часа с почивка от 12.00 до 13.00 часа;

 1. за хигиенистите:

 • І смяна -7.00. – 11.00 часа

/3/. Отсъстващите по болест ресурсни учители, логопеди, психолози и служители са длъжни да информират работодателя своевременно за отсъствието си:

    1. причините за нетрудоспособността;

    2. продължителността на отсъствието;

    3. вида на болничния лист – първичен или продължение.

/4/. Служителите представя издадения болничен лист, който се регистрира в съответна книга от техническия секретар - касиер, непосредствено след завръщане на работа.

Чл.23/1/. В Ресурсния център се допуска извънреден труд в съответствие с Кодекса на труда.

/2/. Заплащането на извънредния труд се извършва на основание чл.262 от КТ.
РАЗДЕЛ ІІ. ПОЧИВКИ.

Чл.24. Седмичната почивка на всеки работник и служител е в размер на два последователни дни /събота и неделя/.

Чл.25. Почивките в работния ден се ползват при спазване изискванията на Раздел ІІІ от КТ и Наредба за работното време, почивките и отпуските.

Чл. 26. Педагогическият и непедагогическия персонал, който е на 8-часов работен ден ползва почивки от 30 минути, които не се включват в работното време.

Чл.27. Празничните дни през учебната година се ползват съгласно чл.154 от КТ.

ГЛАВА ПЕТА

ОТПУСКИ
Чл.28. Видовете отпуски и начинът на ползването им от персонала в Ресурсния център е в съответствие с от КТ. В началото на всяка календарна година работодателят утвърждава график за ползването на платения годишен отпуск от работниците и служителите след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.

Чл.29. Размерът на основния платен годишен отпуск на непедагогическия персонал е не по-малко от 20 работни дни за една календарна година /чл.155/4/ от КТ/, който се ползва наведнъж или на части, от които най-малко половината се ползва наведнъж през календарната година за която се полага отпускът.

Чл.30/1/. Размерът на основния платен годишен отпуск на педагогическия персонал е 48 работни дни за една календарна година /чл. 155 /4/ от КТ/, който се ползва наведнъж или на части, от които най-малко половината се ползва наведнъж през календарната година за която се полага отпускът.

/2/. Платеният годишен отпуск се използва до края на календарната година, за която се отнася./3/ В случай че в периода, посочен в графика по ал. 1, работникът или служителят се намира в друг отпуск, той може да ползва полагащия му се платен годишен отпуск по друго време в рамките на същата календарна година.

/4/ Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие:

1. по време на престой повече от 5 работни дни;

2. при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред;

3. в случай че работникът или служителят не е поискал отпуска до 5 работни дни след определената в графика по ал. 1 начална дата за ползването му.

4. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е поискан за периода, посочен в графика по ал. 1, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176.

5. Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска за периода, посочен в графика по ал. 1, работникът или служителят има право сам да определи времето за ползването му, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително.

/5/ Поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни.

/6/ Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете. В този случай платеният годишен отпуск се ползва наведнъж в календарната година, в която е отпаднала причината за неползването му.

/7/ Правото на работника или служителя на платен годишен отпуск се погасява след изтичане на две години от края на годината, за която се полага този отпуск. Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на ал. 2, правото на работника или служителя на платен годишен отпуск се погасява след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.

/8/ Забранява се компенсирането на платения годишен отпуск с парично обезщетение, освен при прекратяване на трудовите правоотношения.

/9/ Платеният годишен отпуск се ползва през ваканциите.

/10/ През учебно време се позволява неплатен или платен отпуск по преценка на директора.

Чл.31. В зависимост от специфичните условия на работа се дава правото на допълнителен годишен отпуск по чл.156 от КТ на специалисти, помощно-обслужващ персонал и работници.
ГЛАВА ШЕСТА

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА
Чл.32/1/. Всеки работник и служител отговаря еднолично за трудовата и технологичната си дисциплина.

/2/. Общи задължения на персонала на Ресурсния център: 1. Всеки служител в Ресурсния център е задължен да се запознае с Правилника за вътрешния трудов ред срещу подпис;

 2. Да се явява 15 минути преди началото на учебните часове;

 3. Да бъде на работното си място до края на учебните часове по график;

 4. Да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява служебните си задължения. Не се допуска явяването на работа след употреба на алкохол или други упойващи средства.

 5. Да не употребява алкохол и други упойващи средства по време на работа;

 6. Да спазва трудовата дисциплина и изискванията на нормативните актове за здравословна и безопасна работа;

 7. Да се грижи за собствената си безопасност, безопастността на децата и учениците, които могат да пострадат от техните действия или бездействия;

 8. Да работи само с изправни машини, уреди и апарати и при констатирана неизправност да уведоми прекия си ръководител и домакина. Да се грижи за изправността на същите;

 9. Да изпълнява дейности, за които има необходимата правоспособност и са инструктирани;

 10. Да поддържа ред и чистота на работното си място;

 11. Да не разпространява информация представляваща служебна тайна (обсъждани въпроси и взети решения на Педагогически съвет, учебни планове, вътрешно-нормативни документи, заповеди, работна заплата и др.). При неспазване на тази разпоредба се прилагат КТ и други действащи закони;

 12. Да съхранява авторитета на Ресурсния център и съхранява традициите му;

Чл.33/1/. Учителите носят отговорност и за резултатите от учебно-възпитателния процес и спазването на държавните образователни изисквания, свързани с обучението като организират, ръководят и представят постиженията на децата и учениците.

/2/. Учителите носят отговорност за здравето и живота на децата и учениците при осъществяване на учебно-възпитателния процес, както и при всички дейности, свързани с него.

Чл.34. Неизпълнението на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в КТ дисциплинарни наказания, независимо от имуществената и административна наказателна отговорност, ако такава отговорност се предвижда.

Чл.35/1/. Нарушения на трудовата дисциплина са предвидените в чл.187 от КТ и в този правилник.

/2/. Нарушения на този правилник са: 1. Неспазване на длъжностната характеристика;

 2. Неспазване на Правилника за дейността на Ресурсния център;

 3. Невземане или невписване в материалната книга на редовен учебен час/часове;

 4. Неуплатняване на учебния час;

 5. Неспазване на изискванията по техника на безопасност, хигиена и охрана на труда и противопожарна и аварийна безопасност при осъществяване на учебно-възпитателния процес и административно-стопанската дейност, съгласно Правилника за безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

 6. Накърняване на човешките и гражданските права на ученика, както и унижаване на личното му достойнство; допускане в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия;

 7. Неизпълнение на законосъобразни нареждания и заповеди на директора;

 8. Неизпълнения на решения, взети от колективни органи на управление;

 9. Неспазване на изискванията за правилно водене и съхраняване на училищната документация;

 10. Неспазване държавните образователни изисквания, заложени в действащата учебна документация /учебни планове, учебни програми, тематични планове, указания, инструкции и др./, както и указания на експерти от МОМН, РИО на МОМН и други компетентни контролни органи/;

 11. Неспазване на задълженията като дежурни учители, съгласно заповед и график, утвърден от директора;

 12. Злоупотреба с доверието на работодателя и разпространяване на поверителни сведения /обсъждани въпроси и взети решения на Педагогически съвет, учебни планове, вътрешно-нормативни документи, заповеди и др./;

 13. Допускане излизане на ученици от ресурсния кабинет по време на час.

Чл.36/1/.Видовете дисциплинарни наказания и реда за тяхното налагане са в съответствие с КТ;

/2/. За виновно неизпълнение на КТ, ЗНП, ППЗНП и правилници и нормативни актове на Ресурсния център, работниците и служителите носят дисциплинарна отговорност на основание чл.188 от КТ, както следва: 1. Забележка;

 2. Предупреждение за уволнение;

 3. Уволнение.

/3/. Преди налагане на дисциплинарното наказание, директорът изслушва учителя или служителя или приема писмените му обяснения, както и проверява всички обстоятелства, свързани с нарушението;

/4/. Наказанията по ал.2, т.1,2,3 се налагат със заповед на директора на Ресурсния център, като екземпляр от нея се връчва срещу подпис на лицето и се прилага в трудовото му досие.

/5/. Дисциплинарно уволнение може да се налага за:


 1. Три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец;

 2. Неявяване на работа в течение на два последователни дни;

 3. Системни нарушения на трудовата документация;

 4. Злоупотреба с доверието на работодателя и разпространяване на поверителни за него сведения;

 5. За проваляне на учебни занятия, за преждевременно напускане на учебни часове или освобождаване на ученици от учебни занимания, за груби нарушавания на нормативни документи;

 6. Други тежки нарушения на трудовата дисциплина.

Чл.37/1/. Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от два месеца от откриването на нарушението и не по-късно от една година от извършването му.

/2/. Сроковето по ал.1 не текат през времето, когато работникът или служителят е в законоустановен отпуск.

/3/. Дисциплинарното наказание се заличава с изтичането на една година от налагането му.

/4/. Дисциплинарното наказание, с изключение на “уволнение”, може да бъде заличено от работодателя преди изтичането на срока, ако работникът или служителят не е извършил други нарушения на трудовата дисциплина.


ГЛАВА СЕДМА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ
Чл.38.Ресурсният учител, логопеда и психолога имат право:

/1/. Да дават мнения и да участва в определяне стратегията на Ресурсния център, при разработване на годишен план и при вземане на решения за разкриване на групи;

/2/. Да избират организационни форми на обучение и на възпитателно въздействие;

/3/. Да избират варианти на учебни пособия и помагала, помощна литература и др.;

/4/. На трудово възнаграждение;

/5/. На социално осигуряване;

/6/. На работно време,почивка и отпуска;

/7/. На безопасни и здравословни условия на работа;

/8/. На поддържане и повишаване на професионалната си квалификация;

/9/. На социално-битово и културно обслужване;

/10/. На информация относно условията на сключване на колективния трудов договор и индивидуалния трудов договор;

/11/. На информация относно работата в Ресурсния център.

Чл.39.Всеки работещ в Ресурсния център е длъжен:

/1/. Да изпълнява определените му задължения от длъжностната характеристика, КТ, ЗНП, ППЗНП и всички, засягащи работника нормативни документи;

/2/. Да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените му задачи;

/3/. Да спазва точно работното време и да го ползва само за възложени задачи;

/4/. Да спазва правилата за безопасни и здравословни условия на труд, както и правилата за противопожарна охрана;

/5/. Да изпълнява законните нареждания на директора;

/6/. Да изпълнява своевремено и точно законообразните решения на училището и Ресурсния център;

/7/. Да поддържа и повишава постоянно професионалната си квалификация;

/8/. Да пази името на Ресурсния център, да не уронва неговия престиж, да не злоупотребява с доверието на работодателя и да не разпространява неверни сведения;

/9/. Да уведомява ръководството за слабости и недостатъци, както и да предлага мерки за отстраняването им;

/10/. Да пази имуществото и материално-техническата база на Ресурсния център, да пести изразходването на материали, телефонни услуги и др.;

Чл.40. Конкретните задължения на работещите са отразени в длъжностните характеристики.

Чл.41. Директорът представя Ресурсния център пред съответните инстанции, изпълнява задълженията си съобразно КТ, ЗНП, ППЗНП и всички разпоредби на МОМН.

Чл.42./1/. Ресурсният учител, логопеда и психолога организират и ръководят ресурсното подпомагане и терапия в групата по предмети, определени от училищния екип и индивидуалните потребности на всеки ученик/дете./2/. Ресурсният учител, логопеда и психолога имат право:

 1. на свободен избор на форми и методи за организиране и ръководство на ресурсното подпомагане, логопедичната и психологическа терапия, и извънкласната дейност и носи пълна отговорност за резултатите от тях;

 2. да предлагат решения за организация и ръководство на корекционно-възпитателният процес;

 3. да бъде стимулиран за резултатите от неговата работа и равнището на квалификацията му;

 4. да ползва отпуск /платен или неплатен/ след предварително разрешение от директора;

/3/. Ресурсният учител, логопеда и психолога е длъжен:

  1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

  2. да провежда ресурсното подпомагане и видовете терапия на книжовен български език, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;

  3. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

 1. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

 2. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

 3. да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището и Ресурсния център;

 4. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

 5. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика/ детето, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

 6. да не ползва мобилен телефон по време на час;

 7. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол или други упойващи вещества в училището ДГ, както и извън тях - при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;

 8. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

 9. да не внася в училището, Ресурсния център предмети, които са източник на повишена опасност.

 10. индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя, специалиста или в друго удобно за двете страни време;

 11. да спазва трудовата дисциплина и да изпълнява законни нареждания;

 12. да създава условия за развитие на познавателните способности и интереси на учениците и да осигурява задълбочено и трайно усвояване на материала;

 13. да проверява системно и оценява обективно знанията и уменията на учениците.

 14. да посещава редовно заседанията на Педагогическия съвет, да изпълнява решенията му и подлежи на предвидените санкции за неизпълнението им;

 15. да попълва данните за децата и учениците в дневниците, личните досиета и друга документация, като лично отговаря за вярното, четливо и правилно водене на документацията. В края на учебната година да оформи и предаде в пълна изправност документацията на директора за проверка и заверка.

 16. да уведомява своевременно административното ръководство при заболяване;

 17. да взаимодейства и сътрудничи с учениците, родителите и колегите си в дух на толерантност и взаимно уважение;

 18. три дни по-рано да уведомява директора за посещения с учебна цел на обекти извън училище, ДГ и да представи подписан от учениците списък за проведен инструктаж и декларация за съгласието на родителите( при излизане извън населеното място) ;

 19. през ваканциите, когато не е в отпуск, да бъде на разположение на Ресурсния център и да изпълнява задачи, възлагани от ръководството, съобразно професионалната си квалификация;

 20. да следи за опазването и подпомага обогатяването на материалната база в стаите, където провежда своите занятия;

 21. завеждащият ресурсен кабинет отговаря за попълването му и обогатяването с уреди и материали, съобразно финансовите възможности на Ресурсния център, да следи за тяхната изправност и строго да спазва техниката на безопасност;

 22. да идва на работа най-малко 15 минути преди първия си учебен час;

 23. да припомня на учениците в края на последния учебен час изискванията за безопасност на движението и да изпраща детето/ ученика /от І до ІV клас/ до изхода на училището;

/4/ (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.)Ресурсният учител, логопеда и психолога не могат да нарушават правата на детето и ученика, да унижава личното му достойнство, да прилагат форми на физическо и психическо насилие върху тях.

/5/ (Нов - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Ресурсните учители, логопедите и психолозите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

/7/.Ресурсният учител, логопед и психолог нямат право:

1. да видоизменят произволно учебен план и програма;

2. да използват методи и средства на преподаване, несъобразени с психологичните и възрастовите особености на учениците;

3. да проявяват дискриминация и субективност при оценяване, основаващи се на религиозна, етническа, имуществена, социална и политическа принадлежност на учениците или техните родители;

4. да внасят партийно-политическа или религиозна идеология и пристрастност в учебно-възпитателната работа;

5. да използват форми на психическо, морално, физическо или административно насилие над учениците;

6. да подсигуряват, организират, провеждат и участват в дейности с ученици, застрашаващи личността и морала им и накърняващи авторитета на училището и Ресурсния център;

7. да извършват платени образователни услуги и терапия на ученици/деца, които се обучават в училище/ДГ и са на ресурсно подпомагане;

8. да сливат и разместват часовете без разрешение на ръководството;

9. да изпращат ученици по време на занятие за тебешир, маркер, ксерокс, кафе и др.;

10. да преустановяват учебния процес преди края на учебния час;

11. да ползват мобилен телефон по време на учебно-възпитателния процес, съвещания, оперативки , педагогически съвети и др.;

12. да допускат в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

/8/. Дежурствата на педагогическия персонал се организират по график, изготвен от представители на синдикатите в училище, утвърден от директора;

/9/. Ръководител на група:

1 . Директорът определя със заповед ръководителите за всяка група в началото на учебната година;

2. Ресурсният учител, ръководител на група извършва системно възпитателно-контролна дейност с учениците/децата като организатор, ръководител и администратор;

3. Изучава индивидуалните особености на учениците/децата от съответната група;

4. Координира дейността между родителите, ученици, учители и обществеността за въздействие върху учениците/децата в паралелката/групата;

5. Грижи се за социално-психологическия климат в групата;

6. Води редовно учебната документация и в края на учебната година я предава в изправност на директора;

7. Съобщава седмичното разписание и заетостта на учениците и настъпилите промени в тях;

8. В началото на учебната година запознава срещу подпис родителите с Програмата за обучение и възпитание и решението на училищния екип за комплексно педагогическо оценяване;

9. Ресурсният учител, логопед и психолог отговарят за правилното и редовно попълване на задължителната документация:

- дневник на групата;

- досие на ученика/детето;

- вторична карта за оценяване състоянието за обучение и възпитание;

- индивидуална програма за обучение и възпитание ;

- материална книга за взетия учебен материал;

- доклади;

- друга документация, възникваща в процеса на работа.

10. Ръководителите на групите попълват училищната документация само със син химикал, без да се извършват поправки и корекции без знанието на директора;

11. Ръководителите на групите дават необходимите справки, отчети, информация и други изискания от ръководството сведения;

Чл.43. Техническият секретар - касиер е длъжен: 1. да предава навреме получената служебна документация;

 2. да печата необходимите материали;

 3. да организира и приема посетители и да дава информация в рамките на своята компетентност;

 4. да поддържа документацията по трудово-правните отношения с работещите съобразено с длъжностната им характеристика.

 5. да изготвя ведомости за заплати, списъци за спестовни влогове;

 6. да изготвя удостоверения, справки, документи за пенсиониране, служебни бележки и др.;

 7. да изплаща заплати, СБКО;

 8. да дава информация относно заплащането на труда.

Чл.44. Шофьорът - домакин е длъжен:

 1. да организира снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материални ценности, инвентар, обзавеждане, канцеларски принадлежности и др.;

 2. да изучава необходимите нужди на РЦПИОВДУСОП, да оформя поръчки и да организира закупуването на необходимите материали;

 3. да отчита движението на стоково-материалните ценности и да носи имуществена отговорност;

 4. да контролира изправността на системите за осветление, отопление и вентилация;

 5. да следи за изправността на телефонните връзки;

 6. да организира ремонта на РЦПИОВДУСОП, да осъществява контрол и да приема ремонтните работи;

 7. да провежда инвентаризация, да представя документи за осчетоводяване;

 8. да осигурява стопанисването на материалните ценности, като поддържа помещенията в добър вид съгласно ППО.

Чл. 45. Помощен персонал (хигиенисти).

/1/. Работещите като помощен персонал са длъжни: 1. да извършват системно и качествено почистване на стаите, коридорите, фоайетата и сервизните помещения през учебната година;

 2. да спазват стриктно предписанията на ХЕИ в Ресурсния център за хигиена и дезинфекция;

 3. да разнасят уведомителни писма при възлагане от Директора;

 4. да следят за повреди и да сигнализират директора;

 5. да осъществяват през ваканциите цялостно почистване на помещенията, които се използват от Ресурсния център, както и след основен или частичен ремонт;

 6. да уведомяват своевременно домакина за констатирали повреди;

/2/. Работещите като помощен персонал нямат право на дейности, несъвместими с длъжностната им характеристика.

Чл.46./1/.Нарушенията на трудовата дисциплина са : 1. Невземане или невписване в материалната книга на редовен учебен час /часове/.

 2. Неуплътняване на учебния час.

 3. Неспазване на длъжностната характеристика.

 4. Неспазване на изискванията по ТБТ и ОТ при осъществяване на учебно-възпитателния процес.

 5. Неспазване на задълженията като дежурни учители/ специалисти, съгласно заповед и график, утвърден от директора.

 6. Накърняване човешките и гражданските права на ученика, както и унижаване на личното му достойнство.

 7. Неизпълнение на законосъобразни нареждания и заповеди на директора и неспазване на определения от тях срок.

 8. Неизпълнение на решения, взети от колективни органи на управление на Ресурсния център.

 9. Злоупотреба с доверието на работодателя и разпространяване на поверителни сведения (обсъждани въпроси и взети решения на Педагогическия съвет; учебни планове; вътрешно-нормативни документи – правилници, заповеди и др.)

 10. Неспазване изискванията за водене на вътрешно-училищната документация.

 11. Неспазване на държавните образователни изисквания, заложена в действащата учебна документация /учебни планове, учебни програми, указания, инструкции и др./

 12. Допускане излизане на ученици от стаята за ресурсно подпомагане по време на занятие.

Чл.47. За нарушение на трудовата дисциплина се налагат дисциплиниране наказания съгласно гл. IX, раздел ІІІ на КТ.

ГЛАВА ОСМА

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
Чл.48./1/. Имуществената отговорност носят директора, педагогическия и непедагогическия персонал.

/2/ Имуществена отговорност се носи в съответствие КТ /гл.10/

Чл.49. ал/1/ Имуществена отговорност се носи за:

Т 1. Невзет или неотразен за деня в материалната книга редовен час:

Т 2. Неспазване на технологичните правила, утвърдените норми и при осъществяване на учебната дейност;

Т 3. Недобросъвестно водене на училищната документация;

Т 4. Злоупотреба със служебното положение;

Т 5. Унищожаване или допускане на унищожаване на собствеността на Ресурсния център.

Чл.50. Ресурсните учители, специалистите преподаващи на деца/ ученици от групата в деня на констатирана материална щета, носят имуществена отговорност.

Чл.51. Касиерът на РЦПИОВДУСОП носи пълна имуществена отговорност за всички плащания в обслужващото звено, изготвянето на документи, свързани с тях и отговаря дисциплинарно за нанесени щети, съгласно КТ.

Чл.52. Домакинът носи пълна имуществена отговорност при закупуване, съхраняване, стопанисване, раздаване на стоково-материални ценности, инвентар, работно облекло, канцеларски и хигиенни матерали, учебно технически средства, обзавеждане и отговаря дисциплинарно за нанесени щети съгласно КТ.
ГЛАВА ДЕВЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Чл.53./1/ Трудово-правните взаимоотношения между директора и членовете на екипа на обслужващото звено, свързани с квалификационната дейност, се осъществяват в съответствие с КТ.

/2/ Страните по договора за повишаване на квалификацията са директорът и съответният специалист или работник.

Чл.54. Директорът може да изисква от служителите и работниците повишаване или придобиване на квалификация, свързана с изискванията на работното място.

ГЛАВА ДЕСЕТА

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Чл.55 /1/. При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на всеки член на екипа на обслужващото звено, ежемесечно се гарантира изплащането на трудовото му възнаграждение;

/2/ Размерът на трудовото му възнаграждение се определя в трудовия договор, сключен между директора и лицето или в допълнителното трудово споразумение към него.

Чл.56./1/ Директорът определя в договора индивидуалното трудово възнаграждение с членовете на училищния екип;

/2/ Договарянето на трудовото възнаграждение е в съответствие с действащата нормативна база на образованието;

/3/ Договарянето на трудовото възнаграждение е съобразно определената от финансиращия орган минимална брутна работна заплата;

/4/ Когато индивидуалната норма преподавателска работа на лицето е под установената минимална норма задължителна преподавателска работа, основната месечна работна заплата се изчислява пропорционално на намалението на нормата.

/5/ Договарянето на трудовото възнаграждение е в съответствие със специфичните условия на работното място и положения труд.

Чл.57. Трудовото възнаграждение /система за заплащане на труда, допълнителни и други трудови възнаграждения и плащане на трудовото възнаграждение/ е в съответствие с КТ, Постановления на Министерския съвет и Наредби на МОМН.


ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Чл.58. Директорът е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд на членовете на екипа на обслужващото звено.

Чл.59./1/ В обслужващото звено се прилагат изисквания, свързани с безопасни и здравословни условия на труда, в съответствие с КТ /гл.13/;

/2/ В обслужващото звено се прилагат отрасловите правила на безопасност на труда в сферата на образованието;

/3/ В обслужващото звено се прилагат единните правила за здравословни условия на труда в сферата на образованието.

/4/ Работниците и служителите са длъжни да спазват утвърдените от директора правилници, наредби, указания, правила, инструкции, инструктажи и др. свързани с безопасните условия на труд
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл.60../1/. Социално-битовото и културно обслужване в обслужващото звено е в съответствие с КТ.

/2/ Социално-битовото и културно обслужване се финансира със средствата на бюджета на обслужващото звено.

Чл.61./1/. При осъществяването на социално-битовото и културно обслужване се прилагат специфичните разпоредби за системата на образованието.

/2/ Членовете на екипа на обслужващото звено ползват привилегии свързани с възможностите на обслужващото звено, определени с решение на Педагогическия съвет.ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА

СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА
Чл.62. Специалната закрила на специалистите, служителите и работниците е в съответствие с КТ /гл.15/

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

ТРУДОВИ СПОРТОВЕ
Чл.63. Трудовите спортове между директора и член на екипа на обслужващото звено се решават в съответствие с КТ /гл.18/

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§.1. Този Правилник е в сила от датата на утвърждаване от директора и действа до издаването на нов.

§.2. Изменението на този Правилник се извършва от директора на обслужващото звено.

§.3. Неотменна част от настоящия правилник са Кодекса на труда, ЗНП, ППЗНП, съответните длъжностни характеристики и други.

§.4. Неизпълнението на Правилника за вътрешния трудов ред е нарушение на трудовата дисциплина. За неизпълнение на Правилника за вътрешния трудов ред се счита всяко неизпълнение на задълженията, посочени в правилника. При констатиране на такива ръководството на обслужващото звено определя наказанията съгласно действащите към момента разпоредби на КТ.


Правилникът е приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол № 1 на 13 .09.2012 г.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница