Граждански процес проф. Симеонов


Защита с/у недопустими СР, нищожни СР, неправилни СРстраница7/12
Дата19.07.2018
Размер0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

68.69.70. Защита с/у недопустими СР, нищожни СР, неправилни СР.
Чл.208, ал.1 ВзС в състав от 3-ма съдии разглежда Жв открито заседание, събира д-вата, изслушва страните, оставя в сила или отменя изцяло или частично постановеното решение. Ако отмени Р, съдът решава делото по същество.


 1. Нищожно Р – неотговарящо на изискванията за валидност (постановено от надлежен орган в състав, в пределите на пр.раздавателната му власт, в необходима форма).

Защита – може да се прояви инцидентно – по повод позоваване на пр.последици на такова Р – ч/з възражение, а може и по исков ред – с иск за обявяване на нищожността – чл.09, ал.3.

Когато Р е нищожно, ВзС прогласява нищожността и ако делото не подлежи на прекратяване, го връща на 1инсС за постановяване на ново Р –чл.209, ал.2. Делото следва да се прекрати, когато основанието за нищожност е едновременно основание з неговата недопустимост – напр.липса на пр.раздавателна власт.
 1. Недопустимо Р: неотговарящо на изискванията за решаване делото по същество (липса на положителна и наличие на отрицателна проц.предпоставка – липса право на иск; ненадлежното му упражняване; десезиране..)

Защита: ч/з обжалване:

 • ако Р е недопустимо, ВзС го обезсилва, като прекратява делото – чл.203, ал.1;

 • ако основанието за недопустимост е неподсъдност / неподведомственост, след като обезсили Р, съдът го препраща на компетентен съд или на др.орган – ал.1;

 • ако основанието за недопустимост еР по непредявявен иск, съда обезсилва Р и връща делото на 1инсС да постанови Р по иска, с които е бил сизиран – чл.2.

 1. Неправилно Р: валидно и допустимоР, което противоречи на действителното пр.положение.

Защита: ч/з обжалване п/д ВзС( отделно от обжалването п/д ВзС , може да се атакува влязлото в сила Р с инзвънредни с-ва за отмяна п/д ВКС).

 • ВзС ако намери Р за допустимо и валидно, пристъпва към решаване по същество. Ако Р е изцяло неправилно, ВзС го отменя и постановва свое - обратно по съдържание Р – 208, ал.1.

 • Ако Р е частично валидно и допустимо, в частта, спрямо която Ж е уважена – ВзС отменя и постановява сввое…

 • Когато Р е неправилно, положението на жалбоподателя не може да се влошава – чл.208, ал.2.

 • Съдът отменя Р и по необжалвалите другари. При отмяна на главния иск се възстановява висящността и по евентуално съединените с него искове, по които 1инсС не се е произнесъл – чл.206, ал.2.

71.Обжалване на определенията.Същност и допустимост на определенията.
1.Обжалване на определенията (ОО) е средство за пр.защита с/у незаконни О, санкция за незаконното процедиране на съда.

ОО по правило контролира О,които не се контролират ч/з ОР, защото осуетяват Р или защото нямат о/е към правилността на Р.

Само част от О в хода на исковия п-с подлежат на отделно обжалване: чл.213

1.О, които преграждат по-нататъшното развитие на делото – б”а” – това е средство на защита правото на иск.

По чл.185 О, с което се спира, прекратява, отказва възобновяването на производството, подлежи на обжалване с частна жалба. О - преграждат хода на делото, следователно подлежат също на обжалване:


 • О за прекратяване дело поради неподведомственост / неподсъдност;

 • О за заменяне предмета / страната по дело;

 • Разпореждания за връщане/ оставяне без разглеждане нередовна ИМ;

 • О за прекратяване дело, Р по което не подлежи на обжалване и т.н.

2. В случаите изрично посочени в закона – б.”б” на чл.213.

Закона допуска ОО, които не преграждат хода на делото – изрично.Например: • О, с което се оставя без последствие отвод за неподведомствеост –чл.10,ал.2;

 • О, с което се допуска възобновяване на срока – чл.39,ал.2;

 • О, с което се отказва допускане на обезпечаване доказателства – чл.166,ал.3;

 • О, с които съдът обезсилва собственото си решение и т.н

По реда за обжалване на О се обжалват и др.актове на съда в хода на исковия процес – постановяване по допускане предвар.изпълнение на Р –чл.240, Р в частта за разноските(70); разпореждане за връщане на ВзЖ и КЖ (200, 218в) и т.н;

2.Др.О на съда, по специално тези, които подготвят постановяване на Р (допускане и събиране на д-вата) се контролират по повод обжалване на Р. Не подлежат на обжалване отделно и О за допускане на свидетели и вещи лица. Понеже допуснатите с тях нарушения на процесуалния закон представляват съществени проц.нарушения, те водят до процесуално недопустимо Р и следователно защитата с/у тях е ч/з обезсилване на това Р. Отделно обжалване на такова О допуска само чл.10, ал.2 – отвод за неподвеомственост.

3.П за обжалване О има лицето, чийто права са засегнати – ищец, встъпващ, приличащ, подпомагащ, подпомаган и т.н

4.Обжалване на О става ч/з подаване на частна жалба – чл.213. За производството по ЧЖ, субсидирано се прилагат правилата за обжалване на Р – чл.217,ал.4.


72.Производство по обжалване на определенията.

1. О се обжалват с частна жалба – чл.213.

Срок за подаване – 7дни от деня на съобщаването на О на заинтересованата страна, но ако тя е присъствала на заседанието – от деня на заседанието -214,ал.1. Ако не е било съобщено О от узнаването му, а ако то не може да се установи – от деня на подаване на ЧЖ. ЧЖ се подава , ч/з издалия ОО съд. Прилагат се разпоредбите на чл.198 -200 (чл 214,ал.2). Съдът проверява редовността на ЧЖ; взема мерки за поправяне на Нередовна ЧЖ и я връща, ако не се поправи или се подаде след изтичане срока -7 дневния по чл.214, ал.1.

При редовна ЧЖ, съдът прилага служебен препис от ОО(ал.2) и изпраща преписа на др.страна от ЧЖ –чл.215, ал.1. В 3 дневен срок противната страна може да направи писмени възражения с/у ЧЖ (по правило се разглежда в закрито заседание).

След изтичане срока за възраженията, 1инсС праща на ВзС ЧЖ с приложените доказателства и подадените възражения – чл.25, ал.2. ВзС може да изиска цялото досие, ако счете че е необходимо.

Чл.216 ЧЖ не спира производството по делото, нито изпълнението на ОО, освен ако закона постановява друго. Но ВзС може да спре производството или изпълнението на ОО по разрешаването на ЧЖ. ЧЖ сезира ВзС със спорния въпрос, като го задължава да се произнесе по него – в това се състои деволутивния ефект на ЧЖ

Чл.217 ЧЖ се разглежда в закрито заседание. Съдът, ако намери за нужно може да разгледа Ж в открито заседание.Ако са необходими свидетелски показания или обяснения – допълнителни.

Разглеждането вкл. проверка за допустимост на ЧЖ:подлежи ли ОО на обжалване; легитимиран ли е подателя; подадена ли е в срок ЧЖ, дефеки; връчен ли е препис на противната страна.

Следва проверка за основателност: преценка дали ОО е законосъобразно ( условията за постановяване; ред; форма; съдържание). Проверката на ВзС – при нея той не е обвързан с факт. Констатации на 1инсС, а проверява самостоятелно. Допустими са всички доказател.ср-ва – чл.217, ал.2.


 • Ако ВзС намери О за законосъобразно – ЧЖ като неоснователна се оставя без последствия. Ако отмени О – сам решава въпроса, т.е постановява др. вместо него. Никога не се връща на 1инс.С.

 • Постановеното О по ЧЖ е задължително за по-долния съд – чл217, ал.3.

 • На обжалване п/д ВКС подлежат О на ВзС, които оставят без уважение ЧЖ с/у О, преграждащи пътя на пр-вото-чл.218а,б.в.

 • Разпорежданията на съда за връщане на КЖ подлежат на обжалване п/д 3-чл.състав на ВКС , а когато това разпореждане / О е постановено от председателя или съдия на ВКС– ЧЖ се разглежда от 5-чл.състав на ВКС –чл.218в, ал.5. Към тези разпореждания се прибавят и О на ВзС за прекратяване, спиране, отказ от възобновяване на Вз.п-водство.

 • Решения, определения разпореждания на ОС и АС – не като възивни, а по ЧЖ с/у Р/О/Разп.по неискови дела – не подлежат на обжалване п/д ВКС.


73. Същност на касационното производство (КП). Актове подлежащи на касация.
1.Нашето КО е съставка на триинстанцинения исков п-с, в който ВКС е третата инстанция.

2. На КО п/с ВКС подлежат:

2.1.Възивните решения на ОС с изкл. на : чл.218а,ал.1,б”а”

- Р по искове за издръжка; брачни искове; искове за парич.вземания по търг./граждански дела с цена до 5000 лв.; искове за възстановяване пр.в/у земед.земи по чл.11, ал.2 ЗСПЗЗ; ЧИ за промяна или възстановяване на собственост в/у гори/ земи по чл.13, ал.2 от Звъзс.собствеността в/у гори и земи от горския фонд.

При паричните искове, естеството на вземането и основанието са без знаение. Под 5000 лв. тр. Да е цената на иска, а не обжалвания интерес. При обективно съединяване меродавна е цената на вс.поотделно. Ако иска е частичен, дори и по 5000 лв. подлежи на обжалване п/д ВКС, понеже СПН обхваща цялото вземане.

2.2.Решения на останалите съдилища с изключение на б.”б” – техни възивни решения по парич.вземания по търг.дела с цена на иска до 25000 лв; ЧИ за незаконност на стачка по чл.17, ал.2. ЗУКТр.Спорове.

2.3. Възивни решения по исковес/у незаконно уволнение – чл.344, ал.1, т.1-3 КТ и иское за труд.възнаграждения и обезщетения по тр.ПО с цена на иска над 5000 лв (218, ал.2,б”а” и “б”).Всички останали Р на ВзС по трудови спорове не подлежат на обжалване.

3. Образуване на касационно пр-во – ч/з КЖ.

КЖ се подава ч/з постановилия Р ВзС в 30 дневен срок по условията на чл.197 – за присъствалата страна – от деня на заседанието, а за неприсъствалата - от датата на съощението че Р с мотивите е изготвено.КЖ трябва да отговаря на изискванията на ВзЖ по чл.198 (име, адрес на подателя, означения на обж.Р; порочността на Р; искането; подпис). Нови д-ва са недопустими п/д ВКС, защото непълнотата на д-вата не е основание за КО – както е при ВзО.Специфично изискване за КЖ е да съдържа точно и мотивирано изложение на КО – чл.218, ал.2.

Съгласно чл.198 към Ж се прилагат преписи за ответника; пълномощно; държ.такса. Ако КЖ не отговаря на изискваниат – ВзС изпраща съобщение за отстраняване в 7 дневен срок нередностите до подателя. КЖ се връща, ако е подадена след срока на обжалване; ако нередностите не са отстранени в срок. Разпореждането за връщане подлежи на обжалване с ЧЖ п/д 3-чл.състав на вКС, а ако е на председателя/ съдия от ВКС – п/д 5чл.състав на ВКС.

След като приеме КЖ, ВзС изпраща препис, заедно с приложенията на ответника, който в 14 дн.срок от получаването може да даде писмен отговор, след което делото, жалбата и отовора се връщат на ВКС – чл;.218г. Тук завършва предварителната фаза по сезиране на ВКС с КЖ.

КЖ има също ВзЖ: • суспенсивен ефект – осуетява влязло в сила Р.

 • деволутивен ефект – прехвърля делото от Вз в К инстанция.74. Касационни основания (Ко).
1.По чл.218б – “ КЖ се подва”:

а) когато Р е нищожно;

б) когато Р е недопустимо;

в) когато Р е неправилно поради нарушаване на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила на необоснованост.

Когато Р е нищожно или недопустимо, разлика м/у ВзО и КО няма. Чл.218ж, ал.2 –“Когато ОР е нищожно или недопустимо се прилагат правилата на чл.209”, а именно:


 • Недопустимо Р - съда го обжалва и прекратява делото, респ.го връща ако е бил разгледан непредявен иск или го препраща на компетентния съд/ орган, ако недопустимостта е неподсъдност / неподвдомственост.

 • Нищожно Р – прогласява нищожността и ако делото не подлежи на прекратяване го връща за постановяване на ново Р. Нищожност ч/з възражение на иск.

2. Неправилно решение поради:

а) Нарушение на материалния закон: Законни са всички нац.норм.актове, международни съглашения ратифицирани и обнародвани, обичая – ако закон препраща към него, тълкувателни решения на КС, НС, ВКС, ВАС.

- причината обикновено е грешка на съда при издирване/ прилагане на пр.норма.

- възможно е да се дължи на нов закон с обратна сила, след постановяване на Р.

- неправилното прилагане на з-на тр. Да е обусловило Р (например опорочило е пр.изводи на които се дължи Р).

б) съществено нарушение на съдопроизводствените правила:

- допуснато е от съда – напр. взел предвид, а не отхвърлил порочно процед.действие на страната;

- трябва да е съществено – т.е нарушава норма, съществена за праилността на Р– норма гаранция за правилността( например съда не е призовал страна, незаконно е отказал да допусне д-ва, не е съставил мотиви или протокол и т.н. Нужно е конкретно нарушение на пр.норма – да е могло да се отрази в/у правилността на Р;

- съществени процесуални нарушения е основание за обжалване само в полза на страната , чийто процесуални права са накърнени от него. Съществено е това, ако не беше допуснато, съда щеше да направи др.изводи.

в) Необоснованост – тя води до неистинност на фактич.констатации на съда, а от там о до неправилни, погрешни пр.изводи, поради грешки на съда при прилагане правилата на логиката, опитните или научни правила (тълк.решение от 17.08.01 на ВКС)Това са грешки при формиране вътрешно убеждение на съда, довели до Р неотговарящо на действителното фак.положение.

Обжалващият може да се позове на няколко основания за обжалване. Съдът е длъжен да разгледа вички. Проверката започва с основанията за нищожност и недопустимост (могат да се кумулират), следва за правилност. Съдът не може да отмени Р само на налично основание, без да провери за останалите.
75. Производства при КО.Решения на КС.
1.КП започва с получаване от ВКС на книжата(чл.218)- делото, жалбата, отговора на ответната страна, изпратени от ВзС.

1.1.Фаза на проверка на допустимостта на КО:

а)редовно ли е сезиран ВКС:

- подлежи ли на обжалване Р на ВзС; Ж от легитимирано лице ли е подадена, в срока ли е, редовна ли е ;

б) Ако Ж е нередовна – ВКС дава срок 7 дни за отстраняване на нередностите по Ж.Ако не се отстранят нередностите или Ж е подадена след срока на обжалване – връща се Ж. Връща се и ако няма документ за платена държ.такса. О/ разпореждането за връщане подлежи на обжалване п/д 5-чл.състав от ВКС, ако изхожда от председателя или съдия от ВКС (чл.218в, ал.5).1.2.Действие по разглеждане на Ж по същесво:

а)определяне ден на заседанието и уведомяване на страните – чл.218д, ВКС до всяко 1-во число на месеца обнародва в ДВ, дните в които ще заседава п/з следващия месец и делата, които ще разглежда. Това замества призоваването, но ако обстоятелства налагат ВКС може да изпрати съобщение.

Б) Делото се разглежда от 3-чл.състав. Страните могат да дават обяснения – т.е устни изложения (състезания). До приключване на устните състезания, могат да представят и писмена защита. Централен предмет на защитата са основанията за КО. Участие на прокурор – само ако е определено от закона (чл.218е).

2. Решение на ВКС:

чл.218ж “ ВКС се произнася само по заявените в Ж основания” – това означава обвързаност на ВКС. Но по ТР на ВКС от 17.08.01: ВКС следи служебно за валидност и допустимост на ОР. Той осъществява контрол в/у ВзР в рамките на заявените с Ж основания и може да преквалифицира посоченитв в Ж нарушения, както и да приложи материално императивната норма, дори нейното нарушаване да не е въведено като КО. По чл.218ж, ал.2 Ако ОР е нищожно или недопустимо се прилага чл.209 – тук КП и ВзП са еднакви.

- Нищожно Р – ВКС прогласява нищожността и ако не подлежи на прекратяване връща делото на ВзС за ново Р.

- Недопустимо Р – обезсилва го и прекратява делото. При неподсъдност/ не подведомственост го препраща на компетентния съд / орган. При Р по не предявен иск, връща на ВзС за произнасяне по предявения иск, като обезсилва същевременно това Р.

- Неправилно Р – ако отхвърли Ж, като неоснователна – остава в сила Р на ВзС и това слага край на КП: • По чл.218ж,ал.1 “ ВКС оставя в сила или отменя частично или изцяло ОР, като при отмяна поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила, връща делото за ново разглеждане от друг състав на ВзС. Отмени ли изцяло или частично Р като неправилно ВКС връща делото за ново разглеждане, при това на друг състав на ВзС.

При връщане на производството започва от незаконосъобразното действие, послужило като основани за КО. Указанията на ВКС по тълкуване и прилагане на закона са задължителни за съда, на който е върнато делото – чл.218з.

Жалбата с/у повторно Р се разглежда от др. тричленен състав на ВКС, който решава делото по същество чл.218и.
76. Същност и обсег на отмяната (От) на влезли в сила решения по чл.231 ГПК.
1.Отмяната по чл.231 е самостоятелно съдебно п-во за извънинстанционен контрол и отмяна на вл.в сила Р, когато те са неправилни поради някое от изчерпателно изброените в чл.231 причини.

- Отмяната не обжалване! Тя се развива след като п-са е приключен и следователно не е фаза на исковия п-с, а самостоятелно извънинституционно п-во.

- Отмяната е ср-во за защита с/у неправилни Р (влезли в сила), когато неправилността е несъответствие м/у Р и действително пр.положение и се дължи на причините по чл.231.

2. Обсег на От.:

Само на необжалваеми и ползващи се със СПН Р подлежат на От по чл.231.

На От подлежат и О за прекратяване делото (при отказ от иск), както и изпълнителни действия.Правило!!! – Съществува ли друг ред за атакуване акта или за защита на правото , От е недопустима.

 1. Легитимирана да възбуди п-во за От е заинтересованата страна . За да е налице интерес е необходимо да са налице кумулативно условията:

 • Лице обвързано от неизгодно за него Р;

 • Това Р да е еправилно поради порок по чл.231.

От.може да иска освен главната страна, така и подпомагащата, контролиращата, както и техните приемници. При необх.другарство – вс.един, при обикновено другарство – ако неправилността засяга общ факт – вс.един. Могат да се присъединят към молбата на един и да се ползват от Р.

 1. Ответна страна са лицата за които Р поражда благоприятни пр.последици ( страна, помагача, другарите).

77. Основания за отмяна по чл.231.

1.Чл.231, ал.1 “ Заинтересованата страна може да иска От на вл.в сила Р:”

а) когато се открият нови об-ва или нови писмени д-ва и са от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на странта:

- защита с/у неправилност – дължащо се на невиновна обективна невъзможност за разкриване истината във висящия п-с;

- “обстоятелства” – юр. Или доказателствени факти спрямо спорното ПО. Те трябва да са нови, т.е невключени във фак.материал на елото, но съществували към деня на приключване на устните заседания, но не и новосъздадени;

- новооткритите факти тр.да са подкрепени от писмени д-ва – официални (или частни документи, изхождащи от противната страна). Основание за От. могат да бъдат също и новооткрити или новоиздадени документи относно факти – твърдяни п/з висящността на п-са, но недоказани поради липса на д-ва( СР по идентичен казус м/у др.страни не е основание по чл.231);

- необходимо е страната да не е знаела за фактите/ д-вата или дори да е знаела да не е била в състояние да се снабди с документа за да го представи. Незнанието/ непредставянето да не е резултат от липса на дължима грижа.

Б)когато по надлежния съдебен ред се установи: неистиност на показанията на свидетелите, за заключението на вещите лица в/у които е основано Р; или престъпно действие на страната / представителя й или член на съда във вр. С решаване на делото: - общото е извършено престъпление!

- нужно е престъплението да е установено – вл.в сила присъда или Р по чл.97,ал.4(когато нак.преследване е изключено);

- нужно е да е обусловило съдържанието на Р, т.е Р е основано на лъжливи показания/ заключения; или повлияно от др.престъпление;

в) когато Р е основано на документ, който по надл.съдебен ред е признат за подправен или е основано на постановление на съда или държ.учреждение, което в последствие е било отменено:

- подправката (интелектуална, материална) е престъпление;

- ад.акт тр.да е индивидуален, а не нормативен (който създава ново положение);

г) когато м/у същите страни, за същото искане и на същото основание е постановено преди него друго влязло в сила Р, което му противоречи:

- противоречието е м/у Р изхождащи от еднакво компетентни органи;

- необходимо е пълно обективно/ субективно тъждество м/у делата – за да има противоречие. Достатъчно е обаче: предмета на едното, да се включва в др. дело; или по едното да са участвали част от страните по др.дело за същия предмет;

- съдът няма да обезсили автоматично второто Р , а ще отмени това, което е неправилно чл.234,ал.3.

е)когато страната вследствие нарушаване правилата е била лишена от възможността да участва в делото; или не е била надлежно представлявана; или когато не е могла да се яви лично или ч/з посредник по причина на препятствие, което не е могла да отстрани – закона предполага, че делото е останало непопълнено с факти/ д-ва и Р е неправилно. Тази вероятност е достатъчна за От!

- страната не е била призована/ или е била нередовно призована; неправилно заличена като страна по делото;

- страната е недееспособна и законният и представител не е взел участие; представител без представителност; не е бил назначен п-л при обнародването….

- причината за неявяване е внезапна, непреодолима, свързана с рискове които страната е неоправдано да понесе – бедствие, заболяване и т.н.

ж)когато страната е била призована по реда на чл.16, ал.5 (когато е налице неизвестно местожителство), макар да е имала установено такова и съответно е била представлявана от лице – п-л назначено от съда.

З) когато с Р на Евр.съд за правата на човека е установено нарушение на Евр.конвенция за защита правата на човека и основните свободи – предполага се че хипотезата е: вл.в сила Р на бълг.съд не е взета в предвид или неправилно е била приложена Коненцията и засегнатия е сезирал Евр.съд в Страсбург.

По чл.231, ал.2 “ Не се допуска От на Р, с което е постановен развод, унищожаване на брака или брака е признат за несъществуващ.”
78.Отмяна на вл.в сила Р по молба на 3-то лице.


 1. Чл.233,ал.2 “От на Р в срок по чл.232 може да иска и лицето, спрямо което Р има сила, макар и то да не е било страна по делото (чл.172, ал.2). Този член защитава 3-ти лица, невзели участие в делото, понеже не са били конституирани като главна, подпомагаща или контролираща страна.

Правата на 3-ти лица могат да бъдат засегнати:

 • от разпореждане спрямо тях на пр.последици на Р;

 • от отражения на Р в/у пр.им сфера.

Закона предлага различни способи за защита на 3-ти лица от Р, което според тях е неправилно и неоправдано засяга пр.им интереси / сфери.

Най-оригинална е От по чл.233, ал.2. Такава От се постановява от ВКС по реда на самостоятелно, извънистанционно, контролно-отменително пр-во.

От се иска от 3-ти лица с/у СПН, която се разпростира в/у тях поради неделимостта на спорното ПО, в което участници са и те. В к-вото си на участници те разполагат с П на иск относно ПО и трябва да бъдат конституирани като страна в делото. Отмяната на това Р възобновява разглеждането на делото, в което вече ще участва и 3-тото лице и може да упражни възстановяемата си възможност за П на иск. Като се отмени Р с/мо 3-те лица, то се отменя и с/мо страните по първоначалното дело – санкция за тях, заради неучастието на 3-те лица .

2.Легитимирани да искат От са не вс.3-ти лица, спрямо които се празпростира СПН, а само тези, които имат П на иск по делото, като участници в спорното ПО, така че биха били необх. Другари, ако бяха конституирани като главна страна.

3.Производство за отмяна по чл.233, ал.2 е със същите правила като по чл.231.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница