Граждански процес проф. Симеоновстраница8/12
Дата19.07.2018
Размер0.8 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Особености:

1.Молбата на 3-тото лице да засяга и двете страни – те са задно насрещна страна. Другарството е задължително.

2.Срока за От е 3 месечен (препраща към 232) от деня на узнаване за Р на 3-тото лице. !год.срок по чл.232 – не важи!.

3. Основание за От е неучастието в делото на 3-тото лице.

4.Надлежен е 1инсС. Производството започва отначало.

3-ти лица , които нямат П на От по чл.233, ал.2 – неучастници в ПО като гл.страна, но спрямо които се разпростира СПН. Те могат да се защитят с/у неправилно Р, плод на измама организирана с/у тях от страните по делото. По аналогия могат да използват отменителния иск по чл.135 ЗЗД. 3-то лице трябва да докаже измамата на симулирания от страните п-с. Уважаването на иска води до отмяна на Р с/мо 3-тото лице, не и м/у страните.

4. Защита на 3-тии лица с/у неблагоприятни отражения на вл.в сила Р м/у др.лица:

а) с/у доказателствената сила на факт.констатации в мотивите на Р – оборване инцидентно по делото, по което тя се предявава.

б) с/у непр.Р, легитимиращо страна като притежател на П, което принадлежи на 3-то пропуснало да встъпи като главно лице – ч/з иск с/у претендента или по иск предявен от него. Р по този иск ще обезсили непр.Р;

в)с/у изпълнението на непр.Р провеждано с/у друг, но увреждащо 3-то лице по исковия ред, като спре изпълнението ч/з обезпечаване на иска.

г) с/у изпълнителната сила на непр.Р, когато тя по изключение се разпростира и в/у него – по исков ред като разкрие несъществуването на изпълнияемото П или отговорността си за него. Предявеният иск тр.да обезпечи, ч/з спиране на изпълнението.
79.Брачен процес.
1.БИскове (БИ) – искове за развод, за унищожаване на брака, УИ( установителни искове) за съществуване/ несъществуване на брака м/у страните – чл.258-1.

УИ – положителен / отрицателен – са БИ само ако страните са съпрузите, искът на 3-то лице не е брачен. За УИ е нужен интерес (чл.97, ал.1).

БИ са конститутивни, целят прекратяване занапред БПО. Различават се по основание – за развод с “дълбоко и непоправимо разстройство на брака”, а за унищожаване на брака – порочното му учредяване.

БИ бранят както личните права на съпрузите, така и общ.интереси – (напр.забрана да се иска развод без съгласието на бременна / имаща дете до 1г съпруга).

Особености на БИ:

1. Подведомственост – на BGсъда, ако единия съпруг е българин(чл.7,ал.3 и 4); м/у чужди граждани – ако ответника има местожителство в РБ или ако единия живее в РБ и з-ните на страната му не изключват подведомственост на BGсъд;

2.Подсъдност – родова – районен съд; местна – по местожителство на ответника.

3. В БИ вземат участие само съпрузите – лично. Непълнолетни и ограничено запретени съпрузи също са легитимирани лично да предявяват / отговарят. (чл.258, ал.2)Пълномощник – само с изрично пълномощно (чл.21,ал.2).

4. Легитимация (процесуална): Ищец по БИ – само съпруг – изключение:прокурор – по чл.13(бигамия;пълно запрещение, болест,родство); съпруга от първия брак (чл.97,ал.1,т.3 – за бигамия). Ответник – само др.съпруг. Искът на прокурора е с/у двамата съпрузи или с/у двамата и съпруга от 1-я брак.

5. Пр.приемство – строго личен х-р на БИ, недопускащ доброволно/ законно приемство – процесуално. При смърт на съпруг при висящ п-с- бр.п-с се прекратява, а Р се обезсилва.УБИ се превръща в обикновен УИ – със страна наследниците – т.н “продължаване на делото” от наследниците. По чл.267 – при смърт на ищец и иска за развод е на основание – вина на преживелия, съда дава на наследниците 2седм.срок (преклузивен) да продължат делото. Също и при иск за унищожаване на брака и преживелия е недобросъвестен. Тук страна е само заявилия наследник, но СПН ще е спрямо вс.н-ци. Наследниците не могат да променят основанието на предявения БИ.

По чл.268 – при смърт на отетника, продължение е възможно ако иска е възпр. С чл.12 (условия за възраст) и чл.131 , ал.2 (чужд.гражданин) и ищеца е недобросъвестен при скл.на брака. Ако ответника на продълженото дело не е виновен / не е недобросъвестен – съда тр. да отхвърли иска – чл.102, ал.2 СК.


  1. Обективно съединяване на исковете по чл.260 – вс.БИ могат да бъдат съединени помежду си(евентуално или кумулативно). – п-п на изчерпателност на БП.Съпрузите трябва да предявят във висящ БП основанията за които са им станали известни до приключване на състезанията чл.260, ал.1/3. От този п-п следва п-па за еднократност на БП състои се в погасяване на непредявените искове, чийто основания се знаят до прикл.на устните състезания. Това са исковете за развод по ал.1 и исковете за унищожаване на брака по ал.4 поради нарушаване условията за възраст (чл.12СК) и поради заплашване (чл.96 СК). Пропуснатите искове извън ал.4 и УБИ не се погасяват!.

  • Основания станали известни след приключване на устните състезания – нов иск;

  • БИ от различен вид също се съединяват( за унищожаване с иск за прекратяване);

  • Насрещен БИ се допуска до прикл. устните състезания( чл.260) р/ка с чл.104;

  • Изменение , ч/з прибавяне на нов БИ се допуска даже да се изменят едновременно и основанието и петитума! – чл.116, ал.1

  • По чл.260, ал.2 заедно с БИ, задължително се предявяват искове за род.права, за личните о/я; за издръжка на децата и м/у съпрузите; за сем.жилище и фамилно име – т.е небрачни искове.

3.Производство -
80.ÑÚÄÅÁÍÀ ÄÅËÁÀ

I.Ñúäåáíàòà äåëáà (ÑÄ) çàìåñòâà íåïîñòèãíàòàòà äîáðîâîëíà äåëáà. Çàòîâà ÑÄ å îñîáåíî èñêîâî êîíñòèòóòèâíî ïðîèçâîäñòâî, ïî ðåäà íà êîåòî ñå óñòàíîâÿâà è ïðèíóäèòåëíî îñúùåñòâÿâà ïîòåñòàòèâíîòî ïðàâî çà äåëáà(ÏÄ). ×ðåçÑÄ ïî âîëÿòà íà åäèí è íåçàâèñèìî îò âîëÿòà íà äðóãèòå ó÷àñòíèöè â èìóùåñòâåíàòà îáùíîñò òÿ ñå ïðåêðàòÿâà. ÏÄ èçèñêâà, çà äà áúäå îñúùåñòâåíà, íàðî÷íî ïðîèçâîäñòâî, ÷ðåç êîåòî ñå îïðåäåëÿò è îöåíÿâàò áúäåùèòå îáåêòè íà ðàçäåëíàòà ñîáñòâåíîñò, ãðóïèðàò ñå ñúîáðàçíî ñ ó÷àñòèåòî íà ñúäåëèòåëèòå â èìóùåñòâåíàòà îáùíîñò è ñå ïðèêðåïâàò â èçêëþ÷èòåëíà ñîáñòâåíîñò íà ñúîòâåòíè ñúäåëèòåëè. À êîãàòî îáùèèÿò èìîò å ðåàëíî íåäåëèì, ÏÄ ñå îñúùåñòâÿâà, êàòî îáùèÿò èìîò ñå îñðåáðÿâà è íåãîâàòà ñòîéíîñò ñå ðàçïðåäåëÿ ì/ó ó÷àñòíèöèòå â èìóùåñòâåíàòà îáùíîñò. Ïðîèçâîäñòâîòî çà ÑÄ å îðãàíèçèðàíî äâóôàçíî. 1-òà ôàçà öåëè äà ñå ïðîâåðè è óñòàíîâè ÏÄ , 2-òà ôàçà öåëè äà ñå îñúùåñòâè ñúäåáíî ïðèçíàòîòî ÏÄ (ïðîèçâîäñòâî çà èçâúðøâàíå íà ÑÄ).

ÑÄ ìîæå äà áúäå èçïîëçâàíà íå ñàìî çà äà ñå ðàçäåëÿò åäíîâðåìåííî âñè÷êè îáùè èìîòè, íî è çà äà ñå ïðåêðàòè îáùíîñòòà ñàìî îòíîñíî íÿêîé îò âêëþ÷åíèòå â íåÿ èìîòè.

Èñêúò çà ÑÄ íåçàâèñèìî îò ñòðàíèòå è ñòîéíîñòòà íà âêëþ÷åíèòå â äåëáàòà èìîòè å ðîäîâî ïîäñúäåí íà ðàéîííèÿ ñúä.

II. Ñòðàíè â ÑÄ òðÿáâà äà áúäàò âñè÷êè ó÷àñòíèöè â èìóùåñòâåíàòà îáùíîñò, ïðåäìåò íà ÑÄ, áåç äà èìà çíà÷åíèå äàëè ó÷àñòâàò â ÑÄ êàòî èùöè èëè êàòî îòâåòíèöè. Äðóãàðñòâîòî å çàäúëæèòåëíî.ÑÄ å íåäîïóñòèìà, àêî â íåÿ íå ó÷àñòâà êàòî ñòðàíà íÿêîé îò ó÷àñòíèöèòå â îáùíîñòòà. Áúäå ëè âúïðàêè òîâà èçâúðøåíà ÑÄ, òÿ ùå áúäå íåäåéñòâèòåëíà ñïðÿìî âñè÷êè ó÷àñòíèöè â îáùíîñòòà.

Âñåêè ñúäèëèòåë, êîéòî íå îòðè÷à äîïóñòèìîñòòà íà ÑÄ èìà â íåÿ äâîéíî êà÷åñòâî-íà èùåö îòíîñíî ñâîåòî ÏÄ è íà îòâåòíèê-îòíîñíî ÏÄ íà äð. ñúäåëèòåëè.

Âñåêè ñúäåëèòåë òðÿáâà äà ïîíåñå òàêàâà ÷àñò îò ðàçíîñêèòå íàïðàâåíè îò âñè÷êè ñúäåëèòåëè çà ÑÄ, êîÿòî ñúîòâåòñòâóâà íà ðàçìåðà íà íåãîâèÿ äÿë â èìóùåñòâåíàòà îáùíîñò.

III. Ïðîèçâîäñòâîòî çà äîïóñêàíå íà ÑÄ çàïî÷âà ñ èñêîâà ìîëáà, êîÿòî òðÿáâà äà îòãîâàðÿ íà îáùèòå èçèñêâàíèÿ. Ïðè äåëáà íà íàñëåäñòâî êúì íåÿ òðÿáâà äà áúäàò ïðèëîæåíè äâå óäîñòîâåðåíèÿ, èçäàäåíè îò îáùèíñêèÿ ñúâåò ïî ïîñëåäíîòî ìåñòîæèòåëñòâî íà íàñëåäîäàòåëÿ. Óäîñòîâåðÿâàùî ñìúðòòà íà íàñëåäîäàòåëÿ è êîè ñà íåãîâèòå çàêîííè íàñëåäíèöè, à ñ äðóãîòî - êàêâè èìîòè å îñòàâèë.

IV. ïúðâîòî çàñåäàíèå âñåêè îò ñúäåëèòåëèòå ìîæå äà îñïîðè ïðàâîòî íà íÿêîé îò òÿõ äà ó÷àñòâà â äåëáàòà, ðàçìåðà íà íåãîâèÿ äÿë, êàêòî è ïðèíàäëåæíîñòòà íà íÿêîé îò èìîòèòå êúì èìóùåñòâàíàòà îáùíîñò.

Êîãàòî îáà÷å ïðåäìåò íà ÑÄ å åäíà ñïîðíà èìóùåñòâåíà îáùíîñò è ñïîðíèòå ÏÎ íå ñà áèëè çàÿâåíè ñ îòäåëíè èñêîâå âúí îò ÑÄ, ïî òÿõ äåëáåíèÿò ñúä ìîæå è òðÿáâà äà âçåìå ñòàíîâèùå.

1. Âñè÷êè ñïîðîâå îò êîìïåòåíòíîñòòà íà ðàéîííèòå ñúäèëèùà ìîãàò äà áúäàò ïðåäÿâåíè çà ñúâìåñòíî ðàçãëåæäàíå ñúñ ÑÄ.

V. Ïúðâàòà ôàçà íà ÑÄ çàâúðøâà ñ ðåøåíèå ïî äîïóñêàíå íà ÑÄ. Òî ïîäëåæè íà îáæàëâàíå è âëèçà â ñèëà ñúîáðàçíî ñ ïðàâèëàòà íà îáùèÿ èñêîâ ïðîöåñ. Ñ íåãî ñúäúò èëè äîïóñêà, èëè íå äîïóñêà äåëáàòà.

1. ðåøåíèåòî, ñ êîåòî ÑÄ ñå äîïóñêà, ñúäúò òðÿáâà äà ñå ïðîèçíåñå ïî âúïðîñèòå: ì/ó êîè ëèöà è çà êîè èìîòè òÿ ñëåäâà äà ñå èçâúðøè è êàêâà å ÷àñòòà íà âñåêè îò ñúäåëèòåëèòå, ì/ó êîèòî ÑÄ ñå äîïóñêà.  ñúùîòî ðåøåíèå äåëáåíèÿò ñúä òðÿáâà äà ñå ïðîèçíåñå è ïî âñè÷êè èñêîâå, êîèòî ñà áèëè ïðåäÿâåíè ïðåä íåãî ïî âúïðîñè, îáóñëàâÿùè ÑÄ. Ðåøåíèåòî èìà ÑÏÍ.

2. Ðåøåíèåòî, ñ êîåòî ÑÄ íå ñå äîïóñêà, îòðè÷à ñúñ ÑÏÍ ÏÄ, ïðåòåíäèðàíî îò èùåöà. Òî å ïðå÷êà çà íîâ èñê çà ÑÄ ì/ó ñúùèòå ëèöà, îòíîñíî ñúùèòå èìîòè, íà ñúùîòî îñíîâàíèå.

VI. Ñ ðåøåíèåòî çà äîïóñêàíå íà ÑÄ ïúðâàòà íåéíà ôàçà ïðèêëþ÷âà è çàïî÷âà âòîðàòà ôàçà, öåëÿùà äà ñå èçâúðøè äîïóñíàòàòà ÑÄ, êàòî ñå îñúùåñòâè ñúäåáíî ïðèçíàòîòî ÏÄ.

Íàðåä ñ òàçè öåë 2-òà ôàçà íà ÑÄ ìîæå äà áúäå èçïîëçâàíà, çà äà ñå ðàçðåøàò ñúñ ÑÏÍ è ñïîðîâåòå ì/ó ñúäèòåëèòå ïî îáëèãàöèîííè ïðèòåçàíèÿ âúçíèêíàëè ïî ïîâîä íà èìóùåñòâåíàòà îáùíîñò. Çà äà ñå ñúåäèíÿò çà îáùî ðàçãëåæäàíå ñúñ ÑÄ, èñêîâèòå ïî ñìåòêè òðÿáâà äà ñå ïðåäÿâÿò íàé-êúñíî â 1-òî çàñåäàíèå ñëåä äîïóñêàíå íà ÑÄ. Ïðîïóñíå ëè òàçè âúçìîæíîñò, çàèíòåðèñóâàíèÿò ñúäåëèòåë ìîæå äà ïðåäÿâè èñêà ñè âúí îò ÑÄ.

VII. Åäíîâðåìåííî ñúñ ñïîðîâåòå ïî ñìåòêèòå äåëáåíèÿò ñúä âúâ 2-òà ôàçà íà ÑÄ çàïî÷âà ïðîöåñóàëíèòå äåéñòâèÿ, öåëÿùè äà ñå îñúùåñòâè ÏÄ. À òî ñå îñúùåñòâÿâà èëè ÷/ç îáðàçóâàíå íà äÿëîâå îò îáùèòå èìîòè è ïðåäîñòàâÿíå íà âñåêè äÿë â îáåêò íà èçêëþ÷èòåëíà ñîáñòâåíîñò íà ñúîòâåòåí ñúäåëèòåë, èëè ÷/ç ïóáëè÷íà ïðîäàí íà îáùèÿ èìîò è ðàçïðåäåëÿíå íà ïîëó÷åíàòà ñóìà.

1. Êîãàòî òå ìîãàò äà ñå ðàçïðåäåëÿò â îòäåëíè äÿëîâå, îáåêòè íà áúäåùà èçêëþ÷èòåëíà ñîáñòâåíîñò, ñúäúò ïðèñòúïâà êúì ñúñòàâÿíå íà ïðîåêò çà ðàçäåëèòåëåí ïðîòîêîë.

Ïðè ñúñòàâÿíå íà ðàçäåëèòåëíèÿ ïðîòîêîë ñúäúò ñå îñíîâàâà íà çàêëþ÷åíèå íà âåùî ëèöå îòíîñíî öåëåñúîáðàçíîòî ðàçïðåäåëÿíå íà èìîòèòå è òÿõíàòà îöåíêà. Ðàçëèêèòå ì/ó ðàçìåðà íà êâîòàòà è ñòîéíîñòòà íà èìîòèòå, âêëþ÷åíè â äåëà, ñå èçðàâíÿâà â ïàðè. Ñúñòàâåíèÿ ïðîåêò çà ðàçäåëèòåëåí ïðîòîêîë ñúäúò ïðåäÿâÿâà íà ñúäåëèòåëèòå â ñúäåáíî çàñåäàíèå, çà äà íàïðàâÿò ñâîèòå âúçðàæåíèÿ ñ/ó íåãî. Ñëåä êàòî èçñëóøà âúçðàæåíèÿòà íà ñúäåëèòåëèòå, ñúäúò ñúñòàâÿ îêîí÷àòåëíèÿ ðàçäåëèòåëåí ïðîòîêîë è ãî îáÿâÿâà.

2. Ðàçïðåäåëÿíåòî íà èìîòèòå ïî äÿëîâå íå ïðèêëþ÷âà ÑÄ. Íóæíî å âñåêè îò îáðàçóâàíèòå äÿëîâå äà ñå ñâúðæàò ñ îïðåäåëåí ñúäåëèòåë, è åäâà òîãàâà äà âúçíèêíå íà ìÿñòîòî íà èìóùåñòâåíàòà îáùíîñò ñúñòîÿíèå íà èìóùåñòâåíà ðàçäåëåíîñò.

3. Êîãàòî òåãëåíåòî íà æðåáèå å âúçìîæíî è óäîáíî, áúäåùèòå íîñèòåëè íà îáðàçóâàíèòå äÿëîâå ñå îïðåäåëÿò ÷ðåç æðåáèå.

4. Ñëåä òåãëåíåòî íà æðåáèå èëè îò äåíÿ, êîãàòî å âëÿçúë â ñèëà ðàçäèëèòåëíèÿò ïðîòîêîë, êîãàòî òîé îïðåäåëÿ íîñèòåëèòå íà äÿëîâåòå, íàñòúïâàò âåùíî-ïðàâíèòå ïîñëåäèöè íà ÑÄ. Âúçíèêâà â ïîëçà íà îòäåëíèòå ñúäåëèòåëè èçêëþ÷èòåëíî ïðàâî íà ñîáñòâåíîñò â/ó èìîòèòå âêëþ÷åíè â òåõíèòå äÿëîâå.

VIII. Êîãàòî âêëþ÷åíèÿò â äåëáåíàòà ìàñà èìîò å íåäåëèì ðåàëíî è íå ìîæå äà áúäå ïîñòàâåí â åäèí îò äÿëîâåòå, ñúäúò ïîñòîíîâÿâà òîé äà áúäå èçíåñåí íà ïóáëè÷íà ïðîäàí, êàòî ïúðâîíà÷àëíàòà öåíà å ïàçàðíàòà.

IX. Ïóáëè÷íà ïðîäàí íà æèëèùå íå ñå èçâúðøâà, àêî íÿêîé îò ñúäåëèòåëèòå çàÿâè ÷å èñêà æèëèùåòî äà áúäå ïîñòàâåíî â íåãîâèÿ äÿë. Ïðàâî äà íàïðàâè òàêîâà èñêàíå èìà ñúäåëèòåëÿò, êîéòî èìà ïðàâî äà èçêóïè æèëèùåòî. Äåëà, â êîéòî å âêëþ÷åíî æèëèùåòî íå ñå òåãëè æðåáèå.Öåëòà å äà ñå çàäîâîëè æèëèùíàòà íóæäà íà ñúîòâåòíèÿ ñúäåëèòåë

X. Ñ ïðàâî íà èçêóïóâàíå ñå ïîëçâà ñàìî ó÷àñíèêúò â èìóùåñòâåíàòà îáùíîñò, à íå è êóïóâà÷àò íà èäåàëíà ÷àñò îò êîíêðåòåí èìîò, âêë.â íåÿ.

Ïðàâîòî íà èçêóïóâàíå ïðåäïîñòàâÿ, ÷å êàêòî ñúäåëèòåëÿò, òàêà è íåãîâèÿò ñúïðóã íÿìàò æèëèùå èëè ÷å ïðèòåæàâàíîòî îò òÿõ æèëèùå å íåäîñòàòú÷íî ñ îãëåä íà òåõíèòå íóæäè.

Êîãàòî èìà íÿêîëêî ñúäåëèòåëè, îòãîâàðÿùè íà èçèñêâàíèÿòà çà çàêóïóâàíå, ì/ó òÿõ âúçíèêâà êîíêóðåíöèÿ íà ïðàâà. Çàêîíúò ÿ ðåøàâà â ïîëçà íà ñúäåëèòåëÿ ñ íàé-ãîëÿìà æèëèùíà íóæäà.

XI. Èçêóïóâàíåòî íà äÿëîâåòå íà äð.ñúäåëèòåëè îò îáùîòî æèëèùå ñòàâà ñ/ó çàäúëæåíèåòî äà ñå çàïëàòè ðàâíîñòîéíîñòòà íà èçêóïíèòå äÿëîâå. Èçêóïèëèÿò æèëèùåòî ïëàùà íåãîâàòà ñòîéíîñò íå âåäíàãà, à â 1-ãîäèøåí ñðîê îò âëèçàíå íà ðåøåíèåòî çà âúçëàãàíåòî â ñèëà íà ðàâíè ìåñå÷íè âíîñêè. Ïî èçêëþ÷åíèå ñúäúò ìîæå äà ðàçñðî÷è èçïëàùàíåòî íà äúëæèìàòà ñóìà çà ñðîê îò 2 ãîä. àêî ñà íàëèöå óâàæèòåëíè ïðè÷èíè. Çà äà îáåçïå÷àò ñúáèðàíåòî íà âçåìàíåòî ñè çà öåíàòà íà æèëèùåòî, ñúäåëèòåëèòå, ñ/ó êîèòî å ïîñòàíîâåíî èçêóïóâàíå ìîãàò äà âïèøàò çàêîííà èïîòåêà â/ó èçêóïåíèÿ èìîò.

XII. Ðåøåíèåòî çà âúçëàãàíå íà æèëèùåòî å êîíñòèòóòèâíî: ñ íåãî ñå ïðèçíàâà è îñúùåñòâÿâà ïðàâîòî çà èçêóïóâàíå ÷àñòèòå íà îñòàíàëèòå ñúäåëèòåëè îò òîçè èçìåæäó òÿõ, êîéòî íÿìà æèëèùå è èìà íàé-ãîëÿìà æèëèùíà íóæäà.Ïðàâíèòå ïîñëåäèöè, êîèòî ðåøåíèåòî ïîðàæäà, ñà ðàâíîçíà÷íè íà âúçìåçäíî ïðåõâúðëÿíå íà èäåàëíèòå ÷àñòè îò ñúñîáñòâåíîñòòà íà æèëèùåòî, ïðèíàäëåæàùî íà ñúäåëèòåëèòå, íà åäèí èçìåæäó òÿõ.

XIII. 1. Àêî èçêóïèëèÿò ñúäåëèòåë ñå îêàæå íåèçïðàâåí, êàòî íå ïëàòè ñóìèòå èëè åäíà âíîñêà, âúçëàãàíåòî ìîæå äà áúäå îáåçñèëåíî ïî ìîëáà íà êîéòî è äà áèëî îò ñúäåëèòåëèòå.

2. Âëåçå ëè â ñèëà îáåçñèëâàíåòî, æèëèùåòî ñòàâà îòíîâî îáùî.Îòíîñíî íåãî ÑÄ òðÿáâà äà áúäå âúçîáíîâåíà.

3. Âìåñòî äà ðàçâàëè âúçëàãàíåòî, ñúäåëèòåëÿò - êðåäèòîð íà íåïëàòåíè âíîñêè, ìîæå äà ïðåäïî÷åòå äà ãè ñúáåðå ïðèíóäèòåëíî. Òîãàâà òîé ìîæå äà ñå ñíàáäè ñ ÈË âúç îñíîâà íà ðåøåíèåòî.XIV. Èçêóïóâàíåòî íà æèëèùåòî âìåñòî ÷/ç ñúäåáíî ðåøåíèå ìîæå äà áúäå ïîñòèãíàòî ÷/ç ñúäåáíà ñïîãîäáà. Ñ íåÿ æèëèùåòî ìîæå äà áúäå ïðåäîñòàâåíî è íà ñúäåëèòåë, êîéòî íå îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà.

81. Финансови начети. Поставяне под запрещение.

*П-во по фин. начети: - Особено съдебно исково производство:= Предмет – притезания на:а) Разпоредителите с бюджетните средства и средства по програми на ЕС; б)органите, администриращи приходите в Р бюджет; в) Разпоредителите с извънбюджетни сметки и фондове съгласно ЗДБРБ за съответната година; г) Разпоредителите с бюджетни средства от обществените бюджети и фондове; д) ДОО, фонд ПКБ и НЗОК; е) ЮЛ с блокираща квота държавно или общинско участие, включително когато са в производство по несъстоятелност; ж) ЮЛ, чиито задължения са гарантирани с държавно или общинско имущество; = Притезанията се удостоверяват с акт за начет;. –Способ за засилена защита на ощетените организации с цел по-ефикасно възстановяване на накърненото имущество; - Притезанията могат да бъдат срещу: = виновно дл. лице(отчетник) за вреди от: а) виновно(умишлено) и противоправно действие без престъпление; б) липси; в)причинени не при или по повод изпълнение на служебни задължения; = Трето лице, когато е получило нещо без правно основание или по дарение в резултат от дейността на причинителя на вредата. – Акт за начет: = Абсолютно положителна процесуална предпоставка; = Има законова доказателствена сила; = Има действие на искова молба, заедно с писмото, с което се изпраща от ревизионната служба; = Определя личните и предметни предели на производството на финансовия начет; = Нередовният акт за начет не се ползва с док. Сила и се връща, за да бъдат отстранени пороците му. – Подсъдност по финансови начети: = Родова – общите правила; = Местна – съдът по седалището на ощетената организация – това е отклонение от общата местна подсъдност. – Страни в производството: = Ищец – ощетената организация, макар акта за начет да се праща от ревизионната служба; = Ответник – лицата, посочени като отчетници – причинители на щетата и третите лица, облагодетелствани от нея; = Като контролираща страна се призовава МФ; = Като подпомагаща страна се привлича само лице, за което има констатации в акта, защото то е обвързано от документалната му сила. – П-то започва не зависимо от волята и инициативата на ощетената организация. – Защита на ответника срещу иска: = Съдът му изпраща преписи от: а) акта за начет и писмото; б) приложенията към акта; = Дава му двуседмичен срок за възражения и посочване на доказателства и го уведомява за това, че ако не постъпят възражения, съдът ще издаде изпълнителен лист. – Допускане на исканите доказателства – в закрито заседание. – Съдебно заседание: = открито , с призоваване на страните, свидетелите и вещите лица; = Актът за начет има законова доказателствена сила; =б) това е най важна особеност; б) Тежестта да се обори акта пада върху ответника; в) оборването се състой в доказване, че фактическите констатации в акта не отговарят на действителността, това става с всички доказателствени средства, включително свидетелски показания, съдът също е длъжен да дири обективната истина за което заключителната докозателствена сила не е пречка. Оборването не е главно, а насрещно доказване. Други особености на процеса: = Производството е безплатно, с изключение на възнаграждението на свидетелите и вещите лица-302/2. = Обезпечение чрез възбрана и запор може да се иска от финансов контрол и преди постановяване на акта за начет в съда; = Изпълнителния лист се издава от съда служебно.

* Производство за поставяне под запрещение: - Цел - да се отнеме изцяло или отчасти дееспособността на лице, което не е в състояние да се грижи за своите работи изобщо или отчасти, поради слабоумие или душевна болест. Конститутивно производство, уредено исково, за да се даде възможност на ответника да се защити. – Право на иск имат: = съпруга; = близки роднини – по права линия и по съребрена до 4-та степен.

= Прокурорът, когато другите легитемни лица бездействат и когато общественият интерес го изисква. Тогаво близките се привличат само като свидетели; = Всяко лице, което има правен интерес – евентуални наследници по закон, заплашени от разпилявани от разпиляване на имуществото, които не са в кръга на близките роднини.

- Ответник – винаги този, чиято недееспособност се иска: = лично, макар да се твърди, че е недееспособен; = дееспособността не може да се отрече инцидентно в друг исков процес;

- В производството задължително участват и прокурора, дори да не е ищец: = встъпва като ищец; = може да се противопостави на оттеглянето на иска и да продължи делото;

- Допустимо е встъпването като съучастници на легитимни лица по вече предявен иск; - Със смъртта на ответника по висящ процес делото се прекратява като безпредметно; - Съдът лично разпитва ответника и неговите близки: = Цел – разкриване на обективната истина; = При нужда ответника се довежда принудително; = Ако прицени съдът се назначава временен настойник или попечител с което се ограничава само материалната дееспособност на ответника, но не и процесуалната такава, т.е. настойникът и попечителят не са процесуални представители. – Съдът постановява запрещението в зависимост от състоянието на лицето: = бива пълно или ограничено; = не се ограничава от иска – в него може да се искасамо ограничено запрещение, а съдът да постанови пълно и обратно; = ищецът може да общалва решението;

- Влязлото в сила запрещение лишава за напред ответника от дееспособност: = от датата на влизане на решението в сила; = съдът съобщава за това на органа по настойничеството, за да начначи на запретения настойник или попечител.

- За отмяната на запрещението се прилагат правилатана същия процес: = ищец може да е и запрещеният, който упражни правото си чрез своя законов представител, а също органът по настойничеството и настойникът; = Ответници са лицата, поискали запрещението.82. Бързи производства. Жалба за бавност.

* Бързо п-во – гл. ХІІа: - По реда на бързото п-во могат да се гледат: = искове по договори за: заем, вкл. заем за послужване; стоков кредит; наем на недв. имоти и др. вещи; влог; изработка или извършване на определена работа с цена до 1 000 лв.; = Искове за освобождаването или предаването на отдадени под наем и аренда имущества; = Искове за издръжка и увеличаването й; = Искове за упражняване на родителски права при разногласие между родителите; = владелчески искове; = Искове за опр. на граници; = Искове по: а) чл. 252 – иск на кредитора за установяване на вземането, когато съдът спре изпълнителния процес; б) чл. 254 – иск на длъжника, когато искането му за спиране на изпълнението не бъде уважено; в)чл. 255 – Иск на длъжника за оспорване на изпълнението; = Искове по чл. 19 от З. За гр. регистрация – за смяна на име; = Искове по КТ – чл. 344, ал. 1: а) т. 1 – признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна; б) т. 2 възстановяване на предишна работа; в) т. 3 – обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа; = За пар. вземания по тр. пр. отношения; = Делата по чл. 87, ал. 2 от ЗСДВ – искове за оспорване на някои вземания на държавата;

- Само по искане на ищеца; - Бързината е в сроковете за насрочване и гледане на делото;

- Гледане на делото: = Начало – искова молба от ищеца; = В деня на постановяването съдът изпраща на ответника препис, заедно с приложенията; = Ответникът може да отговори и да посочи всички д-ва в 7 дневен срок; = След изтичане на срока за отговор, в срок от 5 дни съдът в закрито заседание : а) се произнася по допускането на посочените и представени доказателства; б) насрочва делото за след 15 дни; = Решението с мотивите се обявяват в 7 дн. срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото. – Прилагат се правилата на общото исково производство, доколкото няма такива за бързото производство . – Съдът може: = по искане на ответника да постанови разглеждане на делото по общия ред; = причини: а) делото представлява фактическа или правна сложност или б) проверката на допустимите по З. д-ва изискват продължително време; = С определение, което може да се обжалва;

* Възстановяване на владение от съда по адм. ред – 126 ж-и – Издава се иска по чл. 76 от ЗС за защита на отнетото владение. – По молба на владелеца или държателя: = Предмет на защитата – владението и държането на недв. имот; = Нарушението - частично или пълно отнемане на владението или държането, чрез: а) насилие – действие против изричната или предполагаема воля, дори да не е придружено от заплаха или принуда; б) по скрит начин – когато по начина на извършване или по време на извършването нарушението не е могло да стане достояние на владелеца или държателя; = Нарушението може да е извършено от: а) лицето, отнело владението или задържането чрез насилие или по скрит начин; б) ползвател, когото владелецът е допуснал в имота и след покана отказва да го напусне – тогава не е налице насилие или по скрит начин; = Молбата е до РС; = Срок – 1 месец от отнемане на владението или от връчване на поканата; = Искане: а) прекратяване на действията; б) възстановяване на фактическата власт на владелеца.

- Дейност на РС – в 7 дневен срок: а) проверява изложените в молбата данни; б) взема предвид обясненията на извършителя, ако той е известен; в) ако се увери в истинността на твърденията на молителя съдът изготвя заповед за възстановяване на владението; г) заповедтта подлежи на незабавно изпълнение от органите на полицията или кмета, дори извършителят да не е известен; д) със същата заповед може да се наложи глоба от 100 до 500 лв. – Заповедтта или отказът могат да се обжалват в 3 –дневен срок от произнасянето: = пред председателя на ОС; = обжалването не спира изпълнението; = председателят на Ос се произнася по жалбата в тридневен срок в разпоредително заседание; = определението на председателя на ОС не подлежи на обжалване;

* Жалба за бавност – 217а-218: - Легитимация – всяка от страните по делото; - Във всяко положение по делото, вкл. и след приключване на пренията, както и за частните жалби; - Причина – необосновано забавяне на разглеждане на делото, постановяване на решението или изпращане на подадена срещу решението жалба; - Подава се направо пред по-горен съд; - Не е ограничена със срок; - Председателя на съда, сезиран с жалба: = изисква делото и го разглежда в закрито заседание; = указанията му до съда са задължителни; = определението му не подлежи на обжалване ; = може да направи предложение до дисциплинарния състав на ВСС за осъществяване на дисциплинарна отговорност.
83. ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÍÎ ÈÇÏÚËÍÅÍÈÅ

I.Êàêòî èñêîâèÿ ïðîöåñ ïðåäïîñòàâÿ ïðàâî íà èñê, òàêà è èçïúëíèòåëíèÿ ïðîöåñ çà äà áúäå äîïóñòèì å íåîáõîäèìî íàëè÷èåòî íà ïðàâî íà ïðèíóäèòåëíî èçïúëíåíèå /ÏÏÈ/. Îñíîâíî ïðàâîòî íà èñê è ÏÏÈ ñå ðàçëè÷àâàò ïî ñúäúðæàíèå, ëåãèòèìèðàíè ëèöà è ïðåäïîñòàâêè.

1.ÏÏÈ ñå ñúñòîè â ïðàâîìîùèåòî äà ñå èçèñêâà îò èçïúëíèòåëíèÿ îðãàí äà ïðåäïðèåìå äåéñòâèÿòà, âêëþ÷åíè â ñúîòâåíòèÿ èçïúëíèòåëåí ñïîñîá.

ÏÏÈ íå ñå ñúñòîè îáà÷å â ïðàâîìîùèå íà êðåäèòîðà äà èñêà äà áúäå óäîâëåòâîðåí îò äúðæàâàòà â ëèöåòî íà èçïúëíèòåëíèÿ îðãàí. Óäîâëåòâîðåíèåòî íà êðåäèòîðà çàâèñè îò îáñòîÿòåëñòâà, êîèòî ñà âúí îò âëàñòòà íà èçïúëíèòåëíèÿ îðãàí (íàëè÷íîñò íà ñåêâåñòåðóåìî èìóùåñòâîòî ïðè èçïúëíåíèå íà ïàðè÷íè çàäúëæåíèÿ; ãîòîâíîñò íà òðåòè ëèöà äà ñå ÿâÿò êàòî êóïóâà÷è è ò.í.).

2.ÏÏÈ ïðèíàäëåæè íà ëèöåòî, êîåòî èçïúëíèòåëíîòî îñíîâàíèå ñî÷è êàòî êðåäèòîð è ìîæå äà áúäå íàñî÷åíî ñàìî ñðåùó ëèöåòî, êîåòî ñúùîòî îñíîâàíèå ñî÷è êàòî äëúæíèê. Íî ÏÏÈ íå å

ïðàâî íà êðåäèòîðà ñðåùó äëúæíèêà, à å ïðàâîìîùèå íà èçïúëíèòåëíèÿ îðãàí.

3.Ïðåäïîñòàâêèòå êîèòî îáóñëàâÿò ÏÏÈ ñà: à)çàäúëæåíèå, êîåòî íå å äîáðîâîëíî óäîâëåòâîðåíî; á)ïðåäâèäåí îò çàêîíà äîêóìåíò, êîéòî äîêàçâà ñúùåñòâóâàíåòî íà íåóäîâëåòâîðåíîòî çàäúëæåíèå.

Äîêàòî ïðàâîòî íà èñê ïðåäïîñòàâÿ òâúðäåíî ìàòåðåàëíî ïðàâî, ÏÏÈ ïðåäïîñòàâÿ äîêàçàíî ïðàâî.  ïðîòèâåí ñëó÷àé èçïúëíèòåëíèÿò ïðîöåñ áè ìîãúë äà ñå ïðåâúðíå â ñïîñîá äà ñå èçòðúãíå íåäúëæèìî ïëàùàíå.

II.Ñïîðåä çàêîíà ÏÏÈ, ïðåäè äà áúäå óïðàæíåíî, òðÿáâà äà áúäå ïðîâåðåíî îò ñúäà (ïðîâåðÿâà ñå íàèëöå ëè å èçïúëíèòåëíî îñíîâàíèå, â ïîëçà íà êîãî, ñïðÿìî êîãî è çà êàêâî èçïúëíÿåìî ïðàâî òî ñúùåñòâóâà). Óâåðè ëè ñå, ÷å ÏÏÈ ñúùåñòâóâà, ñúäúò ðàçðåøàâà ïðèíóäåòåëíîòî èçïúëíåíèå, êàòî èçäàâà èçïúëíèòåëåí ëèñò- ïðåäïîñòàâêàòà çà çàêîíîñúîáðàçíîòî óïðàæíÿâàíå íà ÏÏÈ, à íå óñëîâèå çà çà ñúùåñòâóâàíå íà ÏÏÈ. Èçïúëíèòåëíèÿò ëèñò óäîñòîâåðÿâà ïðåä èçïúëíèòåëíèÿò îðãàí ÏÏÈ.

-Èçïúëíèòåëíèÿò ïðîöåñ îñúùåñòâÿâà íå âñÿêàêâè ïðàâà, à ñàìî çàäúëæåíèÿ. Ïîðàäè òîâà èçïúëíÿåìîòî ïðàâî (ÈÏ) å âèíàãè çàäúëæåíèå.

1.Íÿìàò êà÷åñòâî íà ÈÏ: ñðî÷íèòå, óñëîâíèòå çàäúëæåíèÿ, êàêòî è çàäúëæåíèÿòà, îáóñëîâåíè îò èçïúëíåíèåòî íà íàñðåùíî èçïúëíåíèå íà êðåäèòîðà.

2.Íåëèêâèäíèòå çàäúëæåíèÿ íÿìàò êà÷åñòâîòî íà ÈÏ. Íåîïðåäåëåíîñòòà íà äúëæèìàòà ïðåñòàöèÿ èçêëþ÷âà ïðèíóäèòåëíîòî è èçïúëíåíèå, çàùîòî èçïúëíèòåëíèÿò îðãàí íå ùå çíàå êàêâî äà èçïúëíÿâà.èçâîäúò å, ÷å ÈÏ å èçèñêóåìî è ëèêâèäíî çàäúëæåíèå.

-Èçïúëíèòåëíèÿò ïðîöåñ å ñàíêöèÿ çà íåóäîâëåòâîðÿâàíå íà ÈÏ. Çàòîâà êàòî âñÿêà ñàíêöèÿ è òîé ïðåäïîñòàâÿ íàðóøåíîòî ïðàâî.  òîÿ ñìèñúë ÈÏ îáóñëàâÿ èçïúëíèòåëíèÿ ïðîöåñ. Îáóñëîâåíîñòòà íà èçïúëíèòåëíèÿ ïðîöåñ îò ÈÏ íå çíà÷è, ÷å äëúæíèêúò ìîæå äà îêàæå ñúïðîòèâà íà èçïúëíèòåëíèÿ îðãàí ïîä ïðåäëîã, ÷å äåéñòâèÿòà ìó ñà íåçàêîííè, òúé êàòî ÈÏ íå ñúùåñòâóâà. Äî îáçñèëâàíåòî íà èçïúëíèòåëíèÿ ëèñò, äåéñòâèÿòà íà èçïúëíèòåëíèÿ îðãàí ñà ïðîöåñóàëíî çàêîíîñúîáðàçíè. Íî ïðîöåñóàëíàòà çàêîíîñúîáðàçíîñò íå ïðåìàõâà ìàòåðèàëíàòà íåçàêîíîñúîáðàçíîñò íà èçïúëíèòåëíèÿ ïðîöåñ, âîäåí áåç ÈÏ. Áåç ÈÏ èçïúëíèòåëíèÿò ïðîöåñ ñå ïðåâðúùà îò ñðåäñòâî çà çàùèòà íà íàðóøåíè ïðàâà â ñðåäñòâî çà íåçàêîííî îáîãàòÿâàíå íà ïðèâèäíèÿ êðåäèòîð è çà íåîïðàâäàíî ïîñÿãàíå âúðõó ïðàâíàòà ñôåðà íà äëúæíèêà. Çàòîâà ìàòåðèàëíîïðàâíàòà íåçàêîíííîñò íà èçïúëíèòåëíèÿ ïðîöåñ ïðåîäîëÿâà ôîðìàëíàòà (ïðîöåñóàëíà) íà ïîâåäåíèåòî íà èçïúëíèòåëíèÿ îðãàí è âîäè äî ïðåêðàòÿâàíå íà èçïúëíåíèåòî è îáåçñèëâàíå ñ îáðàòíî äåéñòâèå íà âñè÷êè èçâúðøåíè èçïúëíèòåëíè äåéñòâèÿ.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница