Handborook with rules for participation of tu sofiaстраница1/4
Дата27.04.2017
Размер0.67 Mb.
  1   2   3   4
ПРОРАМА „ЕРАЗЪМ+”,МЕЖДУНАРОДНА КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ - 25/11/2016, КД 107

ERASMUS +” PROGRAM, INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY – 25/11/2016, KA 107


РЪКОВОДСТВО С ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ТУ - СОФИЯ

HANDBOROOK WITH RULES FOR PARTICIPATION OF TU - SOFIA


BG
КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ = Международна образователна мобилност, насочена към студенти, преподавателски и непреподавателски състав от висшите училища от/ към  Програмни и Партниращи страни на Програма „Еразъм+“


EN
CREDIT MOBILITY = International educational mobility, aimed at students, teaching and non-teaching staff of universities from / to the Program and Partner countries of the "Erasmus +" program
BG
1/ ДОПУСТИМИ ДЪРЖАВИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА:

а/ Програмни държави: (държави от ЕС, ЕИП/ЕФТА, Македония и Турция )

б/ Държави – партньори: от 13 региона по света.

http://oldweb.tu-sofia.bg/Erasmus/Erasmus/obshta-informacia/Countries%20in%20Erasmus+%20program.pdf;

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf (2016)

в/ ПРИОРИТЕТИ ПО РЕГИОНИ:

Съседните на ЕС Региони: Западни Балкани, Южно Съседство (Северна Африка и Близкия Изток) и Източно Съседство (бившите Съветски републики, които граничат с ЕС и Русия)

г/ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПАРТНЬОРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

1/ Да е регистрирана в легитимен район/ държава за сътрудничество.

Линк: http://oldweb.tu-sofia.bg/Erasmus/index.html;

http://oldweb.tu-sofia.bg/Erasmus/index.html.

2/ Да има PIC след регистрация в Европортала на участниците на ЕК.

Линк: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register_sec.html.
3/ Да е участник в предишно и бъдещо сътрудничество.

4/ Да изпълнява правилата на програма „Еразъм+” (процедури и етапи на участие, съгласуване на учебна/ преподавателска/ обучителна програма, визов режим и др.)EN
1/ ELIGIBLE COUNTRIES TO PARTICIPATE IN THE PROJECT:

а/ Program countries: (EU countries, EEA/EFTA, Macedonia and Turkey )

b/ Partner-countries: from 13 regions of the world.

http://oldweb.tu-sofia.bg/Erasmus/Erasmus/obshta-informacia/Countries%20in%20Erasmus+%20program.pdf;

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf (2016)

c/ PRIORITISED REGIONS:

EU's neighborhood: Westren Balkans, Southern Neighbourhood (North Africa and Middle East) and Eastern Neighbourhood (former Soviet republics bordering the EU and Russia).

d/ REQUIREMENTS FOR PARTNER ORGANIZATION

1 / Registered in eligible region / country for cooperation.

Link: http://oldweb.tu-sofia.bg/Erasmus/index.html

http://oldweb.tu-sofia.bg/Erasmus/index.html.

2/ Has a PIC after registration in Research and Innovation Partnership Portal of the EC.

3 / To be a participant in previous and future cooperation.

4 / To implement the rules of "Erasmus +" program (procedures steps in the participation, coordination of academic / teaching / training program, visa, etc.).

BG
2/ ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБМЕНА:
а/ Формуляр за кандидатстване по проект, попълнен от ВУИ в програмна държава (ТУ - София) в към “Еразъм+” НА (Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)) от същата програмна държава;
б/ Проект с одобрено финансиране и финансов договор за съответната учебна година между ЦРЧР (Еразъм+ Националната агенция от програмната държава) и ТУ – София (университета - кандидат от същата програмна държава).
в/ Контакти и реализирани успешни дейности между ТУ – София и университети – партньори по други проекти преди момента на кандидатстване и подписано интер-институционално споразумение за мобилност по програма „Еразъм+”.
г/ При различия в бройките и видовете мобилност в двустранното споразумение със съответната партньорска организация и финансовия договор, превес имат клаузите на финансовия договор.
д/ По условията на проекта и финансовия договор мобилността се провежда в ТУ- София (ВУИ от програмната държава -BG) и/ или партньорската държава.


EN
2 / PRELIMINARY CONDITIONS TO PARTICIPATE IN THE EXCHANGE:
a/ Application form to the project, completed by TU – Sofia, Higher Education Institution (HEI) from a program country, submitted to Human Resource Development Center HRDC, the Erasmus + " National Agency (NA) of the same program country;
b/ Project approved for funding and financial contract for the current academic year between HRDC (Erasmus + National Agency of the Program Country )and TU - Sofia (the university-applicant of the same program country).
c / Contacts and implemented successful activities between TU - Sofia, and partners on other projects before the time of application and signed inter-institutional agreement on mobility under Erasmus +"program.
d/ When differences in the numbers and types of mobility in the bilateral agreement with the partner organization and the financial agreement shall prevail terms of the financial agreement.
e/ Under the terms of the project and financial agreement mobility takes place in TU- Sofia,(HEI of the program country) and / or the partner country.
BG
3/ УЧАСТВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
1/Пояснения за някои „Еразъм+” термини:

 • Еразъм+ институционален/университетски координатор = Институционалния Еразъм+” координатор е отговорен за управлението на всички Еразъм + дейности в рамките на вашата институция;
 • Координатор във факултет/ департамент = Координаторът във факултета/департамента е отговорен за всички Еразъм дейности във факултета/департамента.Отговаря за връзките с действащи и потенциални бъдещи партньори;обсъжда подходящи кандидатури за обмен на студенти и персонал;избира студенти и персонал за изходящата мобилност в партньорските институции и др.
 • Координатор на договор= Контактно лице; Координатора на Еразъм+ споразумението е отговорен за управление на дейностите по междуинституционалния договор, вкл. за обучението на студентите в приемащата и изпращащата институция. Координаторите на двустранни споразумения за мобилност са преподаватели, които са предложили подписването и работата по съответните споразумения и са утвърдени на факултетно ниво; съгласуват учебните планове на приемащата институция и съответната специалност в ТУ – СОФИЯ
 • Изходяща мобилност: Мобилността от ТУ – София (университет от програмна държава) към ВУИ от партньорската държава;
 • Входяща мобилност: Мобилността от ВУИ от партньорската държава към ТУ – София (университет от програмна държава).


ФИНАНСИРАТ СЕ ДВУПОСОЧНИТЕ МОБИЛНОСТИ !!!
2/ Партньорски организации:
1/ Технически университет – София (ТУС) , България - програмна държава

Address: 1000 Sofia/Bulgaria

8, Kliment Ohridski Blvd.

PIC :999868532, Erasmus code: BG SOFIA16,


Университетски координатор по програма „Еразъм+” на ТУ – София :

Проф. д-р инж. Т. Ташев, E mail: t_tashev@tu-sofia.bg Tel. +359(02) 9652324


Координатори на договори от ТУ - София: различни лица във всяко двустранно споразумение. За справка е приложен списък с координатори на договори по утвърдените проекти.
2/ Партньорски университети от различни региони по света – данните за координаторите в партньорските университети се съдържат в интер-институционалните споразумения, подписани с ТУ – София.


EN
3/ PARTICIPATING ORGANIZATIONS AND OPERATIONAL PROJECT MANAGEMENT
1/ Clarifications on some "Erasmus +" terms:


 • Erasmus+” Institutional/University coordinator = The Erasmus institutional co-ordinator is in charge of supervising all Erasmus activities within your institution
 • Faculty/ Department coordinator = The Erasmus faculty/department co-ordinator is in charge of supervising all Erasmus activities within the faculty/department ( responsible for connections with current and potential future partner institutions; to discuss the suitability of student/staff exchanges; Selecting students, staff for outward exchange mobility to partner institution etc.)
 • Agreement coordinator= Contact person The Erasmus agreement co-ordinator is in charge of supervising all Erasmus activities in the Bilateral agreement including the coursework of students in receiving and sending institutions. Coordinators of bilateral mobility are teachers who have offered signing and work on respective agreements and approved a faculty level; coordinate curricula of the host institution and the respective specialty at the Technical University - Sofia.
 • Outgoing mobility =Mobility from TU – Sofia (HEI of program country) to HEI of partner country;
 • Incoming mobility = mobility from HEI of partner country to TU – Sofia (HEI of program country).
 • FUNDING IS TWO-WAY MOBILITY !!!


2/ Partner organizations:
2.1. Technical University – Sofia (TUS), Bulgaria - program country

Address: 1000 Sofia/Bulgaria

8, Kliment Ohridski Blvd.

PIC :999868532, Erasmus code: BG SOFIA16,


1/ University Erasmus+ coordinator of ТU – Sofia :

Prof. D-r Eng. T. Tashev, E mail: t_tashev@tu-sofia.bg Tel. +359(02) 9652324


2/ Agreement coordinators from TU - Sofia: various persons in any bilateral agreement. Reference: attached list of Erasmus agreement coordinators and approved projects.


2.2. PARTNER UNIVERSITIES – from different regions of the world - data coordinators in the partner universities are contained in the inter-institutional agreements signed with TU - Sofia.


 • Erasmus+” Institutional/University coordinator =

available in each “Erasmus+” Inter-institutional agreement


 • Fcaulty/ Department coordinator =

available in each “Erasmus+” Inter-institutional agreement • Agreement coordinator=

available in each “Erasmus+” Inter-institutional agreement.

EN
4/ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ:


EN
4/ ELEGIBLE PARTICIPANTS:


BG
Студенти:

Кандидатите трябва да са студенти (бакалавър, магистър или доктор) в процес на редовно/ задочно обучение в университет в програмна или партньорска държава.

Студентите трябва да са записани минимум за втората година от своя курс

на висше образование. За стажове това условие не се прилага.
EN
Students:
Applicants must be students (bachelor, master or doctorate) in the process of full-time / part-time study at a university in a program or partner country.
Students must be enrolled at least in the second year of their higher education studies. For traineeships this condition does not apply.BG
Преподаватели/ Непреподавателски състав:

Кандидатите трябва да са назначени във ВУИ в програмна или партньорска държава.
EN
Teachers/Non teaching staff


EN
Staff, working in a program or partner country HEI.BG
5/ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ


EN
5/ ELIGIBLE ACTIVITIES


BG
Студентска мобилност

а/ Студентска мобилност за обучение = период на обучение в чужбина в партньорска ВИСША УЧЕБНА институция (ВУИ)

б/ Практика (Работа с цел обучение) в чужбина =период в предприятие или на друго подходящо работно място(без курсове на обучение), очаква се след 2016 г.


EN
a/ Student mobility for studies = a study period abroad, at a partner higher education institution (HEI)

b/ Traineeship (Work placement ) abroad = period in an enterprise or any other relevant workplace (no study courses), expected since 2016.BG
Мобилност на персонала


EN
Staff mobility


BG
в/ Преподавателска мобилност = тази дейност дава възможност на преподаватели от висши образователни институции да преподават в партньорски висши учебни институции в чужбина. Дейността за мобилност на персонал с цел преподаване може да се отнася до всяка до всяка тематична област/ академична дисциплина.


EN
c / Teacher mobility = this activity allows teachers from higher education institutions to teach at the partner higher education institutions abroad. Staff mobility for teaching can be in any subject area / academic discipline.


BG
г/ Мобилност за обучение на персонала = тази дейност подкрепя професионалното развитие на преподавателския и административния персонал на висши учебни институции под формата на дейности за обучение в чужбина (с изключение на конференции) и обмяна на опит на работното място /периоди на наблюдение /обучение в партньорска висша учебна институция или друга подходяща организация в чужбина.

Периодът в чужбина може да комбинира преподавателска и обучителна дейност
EN
d/ Staff Training = This activity supports the professional development of HEI teaching and non-teaching staff in the form of training events abroad(excluding conferences) and job shadowing/observation periods/training at a partner HEI, or at another relevant organization abroad.

A period abroad can combine teaching and training activities.


BG
6/ ЕТАПИ НА УЧАСТИЕ НА ВУИ:


EN
6 / STAGES OF PARTICIPATION OF HEI:


BG
1. Кандидатстване с проект: Формуляр за кандидатстване от ТУ – София (университетът от програмна държава)


EN
 1. Project application: Application Form TU - Sofia

(University of program country).


BG
 1. Одобряване на проекта: ЦРЧР (НА в програмната държава), след оценка за качеството на проекта от комисия с независими оценители.


Критерии за оценка:

1/ Релевантност на стратегията: максимално 30 т.

2/Качество на сътрудничеството: максимално - 30 т.

3/ Качество на дейността и изпълнението на проекта: максимално 20 т.

4/ Въздействие и разпространение на резултатите: максимално 20 т.
Праг за допустимост на проекта: 60 т. и едновременно с това праг за допустимост по първия компонент „Релевантност на стратегията“ поне 50% от максималната оценка (15/30 точки).


EN
 1. Approval of the project: HRDC (National agency in the program country), after assessing the quality of the project by a panel of independent evaluators.


Award criteria:

1/ Relevance of the project: max 30 points.

2/ Quality of the project team and the cooperation arrangements: max 30 points.

3/ Quality of the project design and and implementation: max 20 points.

4/ Impact and dissemination: max 20 points.
To be considered for funding, proposals must score at least 60 points. Furthermore they must score at least 50% of the maximum allocated points under the award criterion “Relevance of the project”(i.e. 15/30 points).BG
3. Подписване на финансов договор: ЦРЧР ,ТУ – София (НА в програмната държава, университетът от програмна държава).


EN
3. Signing of financial agreement: HRDC, TU - Sofia (NA of the program country, University of program country).
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница