Химимпорт ад финансов отчетстраница21/25
Дата20.07.2018
Размер0.84 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

32Разходи за оперативна дейност

 

2007

2006

 

000 лв

000 лв


Отчетна стойност на продадените стоки

152

144

Разходи за материали

39

33

Разходи за външни услуги

4 087

1 345

Разходи за амортизация

2 602

2 195

Разходи за персонала

631

758

Други разходи

519

285

 

8 030

4 76033Приходи/(разходи) за данъци, нетно

Очакваните разходи за данъци, базирани на данъчна ставка за 2007 г. в размер на 10 % (2006 г.: 15 %) и действително признатите данъчните разходи в Отчета за доходите могат да бъдат равнени както следва: 

2007

2006

 

000 лв

000 лв


Печалба за периода преди данъци

82 386

30 840

Данъчна ставка

10%

15%

Очакван разход за данък

(8 239)

(4 626)


Ефект от увеличения на финансовия резултат за данъчни цели

(834)

(349)

Ефект от намаления на финансовия резултат за данъчни цели

8 631

3 086

Текущ разход за данък

(442)

(1 889)Данъчна ставка

10%

10%

Отсрочен данъчен приход /(разход), в резултат от:- обратно проявление на данъчни временни разлики

539

15

- корекция на данъчна ставка на 10%

-

270

Действителен приход/(разход) за данък, нетно

97

(1 604)

Вижте Пояснение 22 по отношение на пасивите по отсрочени данъци.34Доходи на акция

Основният доход на акция и доходът на акция с намалена стойност са изчислени като за числител е използвана величината – нетна печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции.


Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на акция, както и нетната печалба подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, е както следва:
2007

2006
000 лв

000 лв


Нетна печалба, подлежаща на разпределение

82 483 000

29 236 000


Среднопретеглен брой акции

133 890 408

105 434 430


Основен доход на акция (лева за акция)

0.6160

0.2773

През 2007 г. Дружеството не е изплащало дивиденти на своите акционери.1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница