Химимпорт ад финансов отчетстраница6/25
Дата20.07.2018
Размер0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

5Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Земя

Сгради

Машини и оборудване

Самолети

Транспортни средства

Други

Разходи по придобиване на ДМА

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.
Към 1 януари 2006 г.

Отчетна стойност

200

654

1 030

13 255

193

606

100

16 038

Натрупана амортизация
(100)

(962)

(1 326)

(192)

(433)
(3 013)

Балансова стойност

200

554

68

11 929

1

173

100

13 025
Към 31 декември 2006 г.

Отчетна стойност

401

654

1 047

22 042

179

607

-

24 930

Натрупана амортизация

-

(126)

(1 002)

(3 091)

(179)

(458)

-

(4 856)

Балансова стойност

401

528

45

18 951

-

149

-

20 074
Към 31 декември 2007 г.

Отчетна стойност

401

654

1 057

22 042

179

607

4 023

28 963

Натрупана амортизация

-

(148)

(1 021)

(5 295)

(179)

(482)

-

(7 125)

Балансова стойност

401

506

36

16 747

-

125

4 023

21 838

Балансовата стойност на имоти, машини, съоръжения и оборудване, представени във финансовия отчет към 31 декември 2007 г., е изчислена както следва:


Земя

Сгради

Машини и оборудване

Самолети

Транспортни средства

Други

Разходи по придобиване на ДМА

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.
За 2006 г.

Начално салдо балансова стойност

200

554

68

11 929

1

173

100

13 025

Новопридобити активи

401

-

28

8 787

-

1

11 392

20 609

Отписани активи - отчетна стойност

(200)

-

(11)

-

(14)

-

(11 492)

(11 717)

Отписани активи - амортизация

-

-

11

-

15

-

-

26

Начислена амортизация за годината

-

(26)

(51)

(1 765)

(2)

(25)

-

(1 869)

Крайно салдо балансова стойност

401

528

45

18 951

-

149

-

20 074
За 2007 г.

Начално салдо балансова стойност

401

528

45

18 951

-

149

-

20 074

Новопридобити активи

-

-

10

-

-

-

4 023

4 033

Начислена амортизация за годината

-

(22)

(19)

(2 204)

-

(24)

-

(2 269)

Крайно салдо балансова стойност

401

506

36

16 747

-

125

4 023

21 838

Разходите за придобиване на ДМА на стойност 4 023 хил. лв. към датата на баланса, представляват разходи за учредяване право на строеж върху общински недвижим имот по силата на договор, сключен с община Самоков на 22.05.2007 г. Дружеството в качеството му на приемател по горецитирания договор следва да построи общински център за възстановяване, обучение и квалификация. Към 31.12.2007 г. дружеството няма други поети ангажименти за закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване.


Към 31.12.2007 г. е учреден залог на три от самолетите на дружеството (British Aerospace BAЕ/Модел 146-300), придобити по договор за финансов лизинг, като е вписан особен залог в Държавния регистър за особените залози. Балансовата стойност на тези активи към 31.12.2007 е 6 916 хил. лв. (към 31.12.2006 е 8 347 хил. лв.) (Виж пояснение 7.1)
Към 31.12.2007 г. отчетната стойност на напълно амортизираните активи, които са все още в употреба към е 1 546 хил. лв. (към 31.12.2006 г. - 841 хил. лв.)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница