Handborook with rules for participation of tu sofiaстраница2/4
Дата27.04.2017
Размер0.67 Mb.
1   2   3   4


BG
4. Подписване на Еразъм+” споразумение за мобилност: ТУ – София, партньорския университет (университетът от програмна държава, университетът от партньорска държава).


EN
4. Signing of Erasmus + "mobility agreement: TU – Sofia, partner university (university of program country, university from a partner country).


BG
5. Договаряне изпълнението на мобилността: ТУ – София, партньорския университет (университетът от програмна държава, университетът от партньорска държава).


EN
5. Negotiating the implementation of mobility: TU – Sofia, partner university (University of program country, university from a partner country).


BG
6. Кандидатстване и подбор на участници: ТУ – София, партньорския университет: TU – Sofia, partner university (университетът от програмна държава, университетът от партньорска държава).


EN
6. Application and selection of participants: TU – Sofia, partner university (University of program country, university from a partner country).


BG
7. Провеждане на мобилността: ТУ – София, партньорския университет (университетът от програмна държава, университетът от партньорска държава).


EN
7. Conducting a mobility: TU – Sofia, partner university (University of program country, university from a partner country).BG
8. Отчет на участниците: ТУ – София, партньорския университет (университетът от програмна държава, университетът от партньорска държава).


EN
8. Report of participants: TU – Sofia, partner university (University of program country, university from a partner country).BG
9. Отчет по изпълнението на проекта: ТУ – София

(университетът от програмна държава).
EN
9. Report on project implementation: TU – Sofia

(University of program country).

BG
7/ ПРОЦЕДУРИ НА ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ ВЪВ ВУИ ПО ВИДОВЕ МОБИЛНОСТИ


EN
7/ PROCEDURES OF INDIVIDUAL PARTICIPATION IN HEI BY TYPES OF MOBILITYBG
СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ


EN
STUDENT MOBILITYBG
Общи критерии за допустимост на участници - студенти:

EN
General eligibility criteria for participants - students;


BG
Студенти:

1. Подборът на кандидатите става в университета, в който се обучават.

2. Във всеки образователен цикъл (PB, B, M, Ph.D.) студентите имат право да участват неколкократно в дейностите на програма „Еразъм+”: SM (от 3 до 12 месеца ), SP – ако е приложимо (от 2 до 12 месеца). Посоченият максимален срок на мобилност може да съдържа както периоди на мобилност по секторна програма „Еразъм” (LLP Erasmus), така и периоди от програма „Еразъм+”, независимо от броя и вида на мобилностите и приемащите институции.

3. Общият срок на горепосочените мобилности за всеки образователен цикъл не трябва да надвишава 12 месеца.

4. Конкретният период на мобилност се регламентира от финансовия договор между ТУ - СОФИЯ (университет от програмна държава) и ЦРЧР ( „Еразъм+” НА от същата програмна държава).


EN
Students:

1. The selection of candidates became at the University, which taught.

2. The same student may participate in mobility periods under “Erasmus+” program totaling up to 12 months maximum per each cycle of study (PB, B, M, Ph.D.). Study periods, SM (3-12 months); Traineeships, SP – if applicable (2 - 12 месеца months). That maximum mobility period may contain as prior experience under LLP- Erasmus program, as periods of “Erasmus + program”, regardless of the number and type of mobility and host institutions.

3. The total period of above of mobility of each study cycle should not exceed 12 months.4. The specific period of mobility is regulated by the financial agreement between TU- SOFIA (the university of the program country) and HRDC ( the "Erasmus +" NA of the same country).


BG
Участието в Студентска мобилност на програма „Еразъм +” става с конкурс, съгласно правила и процедури, въведени от Европейската комисия(ЕК), Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), който е Национална агенция за програма „Еразъм +” в Р България и Техническия университет – София, който е бенефициент по договора с ЦРЧР.


EN
Participation in student mobility program "Erasmus +" is turned with competition in accordance with rules and procedures established by the European Commission (EC), the Human Resources Development Center (HRDC), which is the National Agency for "Erasmus +" program in the Republic of Bulgaria and the Technical University of Sofia - who is a beneficiary under the contract with HRDC.BG
Студентът се счита приет за мобилност в чуждестранната институция, само когато има поименно писмено уведомление (покана) от приемащата институция, и ако всички документи, необходими за периода на мобилност в чужбина, са подписани от ТУ – София и партньорския университет.


EN
The student is considered admitted for mobility by foreign institution only when there is individual written notice (invitation letter) from the host institution, and if all the documents needed for the mobility period abroad, are signed by the Technical University - Sofia and the partner university.BG
Процедури за подбор и класиране на студенти (етап1)|

EN
Procedures for selection and ranking of students (step 1)


BG
Процесът на подбор на кандидатите се организира в изпращащата институция по факултети, съобразно сроковете и процедурите за подбор, съгласувани между двата университета.


EN
The process of selection of candidates is organized by faculties of the sending institution, in accordance with the terms and selection procedures agreed between the two universities.BG
  1. Изборът на участниците в студентска мобилност се извършва с конкурс на ниво факултет.
EN
1. The selection of participants in student mobility is done with competition at faculty level.


BG
  1. Мобилността преминава през три етапа: подбор, заминаване и отчет. За всеки документ от тези етапи има образец. (Приложение: списък с документи)
EN
2. Mobility goes through three phases: selection, departure and follow up (report) formalities. For each document of these stages is a template. (Enclosure: a list of documents)BG
  1. В етап „Подбор” студентите се запознават с обявените конкурсни места по факултети, подават документи за кандидатстване и преминават през конкурсни процедури.
EN
3. In the selection stage students are introduced to the announced competition places at faculties, submit application documents and pass through competitive procedures.BG
3.1. Координаторите на договори по факултети публикуват обява за конкурс. Обявата съдържа конкретните изисквания към кандидатите и сроковете за кандидатстване.


EN
3.1. The Faculty coordinators post announcement (ad) of competition. Ad contains the specific requirements for applicants and application deadlines.
BG
4.Кандидатите за участие в конкурса подават 2 документа: заявление за участие в конкурс и уверение от студентската канцелария със задължителни данни за актуалното студентско състояние на кандидата. Докторантите представят копие от заповедта за зачисляване. Към заявлението се прилагат набор от документи.


EN
4. Candidates for the competition submitted two documents: an application for competition and certificate of enrollment of student office with mandatory data about the current state of student applicant. PhD students submit a copy of the order for assignment. A list of documents is attached to the Application form.


BG
5. Класацията за участие в програмата се извършва по критериите за подбор, одобрени със заповед на декана на факултета и постигнатото ниво на езикова подготовка (минимално В1 ниво).


EN
5. The ranking for the program is carried out according to selection criteria, approved by order of the Dean of the Faculty and the level of language skills (minimum B1 level).BG
5.1. Кандидатите представят Сертификат за езикова компетентност, съответстващ поне на ниво В1 съгласно Европейската референтна рамка за оценяване на езиковата компетентност.

(http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr) .

Не се изисква Сертификат за езикова компетентност от студентите в езиковите факултети на ТУ – София: ФАИО, ФФОЕ и ФАГИОПМ, както и от студенти, при които езика на обучение/ официалния език в изпращащата държава съвпада с езика на обучение/ официалния език в приемащата държава.

Във всички останали случаи кандидатите се явяват на изпит за проверка на езиковата компетентност. Изпитът за оценка на езиковата компетентност се провежда от специална комисия, определена от институционалния координатор/ ректора на изпращащия университет, след предложен списък на кандидати по факултети от координатора на договора/ международния отдел. Оценката на комисията трябва да бъде езикови познания на кандидата на ниво минимум B1 съгласно Европейската референтна рамка за оценяване на езиковата компетентност.

EN
5.1. The candidates present Certificate of linguistic competence corresponding to Level B1 according to the European reference framework for assessing language proficiency. (http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr.

Not required Certificate of language proficiency of students in language faculties of TU - Sofia: FAIO, FFOE and FDIBA as well as students, where the language of instruction / official language in their home country coincides with the language of instruction / official language of the host country.

The examination for assessment of linguistic competence is held by a special committee, appointed by the institutional coordinator /rector of sending institution, after the proposed list of candidates from faculties by the agreement coordinator/ international office .
Applicants must possess language skills at level B1 (or at least a certificate B1) according to the European reference framework for assessing language proficiency.
BG
6. Решение за участие в „Студентска мобилност” се взема от специална факултетна комисия за обща подготовка, съгласно заповед на декана на факултета. Комисията, преглежда представените документи (включително нивото от езиковия сертификат, ако има), проверява съответствието на кандидатите с критериите за оценка, посочени в обявата и провежда събеседване с тях, след което класира кандидатите по низходящ ред.


BG
Критерии на комисията за оценка на студентите:

1. Общ успех от следването;

2. Оценка по работния език;

3. Научни изяви, обществени изяви и др.;

4. Участие в програма за интегриране на пристигащи за обучение Еразъм студенти.EN
6. The decision on participation in "Student Mobility" is taken by a special faculty committee for general training, according to an order of the dean of the faculty. Committee reviews the submitted documents (including the level of certificate of language proficiency, if available), check the suitability of candidates with the evaluation criteria, and interview with them, and then rank the applicants in descending order.

EN
Criteria of examination committee to evaluate students:

1. Total academic outcomes;

2. Assessment in the working language;

3. Scientific events, public appearances and more;

4. Participation in program for social integration of incoming Erasmus students.BG
6. В случай, че студентите се явяват пред комисия за оценка на нивото на езикова компетентност, окончателното решение за участие в „Студентска мобилност” се взема от Институционалния Еразъм координатор в изпращащата институция. Решението се взема съобразно протокола от специалната факултетна комисия за обща подготовка, придружен от декларация за конфликт на интереси от всеки член на комисията и от резултатите от проведения езиков изпит в изпращащия университет.


EN
6. In the event that students appear before the committee to evaluate the level of linguistic competence, the final decision on participation in "Student Mobility" is taken from the Institutional Erasmus coordinator at your home institution. The decision is taken according to the minutes of the special faculty committee for general training, accompanied by a declaration of conflict of interest by any member of the committee and of the results of the language examination at the home university.

Студентска мобилност в чужбина (етап 2 )Student mobility abroad (step 2)


BG
7.1.Одобрените от факултетната комисия кандидати преминават към процедурите и подготовката на документите от етап 2 – заминаване за студентска мобилност и подготвят предвидените в етап заминаване документи: договор за финансова подкрепа с ТУ – София, декларация за признаване от факултета на постигнатите по време на обучението в чужбина резултати, формуляр за кандидатстване, договор за обучение с включена справка за постигнатите по време на обучението резултати, сертификат за присъствие, декларация за лични данни и др.

Всички документи се подготвят под ръководството на координатора на договора/ факултетния отговорник по програма „Еразъм +”.

EN
7.1. Approved by the faculty committee candidates to pass the procedures and preparation of documents Stage 2 - departure for student mobility and prepare envisaged in stage departure documents: a contract for financial support with TU - Sofia, a statement of recognition of faculty for achieved during the studies abroad results, application form, learning agreement, including academic outcomes at receiving institution, certificate of attendance, declaration of protection of personal data etc.

All documents are prepared under the directions of agreement / faculty coordinator in charge of the program "Erasmus+".

BG
7.2. След пристигане в приемащата държава, всички пристигащи Еразъм+ студенти се регистрират в международния отдел на приемащия университет (ако е приложимо), в сектор международна интеграция на ТУ – София и в регистъра на ЕК.

Необходими документи:

1Лична карта или международен паспорт ( за граждани от неевропейски страни);

2/ 2 нови снимки;

3 Лична дебитна/ кредитна карта;

4/ Всички „Еразъм +” документи за кандидатстване, подготвени преди пристигането.

5/ Европейска здравна карта и /или застраховка за целия срок на мобилност.

6/ Входна виза за приемащата държава, в случай че престоя надвишава 90 дни.EN
7.2. All Erasmus+ incoming students are encoded in the International dept. of the host university (if applicable), in the International Integration dept. of TU- Sofia and EC register, after arrival in receiving country.

Required documents:

1/ ID card/ International passport ( for non-European citizens);

2/ 2 recent photos;

3/ Individual Debit/Credit card;

4/ All Erasmus+ application documents prepared prior arrival.5/ European Health Insurance Card and/and /or insurance for the entire duration of mobility.

6/ Entry visa for the host country, if the stay exceeds 90 days.


Отчет на мобилността (етап 3)Report of mobility (step 3)


BG
8. След приключване на „Студентската мобилност” в приемащата институция, участниците си набавят необходимите отчетни документи, подписани и подпечатани от приемащата институция и преминават през 3-я етап на процедурите: отчет.


EN
8. After the "Student Mobility" at the host institution, the participants obtain the required documents, signed and stamped by the host institution and pass through the 3rd stage of proceedings: report.BG
9. Забележка: За да бъдат спазени изискванията на ЕК, основната част от отчетните документи се подготвят от участниците и международните отдели на двата университета още в етап заминаване.


EN
9. Note: To comply with EC requirements, the majority of reporting documents prepared by the participants and international departments of both universities still in the stage departure.BG
  1. Срок за изготвяне на отчета: до 10 дни календарни след приключване на мобилността.
EN
10. Dead line for submission of report: up to 10 calendar days after completion of mobility.


BG
11. След приключване на мобилността, участниците съгласуват извършените дейности с координатора на договор/ факултетен координатор от изпращащия университет и представят отчетните документите в сектор „ Международна интеграция” на ТУ – София.


EN
11. Upon completion of the mobility, participants coordinate the activities carried out with the agreement coordinator/faculty coordinator of the home university and submit the suporting documents in the "International Integration" dept. at the Technical University - Sofia.BG
  1. Отчетни документи:


В 10-дневен срок от датата на приключване на студентската мобилност по програма “Еразъм+”, УЧАСТНИКЪТ се задължава да представи в ТУ – София, следните отчетни документи:


  1. On-line отчет от УЧАСТНИКА (On-line EU Survey) изпратен по Е- мейл до ЕК – по образец;

2) Сертификат за участие (Certificate of Attendance), удостоверяващ продължителността на мобилността на УЧАСТНИКА в приемащата институция– по образец;


3) Подписан и подпечатан Договор за обучение (Learning Agreement for Studies) от приемащата институция с включена Академична справка за постигнатите резултати по време на обучението ( Academic outcomes at receiving institution или Transcript of Records) – по образец;
4) Разписка (ако е приложимо) или копие от банково бордеро за размера на субсидията.
5) Копия от документи за пътуването: бордни карти (при авиотранспорт), билети(при авто- и ж.п. транспорт), отметки в паспорта с датите на излизане и влизане в Р България (при пътуване с лека кола), фактури от хотел/общежитие, договор за наем и др.


EN
12. Supporting documents:
In 10 days from date of arrival in the host institution and 10 days after completion of the mobility under "Erasmus+" program, the student is obliged to present at TU- Sofia following reporting documents:
1) Copy of on-line reprt (On-line EU Survey ) of participant, sent by E-mail to EC - template;
2) Certificate of participation (Certificate of Attendance), stating the duration of mobility participant in the host institution - template;
3) Signed and stamped Learning Agreement for Studies from the host institution, including Academic transcript with the results achieved during the studies abroad (Academic outcomes at receiving institution or Transcript of Records) - template;
4) Receipt (if applicable) or a copy of the bank statement of the amount of the grant.
5) Copies of the documents for the trip: boarding passes (for Air transport), tickets (for road and rail transport) Checks in the passport with the dates of entry and exit in Bulgaria (travel by car), invoices of hotel / hostel, a rental contract and others.


BG
13. Отчетните документи потвърждават началната и крайната дата на периода на мобилност.

Отчитат се само периодите, които съвпадат едновременно във всички документи.

УЧАСТНИКЪТ се задължава да изпрати своя отчет и по електронна поща на Е- мейл адрес: margenova@tu-sofia.bg.


EN
13. The supporting socuments shall provide the confirmed start and end dates of the mobility period.

Account only periods which coincide simultaneously in all the papers.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница