Химия и физикаДата09.04.2018
Размер41.91 Kb.

Име, презиме, фамилия …………………………………………………..……………............

Фак. № ………..….. ……… специалности: химия и физика; химия и информатика 1. Кой от изброените по-долу катиони е най-стабилен?

  а)

  б)

  в)

  г)

 2. Кой е продукта от присъединяването на бром към 1-метил-1-циклохексен?


а) б) в) г) 1. Напишете формулите на двата изомера, които са продукт на следното взаимодействие. Как се нарича изомерията между съединението А и съединението Б?(наименование на изомерията) 1. Напишете наименованията на двата конформера и обяснете кой от тях е по-стабилен:

а) ______________________ б) ______________________


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 1. Кое от изброените съединения ще реагира по-бързо от бензена в реакциите на електрофилно заместване в ароматното ядро?

а) бромобензен;

б) фенол;

в) бензоена киселина;

г) нитробензен;

д) бензалдехид.


 1. Покажете кои са изомерните продукти, които се получават при реакция на хидролиза на (R)-2-бромо-2-фенилбутан с вода. Напишете механизма на реакцията и посочете кой е скоростоопределящия (най-бавния) стадий. 1. Алдехидите при взаимодействие с хидроксиламин: (посочете вярното твърдение!)

а) търпят реакция на диспропорциониране до алкохол и киселина;

б) се превръщат в имини;

в) се редуцират до алкани;

г) се превръщат в оксими;

д) се окисляват до карбоксилни киселини.


 1. Кой е продукта на алдолно присъединяване на ацетон към един еквивалент бензалдехид:

  а)  б)  в)  г) 2. Кое е преходното състояние за естерификация на бензоена киселина с метанол в кисела среда.
 1. Посочете как влияят върху киселинността на бензоената киселина (повишават или намаляват киселинността) следните заместители в бензеновото ядро:

А) -NO2 _________________;
Б) -NH2 _________________;
В) СН3СН2 – _________________;
Г) - CN _________________.

 1. Кое е изходното вещество и кои са продуктите на следните взаимодействия:


 1. Посочете правилния ред на намаляване на базичността на следните съединения:

а) 1, 3, 5, 2, 4

б) 3, 4, 2, 1, 5

в) 2, 4, 5, 3, 1

г) 1, 5, 4, 2, 3


 1. Идеален газ се нагрява от температура Т до (Т + Т) при постоянен обем, т.е V = const.

 • Каква работа W ще се извърши в системата?

a) W > 0 б) W = 0 в) W < 0.


 • Какъв ще бъде топлообмена Q спрямо газа?

a) QV > 0 б) QV = 0 в) QV < 0.


 • Какво e изменението на вътрешната енергия ΔU на газа?

а) ΔU > 0 б) ΔU = 0 в) ΔU < 0.

 1. Изчислете изменението на вътрешната енергия на 3 mol идеален газ при нагряването му от 80 до 90 °С, ако Cv = 5 cal/mol.K.

a) 0 cal б) 5 cal в) 25 cal г) 50 cal д) 150 cal.

 1. Кое от посочените по-долу уравнения представлява уравнението на Гибс за термодинамичните степени на свобода?

a) б) в) г) .

 1. Как времето на полуразпадане τ1/2 на реакция от първи порядък (С = С0 exp(– kt)) зависи от повишаването на началната концентрация C0?

а) расте; б) намалява; в) минава през екстремум; г) не зависи.

 1. За зависимостта на потенциала на водородния електрод от рН на разтвора е в сила:

а) (рН)

б) (рН)

в) (рН) = const

г) не може да се даде еднозначен отговор, тъй като зависи от редица други фактори, като: наличието на други йони; какъв е другия електрод; температурата и пр. 1. Според емпиричното правило на ван’т Хоф химичните реакции може да се ускорят 2 пъти за всеки 10 °С повишение на температурата. Според това правило колко пъти ще се ускори една реакция при повишаване на температурата от 20 °С на 50 °С?

а) 4 пъти б) 6 пъти в) 8 пъти г) 10 пъти д) 12 пъти е) 16 пъти.

 1. Повърхностното напрежение е:

а) сила, действаща на единица площ (от повърхност);

б) работа за образуване на единица дължина (от трифазна линия);

в) сила, действаща на единица дължина (от междуфазова повърхност);

г) работата за образуване на единица площ (от повърхност). 1. Максимално концентрирания златен зол има частичкова концентрация частици/m3. Определете стойността на осмотичното налягане при стайна температура ():

Тест за държавен изпит - учебна 2007/2008 год. - 24.07.2008 - Част І, Вариант 1, стр. от


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница