Guide to Detecting and Preventing Money Laundering б. м. Iba; aba; ccbe, 2014; 343. 3/Л80Дата02.01.2018
Размер87.38 Kb.
ТипGuide
343.3 Специална част на наказателното право.
A Lawyer's Guide to Detecting and Preventing Money Laundering. - б.м. : IBA ; ABA ; CCBE, 2014; 343.3/Л80

Алексиев, Серафим Валутни престъпления / Серафим Алексиев. - София : Наука и изкуство, 1965. - (Библиотека на практикуващия правник) ; 343.3/А52

Антикорупционна тетрадка. - София : Нац. младежка организация за социално и иконом. развитие, 2004 ; 343.3/А74

Антикорупция : Учебно помагало / ред. Антоний Тодоров. - София : Коалиция 2000, 2000 ; 343.3/А74

Антикорупция : учебно помагало. - 2 доп. и разш. изд. - София : Коалиция2000, 2003 ; 343.3/А74

Байчев, Илия, В. Очков. Транспортни злополуки: Текст, съдебна практика и литература. С.: Наука и изкуство, 1966; 343.3/(094.57)

Беленски, Радостин Детекторът на лъжата : криминалистични аспекти / Радостин Беленски. - София : Сиела, 2005 ; 343.3/Б33

Беленски, Радостин Разследване на документни престъпления : чл 308-319 от НК / Радостин Беленски. - 119, 2005; 343.3/Б33

Бол, Хауард Съдебно преследване на военни престъп ления и геноцид / Хауард Бол; прев. Владимир Зарков. - София : Военно издателство, 2004 ; 343.3/Б61

Болдырев, Е. и др. Судебное разбирательство дел об автотранспортных преступлениях. М-ва: Юридическая литератра, 1975; 343.3/Б61

Бояджиева, Юлия и др. Престъпност в сферата на електронните платежни инструменти / Юлия Бояджиева, Евелина Трайкова. - София : МВР - НИИКК, 2010 ; 343.3/Б73

Бояджиева, Юлия Превенция на изготвянето и разпространението на подправени парични знаци / Юлия Бояджиева. - София : МВР-НИИКК, 2010; 343.3/Б73

Бузов, Венеци Документни престъпления по Наказателния кодекс на Народна република България / Венци Бузов. - София : Наука и изкуство, 1959 ; 343.3/Б84

България. Върховен съд Финансови начети : Систематизирани решения на Върховния съд на НРБ за 1953 - 1956 г. / Никова Янев, Димитър Златинов. - София : Наука и изкуство, 1957 ; 343.3/(094.57)

България. Закони и др. пр. Антикорупционните реформи в България. - София : ЦИД, 2005 ; 343.3/А74

България. Закони и др. пр. Мерки срещу изпирането на пари : Устройствен правилник на Агенцията за финансово разузнаване; Наредба N 4 за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра; Закон за мерките срещу финнасирането на тероризма; Конвенция относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление; Международна конвенция за борба срещу финнасирането на тероризма. - София : Сиби, 2004. - (Поредица "Джобни издания") ; 343.3/(094.4)

България. Закони и др. пр. Спин и закон в България и други страни. - София : б.м. ; 343.3/(094.4)

Владимиров, Румен Защита на финансово-данъчната система от правни нарушения : според финансовото, данъчното, административното и наказателното право / Румен Владимиров. - София : Фенея, 2000; 343.3/В70

Владимиров, Румен Подкупът според българското наказателно право / Румен Владимиров. - София : УИ Св. Климент Охридски, 1992 ; 343.3/В70

Владимиров, Румен Престъпления против финансовата система : Престъпления против кредиторите: Лекции / Румен Владимиров. - София : Парадигма, 1999 ; 343.3/В70

Ганчевски, Бойко Психодиагностика на криминалното поведение / Бойко Ганчевски. - София : Албатрос, 2011 ; 343.3/Г22

Грос, Ханс Разкриване на престъпленията : Ръководство / Ханс Грос. - ; Асеневци, 2007 ; 343.3/Г85

Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за периода: януари 2008 - декември 2008. - София : КУИППД, 2009 ; 343.3/Д72

Доклад за оценка на корупцията. - София : Коалиция 2000, 1999 -; 1999. – 1999 2000. – 2000 2002. – 2003 2003. - 2004 ; 343.3/Д73

Душанов Иван и др. Наръчник на съдебния експерт / Иван Душанов и др.. - София : Счетоводна къщаЕООД, 2001 ; 343.3/Н23

Европейският опит в противодействието на корупцията в полицията. - София : Център за изследване на демокрацията, 2013. - (Анализи (Reports)); 343.3/Е19

Златарева, Вяра Проституцията и борбата против нея / Вяра Златарева. - Софоия : печ. Нов живот, 1936; 343.3/З-73

Измерване и наблюдение на корупцията - световната практика и българския опит. - София : ЦИД, 1999; 343.3/И44

Информационни технологии срещу корупцията / състав. Динка Динкова, Пламен Матеев. - София : Коалиция 2000, 2001 ; 343.3/И73

Йотов, Александър Престъпления против здравето : Наказателна отговорност на лекаря / Александър Йотов. - София : б.м., 2006 ; 343.3/Й85

Йотов, Борислав Престъплението изпиране на пари. Качеството на парите е в тяхното количество / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 343.3/Й85

Йотов, Борислав Престъплението против международното право геноцид. Международнонаказателноправна характеристика / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 343.3/И85

Йотов, Борислав Престъплението сводничество чрез интернет или по друг начин (чл. 155, ал. 1 и 2 от НК) / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 343.3/Й85

Йотов, Борислав Престъплението трафик на хора (и търговия с деца - чл. 159а - г от НК) / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 343.3/Й85

Йотов, Борислав Присвояване. Чл. 201-205 от НК / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 343.3/Й85

Йотов, Борислав Проституцията - престъпление, правонарушение или право на жената? (чл. 155, 156 от НК) / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 343.3/Й85

Йотов, Борислав Документна измама / Борислав Йотов. - Софи : Изд-во за юрид. лит-ра, 2009; 343.3/Й86

Йотов, Борислав Злоупотреба с власт / Борислав Йотов. - София : Изд-во за юрид. лит-ра, 2010; 343.3/Й85

Йотов, Борислав Имотната измама / Борислав Йотов. - София : Изд-во за юрид. лит-ра, 2009; 343.3/Й85

Йотов, Борислав Международното престъпление вземане на заложници / Борислав Йотов. - София : СУ "Св. Кл. Охридски", 2010; 343.3/Й85

Йотов, Борислав Наказателноправни проблеми на порнографията / Борислав Йотов. - Софи : Нова звезда, 2000; 343.3/Й85

Йотов, Борислав Наказателнопрани проблеми на проституцията / Борислав Йотов. - София : Нова звезда, 2000; 343.3/Й85

Йотов, Борислав Престъплението "телефонна" измама / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2014; 343.3/Й85

Йотов, Борислав Престъпления по транспорта / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2014; 343.3/Й85

Йотов, Борислав Престъпления против банковата система / Борислав Йотов. - София : Изд-во за юрид. лит-ра, 2002; 343.3/Й85

Йотов, Борислав Престъпления против паричната и кредитната система и митническия режим (контрабанда) / Борислав Йотов. - София : Изд-во за юрид. лит-ра, 2009; 343.3/Й85

Йотов, Борислав Престъпления против съобщенията / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2014; 343.3/Й85

Йотов, Борислав и др. Престъпленията отвличане и противозаконно лишаване от свобода / Борислав Йотов, Григор Вълков. - София : б. изд., 2010; 343.3/Й85

Йотов, Борислав и др. Престъпления против европейските парични фондове / Борислав Йотов, Мария Димитрова. - София : Изд-во за юрид. лит-ра, 2012; 343.3/Й85

Йотов, Борислав Престъпления против републиката : Шпионство, диверсия, предателство, измяна / Борислав Йотов. - София : Нова звезда, 2000 ; 343.3/Й85

Йотов, Борислав. Престъпления против стопанството "безстопанственост" (чл. 219 от НК) / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 343.3/Й85

Йотов, Борислав. Убийство с особена жестокост и по особено мъчителен начин (чл. 116, ал. 1, т. 6 от НК) Канибализъм. Ислямска държава / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 343.3/Й95

Йотов, Борислав. Корупцията - наказателноправна симбиоза между престъпленията подкуп, търговия с влияние, изпиране на пари и престъпления по служба : чл. 301 - 307, 282 - 285 от НК / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2016; 343.3/И85

Кин, Элли Борьба с коррупцией через образование / Элли Кин. - Будапешт : Колпи, 2001. - (Документы Колпи, 1) ; 343.3/К54

Клитгард, Робърт Контролиране на корупцията / Робърт Клитгард. - София : Сиела, 2008 ; 343.3/К65

Кобозева, Н.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности / Н.В. Кобозева. - Москва : Магистр Инфра-М, 2015 343.3/К55

Ковачева, Галина. Корпоративна престъпност / Галина Ковачева. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2015; 343.3/К72

Копчева, Моника Компютърни перстъпления / Моника Копчева. - София : Сиби, 2006; 343.3/К85

Корнажев, Петър Полови престъпления / Петър Корнажев. - 2 доп. изд. - София : УИ Св.Кл. Охридски, 1995 ; 343.3/К85

Корнажев, Петър Полови престъпления / Петър Корнажев. - София : Наука и изкуство, 1974 ; 343.3/К85

Корупционни практики и превенция на корупцията : учебно помагало. - София : ЦИД, 2004; 343.3/К85

Корупция и антикорупция. - София : ЦИД, 2003 ; 343.3/К85

Корупция. : Правни средства за противодействие / ред. Цветана Каменова. - София : Инситут за правни науки ; София : БАН, 2003 ; 343.3/К85

Корупцията в 100 отговора / Георги Бояджиев, Емил Ценков, Красимир Добрев. - София : Коалиция 2000, 2000 ; 343.3/К85

Корупцията в 100 отговора. - София : ЦИД, 2004 ; 343.3/К85

Корупцията при обществените поръчки в България. - София : ЦИД, 2006 ; 343.3/К85

Костадинова, Р. Транспортни престъпления. С.: Сиела, 2012; 343.3/К86

Крылов, В.В. Информационные компьютерные преступления : Квалификация. Методика расследования. Основные нормативные акты / В.В.Крылов. - Москва : Норма, 1997 ; 343.3/К90

Куринов, Б. Автотранспортные преступления: Квалификация и ответственность. М-ва: Юридическая литература, 1976; 343.3/К93

Лекарската (медицинската) грешка : Материали от семинара, организиран съвместно от Международния съюз на адвокатите (UIA), Висшия адвокатски съвет (ВАдС) и Софийския адвокатски съвет (САС), 27-28.Vт.2914 г. София. - София : Сиела, 2014; 343.3/Л41

Лилов, Григор Либийска връзка / Григор Лилов. - София : Кайлас ЕООД, 2008 ; 343.3/Л58

Лютов, Костадин Особено важни (Особено тежки) и маловажни случаи на престъпления по наказателния кодекс на НРБ / Костадин Лютов. - София : Наука и изкуство, 1963 ; 343.3/Л96

Манов, Красимир. Наказателноправна защита на културното наследство в Република България / Красимир Манов. - София : Сиби, 2015; 343.3/М27

Медиация : Ръководство за добри практики в контекста на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 25 октомври 1980 г.. - Хага : Хагска конференция по междунар. частно пр., 2012; 343.3/М43

Митева, Юлия и др. Умишлените убийства в България в периода 1991 - 1992 : Резултати от конкретно криминологическо изследване / Юлия Митева, Светла Маргаритова. - София : Съвет за криминологични изследвания при Главната прокуратура на Република България, 1994 ; 343.3/М70

Наказателноправни аспекти в борбата срещу корупцията / състав. Лазар Груев. - София : Коалиция 2000, 2000 ; 343.3/Н18

Научно-практический комментарий к Закону об уголовной ответственности за государственные преступления. М-ва: Госюриздат, 1960; 343.3/Н31

Ненов, Иван Въведение в особената част на наказателното право. Престъпления против Републикат / Иван Ненов. - 3. изд. - Варна : ВСУ, 1999; 343.3/Н55

Ненов, Иван Документни престъпления / Иван Ненов. - 3. изд. - Варна : ВСУ, 1999 ; 343.3/Н55

Образование и антикорупция. - София : ЦИД, 2005 ; 343.3/О-17

Павлов, Христо Основни въпроси на валутните престъпления в практиката на Върховния съд на НРБ / Христо Павлов. - София : ЦСА, 1980 ; 343.3/П13

Панайотов, Пламен Изпирането на пари по наказателното право / Пламен Панайотов. - София : Сиби, 1998 ; 343.3/П17

Петров, Иван Борбата с корупцията според Съвета на Европа / Иван Петров. - София : Сиела, 2000 ; 343.3/П46

Петров, Иван Престъпления в информационната ер / Иван Петров. - София : Сиела, 2002 ; 343.3/П47

Пушкарова, И. Трафикът на хора: Проблеми на наказателноправния режим. С.: Сиби, 2012; 343.3/П94

Пушкарова, Ива. Същински полови престъпления : Практика на Върховния съд и Върховния касационен съд по наказателни дела / Ива Пушкарова. - София : Сиела, 2016; 343.3/П94

Ранчев, И. Сексуални престъпления срещу деца. С.: Фенея, 2012; 343.3/Р34

Рашков, Бойко Специални разузнавателни средства / Бойко Рашков. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2010 ; 343.3/Р43

Серийные сексуальные престпуления : криминологическое и патопсихологическое исследование / ред Ю.М.Антонян. - Москва : Щит-М, 2000 ; 343.3/С; 34

Славов, Светослав Лекарски грешки и лекарски деликти / Светослав Славов. - София : Сиби, 1996 ; 343.3/С43

Славов, Светослав Лекарски грешки и непредпазливи лекарски престъпления / Светослав Славов. - София : Централен съвет на адвокатурата, 1990 ; 343.3/С43

Стойков, Александър Наказателно право на Република България : Особена част: Престъпления против личността: Лекции: ч.1. - / Александър Стойнов. - София : УИ Св.Кл.Охридски, 1994 ч.1. Престъпления против личността. - 1994 ; 343.3/С81

Стойнов, Александър Наказателно право : Особена част. Престъпления против правата на човека / Александър Стойнов. - София : Сиела, 2013 343.3/С81

Стойнов, Александър Наказателно право : Особена част. Престъпления против правата на човека / Александър Стойнов. - 2 изд. - София : Сиела, 2006; 343.3/С81

Стойнов, Александър Наказателно право : Особена част. Престъпления против собствеността / Александър Стойнов. - 2 изд. - София : Сиела, 2009; 343.3/С81

Стойнов, Александър Наказателна отговорност за злоупотреба с банкова тайна / Александър Стойнов. - София : Софи-Р, 1993 ; 343.3/С81

Стойнов, Александър Наказателно право : Особена част: Престъпления против собствеността / Александър Стойнов. - София : Сиела, 1997 ; 343.3/С81

Стойнов, Александър Наказателно право : Особена част:Престъпления против правата на човека / Абександър Стойнов. - София : Сиела, 1997 ; 343.3/С81

Стойчев, Неделчо Психологично профилиране на извършители на убийство / Неделчо Стойчев. - София : Парадигма, 2005 ; 343.3/С78

Стратегии за борба срещу корупцията : Семинар, проведен в рамките на двустранен проект за сътрудничество между Република България и Кралство Испания "Укрепване на съдебната врласт в България" (София, 11 април, 2003 г.) / ред. Д. Михайлов, Р. Беленски. - София : СД "Ракурс", 2003 ; 343.3/С84

Съдебна практика Корупционни перстъпления : Сборник съдебна практика на инстанционните съдилища (1998-2006) / Павлина Панова, Ралица Илкова. - София : Сиби, 2006 ; 343.3/(094.57)

Уголовное право : Особенная часть. - Москва : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1943 ; 343.3/У22

Филипов, Йордан и др. Методически основи на икономическата съдебна експертиза : Икономически, финансови, ценови, митнически и счетоводни експертизи / Йордан Филипов, Рубен Филипов. - София : НЕЦ, 2001 ; 343.3/Ф50

Флорио, Рене Съдебни грешки / Рене Флорио; прев. Маргарита Тошева. - София : Софи-Р, 1999 ; 343.3/Ф63

Хинова, Тамара Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации : лекция / Тамара Хинова. - 3. изд. - Варна : ВСУ, 1999 ; 343.3/Х51

Хинова, Тамара Престъпления против реда и общественото спокойствие : лекция / Тамара Хинова. - 3 изд. - София : ВСУ, 1999 ; 343.3/Х51

Хинова, Тамара Престъпни посегателства против обществения ред / Тамара Хинова. - София : БАН. Ин-т за правни науки, 1976 ; 343.3/Х51

Холехи, Йооп Разпознаване на фалшиви и подправени документи : Защитни печатни техники, защити в хартията, защита на личните данни, защитни ламинати и конци, биометрични данни, защитни мастила, разпознаване на фалшиви банкноти, български документи за самоличност / Йооп Холехи; прев. Татяна Кръстева. - София : Атеа Букс, 2012; 343.3/Х65

Чисто бъдеще : План за действие срещу корупцията. Мониторинг. Индекс за оценка на корупцията. - София : Коалиция 2000, 1998; 343.3/Ч85

Шейтанов, Владимир СПИН процесът в Триполи / Владимир Шейтанов. - София : Сиела, 2004 ; 343.3/Ш48

Bulgaria. Laws etc. Anti-corruption Reforms in Bulgaria. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2005; 343.3/А74

Bulgaria. Laws etc. Law on the Measures against Money Laundering. - Sofia : Nova Zvezda, 2001; 343.3/(094.4)

Corruption Assessment Report. - Sofia : Coalition 2000 ; 343.3/К85

France. Lois etc. Code Annotes. Code d'instruction crimminelle / M. Dalloz. ; 343.3/(094.4)France. Lois etc. Codes Annotes. Supplement au Code penal / M.Dalloz. - Bureau de la Jurispridence Generale : Paris, 1899 ; 343.3/(094.4)

Nypels, J.S.C. Code Penal Belge: Interprete. Principalement au de vue de la pratique. Bruxelles: Bruylant-Christophe et C., 1884; 343.3/(094.4)

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница