Граждански права и задълженияДата07.10.2016
Размер293.34 Kb.Общи изисквания за приложимост на член 6, § 1

I. ОБХВАТ: понятие за "граждански права и задължения"

1. Общи изисквания за приложимост на член 6, § 1

Член 6 § 1

"Всяко лице при определянето на неговите граждански права и задължения ..., .".

1. Понятието "граждански права и задължения", не може да се тълкува единствено чрез позоваване на ответника вътрешното право на ДЧ; това е една "автономна" концепция , произтичаща от Конвенцията. Член 6 § 1 от Конвенцията се прилага, независимо от статута на страните, характера на законодателството, което урежда въпроса какво представлява понятието "спор", и вида на органа, който има компетентност в тази материя. (Георгиадис V. Гърция, § 34).

2. Въпреки че принципът за автономност на понятията се съдържа и произтича от Конвенцията, и че понятията трябва да се тълкуват в светлината на днешните условия, това не дава правомощие на Съда да тълкува като граждански права (с ограниченията, които прилагателното „гражаднски“ непременно поставя спрямо понятията "права и задължения", към които се прилага този член), които не са присъствали в текста (Ferrazzini V. Италия [GC], § 30).

3. приложимостта на член 6, § 1 по граждански въпроси, на първо място зависи от съществуването на "спор". На второ място спорът трябва да се отнася за "права и задължения", които да бъде признати от вътрешното законодателство. Накрая тези "права и задължения" трябва да бъдат "граждански" по смисъла на Конвенцията, въпреки че член 6 не се влага различно съдържание в тези понятия от това в правните системи на договарящите държави "(James и др. Срещу Обединеното кралство, § 81 ).

(а) терминът "спор" /dispute/

4. на думата "спор" (фр. "contestation") трябва да се дава на материалното значение, а не формално значение (Le Compte, Ван Льовен и Де Meyere V. Belgium, § 45). Необходимо е да се погледне отвъд използвания език и да се концентрира вниманието върху реалната ситуация в зависимост от обстоятелствата на всеки конкретен случай (Gorou срещу Гърция (№ 2) [GC], § 29;... Boulois срещу Люксембург [GC], § 92). Член 6 не се прилага за не-спорна и едностранно процедура, която не включва насрещни страни и процедура, която не включва спор за права.

7. "спорът" трябва да е истински и със сериозен характер (Sporrong и Lönnroth V. Sweden, § 81). Това изключва, например, граждански производства, предприети срещу затворническите власти , поради допускане в затворите да има заразени с HIV затворници (Skorobogatykh V. Русия . Така например, Съдът е приел че спорът е истински по дело, касаещо подадена от прокурора жалба, основавана на нарушение на материалния закон към която жалбоподателят се присъединява като граждански ищец с цел получаване на обезщетение (Gorou V. Гърция (не. 2) [GC], § 35).

8. Спорът може да се отнася не само за действителното съществуване на правото, но и за неговия обхват или начина, по който то трябва да бъде упражнено (Benthem V. Холандия, § 32). Той може също та да се отнася до въпроса относно фактите.

9.. Резултатът от производството трябва да има решаващо значение / да е окончателно/ за въпросното право ( Улянов V. Украйна ). Вследствие на това, слаба връзка или отдалечени последици не са достатъчни, за да дведат до приложение на 6 § 1 (Boulois V. Люксембург [GC],

Така например, Съдът констатира, че производството, в което се оспорва законността на продължаването на лиценз за опериране на ядрена електроцентрала не попада в приложното поле на член 6, § 1, тъй като връзката между решението за удължаване на срока, както и правото на защита на живота, физическата неприкосновеност и имуществото на жалбоподателите е "твърде слаба и дистанцирана". Жалбоподателите не са успели да докажат, че те лично са били изложени на опасност, която е не само специфична, но преди всичко присъща (Балмер-Schafroth и други срещу Швейцария, § 40; Athanassoglou и други срещу Швейцария [. GC], §§ 46-55); виж, скоро, Sdruzeni Jihoceske Matky срещу Чешката република.; за случай, свързан с ограничаване на шумовото замърсяване в завод, вижте Zapletal срещу Чешката република. за хипотетично въздействие върху околната среда на завод за третиране на минни отпадъци, вижте Иван Атанасов V. България, §§ 90-95. По същия начин, производства, в които двама служители от публичния сектор оспорват назначаването на един техен колега на длъжност, могат да имат само отдалечени ефекти върху техните граждански права (по-конкретно, за собственото право на назначаване:.. Виж Ревел и Mora срещу Франция).

11. За разлика от това, Съдът е установил, че член 6, § 1 да бъде приложим по дело, свързано с изграждането на язовир, който би могъл да наводни селото на жалбоподателите (Gorraiz Lizárraga и др. Срещу Испания, § 46) и по дело, например за работно разрешително за златна мина, използвайки цианидирането излужване близо селата на жалбоподателите (. Taşkın и други срещу Турция, § 133, виж също Zander срещу Швеция, §§ 24-25.). Съвсем наскоро, в случай, по отношение на жалбата, подадена от местната асоциация на околната среда за съдебно преразглеждане на разрешение за планиране, Съдът констатира, че е налице достатъчна връзка между спора и претендираното право от юридическото лице, по-специално с оглед на състоянието на сдружението и неговите основатели, както и факта, че целта, преследвана от асоциацията е била ограничена в пространството и по същество (L'Erablière ASBL V. Belgium, §§ 28-30). Освен това, производството за възстановяване на правоспособността на едно лице е директно решаващо за неговите граждански права и задължения (Станев V. България [GC], § 233).

12. Молителят трябва да може да претендира права, признати в националното законодателство (Масон и Ван Зон срещу Нидерландия, § 48; Gutfreund срещу Франция, § 41;.. И Boulois срещу Люксембург [GC], §§ 90-94). Член 6 не предвижда никакво специфично съдържание за понятието „вътрешно "право"на договаряща ДЧ ", и по принцип Съдът се обръща към националното законодателство при определяне дали правото съществува . Въпросът дали или не властите са имали право на преценка при вземането на решение дали да се предостави исканата от определен жалбоподател мярка може да бъде взет под внимание и дори може да бъде от решаващо значение. Въпреки това, самият факт, на наличието на право на преценка не определя сам по себе си съществуването на правото. Други критерии, които могат да бъдат взети предвид от Съда включват признаването на твърдяното право при подобни обстоятелства от националните съдилища или от факта, че последният разглежда основателността на искането на жалбоподателя (Boulois V. Люксембург [GC], §§ 91 -101).

13. Съдът може да реши, че права, като например правото на живот, за здраве, за здравословна околна среда и на зачитане на собствеността, се признават във вътрешното право (Athanassoglou и др. Срещу Швейцария [GC], § 44).

14. Спорното право трябва да имат правно основание във вътрешното право (Szücs V. Austria, § 33).. Въпреки това, важно е да се отбележи, че дали едно лице има право на вътрешен иск не може да зависи само от съдържанието на съответното право на гражданите, както е определено в националното законодателство, но и от наличието на процесуални средства, предотвратяващи или ограничаващи възможностите за предявяване на тези искове пред съд. В последната категория от случаи, член 6, § 1 от Конвенцията, може да да намери приложение (Al-Adsani срещу Обединеното кралство [GC], §§ 47;.. McElhinney срещу Ирландия [GC], § 25).

Правото на съд

Член 6 § 1

"Всяко лице при определянето на неговите граждански права и задължения ..., всеки има право на справедливо и публично гледане на делото в разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона."

1. Право и достъп до съд

15. Правото на справедлив съдебен процес, както е гарантирано от член 6, § 1, трябва да се тълкува в светлината на принципа на правовата държава, който изисква страните по делото трябва да разполагат с ефективна съдебна защита им даде възможност да отстояват своите граждански права (Beles и други V. Чешката република, § 49).

Всеки има право на всякакви претенции, свързани с неговите "граждански права и задължения" изправен пред съд или трибунал. По този начин член 6, § 1 въплъщава "правото на съд", на който се дава право на достъп, което означава, че правото да се образува производство пред съда по граждански дела, представлява един аспект на правото на съд (Golder V. Обединеното кралство, § 36 ). Правото на съд", както и правото на достъп не са абсолютни. Те могат да бъдат обект на ограничения, но те не трябва да ограничават или намалява достъпа на лицата по такъв начин или до такава степен, че самата същност на правото да е нарушена (Philis срещу Гърция, § 59;... De Geouffre де ла Pradelle срещу Франция, § 28, и Станев срещу България [GC], § 229). 4

(а) право, което е са практически и ефективни

16. Правото на достъп до съд, трябва да бъде "практическо и ефективно" (Bellet V. France, § 38). Правото на достъп да бъде ефективно означава човек "да има ясна, практическа възможност да оспорва акт, който представлява намеса в правата му" (Bellet срещу Франция, § 36;. Нунес Dias срещу Португалия (DEC). Правилата, които уреждат формални стъпки, сроковете да бъдат спазени при подаване на жалба или молба за съдебен контрол, трябва са са насочени към гарантиране на правилното прилагане на изискването за справедливост и да са в съответствие, по-специално с принципа на правна сигурност (Cañete де Goñi V. Испания, § 36). ТЕЗИ правила или прилагането им, не трябва да пречат на страните в процеса при използване на налични средства за защита (Miragall Escolano срещу Испания;.. Zvolsky и Zvolska срещу Чешката република, § 51).

17. При конкретните обстоятелства по случая, практическият и ефективен характер на това право може да бъде нарушена, например:

- От твърде високите разходи в производството с оглед на финансовия капацитет на индивида:

• прекомерния размер на обезпечението в рамките на искане за присъединяване към наказателното производство като граждански ищец (AIT-Mouhoub срещу Франция, §§ 57-58;. Виж също Garcia Manibardo срещу Испания, §§ 38-45.

• прекомерни съдебни такси (Kreuz срещу Полша (№ 1), §§ 60-67..); Podbielski и PPU PolPure срещу Полша, §§ 65-66. Вайсман и други срещу Румъния, § 42.; виж също, обратно, Reuther срещу Германия.;

- въпроси, отнасящи се до крайни сроковете:

• време, за разглеждане на жалба, приета и обявена му за недопустима (Melnyk срещу Украйна, § 26.);

- От наличието на процесуални пречки, предотвратяващи или ограничаващи на възможностите за обжалване пред съд:

. • особено стриктно тълкуване от страна на националните съдилища на процесуално правило (прекаленият формализъм) може да лиши кандидатите относно правото им на достъп до съд (Перес де Рада Cavanilles срещу Испания, § 49; Miragall Escolano срещу Испания, § 38; . Société Anonyme Сотирис и Никос Koutras ATTEE срещу Гърция, § 20; Beles и други срещу Чешката република, § 50.; . RTBF срещу Белгия, §§ 71, 72, 74);

• изисквания, свързани с изпълнението на по-ранно решение може да наруши правото на достъп до съд, например, където липсата на финансови средства на лицето прави невъзможно за него, дори и да започне да се съобразява с предишното решение (Annoni ди Gussola и други срещу. Франция, § 56;. сравнение с Arvanitakis срещу Франция (декември)).

• процедурни правила, забраняващи на определени правни субекти започване съдебни производства (Светите манастири срещу Гърция § 83;.. Philis срещу Гърция, § 65, виж също Lupas и други срещу Румъния (№ 1), §§ 64-67. по отношение на малолетни и непълнолетни лица липсата на дееспособност. Станев срещу България [GC], §§ 241-245) 5.

Въпреки това, условията за допустимост на касационна жалба основана на нарушеиние на закона, може да бъдат по-строги, отколкото за тези за първоинстанционна жалба. Предвид особеното естество на ролята на касационния съд , процедурата, следвана пред касационния съд може да бъде по-формална, особено когато производството пред него следва разглеждане на делото от първоинстанционния съд, а след това от апелативен съд, всеки с пълна юрисдикция (Levages Prestations Услуги срещу Франция, §§ 44-48;.. Brualla Гомес де ла Торе срещу Испания, §§ 34-39).

18. Освен това, правото на съд включва не само правото да започне производство, но и правото да получи решение по спора от съд (Kutic срещу Хърватия, § 25 и § 32 по отношение на спиране на производството;. Ачимович V . Хърватия, § 41;. Beneficio Cappella Паолини срещу Сан Марино, § 29 относно отказ от правосъдие). Правото на съда също може да бъде нарушен, когато съдът не се съобрази със установен в закона срок за произнасяне по жалби срещу поредица от решения с ограничена продължителност (Musumeci V. Италия, §§ 41-43), или при липса на решение (Ganci V. Италия, § 31). В "правото на съд" обхваща също така изпълнението на решенията.

(б) ограничения

19. Правото на достъп до съд не е абсолютно, но може да бъде предмет на ограничения, позволени от закона. (Голдър срещу Обединеното кралство, § 38;.. Станев срещу България [GC], §§ 230). Това се отнася по-специално до условията за допустимост на касационно обжалване, тук държавата има известна свобода на преценка в това отношение (Luordo V. Италия, § 85).

20. Въпреки това, прилаганите ограничения не трябва да ограничават или намаляват достъпа на лицата по такъв начин или до такава степен, че самата същност на правото да е нарушена. Освен това ограничението няма да бъде съвместимо с член 6, § 1, ако то не преследва "законна цел" и ако няма "разумна връзка на пропорционалност между използваните средства и целта, която трябва да бъде постигната" (Ashingdane V. Обединеното кралство, § 57; Файед срещу Обединеното кралство, § 65;. Маркович и други срещу Италия [GC], § 99)..

21. Правото на достъп до съд, може също така да бъде предмет, при определени обстоятелства, на законни ограничения, като например законови давностни срокове (Stubbings и др. Срещу Обединеното кралство, §§ 51-52), изисквания за осигураване на разходите (Толстой Милославски V. Обединеното кралство, §§ 62-67) или изискване, свързано с процесуално представителство (RP и др. срещу Обединеното кралство, §§ 63-67).

22. Когато достъпът до съд е ограничен по закон или на практика, Съдът изследва дали ограничението засяга същността на правото, и по-специално дали с него се преследва легитимна цел и дали е налице разумна връзка на пропорционалност между средствата и целта, която трябва да бъде постигната:. Ashingdane срещу Обединеното кралство, § 57 Няма нарушение на член 6 § 1 може да се приеме, чео ограничението е съвместимо с принципите, установени от Съда.

2. Отказ от правото.

(а) Принципът. В националните правни системи на договарящите страни "отказът от правото на дадено лице неговото дело да бъде гледано от съд или трибунал се среща често по граждански дела, по-специално във формата на арбитражни клаузи в договорите. Отказът, който има безспорни предимства за засегнатото лице, както и за правораздаването, по принцип не противоречи на Конвенцията (Deweer V. Belgium, § 49).

(б) условия

23. Лицата могат да се откажат от правото си на съд в полза на арбитраж, при условие, че такова освобождаване е допустимо и е установено свободно и недвусмислено (Суда ст. Чешката република, §§ 48-49).

3 Правна помощ

(а) предоставянето на правна помощ

24. Член 6 § 1, не означава, че държавата трябва да предостави безплатна правна помощ за всеки спор, отнасящ се до "гражданско право" (Airey V. Ирландия, § 26). Налице е ясно разграничение между член 6 § 3 (в) - който гарантира правото на безплатна правна помощ по наказателни дела, подлежащи на определени условия -. И член 6, § 1, което не се прави позоваване на право на правна помощ (Essaadi срещу Франция, § 30).

25. Въпреки това, Конвенцията има за цел да гарантират правата, които са практически и ефективни, по-специално правото на достъп до съд. Следователно, член 6, § 1 може понякога принуди държавата да предвиди помощ от адвокат, когато такава помощ се оказва незаменима за ефективен достъп до съд (Airey V. Ирландия, § 26).

26. въпроса дали член 6, се изисква предоставянето на правно представителство на физическо лице в съдебния процес ще зависи от конкретните обстоятелства по случая (Еъри срещу Ирландия, § 26; отпечатване на срещу Обединеното кралство/

1. Концепция за "трибунал" /“съд“/

(а) самостоятелно понятие

27. Орган, който не се класифицира като едно от съдилищата на една държава може ,въпреки това, за целите на член 6, § 1, да попадне в понятието за "трибунал" в материалния смисъл на думата (Sramek V. Австрия, § 36 ).

28. Понятието „съд“ или „трибунал“, се определя в материалния смисъл на думата от съдебната си функция – решаване на въпроси от негова компетентност, въз основа на правилата на закона и след производство, проведено по предвидения начин (Sramek V. Австрия, § 36;. Кипър срещу Турция [GC], § 233).

29 Силата на постановенто решение може да определи понятие за "трибунал". Производството трябва да предоставят на трибунала "решаване на спорните въпроси", което се изисква по силата на член 6 § 1 (Benthem V. Холандия, § 40).

30. Силата просто да издава консултативни становища без задължителна сила следователно не е достатъчно, дори ако тези становища са последвани от по-голямата част от казусите. (пак там.).

31.За целите на член 6 § 1 на "трибунал", не е необходимо да бъде съд по закон /court of law/ интегриран в рамките на стандартния съдебен апарат на съответната страна. Той може да бъде създаден, за да се справят с конкретен предмет, обикновената съдебна система. Важно е да се е гарантира съответствието с член 6, § 1 , а гаранциите са както както материални така и процедурни. (Rolf Густафсон V. Sweden, § 45).

32. Следователно, "трибунал" може да бъде орган, създаден да реши ограничен брой специфични въпроси, винаги при условие, че той разполага с подходящи гаранции (Литгоу и други срещу Обединеното кралство, § 201 -. В контекста на арбитражен трибунал).

33. Фактът, че този орган изпълнява много функции (административни, регулаторни, правораздавателни adjudicative, консултативни и дисциплинарни) не може само по себе да го изключи от понятието за "трибунал" (H. V. Belgium, § 50).

34. Правомощието да дава обвързващо решение, което не може да се променя от несъдебен орган, което да е в ущърб на индвидуална страна е присъщо на самото понятие за "трибунал" (Ван де Hurk V. Холандия, § 45) . Един от основните аспекти на върховенството на закона е принципът на правната сигурност, който изисква, наред с другото, когато съдилищата са се произнесли окончателно, издаването от тях решение не трябва да се поставя под въпрос ((Brumarescu V. Румъния [GC], § 61) 0.8

35. примери на органите на съдебната власт, които не приети като органи с "пълна юрисдикция":

- Административен съд, който единствено е оправомощен да определи дали свободата на преценка от страна на административните органи, се използва по начин, съвместим с предмета и целта на закона (Obermeier срещу Австрия, § 70.);

- Съд, който е разгледал жалбите занарушение на закона на решенията на дисциплинарните отдели професионални сдружения, без да имат правомощието да прецени дали наказанието е пропорционално на нарушението (Diennet срещу Франция, § 34, в контекста на медицинска асоциация и Merigaud срещу Франция, § 69, в контекста на асоциация на геодезистите).;

- Конституционен съд, който може да разследва спорните производства единствено от гледна точка на тяхното съответствие с Конституцията , който не може да извършва от проучване на всички релевантни факти (Zumtobel срещу Австрия, §§ 29-30.);

- На Conseil d'Etat, които в съответствие със собствената си съдебна практика, е бил длъжен, в решаването на проблема относно приложимостта на договори, да се придържа към становището на министъра - външен орган, който е и представител на изпълнителната власт - без подлагане на това становище на критика или обсъждане от страните. Участието на министър, който е от решаващо значение за изхода на съдебното производство, не е акт, подлежащ на обжалване от жалбоподателя, на който освен това не е била дадена никаква възможност да се запознаее с него (Chevrol V. Франция , §§ 81-82). 93 От друга страна:

- Chaudet срещу Франция: Conseil d'État е сезиран с жалба за съдебен контрол, по което дело съдът действа като първа и последна инстанция. В този случай на Conseil d'Etat няма "пълна юрисдикция", които би имала при наличие на ефекта на заместване на обжалваното решение на медицинския съвет на гражданското въздухоплаване. Въпреки от материалите по делото, всички изявления, направени от жалбоподателя, установените фактически и правни основания, и след преценява всички доказателства в медицинското досие, като са взети предвид заключенията на всички медицински доклади обсъждани пред съда от страните, Съдът е приел, че делото на жалбоподателя е било разгледано в съответствие с изискванията на член 6, § 1 (§§ 37-38);

- Zumtobel срещу Австрия:. Съдът е постановил, че австрийският административен съд е изпълнил изискванията на член 6 § 1 във връзка с въпросите, които не само в рамките на преценката на административните органи, както и че е разгледал оплакванията точка по точка, без да се налага да се откаже от компетентност в тази процедура , както и при установяване на различни факти (§§ 31-32) - също Ortenberg срещу Австрия, §§ 33-34. Fischer V. Austria, § 34.

- Potocka и други срещу Полша: обхватът на юрисдикцията на Върховния административен съд, както е определена от Административно-процесуален кодекс се ограничава до оценка на законосъобразността на обжалваните административни решения.. Въпреки това, съдът също така е упълномощена да отмени решението изцяло или частично, ако се установи, че процедурните изисквания за справедливост не са били изпълнени в хода на производствата, довели до приемането им. Мотивите на Върховния административен съд показват, че в действителност той е разгледал аспекта на целесъобразност на решението. Въпреки, че съдът би могъл да ограничи анализа си до проверка за наличие на процесуалните и материалните пропуски в прилагането на закона, съдът е разгледал всички възражения, точка по точка, без изобщо да се налага да се откаже от компетентност. Той е постановил решение, което е било внимателно мотивирано, и доводите на жалбоподателите, свързани с изхода на делото са били разгледани внимателно. Съответно, обхватът на прегледа на Върховния административен съд е бил достатъчен, за да се съобрази член 6, § 1 (§§ 56-59

2. Създаден със закон

36. В светлината на принципа на върховенството на закона, присъщ на системата на Конвенцията, Съдът счита, че "трибуналът" трябва винаги да бъде ", определен със закон", тъй като в противен случай това би било липсва легитимност, необходима в едно демократично общество (Lavents V. Латвия, § 81).

37. Фразата ", създадена от закона" обхваща не само правното основание за самото съществуване на "трибунала", но също така и спазването от страна на Трибунала на конкретните правила, от които той се ръководи (Sokurenko и Strygun V. Украйна, § 24). Законосъобразността на съда или трибунала трябва по дефиниция да включва и неговия състав (Buscarini V. Сан Марино (декември)). Практиката на мълчаливо подновяване мандата на съдиите за неопределен период от време след изтичане на задължителния им мандат чрез очакване на тяхното преназначаване се проведе, е в противоречие с принципа "съд, създаден със закон" (Александър Волков V. Украйна, § 151). Процедурите за назначаване на съдии не могат да бъдат сведени до статута на вътрешна практика (пак там., §§ 154-156).

38."закон", по смисъла на член 6, § 1, включва не само законодателство, което предвижда създаването и компетентността на съдебните органи, но също така и всяка друга разпоредба на вътрешното право, която, ако е нарушена, би направила участието на един или повече съдии в разглеждането на делото незаконно. (DMD Group, As V. Словакия, § 59). Това включва, по-специално, разпоредби относно независимостта на членовете на "трибунала", продължителността на мандата им, безпристрастност и наличие на процесуални гаранции (Гюров V. Молдова, § 36).

39. По принцип, на нарушение от страна на съда на тези вътрешни правни разпоредби води до нарушение на член 6 § 1 (DMD Group, AS V. Словакия, § 61). Следователно Съдът може да провери дали националното законодателство е спазено в това отношение. Въпреки това, като взе предвид общия принцип, че право, на първо място, на националните съдилища сами да тълкуват разпоредбите на вътрешното право, Съдът намира, че не може да поставя под въпрос тяхното тълкуване, освен ако е налице явно нарушение на законодателството (DMD Group, AS V. Словакия, § 61). A съд, който, без никакво обяснение, превиши обичайните граници на своята юрисдикция в умишлено нарушение на закона не е "съд, създаден от закона" в производството на въпросната (Sokurenko и Strygun V. Украйна, §§ 27-28).

40.Целта на термина ", определен със закон" в член 6, § 1 е да се гарантира, че организацията на съдебната система не зависи от преценката на изпълнителната власт, но се регулира от закон, приет от пармалента. (Савино и други срещу. Италия, § 94).

3 Независимост и безпристрастност.

41. Правото на справедлив процес по член 6, § 1 изисква, дадено дело да бъде гледано от "независим и безпристрастен съд". Съществува тясна взаимовръзка между гаранциите за "независим" и "безпристрастен" съд. Поради тази причина Съдът често преценява наличието на двете изисквания заедно (Kleyn и др. Срещу Холандия [GC], § 192).

42. участието на съдебни заседатели по делото не е нарушение на член 6 § 1 Съществуването на съдебен състав със смесено членство включващ, под председателството на съдия, държавни служители и представители на заинтересованите органи не представлява доказателство за пристрастност (Le Compte, Ван Льовен и Де Meyere V. Belgium, §§ 57 и 58),.

43. Принципите, установени в съдебната практика относно безпристрастността се прилагат както за мировите съдии така и за професионалните съдии (Langborger срещу Швеция, §§ 34-35;.. Купър срещу Обединеното кралство [GC], § 123).

44.Принципно, нарушението на член 6 § 1 не може да се основава на липсата на независимост или безпристрастност на Трибунала при вземане на решения или на неизпълнението на съществена процесуална гаранция от този трибунал, ако взетото решение е било предмет на последващ контрол от съдебен орган, който има "пълна юрисдикция" и гарантира спазването на съответните гаранции от втвърдяване на отказалата въпросната (De Haan V. Холандия, §§ 52-55)

45. Съдът е подчертавал, че обхватът на задължението на държавата да гарантира процес от "независим и безпристрастен съд" по смисъла на член 6 § 1 от Конвенцията не се ограничава само до съдебната система. Той предполага също така задълженията на изпълнителната, законодателната и всяка друга държавна власт, независимо от нивото си, да зачита и се съобразява с присъдите и решенията на съдилищата, дори когато те не са съгласни с тях. По този начин, държавата зачита авторитета на съдилищата,което е необходимо условие за общественото доверие в съдилищата и в по-широк план, за върховенството на закона. За това, само конституционните гаранции за независимостта и безпристрастността на съдебната система не са достатъчни. Тези изисквания трябва да бъдат ефективно включени в ежедневните административни нагласи и практики (Agrokompleks V. Украйна, §

(б) независим съд

46. Терминът "независим" се отнася за независимост по отношение на другите правомощия (изпълнителната власт и парламента) (Beaumartin V. Франция, § 38), а също и по отношение отношение на страните (Sramek V. Austria, § 42).

47. Въпреки че идеята за разделението на властите между политическите органи на държавната власт и съдебната власт има нарастващо значение в съдебната практика на Съда, нито член 6, нито която и да е друга разпоредба от Конвенцията изисква от държавите да се съобразят с всички теоретични конституционни концепции по отношение допустимите граници на взаимодействие на разделението на властите. Въпросът е винаги дали в конкретния случай, изискванията на Конвенцията са изпълнени (Kleyn и др. Срещу Холандия [GC], § 193). Всъщност, идеята за независимост на съда, предполага наличие на процесуални гаранции за отделяне на съдебната власт от другите власти.

 независимост по отношение на изпълнителната власт

48. Независимостта на съдиите ще бъде подкопана, когато изпълнителната власт се намесва по висящо дело пред съдилищата с цел да повлияе на резултата (. Sovtransavto Holding срещу Украйна, § 80;. Mosteanu и други срещу Румъния, § 42).

49. Фактът, че съдиите се назначават от изпълнителната власт и могат да бъдат премествани, сам по себе си не е нарушение на член 6 § 1 (Clarke V. Обединеното кралство (декември)). Назначаването на съдии от изпълнителната власт е допустимо при условие, че назначените са свободни от влияние или натиск при извършването на тяхната съдебна роля (Flux V. Молдова (не. 2), § 27).

50. Фактът, че председателят на Върховния касационен съд се назначава от изпълнителната власт сам по себе си да подкопава независимостта му при условие, че след назначаването му, той не е обект на никакъв натиск, не получава никакви инструкции и изпълнява задълженията си при условията на пълна независимост (Zolotas V. Гърция, § 24).

51. Също така, самият факт, че съдиите на Съвета по административно право/ административен съд/ се назначават от регионалните административни власти не е в състояние да постави под съмнение тяхната независимост или безпристрастност при условие, че веднъж назначени, те не подлежат на никакъв натиск, не получават каквито и да било инструкции и упражняват своята правораздавателна дейност с пълна независимост (Majorana V. Италия,.

 независимост по отношение на Парламента

52 Фактът, че съдиите се назначават от парламента не само по себе си да ги направи подчинят на властите, ако веднъж назначени, те получават никакъв натиск или инструкции при изпълнение на техните съдебни задължения (Sacilor-Lormines V. France, § 67). Освен това, фактът, че един от експертните членовете на Апелативния съд, състоящ се предимно професионални съдии, също е член на парламента не само по себе си нарушение на правото на независим и безпристрастен съд (Pabla Ky V. Финландия, §§ 31 -35).

 независимост по отношение на страните

53. Когато сред членовете на Трибунала има лице, което е в подчинено положение по отношение на своите задължения и организацията на службата му, по отношение на една от страните, може да има основателно съмнение за независимостта на този човек. Подобна ситуация се отразява сериозно на доверието, което съдилищата трябва да вдъхват в едно демократично общество (Sramek V. Austria, § 42).

 Критерии за оценка на независимостта

54. При определяне дали даден орган може да се счита, че е "независим", Съдът е имал предвид, наред с другото, на следните критерии (Langborger срещу Швеция, § 32;. Kleyn и други срещу Холандия [GC], § 190):

- Начина на назначаване на неговите членове, както и продължителността на техния мандат;

- Съществуването на гаранции срещу външен натиск; и

- Дали органът изглежда независим.

(и) Начин на назначаване на членове на организма

55. въпросите са повдигнати по отношение на намесата на министъра на правосъдието при назначаването и / или отстраняване от длъжност на членове на съда. (Sramek срещу Австрия, § 38;. Brudnicka и други срещу Полша, § 41 ; Clarke срещу Обединеното кралство (декември))..

56. Въпреки че възлагането на делото на конкретен съдия или съд, попада в свободата на преценка от страна на националните власти по тези въпроси, Съдът трябва да се увери, че тя е съвместима с член 6, § 1, и по-специално с изискванията за независимост и безпристрастност (Bochan V. Украйна, § 71).

(II) Продължителност на назначаване на членове на организма

57. Съдът не е посочил конкретна продължителност на мандата на членовете на даден орган за вземане на решения/съд/, въпреки че тяхната несменяемост по време на мандата им трябва по принцип да се разглежда като следствие от тяхната независимост. . Въпреки това, липсата на официално признаване на тази несменяемост в закона не предполага липса на независимост при условие, че тя се признава в действителност и че другите необходими гаранции са налице (Sacilor-Lormines срещу Франция, § 67; Лука V. Румъния, § 44).

(III) гаранции срещу външен натиск

58. Независимостта на съдебната власт изисква отделните съдии да бъдат свободни от неправомерно влияние извън съдебната система, и от вътре. Вътрешна независимост на съдебната власт - необходимо е съдиите те да бъдат свободни от указания или натиск от колегите съдии или тези, които имат административни отговорности в съда, като например председателя на съда или на председателя на отделение в съда. Липсата на достатъчно гаранции, осигуряващи независимостта на съдиите в рамките на съдебната система, и в частност, по отношение на техните съдебни началници, може да доведе Съда до заключението, че съмненията на кандидата по отношение на независимостта и безпристрастността на съда може да се каже, са обективно оправдани (. Parlov-Tkalčić срещу Хърватия, § 86;. Agrokompleks срещу Украйна, § 137).

59. Прието е, че съдиите на Окръжния съд са достатъчно независими от председателя на този съд, тъй като председателите на съдилищата извършват само административна (управленска и организационна) функции, които са строго отделени от съдебната функция. Правната система предвижда адекватни гаранции срещу злоупотреба с правата на председателите на съдилища "да (пре) разпределят делата между съдиите (Parlov-Tkalčić V. Хърватия, §§ 88-95).

(IV) външен вид на независимост /appearance of independent/

60. За да се определи дали даден съд може да се счита за независим, както се изисква по силата на член 6, § 1, външните прояви също могат да бъдат от значение (Sramek V. Austria, § 42). Що се отнася до изискването съдът да изглежда незасимим, гледната точка на една от страните е важна, но не решаваща; това, което е от решаващо значение е дали страхът на заинтересованата страна може да се приеме за "обективно обоснован" (Sacilor-Lormines V. France, § 63).

(в) безпристрастен съд

61. Член 6, § 1 изисква трибуналът безпристрастен. Безпристрастността обикновено означава липса на предразсъдъци и пристрастия, и тяхното съществуване може да бъде проверено по различни начини (Wettstein срещу Швейцария, § 43;.. Micallef срещу Малта [GC], § 93). Концепциите за независимост и безпристрастност са тясно свързани и, в зависимост от обстоятелствата, може да изиска съвместна проверка (Sacilor-Lormines срещу Франция § 62;.. Александър Волков срещу Украйна, § 107).

 Критерии за оценка на безпристрастност

62. Съществуването на безпристрастност, трябва да се определя въз основа на следния (Micallef V Малта [GC], §§ 93.):

- Субективен тест, където трябва да се има предвид личните убеждения и поведението на конкретен съдия, , дали съдията е показал никакви лични предразсъдъци или пристрастия в определен случай;

- И също така, съгласно обективен тест, дали съдът наред с с други аспекти, предоставя т достатъчни гаранции за да се изключи всяко основателно съмнение по отношение на неговата безпристрастност.

3 Дължина на производство

63 При изискването делата да бъдат гледани в рамките на "разумен срок", Конвенцията подчертава значението на правораздаването без закъснения, които могат да застрашат неговата ефективност и надеждност (H. срещу Франция, § 58;.. Katte Klitsche де ла Гранж срещу Италия , § 61). Член 6 § 1 задължава договарящите държави да организират своите правни системи, така че да се даде възможност на съдилищата, за да се съобразят с нейните различни изисквания.

64. Съдът многократно е подчертавал важността на правораздаване, без закъснения, които могат да застрашат неговата ефективност и надеждност (Scordino V. Италия (няма. 1) [GC], § 224). Натрупване на нарушения от страна на държавата представлява практика, която е несъвместима с Конвенцията (Bottazzi V. Италия [GC], § 22).

(а) определяне на продължителността на производството

65. Що се отнася до началната точка на съответния период, времето, което обикновено започва да тече от момента, в който делото се образува пред компетентния съд (. Poiss срещу Австрия, § 50; Бок срещу Германия, § 35.), Освен искова молба / жалба/ като предпоставка за започване на съдебните производства, срокът може да включва и задължителната предварителна административна процедура (König срещу Германия, § 98;. Х. срещу Франция, § 31;. Kress срещу Франция [GC], § 90).

66. По този начин, при определени обстоятелства, разумният срок може да започне да тече, дори преди издаването на изпълнителния лист за започване на производството пред съда (Golder V. Обединеното кралство, § 32 в глоба Erkner и Hofauer V . Austria, § 64; Vilho Eskelinen и други срещу Финландия [GC], § 65)...

67. член 6, § 1, може да се прилага за производства, които, въпреки че не са изцяло от съдебен характер, независимо от това са тясно свързани с надзора от страна на съдебен орган. Такъв е случаят, например, с процедура за делба на имущество, което се проведе на не-спорен база преди две нотариуси, но е наредено и одобрено от съда (Siegel V. Франция, §§ 33-38) . Следователно продължителността на процедурата пред нотариусите е била взта предвид при изчисляването на разумен срок.

68. Що се отнася до това кога изтича периодът, то той обикновено обхваща цялата продължителност на въпросното производство, включително и производство по обжалване (König V. Германия, § 98 в края) и се простира чак до решението, с което разполага приключва спорът (Poiss V. Австрия, § 50). Следователно, изискването за разумен срок се прилага за всички етапи на съдебното производство, насочени към разрешаване на спора, без да се изключват етапи след съдебно решение по същество (Робинс V. Обединеното кралство, §§ 28-29).

69.Изпълнението на съдебно решение, постановено от съд, поради това трябва да се разглежда като неразделна част от производството за целите на изчисляване на съответния период (Martins Moreira срещу Португалия, § 44;.. Silva Pontes срещу Португалия, § 33;. Di Pede срещу Италия, § 24). Времето не спира да тече, докато установеното право в процеса не влезе в сила (Estima Jorge V. Португалия, §§ 36-38).

70. Разгледано е производство пред Конституционния съд и въпреки че съдът не е компетентен да се произнесе по съществото на спора, неговото решение е в състояние да повлияе на резултата от спора пред обикновените съдилища (Deumeland срещу Германия, § 77;. Süßmann . срещу Германия [GC], § 39;. Pammel срещу Германия, §§ 51-57). Въпреки това, задължението за разглеждане на дела в рамките на разумен период от време не може да се тълкува по същия начин, както за обикновен съд (Süßmann срещу Германия [GC], § 56;.. Oršuš и други срещу Хърватия [GC], § 109).

72. що се отнася до участието на трети лица в гражданското производство, трябва да се направи следното разграничение: когато кандидатът се е намесил във вътрешните производства само на собствено основание отчита се началния момент на влизането му в производството , а ако кандидатът е декларирал намерението си да продължи производството като наследник, той или тя може да се оплаче на цялата продължителност на производството (Scordino V. Италия (няма. 1), § 220).

(б) Преценката на изискването за разумен срок

(I) Принципи

73. Оценказа конкретния случай: разумността на продължителността на производствата, които попадат в обхвата на член 6, § 1, трябва да се преценява за всеки отделен случай в зависимост от особени обстоятелства (решението по делото Frydlender срещу Франция [GC], § 43.), поради което може да постави обща оценка (Obermeier срещу Австрия, § 72;.. Comingersoll SA срещу Португалия [GC], § 23).

74. цялото времетраене на процедурата трябва да бъде взето под внимание (König V. Germany, § 98 в края).

- Докато различни закъснения не могат сами по себе си породяят такъв въпрос, те могат, когато се разглеждат заедно и кумулативно, да доведат до това разумният срок да бъде надхвърлен (Deumeland срещу Германия, § 90.).

- Забавяне през определен етап от производството може да бъде разрешено, при условие че общата продължителност на производството не е прекомерна (Pretto и други срещу Италия, § 37.).

- "[L] периоди, през които производството ..не се развива ...", без каквито и да било обяснения не са приемливи (Beaumartin срещу Франция, § 33.).

75. приложимостта на член 6 § 1 на предварителното производство ще зависи от това, дали са изпълнени определени условия (Micallef V. Малта [GC], §§ 83-86) 0.21

76.завеждане на дело относно отнасянето на въпроса до СЕО / СЕС за преюдициално запитване не се вземат под внимание (Pafitis и др. Срещу Гърция, § 95).

(II) Критерии

77.разумността на продължителността на производството трябва да се преценява с оглед на следните критерии, установени от съдебната практика на Съда: сложността на делото, поведението на жалбоподателя и на съответните органи, както и какъв е бил залогът / особен интерес/за жалбоподателя в спора (Comingersoll SA срещу Португалия [GC];.. решението по делото Frydlender срещу Франция [GC], § 43;. Sürmeli срещу Германия [GC], § 128).

 сложността на делото

78.сложността на делото може да отнася както към фактите и на закона (Katte Klitsche де ла Гранж срещу Италия, § 55;.. Papachelas срещу Гърция [GC] § 39). Тя може да се отнася, например, до участието на няколко страни в случая (H. V. Обединеното кралство, § 72) или на отделните пера на доказателства, които трябва да бъдат получени (Humen V. Полша [GC] § 63 ). (285 Сложността на вътрешното производство може да се обясни тяхната дължина (Tiercé V. San Marino, § 31).

 поведение на жалбоподателя

79.Член 6, § 1 не се изисква от страните в спора активно да си сътрудничат със съдебните власти, те не могат да бъдат обвинявани за пълноценно използване на средствата за правна защита, с които разполагат по националното законодателство (Erkner и Hofauer V. Austria, § 68).

80. Засегнатата страна следва да покаже старание при извършването на процесуални действия, отнасящи се до нея, да се въздържа от използване на протакане и да се възползва от възможностите, предоставени от вътрешното право, за съкращаване на производството (Unión Alimentaria Sanders SA V. Испания , § 35).

81.Поведението на страната представлява обективен факт, който не може да бъде приписана на държавата-ответник и които трябва да бъде взети под внимание за целите на определяне на това дали или не разумният срок, посочен в член 6, § 1 е бил превишен (Poiss V. Австрия , § 57; Wiesinger срещу Австрия, § 57;.. Humen срещу Полша [GC], § 66). Поведение на страната само по себе си не може да се използва, за да оправдае период на неактивност.

82. Някои примери, свързани с поведението на жалбоподателя:

- Липсата на готовност от страните при подаване на техните заявления може да допринесе решително за забавяне на производството (Vernillo срещу Франция, § 34.);

- Чести / многократни промени на адвоката (. König срещу Германия, § 103);

- Искания или бездействия, които оказват влияние върху поведението на производството (. Acquaviva срещу Франция, § 61);

- Опит да се постигне приятелско уреждане (. Пицети срещу Италия § 18; Laino срещу Италия [GC] § 22.);

- Производство, образувано по погрешка пред некомпетентен съд (Beaumartin срещу Франция, § 33.).

83. Въпреки че местните власти не могат да бъдат държани отговорни за поведението на ответника, тактиката за забавяне, използвани от една от страните не освобождава властите от задължението им да гарантират, че производството е проведено в рамките на разумен период от време (Минчева V. България , § 68).

 поведение на компетентните органи

84. Само закъснения по вина на държавата, може да обоснове извод за неспазване на изискването за "разумен срок" (Бухолц срещу Германия, § 49; Papageorgiou срещу Гърция, § 40;.. Humen срещу Полша [GC], § 66 ). Държавата е отговорна за всички свои органи: не само съдебните органи, но и всички обществени институции (Martins Moreira срещу Португалия, § 60.).

85. Дори и в правни системи, прилагащи принципа, че процесуалната инициативата е в ръцете на страните, отношението на последния, не освобождава съда от задължението да осигури бърз процес - изискване по силата на член 6 § 1 (Pafitis и др. Срещу Гърция, § 93 ;. Tiercé срещу Сан Марино, § 31;. Sürmeli срещу Германия [GC], § 129).

86. Същото важи и когато е необходимо съдействието на експерт по време на производството: Отговорността за подготовката на делото и бързото провеждане на съдебния процес е на съдията (Capuano срещу Италия, §§ 30-31; Versini V.. Франция, § 29;. Sürmeli срещу Германия [GC], § 129). 294 Тя е за договарящите държави -да организират своите правни системи по такъв начин, че техните съдилища да могат да гарантират правото на всеки човек да получи окончателно решение по спорове, свързани с гражданските права и задължения в рамките на разумен период от време (Scordino V. Италия (без . 1) [GC], § 183, и Sürmeli V. Германия [GC], § 129).

87. Въпреки, че това задължение се отнася и за Конституционния съд, изискването не може да се тълкува по същия начин, както за обикновен съд. Неговата роля като пазител на Конституцията прави особено необходимо Конституционният съд понякога да вземе предвид и други съображения, не само простото хронологичния ред, по който делата се вписват в списъка. Такива са естеството на делото и неговото значение в политически и социално изражение (сравни Süßmann срещу Германия [GC], §§ 56-58;.. Voggenreiter срещу Германия, §§ 51-52;. Oršuš и други срещу Хърватия [GC], § 109). Освен това, докато член 6 предвижда, че съдебните производства са бързи, набляга се и на по-общия принцип на доброто правораздаване (Von Maltzan и др. Срещу Германия (декември) [GC], § 132). Независимо от това, хроничното претоварване не може да оправдае прекомерната продължителност на производството (Probstmeier V. Germany, § 64).

88. Докато задължението е за държавите-членки да организират своите правни системи по такъв начин, че да се гарантира правото на получаване на съдебното решение в рамките на разумен период от време, прекомерно натоварване не може да бъде взето под внимание (Vocaturo срещу Италия, § 17.; Капело V. Италия, § 17). Въпреки това, временно натрупване на работа не води до отговорност на държавата, при условие че последната е предприела разумни незабавни коригиращи действия, за да се справи изключителната ситуация от този вид (Бухолц V. Germany, § 51). Методите, които могат да се разглеждат като целесъобразни, включват избор демата да се разглеждат по определен ред, не само според датата, на която са поостъпили, но от тяхната степен на спешност и важност и, по-специално, според залога за страните. Въпреки това, ако такова състоянието на нещата продължава се превръща във въпрос на структурна организация, тези методи вече не са достатъчни и държавата трябва да осигури приемането на ефективни мерки (Цимерман и Щайнер срещу Швейцария, § 29;. Гинчо V. Португалия, § 40). Фактът, че такива ситуации на окаж на работата са станали нещо обичайно не оправдава прекомерната продължителност на производството (Unión Alimentaria Sanders SA V. Испания, § 40).

89. Освен това, въвеждането на реформа, целяща да ускори разглеждането на делата, не може да оправдае закъсненията, тъй като държавите са задължени да организират влизането в сила и прилагането на такива мерки по начин, чрез който се избягва удължаване на разглеждането на висящи дела (Fisanotti V. Италия, § 22). В тази връзка, адекватността или по друг начин на вътрешноправните средства за защита, въведени от държава-членка с цел да се предотврати или да предостави обезщетение за проблема с прекалено дългите производства трябва да се преценява в светлината на принципите, установени от Съда (Scordino V. Италия (не. 1) [GC], §§ 17:08 ET сл. и 223).

90. Държавата също така е отговорна за невъзможността да се спази изискването за разумен срок в случаите, когато действията на съдат се съсредоточава твърде дълго върху психическото състояние на жалбоподателя. Националните съдилища продължават да имат съмнения в това отношение, въпреки съществуването на пет доклада, удостоверяващи стабилност на умственото състояние на страната и две молби, така делото е продължило над девет години (Bock V. Germany, § 47).

91. Стачка от членове на адвокатската колегия не може сама по себе си да доведе до отговорност на държава носи "разумен срок"; Въпреки това, усилията, полагани от държавата за намаляване на всички възникнали пречки, водещи до забавяне трябва да се вземат предвид за целите на определянето дали изискването е спазено (Papageorgiou V. Гърция, § 47).

92. Многократните смени на съдия по делото, водещи до забавяне на производството, тъй като всеки от съдиите трябва да започне отначало и да се запознае с делото, не може да освободи държавата от задълженията си по отношение на изискването за разумен срок, тъй като задача на държавата е да гарантира, че правораздаването е правилно организирано (Lechner и Hess V. Austria, § 58).

 Какъв е залогът в спора /особен интерес/

92. Примери за категории случаи, изискващи особена бързина:

- Особено старание се изисква в случаите, свързани с гражданското състояние и капацитет (. Бок срещу Германия, § 49; Laino срещу Италия [GC], § 18; Mikulić срещу Хърватия, § 44..);

- Задържане на дете трябва да се разглежда бързо (Берехаб срещу Финландия, § 72; Niederböster срещу Германия, § 39..), Още повече, че когато с течение на времето може да доведе до необратими последици за отношенията родител-дете (Tsikakis V. . Германия, §§ 64 & 68) - по същия начин, дела, свързани с отговорност и права на контакт с родителите изискват специална бързина (Паулсен-Medalen и Svensson срещу Швеция, § 39; Laino срещу Италия [GC], § 22);.

- спорове, които са трудови по своя характер изискват бързо вземане на решения (. Vocaturo срещу Италия, § 17) – когато въпросът е за достъп до свободни професии (. Thlimmenos срещу Гърция [GC], §§ 60 и 62), достъп до средствата за препитание (. König срещу Германия, § 111), , жалба срещу уволнение (Бухолц срещу Германия, § 52;. решението по делото Frydlender срещу Франция [GC], § 45), спиране на жалбоподателя от работа(Obermeier V. Austria, § 72), негово преместване (Sartory V. France, § 34) или връщането му на работа (Ruotolo V. Италия, § 117), или порове от жизненоважно значение за заявителя (Doustaly V. Франция, § 48). Тази категория включва спорове за пенсии (. Боргезе срещу Италия, § 18);

- Изключителна старание се изисква от страна на властите в случай на страна, която страда от "неизлечима болест" и има "намалена продължителността на живота": X. срещу Франция, § 47;. A. и др. Срещу Дания, §§ 78-81.

93. Други прецеденти

- Специална грижа се изисква от съответните съдебни органи при разследването на жалба, подадена от лице, което твърди, че е било подложен на насилие от страна на полицейски служители (Caloc срещу Франция, § 120.); - В случай, когато пенсията за инвалидност на жалбоподателя представлява основната част от неговите приходи, а в производството, в което той искаувеличението й, с оглед на влошаването на здравето му, е от особено значение за него, което оправдава специално усърдие от страна на националните органи (. Mocié срещу Франция, § 22);

- В случай, свързан с иск за обезщетение, предявен от лице, което е претърпяло физическа вреда и е на 65 годишна възраст, когато друга страна желае да се присъедини към производството като граждански ищец, въпросът за залога изисква за специално старание от местните власти (Codarcea V. Румъния, § 89).

- Въпросът на залога на жалбоподателя може да бъде и правото на образование (Oršuš и други срещу Хърватия [GC], § 109.).Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на компетентността на съдии, съдебни помощници и съдебни служители от ВАС и административните съдилища”, Договор № 13-24-2/10.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница