Handborook with rules for participation of tu sofiaстраница3/4
Дата27.04.2017
Размер0.67 Mb.
1   2   3   4
PARTICIPANT shall send his report and by e-mail to E-mail address: margenova@tu-sofia.bgBG
14. След приключване на студентската мобилност, студентите се задължават да продължат без прекъсване обучението си в изпращащия университет (семестриално, курсови проекти, дипломни работи и др.) до окончателното завършване на съответната образователно - квалификационна степен. Неспазването на това условие води до административни санкции и студентите са длъжни да възстановяват на ТУ – София получения от тях Еразъм - грант в пълен размер, вкл. по съдебен ред.

EN
14. Upon completion of student mobility, students are required to seamlessly continue the studies at home university (semester, course projects, theses, etc.) To the completion of the degree. Failure to do so leads to administrative penalties and students are required to reimburse the Technical University - Sofia received from them Erasmus-grant in full, incl. in court.BG
7/ ПРОЦЕДУРИ И ЕТАПИ НА УЧАСТИЕ:

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ/ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА


EN
7/ PROCEDURES OF PARTICIPATION BY TYPES OF MOBILITY

TEACHING MOBILITY/STAFF TRAININGBG
Общи критерии за допустимост на участници: преподавателски/ непреподавателски състав

EN
General eligibility criteria for participants: teaching/nonteaching staff


BG
Преподаватели/ Непреподавателски състав:

1. Подборът на кандидатите става в университета, в който са наети да работят.

2. В рамките на една учебната година преподавателят/ работникът има право на участие в дейностите на програма „Еразъм +”: преподавателска мобилност(TS) или мобилност с цел обучение (ST), съобразно отговорностите по изпълнение на финансовия договор с ЦРЧР, независимо от неговата научна степен и длъжност:


  • Преподавателски състав – в мобилност на персонала с цел преподаване (TS) или с цел обучение (ST)

  • Непреподавателски състав – само в мобилност на персонала с

цел обучение (ST)

3. Продължителността на мобилността на персонала с цел преподаване/ обучение е от 5 дни до 2 месеца (без дните за пътуване) и минимум 8 часа преподаване седмично. Срокът на обучение на персонала се определя от приемащата институция.

4. Конкретният период на мобилност се регламентира от финансовия договор между университет от програмна държава и „Еразъм+” НА от същата програмна държава.


EN
Teaching/Nonteaching staff

1. The selection of candidates became in the university in which they work.

2. Within one academic year teaching/nonteaching staff is entitled only to a single participation in the activities of the "Erasmus+" program: Teaching mobility (TS) or Staff mobility for training (ST), regardless of its degree and title.


  • Teaching staff – in Staff mobility for teaching (TS) or Staff mobility for Training (ST)

  • Nonteaching staff - in Staff mobility for Training (ST) only.

3. The total duration of mobility period shall not exceed 2 months, with a minimum of 5 days per mobility activity and minimum of 8 hours of teaching per week. The duration of staff training is determined by the host institution.

4. The specific period of mobility is regulated by the financial agreement between the university of the program country and the "Erasmus +" NA of the same country.Участието в Преподавателска мобилност/ Мобилност на персонала на програма „Еразъм” се провежда с конкурс, съгласно правила и процедури, въведени от Европейската комисия(ЕК), Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), който е Национална агенция за програма Еразъм в Р България и Техническия университет – София, който е бенефициент по договора с ЦРЧР.
Participation in Teaching mobility / Staff training mobility under "Erasmus+" program is turned with competition according to rules and procedures established by the European Commission (EC), the Human Resources Development Center (HRDC), which is the National Agency for Erasmus in P Bulgaria and the Technical University of Sofia - who is a beneficiary under the contract with HRDC.BG
Преподавателят е приет за мобилност в чуждестранната институция само когато има поименно писмено уведомление (покана) от приемащата институция и всички документи, необходими за периода на мобилност в чужбина, са подписани от ТУ – София и партньорския университет.


EN
The teacher is considered accepted for mobility by foreign institution only when there is individual written notice (invitation letter) from the host institution and if all the documents needed for the mobility period abroad, are signed by the Technical University - Sofia and the partner university.BG
Процедури за подбор и класиране на преподавателски/непреподавателски състав (етап1)|

EN
Procedures for selection and ranking of teaching and non-teaching staff

(step 1)


EN
The process of selection of candidates is organized by faculties, in accordance with the terms and selection procedures agreed between the two universities.


BG
1. Изборът на участниците в Преподавателска мобилност/ Обучение на персонала се извършва с конкурс на ниво факултет.


EN
1. The selection of participants in teaching mobility is done with competition at faculty level.BG
2. Мобилността преминава през три етапа: подбор, заминаване и отчет. За всеки документ от тези етапи има образец. (Приложение: списък с документи)


EN
2. Mobility goes through three phases: selection, departure, and follow up (report) formalities. For each document of these stages is a template. (Enclosure: a list of documents)BG
3. В етап подбор кандидатите се запознават възможностите за участие по факултети, подават документи за кандидатстване и преминават през конкурсните процедури.


EN
3. In the selection stage candidates learn about opportunities to participate in faculty, submit application documents and pass through competitive procedures.BG
  1. Кандидатите подават заявление за участие, получават разрешение за участие от своя пряк ръководител (декан) /по образец/ и съгласуват програмата за преподаване/ обучение с изпращащата и приемащата институция.
EN
4. Candidates apply for participation, obtain permission to participate from their direct supervisor (dean)/ template / and coordinate program for teaching / training with home and host institutions.BG
5. Класацията за участие в програмата се извършва по критериите за подбор, одобрени със заповед на декана на факултета.


EN
5. The ranking for the program is carried out in the selection criteria approved by order of the Dean of the Faculty.


BG
Критерии на селекционна комисия за подбор на преподавателски/ непреподавателски състав:

1. Одобрена “Програма за преподаване”/”Програма за обучение” от приемащия университет;

2. Езикова подготовка;

3. Организация на обучението и настаняването на заминаващи и/ или пристигащи студенти и/ или преподаватели;

4. Участие в проекти, конференции и други международни прояви.


EN
Criteria of examination committee to evaluate teachers and non-teaching staff:

1. Approved "Teaching/Training Program" from the host university;

2. Language proficiency;

3. Organization of the studies and placement of outgoing and / or incoming students and / or teachers;4. Participation in projects, conferences and other international events.BG
6.Окончателното решение за участие в „Преподавателска мобилност”/”Обучение на персонала се взема от специална факултетна комисия за обща подготовка съгласно заповед на декана на факултета. Комисията, преглежда представените документи (включително подписаното Споразумение за преподаване/ обучение, (Mobility agreement for Teaching/Training) - по образец, проверява съответствието на кандидатите с критериите за оценка и провежда събеседване с тях, след което класира кандидатите по низходящ ред.EN
6. The final decision on participation in "Teaching mobility" / “Staff training” is taken by a special faculty committee for general training according to an order of the Dean of the Faculty. Committee reviews the submitted documents (including signed an agreement on teaching / training, (Mobility agreement for Teaching / Training) – templatе, check the suitability of candidates with the evaluation criteria and an interview with them, and then rank the applicants in descending order.

Мобилност на персонала в чужбина (етап 2 )Staff mobility abroad (step 2)


BG
  1. 7. Одобрените от факултетната комисия кандидати преминават към процедурите и подготовката на документите от етап 2 – заминаване за преподавателска мобилност/ обучение на персонала и подготвят предвидените в етап заминаване документи: договор за финансова подкрепа с ТУ – София, сертификат за присъствие, предложение за командировка, покана от приемащата институция, декларация за лични данни и др.

  2. Всички документи се изготвят под ръководството на координатора на договора/ факултетния координатор по програма „Еразъм+”.
EN
7. Approved by the faculty committee candidates to pass the procedures and preparation of documents Stage 2 - departure for teacher mobility / staff training and prepare envisaged in stage departure documents: a contract for financial support with TU - Sofia, certificate of attendance, a trip proposal, an invitation letter from the host institution, a statement of personal data and more.
All documents are prepared under the directions of agreement coordinator / faculty coordinator of "Erasmus+" program.

Отчет на мобилността (етап 3)Report of mobility (step 3)


BG
8. След приключване на Преподавателска мобилност/ Обучение на персонала в приемащата институция, участниците си набавят необходимите отчетни документи, подписани и подпечатани от приемащата институция и преминават през 3-я етап на процедурите: отчет.


EN
8. After the Teacher mobility / Staff training at the host institution, the participants obtain the required documents, signed and stamped by the host institution and pass through the 3rd stage of proceedings: report.BG
9. Забележка: За да бъдат спазени изискванията на ЕК, основната част от отчетните документи се подготвят от участниците и международните отдели на двата университета още в етап заминаване.


EN
9. Note: To comply with EC requirements, the majority of reporting documents prepared by the participants and international departments of both universities still in the stage departure.


BG
10. Срок за изготвяне на отчета: до 10 календарни дни след приключване на мобилността.


EN
10. Term of the report: up to 10 calendar days after completion of mobility.


BG
11. След приключване на мобилността, участниците съгласуват извършените дейности с координатора на договора/ факултетен координатор от изпращащия университет и представят отчетните документи в сектор „Международна интеграция” на ТУ – София.EN
11. Upon completion of the mobility, participants coordinate the activities carried out with the agreement coordinator/faculty coordinator of the home university and submit the supporting documents in the "International Integration" dept. at the Technical University - Sofia.


BG
12. Отчетни документи:

В 10-дневен срок от датата на приключване на преподавателската мобилност по програма “Еразъм+”, УЧАСТНИКЪТ се задължава да представи в ТУ – София, следните отчетни документи:
1) On-line отчет от УЧАСТНИКА до ЕК (On-line EU Survey) – по образец; изпраща се чрез линк, който се получава на личния Е-мейл адрес на участника;
2) Сертификат за участие: (Certificate of Attendance), удостоверяващ вида и продължителността на мобилността: преподавателска мобилност/ обучение на персонала (Certificate of Teaching mobility / Certificate of Staff Training);
3) Подписан и подпечатан Договор за преподавателска мобилност/ Мобилност за обучение на персонала (Mobility Agreement for Teaching/ Mobility Agreement for Training) от приемащата институция – по образец;
4) Разписка (ако е приложимо) или копие от банковото бордеро за размера на субсидията – по образец;
5) Копия от документи за пътуването: бордни карти (при авиотранспорт), билети(при авто- и ж.п. транспорт), отметки в паспорта с датите на излизане и влизане в Р България (при пътуване с лека кола), фактури от хотел/ общежитие, договор за наем и др.


EN
12. Supporting documents:
In 10 days from date of arrival in the host institution and 10 days after completion of the mobility under "Erasmus+" program , the teacher is obliged to present at TU - Sofia following reporting documents:
1) On-line report (On-line EU Survey )of participant, sent by E-mail to EC - template;
2) Certificate of participation (Certificate of Attendance), stating the duration of mobility participant in the host institution - template;
3) Signed and stamped Learning Mobility Agreement for Teaching/Trainin from the host institution - template;
4) Receipt (if applicable) or a copy of the bank statement of the amount of the grant.
5) Copies of the documents for the trip: boarding passes (for Air transport), tickets (for road and rail transport) Checks in the passport with the dates of entry and exit in Bulgaria (travel by car), invoices of hotel / hostel, a rental contract and others.BG
13. Отчетните документи потвърждават началната и крайната дата на периода на мобилност.

Отчитат се само периодите, които съвпадат едновременно във всички документи.

УЧАСТНИКЪТ се задължава да изпрати своя отчет и по електронна поща на Е- мейл адрес: margenova@tu-sofia.bg.


EN
13. The supporting documents shall provide the confirmed start and end dates of the mobility period.

Account only periods which coincide simultaneously in all the papers.

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница