Химимпорт ад финансов отчетстраница17/25
Дата20.07.2018
Размер0.84 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25

20.2Премиен резерв


Премията от емисията през 2007 г. в размер на 199 418 хил. лв. е формирана от проведеното вторично публично предлагане на акции на дружеството от 10.09.2007 г. до 02.10.2007 г. Премията от емисии е намалена с разходите по емисията на акции в размер на 581 хил. лв.
Премията от емисии през 2006 г. в размер на 32 925 хил. лв. е формирана от проведеното първично публично предлагане на акции на дружеството чрез подписка от 07.09.2006 г. до 20.09.2006 г. Броят на подадените заявки, съответно на инвеститорите, надхвърля 2 100. Постъпленията по набирателната сметка на Химимпорт АД са 2.5 пъти повече от записаната емисия. Премията от емисии е намалена с разходите по емисията на акции в размер на 327 хил. лв.

20.3Други резерви

Другите резерви са в размер на 6 834 хил. лв. към 31.12.2007 г. (7 125 хил. лв. към 31.12.2006) са формирани на база изискванията на Търговския закон за формиране на законови резерви.21Дългосрочни търговски задължения

 

2007

2006

 

000 лв

000 лв


Търговски задължения, към ANZ Bank, Австралия - дългосрочна част

864

2 597

Задължението към ANZ Bank, Австралия е по договор за покупка на три самолета ВАе/мод.146-200 на разсрочено плащане на обща стойност от 9 289 680 щ.д. Сумата е платима на 60 равни месечни вноски в размер на 154 828 щ.д. до 30.04.2009 г. Като обезпечение по договора е предоставена банкова гаранция, издадена от Булбанк АД в размер на 1 000 000 щ.д., която е обезпечена с ипотека на хангар №3, собственост на Хемус Ер ЕАД. Специфични задължителни условия по заема няма.22Пасиви по отсрочени данъци

Отсрочените данъци възникват в резултат на временни разлики, отразени по пасивния метод и използвайки данъчна ставка от 2008 10% /за 2007 - 10%/, могат да бъдат представени като:
 

2007

2006

 

Пасиви по отсрочени данъци

Пасиви по отсрочени данъци

 

000 лв.

000 лв.


Дългосрочни финансови активиФинансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

-

539

За повече информация относно приходите и разходите за данъци на Дружеството вижте Пояснение 33.23Заеми
23.1Дългосрочни банкови заеми

 

2007

2006

 

000 лв

000 лв


Българска Пощенска Банка АД - инвестиционен кредит - дългосрочна част

-

1 428

Хеброс Банк АД – дългосрочна част

-

295

 

-

1 723

Виж пояснение 23.2.1 относно получените банкови заеми.23.2Краткосрочни банкови и други заеми


 

2007

2006

 

000 лв

000 лв


Банкови заеми - краткосрочна част

4 642

10 339

Репо сделки с Българска Пощенска Банка АД

20 038

-

 

24 680

10 33923.2.1Краткосрочни банкови заеми

 

2007

2006

 

000 лв

000 лв


Българска пощенска банка АД – инвестиционен кредит - дългосрочна част

1 428

1 946

ДСК Банка АД

2 920

8 000

Хеброс Банк АД – дългосрочна част

294

393

 

4 642

10 339


Инвестиционният кредит от Българска Пощенска Банка АД

Инвестиционният кредит от Българска Пощенска Банка АД по договор 535-1464 от 30.09.2003 г. е в сила до 30.09.2008 г. Лихвеният процент по заема е в размер на 3-месечен EURIBOR плюс 6%. Заемът е отпуснат в евро, а месечните погасителни вноски са в размер на 83 хил.евро главница и лихва върху неиздължената част. Заемът е обезпечен със залог върху акции на ПДНГ, гр. Плевен с номинална стойност 542 хил. лв. към 31.12.2007 г. специфични задължителни условия по заема няма.


Договор за кредит с ДСК Банка АД

Кредитът е сключен на база договор 599/02.10.2006 г. Кредитът е в сила до 02.10.2008 г. Заемът е обезпечен с учредена трета по ред ипотека на административна сграда на Нико Комерс на ул. Ст. Караджа 2, както и части от административна сграда на ул. Ал. Батенберг 1 и ул. Ст. Караджа 2, собственост на Химимпорт АД. Лихвеният процент по заема е в размер на банковия лихвен процент плюс 3.5%. Размерът на заема е на стойност 3 млн. лв.


Договор за кредит с Хеброс банк АД

Със споразумение от 19.09.2005 г. Химимпорт АД е встъпил в дълга на Млечен път АД към Хеброс банк АД по договор за кредит в лева, като дългът е платим на 35 равни месечни вноски до 20.07.2008 г.23.2.2Репо сделки с Българска Пощенска Банка АД

 

2007

2006

 

000 лв

000 лв


Българска пощенска банка АД - репо сделка

12 182

-

Българска пощенска банка АД - репо сделка

7 376

-

Задължения за лихви по репо сделки

480

-

 

20 038

-

Задълженията по репо сделки са свъзани със сключени два договора за обратно репо на ценни книжа с Българска Пощенска Банка АД:  • Договор от 29.06.2007г. с падеж 26.12.2007г и лихва в размер на на 274 хил.лв.;

  • Договор от 12.10.2007г. с падеж 12.04.2008г и лихва в размер на на 206 хил.лв.1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница