Химимпорт ад финансов отчетстраница24/25
Дата20.07.2018
Размер0.84 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

36Условни активи и условни пасиви

Към 31.12.2007 г. Дружеството е страна по действащ договор за банкови гаранции с Банка ДСК АД от 20.12.2004 г. - лимитирана сума до 1 млн. лева с обезпечение втора ипотека на инвестиционен имот.37Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството. Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на Дружеството в сътрудничество с Управителния съвет. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дългосрочна възвращаемост.


Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството, са изброени по-долу. За повече информация относно финансовите активи и пасиви по категории на Дружеството вижте Пояснение 37.5.

37.1Валутен риск

По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева. Чуждестранните транзакции на дружеството, деноминирани първоначално в щатски долари, излагат дружеството на валутен риск. Дружеството има дългосрочно търговско задължение и дългосрочно задължение по финансов лизинг в щатски долари, които са свързани със закупуването на самолети. Тези задължения се отчитат по амортизирана стойност. Дружеството има краткосрочни и дългосрочни търговски вземания в щатски долари по договори за заеми. Тези вземания са класифицирани като заеми и вземания.


За да намали валутния риск, Дружеството следи паричните потоци, които не са в български лева. Дружеството прилага отделни процедури за управление на риска за краткосрочните (до 6 месеца) и дългосрочните парични потоци в чуждестранна валута. В случаите, когато сумите за плащане и получаване в определена валута се очаква да се компенсират взаимно, не се налага допълнително хеджиране. Инвестиции във форуърдни договори не се предприемат.

Финансовите активи и пасиви, които са деноминирани в щатски долари и са преизчислени в български лева към датата на Баланса, са както следва:2007

000 лв2006

000 лвФинансови активи

1 928

-

Финансови пасиви

4 117

4 108

Излагане на краткосрочен риск

6 045

4 108


Финансови активи

5 682

7 610

Финансови пасиви

4 481

8 605

Излагане на дългосрочен риск

10 163

16 215

Представената по-долу таблица показва чувствителността на нетния финансов резултат за периода след данъци и на другите компоненти на собствения капитал по отношение на финансовите активи и пасиви на Дружеството към курса на щатския долар и българския лев.


В таблицата се приема, че процентното увеличение към 31 декември 2007 г. на курса на българския лев спрямо щатския долар е +5% (2006 г.: 7%). Тези проценти са определени на база на осреднените валутни курсове за последните 12 месеца.
Ако курсът на българския лев спрямо щатския долар се увеличи с 5% (2006 г.:7%), то тогава тази промяна ще се отрази по следния начин:

2007

000 лв2006

000 лв
Ефект върху нетния финансов резултат за годината

(49)

(357)

Ако курсът на българския лев спрямо щатския долар се намали с 5% (2006 г.: 7%), то тогава тази промяна ще се отрази по следния начин:2007

000 лв2006

000 лв
Ефект върху нетния финансов резултат за годината

49

357

Излагането на риск от промени във валутните курсове варира през годината в зависимост от обема на извършените сделки в чуждестранна валута. По-ниската чувствителност на нетния финансов резултат след данъци от валутния курс през 2007 г. спрямо 2006 г. се дължи на промяна на съотношението вземания към задължения. Това от своя страна е в резултат на намаление на задълженията по финансов лизинг. По този начин е налице взаимно компенсиране на входящите и изходящи парични потоци в чуждестранна валута.1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница