Химимпорт ад финансов отчетстраница1/25
Дата20.07.2018
Размер0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Химимпорт АД

Финансов отчет

31 Декември 2007 г.
Пояснения към финансовия отчет
1Обща информация

Химимпорт АД е регистрирано като акционерно дружество от Софийски градски съд на 24.01.1990 г. Седалището и адресът на управление на Дружеството е ул. Ст. Караджа 2, София.


Дружеството е регистрирано на Българска Фондова Борса – София от 30 октомври 2006 г.
Основната дейност на Дружеството се състои в:

  • Внос, износ, ре-експорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти;

  • Комисионна, спедиционна и складова дейност;

  • Търговско представителство и посредничество;

  • Продажба на стоки собствено производство;

  • Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

  • Финансиране на дружества, в които дружеството участва;

  • Туристическа дейност.

Дружеството се управлява чрез двустепенна система на управление, включваща Надзорен съвет и Управителен съвет.


Членове на Надзорния съвет на дружеството са:

Химимпорт Инвест АД

ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД

Живко Великов Жеков


Членове на Управителния съвет на дружеството са:

Александър Димитров Керезов

Иво Каменов Георгиев

Марин Великов Митев

Никола Пеев Мишев

Миролюб Панчев Иванов

Цветан Цанков Ботев

Дружеството се представлява от изпълнителните директори Иво Каменов и Марин Митев, заедно и поотделно.


Финансовият отчет към 31 Декември 2007 г. е одобрен и приет от Управителния съвет на 31 Март 2008 г.

2Основа за изготвяне на финансовите отчети

Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от ЕС.


Дружеството изготвя и консолидирани финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и одобрени от Европейския съюз. В тях инвестициите в дъщерни предприятия са отчетени и оповестени в съответствие с МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети.

3Промени в счетоводната политика
3.1Общи положения

Дружеството е приело да прилага за първи път МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване през 2007 г. Стандартът е приложен ретроспективно, т. е. с корекция на позициите към 2006 г. и тяхното представяне. Сравнителната информация за 2006 г., представена в този финансов отчет следователно се различава от тази, публикувана във финансовия отчет към 31 декември 2006 г.


Други стандарти или разяснения, валидни за отчети, изготвени съобразно изискванията на МСФО, не са влезли в сила през текущата финансова година.
Значителните ефекти в текущия, миналите или бъдещи периоди, произтичащи от прилагането за първи път на гореспоменатия стандарт по отношение на представяне, признаване и оценка на сумите, са представени в следващите пояснителни бележки. Преглед на стандартите и разясненията, приложими задължително за Дружеството в бъдещи периоди, са представени в Пояснение 3.4.

3.2 Промени в МСС 1 Представяне на финансовите отчети

В съответствие с промените в МСС 1 Дружеството сега оповестява основните цели на мениджмънта, политиките и процедурите за управление на капитала във всеки годишен финансов отчет. Необходимите оповестявания във връзка с тази промяна в МСС 1 са направени в Пояснение 38.3.3Прилагане на МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване

Прилагането на МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване е задължително за отчетни периоди, започващи от 1 януари 2007 г. или от по-късна дата. Новият стандарт замества и променя изискванията за оповестяване според МСС 32 Финансови инструменти: Представяне и оповестяване и е приложен ретроспективно от Дружеството във финансовите отчети. Всички оповестявания, свързани с финансови инструменти, включително сравнителната информация, са актуализирани и отразяват новите изисквания. По-специално финансовите отчети на Дружеството включват следната информация:
  • Анализ на чувствителността, отразяващ излагането на пазарен риск на финансовите инструменти на Дружеството, и

  • Анализ на падежите за финансови задължения, показващ оставащите по договорите падежи,

като и двата анализа се изготвят към датата на баланса. Прилагането за първи път на МСФО 7 не е довело до корекции на парични потоци, нетните приходи или балансови позиции от предходни периоди.

3.4Стандарти и разяснения, които не се прилагат от Дружеството

Следните нови стандарти и разяснения, които предстои да станат задължителни, не са приложени във финансовите отчети на Дружеството за 2007 г.
Стандарт или разяснение

В сила за отчетни периоди, започващи на или следМСФО 8 Оперативни сегменти

1 януари 2009 г.

МСС 23 Разходи по заеми (променен 2007)

1 януари 2009 г.

КРМСФО 11 МСФО 2 Транзакции с групови и собствени акции

1 март 2007 г.

КРМСФО 12 Споразумение за концесионна услуга

1 януари 2008 г.

КРМСФО 13 Програми лоялни клиенти

1 юли 2008 г.

КРМСФО 14 МСС 19 Таван на активите за дефинирани доходи, минимални изисквания за финансиране и тяхното взаимодействие

1 януари 2008 г.

Базирайки се на прилаганите счетоводни политики, ръководството на Дружеството не очаква значително отражение върху финансовите отчети на Дружеството след влизането в сила на разясненията.


Дружеството не възнамерява да прилага тези промени от по- ранна дата.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница