Handborook with rules for participation of tu sofiaстраница4/4
Дата27.04.2017
Размер0.67 Mb.
1   2   3   4
PARTICIPANT shall send his report and by e-mail to E-mail address:

margenova@tu-sofia.bgBG
8/ ФИНАНСИРАНЕ (финансова подкрепа)

ФИНАНСИРАТ СЕ ДВУПОСОЧНИТЕ МОБИЛНОСТИ СЪОБРАЗНО КЛАУЗИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ ДОГОВОР С ЦРЧР (БЪЛГАРИЯ)


EN
8/ FUNDING (financial support)
FUNDING IS TWO-WAY MOBILITY

UNDER THE TERMS OF THE FINANCIAL AGREEMENT WITH HRDC (BULGARIA)BG
  • a/ ПОДКРЕПА ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПЪТНИ РАЗХОДИ :

за студенти и персоналфиксирана сума за участник в евро, въз основа на пропътуваното разстояние от мястото на тръгване до мястото на провеждане на мобилността, която се изчислява по тарифа на ЕК, с помощта на поддържания от ЕК калкулатор за разстояния. Кандидатът трябва да посочи разстоянието за пътуването в едната посока, за да се изчисли сумата на пътните разходи.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/


РАЗСТОЯНИЕ

СУМА на участник в EUR

Между 100 и 499 km

EUR 180

Между 500 и 1999 км

EUR 275

Между 2000 и 2999 км

EUR 360

Между 3000 и 3999 км

EUR 530

Между 4000 и 7999 км

EUR 820

8000 км и повече

EUR 1100


EN
  • a/ SUPPORT IN COVERING TRAVEL COSTS:

for students and staff – lump sum in EUR, based on the travel distance per participant from the place of departure to the venue of mobility, calculated according to the tariff of EC, using the distance calculator supported by the EC. The Applicant must indicate the distance of one-way travel to calculate the amount of the travel cost.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/


FOR TRAVEL DISTANCES

Amount per participant

between 100 и 499 km

EUR 180

between 500 и 1999 км

EUR 275

between 2000 и 2999 км

EUR 360

between 3000 и 3999 км

EUR 530

between 4000 и 7999 км

EUR 820

8000 км or more

EUR 1100BG
  • б/ ИНДИВИДУАЛНА ПОДКРЕПА : Сумата не е цялостна издръжка, а финансова подкрепа с която се компенсират частично разходи, които възникват за участниците в приемащата страна, поради разлика в стандарта на живот в собствената и приемащата държава.
EN
  • b/ INDIVIDUAL SUPPORT: The GRANT is not comprehensive subsistence, but financial support which shall partially offset costs that arise for the participants in the host country, because of the difference in the life standard in the home and host country.

BG
1. За студентска мобилност
Сума в евро на месец, приложима по тарифата на ЕК за приемащата страна, умножена по продължителността на престоя на всеки участник (минимум 90 дни мобилност за обучение и 60 дни за мобилност с цел практика- за момента студентската практика не е приложима), включително допълнителни дни за пътуване, ако е приложимо съгласно финансовия договор с ЦРЧР.

- от Партнираща държава към BG (Програмна държава) – 750 EUR/месечно

- от BG (Програмна държава към Партнираща държава – 650 EUR/месечноОт

До

Месечна сума

Допустими партньорски държави

Група 1 Програмни държави

EUR 850

Група 2 Програмни държави

EUR 800

Група 3 Програмни държави (България)

EUR 750

Програмни държави(България)

Партньорски държави

EUR 650  1. За преподавателска мобилност/ мобилност на персонала


Сума в евро на ден, приложима по тарифата на ЕК за приемащата страна, умножена по продължителността на престоя на всеки участник (минимум 5 дни дейност и 8 работни часа), включително допълнителни дни за пътуване, ако е приложимо съгласно финансовия договор с ЦРЧР.

- от Партнираща държава към BG (Програмна държава) – 140 EUR/ден

- от BG (Програмна държава към Партнираща държава – 160 EUR/денГРУПА

ПРИЕМАЩА СТРАНА

Персонал от програмни държави

Персонал от партньорски държавиДневна ставка

Дневна ставка

1

Дания, Ирландия, Холандия, Швеция, Великобритания

EUR 160

EUR 160

2

Белгия, България, Чехия, Гърция, Франция, Италия,

Кипър, Люксембург, Унгария, Австрия, Полша, Румъния,

Финландия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция


EUR 140

EUR 140

3

Германия, Испания, Латвия, Малта, Португалия, Словакия,

Република МакедонияEUR 120

EUR 120

4

Естония, Хърватска, Литва, Словения

EUR 100

EUR 100
ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ

EUR 160

НЕДОПУСТИМО
EN
1. For student mobility

grants per month for support of participants in mobility, taking into account the start and end dates of their stay:


Amount in EUR per month, according to the tariff applicable to the EC for the host country, multiplied by the duration of stay of each participant (minimum 90 days mobility for studies and 60 days mobility for placement - student mobility for placement not currently applicable), including additional travel days, if applicable under the financial contract with HRDC.
- from Partner country to BG (Program country) – 750 EUR/per month

- from BG (Program country) to Partner country – 650 EUR/per month
From

To

Monthly amount

Eligible Partner Countries


Group 1 Program countries

EUR 850

Group 2 Program countries

EUR 800

Group 3 Program countries (Bulgaria)

EUR 750

Program countries

(Bulgaria)

Partner countries

EUR 650


2. For Teaching mobility/ Staff training
Amount in EUR per day, according to the tariff applicable to the EC for the host country, multiplied by the duration of stay of each participant (minimum 5 days work and 8 working hours), including additional travel days, if applicable under the financial contract with HRDC.
- from Partner country to BG (Program country) – 140 EUR/per day

- from BG (Program country) to Partner country – 160 EUR/per day
Group

Receiving country

Staff from program countries

Staff from partner countriesAmount per day

Amount per day

1

Denmark, Ireland, Netherland, Sweden, United Kingdom

EUR 160

EUR 160

2

Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Greece, France, Italy,

Cyprus, Luxembourg, Hungary, Austria, Poland, Romania,

Finland, Iceland, Liechtenstein, Norway, Turkey


EUR 140

EUR 140

3

Germany, Spain, Latvia, Malta, Portugal, Slovakia,

Republic of MacedoniaEUR 120

EUR 120

4

Estonia, Croatia, Lithuania, Slovenia

EUR 100

EUR 100
Partner countries

EUR 160

Not eligible
BG
9/ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:


EN
9/ GENERAL REQUIREMENTS:BG
  1. Всяка приемаща институция сама определя сроковете за кандидатстване. Приемът на участниците по програма „Еразъм+” се съгласува с приемащата институция 2-3 месеца преди фактическото започване на съответната мобилност. Академичните календари могат да се намерят на сайта на всеки университет.
EN
1. Each host institution makes its own application deadlines. Admission to the participants of the program "Erasmus +" is coordinated with the host institution 2-3 months before the actual start of the mobility. Academic calendars can be found on the website of each university.


BG
  1. Всички участници стриктно спазват договорения срок на мобилност.

При нарушение на срока, заплащат финансова санкция !!!


EN
2. All participants strictly comply with the agreed period of mobility. In violation of the deadline pay a financial penalty!!!


BG
3. Периодът на мобилността се отчита съгласно издадения сертификат от приемащата институция и документите от пътуването.


EN
3. The mobility period is accounted under the certificate issued by the host institution and documents of the journey.


BG
4. 4. Поканата следва да покрива целия срок на мобилност съгласно финансовия договор. Предложението и заповедта за командировка се издават съгласно датите и сроковете отбелязани в поканата (за преподавателски и непреподавателски състав).

EN
4. The invitation should cover the entire period of mobility according to the financial contract. The proposal and the mission order issued pursuant to the dates and deadlines mentioned in the invitation (for teaching and non-teaching staff).


BG
5. Всяко изменение на финансовия договор с ЦРЧР или неговите приложения трябва да бъде в писмен вид.


EN
5. Any amendment to the financial agreement with HRDC or its annexes must be in writing.BG
6. Участниците трябва да подготвят всички свои документи с международните отдели на двата университета и след това да правят хотелски резервации и да си осигуряват билети за пътуване. При несъблюдаване на този ред, разходите остават за тяхна сметка.


EN
6. Participants must prepare all documents with international departments of both universities and then to make hotel bookings and to provide travel tickets.

Not keeping with this line, the costs remain at their expense.BG
7. Партньорските институции гарантират публичност на правилата за участие и равен достъп на всички кандидати за студентка мобилност, преподавателска мобилност и обучение на персонала.


EN
7. Partner institutions ensure publicity of the rules for participation and equal access of all candidates for student mobility, teacher mobility and training of staff
ПРОРАМА „ЕРАЗЪМ+”,МЕЖДУНАРОДНА КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ - 25/11/2016, КД 107

ERASMUS +” PROGRAM, INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY – 25/11/2016, KA 107
РЪКОВОДСТВО С ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ТУ - СОФИЯ

HANDBOROOK WITH RULES FOR PARTICIPATION OF TU – SOFIA
СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENT


Стр. №

Page No.
ДЕФИНИЦИЯ …………………………………………………………………… 1

DEFINITION …………………………………………………………………... 1
1/ ДОПУСТИМИ ДЪРЖАВИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА ………………………………... 1

1/ ELIGIBLE COUNTRIES TO PARTICIPATE IN THE PROJECT ……………………….. 1
2/ ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБМЕНА ………………… 2

2 / PRELIMINARY CONDITIONS TO PARTICIPATE IN THE EXCHANGE …………….. 2
3/ УЧАСТВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА ….. 2

3/ PARTICIPATING ORGANIZATIONS AND OPERATIONAL PROJECT MANAGEMENT…. 3
4/ ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ ……………............................................. ………………. 4

4/ ELEGIBLE PARTICIPANTS …………………………………………………………….. 4
5/ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ …………………………………………………………….. 5

5/ ELIGIBLE ACTIVITIES ………………………………………………….………… 5
6/ ЕТАПИ НА УЧАСТИЕ НА ВУИ ……………………………………………………..……… 5

6 / STAGES OF PARTICIPATION OF HEI ………………………………………………..………. 5

7/ ПРОЦЕДУРИ НА ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ ВЪВ ВУИ ПО ВИДОВЕ МОБИЛНОСТИ.. 7

7/ PROCEDURES OF INDIVIDUAL PARTICIPATION IN HEI BY TYPES OF MOBILITY …….. 7
СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ……………………………………………………………….. 7

STUDENT MOBILITY ……………………………………………………………… 7
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ/ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ………………….…… 13

TEACHING MOBILITY/STAFF TRAINING …………………………………………………………. 13
8/ ФИНАНСИРАНЕ (финансова подкрепа) ……………....................................................... 17

8/ FUNDING (financial support) …………………………………………………… 17
9/ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ……………........................................................ 21

9/ GENERAL REQUIREMENTS …………………………………………………..... 21      1. prepared by MSc. D. Marguenova,

Chief expert , International Integration dept.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница