Hp/Compaq computer system 6GHz piv processor, 512 mb ram, 80 gb hdd, 3Дата05.06.2017
Размер115.69 Kb.


Институт за контрол на ветеринарномедицински продукти

Версия: 02/ 11.06.2009г.

Лист


Стандартна оперативна процедура 038
КАЛИБРИРАНЕ НА ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ТЕЧНОХРОМАТОГРАФСКИ СИСТЕМИ

Изменение ......./……………


 1. ЦЕЛ

Целта на настоящата стандартна оперативна процедура е да опише последователността на дейностите при провеждане на вътрешно калибриране на високоефективни течнохроматографски (HPLC) системи в качеството им на технически средства за измерване и изпитване и оценяване на неопределеността при калибриране.


 1. ОБХВАТ

Тази СОП е приложима за хроматографските системи собственост на Института за контрол на ветеринаромедицински продукти:

 • Agilent 1100 Series HPLC System (Лаборатория за контрол на лекарствени ВМП). Системата включва:

- Agilent 1100 Series Quaternary Pump

- Agilent 1100 Series 4 channels Vacuum Degasser

- Колона Hypersil BDS-C18

- Agilent 1100 Series 3D Diode-array Detector

- Agilent 1100 Series 3D Fluorescence Detector

- Agilent 1100 Series Autosampler

- HP/Compaq computer system – 2.6GHz PIV processor, 512 MB RAM, 80 GB HDD, 3.5" FDD, 16x/10x/40xCD-RW

- 17" color display

- HP LaserJet 1300 printer


 • Agilent 1100 Series HPLC System (Лаборатория - Антибиотици). Системата включва:

- Agilent 1100 Series Quaternary Pump

- Agilent 1100 Series 4 channels Vacuum Degasser

- Колона Thermo Hypersil

- Agilent 1100 Series 3D Diode-array Detector

- Agilent 1100 Series Autosampler

- HP/Compaq computer system – 2.6GHz PIV processor, 512 MB RAM, 80 GB HDD, 3.5" FDD, 16x/10x/40xCD-RW

- 17" color display

- HP LaserJet 1300 printer


Принцип на метода за калибриране

Калибрирането се извършва по метода на пряко сравняване на сертифицираните стойности на ССМ (основен, междинен и/или работен разтвор) със стойностите, получени от калибрираното ТСИИ.


Термини и определения

Изходна величина Y: Величината, измервана в процеса на калибриранe. Това е площта на хроматографския пик (в mAU*s), която се преизчислява автоматично като концентрация (в mg/ ml).

Входни величини Xi: Величини, от които зависи изходната величина и които се вземат предвид при оценяване на резултата от измерване.
ТСИИ – технически средства за изпитване и измерване;

ССМ - сертифициран сравнителен материал.

 1. ЧЕСТОТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Процедурата за калибриране се прилага периодично (веднъж на 3 години), за да възпроизведе и контролира основните метрологични характеристики на метода.
4. СРЕДСТВА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Основни средства- като основно средство за калибриране на течнохроматографските системи се използва подходящо подбран ССМ.

Спомагателни средства за измерване:

- Аналитична везна

- Мерителни колби

- Пипети


Допълнително оборудване

- рН-метър;

- система за дейонизирана вода;

- система за филтруване на подвижната фаза;

- мембранни филтри /0.20 m/.

Реагенти

Използват се реагенти с необходимата чистота, подходящо подбрани в зависимост от условията на хроматографиране на ССМ.


Условия за калибриране

- Условия за работа в лабораторията

Условията за нормална работа на ТСИИ се осигуряват съгласно изискванията на фирмата производител:

- Температура на околната среда: (22  5) С;

- Относителна влажност на въздуха: (50  10)%;

- Захранващо напрежение: 220 10 %;

- Честота на захранващото напрежение: 50  5%.

Опитно и от литературни данни е установено, че тези условия не оказват влияние върху калибрирането на ТСИИ.

Съществено условие е подготовката на стандартните работни разтвори да се извършва при температура на помещението 20  30C.- Условия на хроматографското определяне

Определянето се извършва съгласно валидирания метод за анализ на избрания ССМ

 1. ОТГОВОРНОСТ

Тази СОП се отнася за отдел “Контрол на лекарствени ветеринаромедицински продукти”.

Отговорност за прилагането на настоящата СОП носи специалистът, извършващ калибрирането. Контролът по спазване на сроковете за калибриране се извършва от Отговорника по метеорологично осигуряване.
 1. ПРОЦЕСНА КАРТА


 1. ПРОЦЕДУРА

Действие

От кого се извършва

Кога се извършва

Как се извършва

1. Подготовка за калибриране1.1 Подготовка на ТСИИ


ОМО
съгласно техническа документация на ТСИИ

1.2 Настройка на ТСИИ


ОМО
построяване на калибровъчна крива в работния обхват на калибрираното ТСИИ с пет концентрационни нива и трикратно инжектиране на всеки един от разтворите за калибриране


1.3 Подготовка на пробата от ССМ


лаборант
претегля се определено количество ССМ и се разтваря в подходящ разтворител за получаване на основен разтвор. От основния разтвор чрез подходящо разреждане се приготвят работни калибровъчни разтвори

2. Калибриране


ОМО
С ТСИИ се извършват най-малко десет измервания на площта на хроматографския пик, за всеки един от работните разтвори, преизчислена като концентрация на активната субстанция в пробата от ССМ

3. Обработка на резултатите


ОМО
Извършва се в съответствие с публикация ЕА – 04/02 на Европейско сътрудничество за акредитация:

Измерваната изходна величина Y , зависи от известни n на брой входни величини Xi (i = 1, 2,…n) в съответствие с функционалната зависимост:


Y=f (X1, X2,…Xn) (1)
Приема се, че всички входни величини са некорелирани (независими). Функцията f на модела на измерването описва получаването на стойностите на изходната величина Y от оценените стойности xi на входните величини Xi.


3.1 Изчисляване на приносите към неопределеността на изходната величина от влияещите входни величини


ОМО
Съгласно Приложение 1

3.2 Изчисляване на комбинираната средноквадратична неопределеност на изходната величина

ОМО
Съгласно Приложение 2

3.3 Изчисляване на разширената неопределеност на измерване

ОМО
Съгласно Приложение 3

4. Оформяне на резултатите


ОМО
Резултатите от калибрирането се оформят в свидетелство за вътрешно калибриране, съгласно утвърдената вътрешнолабораторна методика.


Приложение 1

Изчисляване на приносите към неопределеността на изходната величина от влияещите входни величини

Принос от многократните преки измервания с калибрираното ТСИИ на концентрацията на разтвора на ССМ – Uтсии

Оценката на тази съставяща на неопределеността на измерване е от тип А и се извършва по следния начин:

Първо - многократно измерената в условия на повторяемост концентрация на разтвора на ССМ се оценява чрез средноаритметичната стойност на n – те статистически независими определяния /n 10/ :


Второ - изчислява се експерименталната дисперсия s2(y) на стойностите (yi) по формулата:

(3)
където s (y) е експерименталното средноквадратично отклонение на резултатите от отделните наблюдения.

По-нататък се изчислява дисперсията на средноаритметичната стойност S2(), която е най-добрата оценка на дисперсията на тази стойност:(4)
а нейният положителен квадратен корен се нарича експериментално средноквадратично отклонение на средноаритметичната стойност - S (y).
(5)
Експерименталното средноквадратично отклонение на средноаритметичната стойност S (y) представлява средноквадратичната неопределеност u (y), която е свързана с многократните преки измервания на концентрацията на разтвора на ССМ, т.е.

U (y)=S(y) = Uтсии (6)Принос от неопределеността на разтвора на ССМ

Оценката на тази съставяща на неопределеността на измерване на изходната величина се извършва различно в зависимост от това дали разтворът на ССМ е основен или междинен/работен.

При оценяване неопределеността на основен разтвор uo се изхожда от формулата, по която се изчислява концентрацията С на този разтвор при разтварянето на ССМ във вид на суха субстанция в определен обем разтворител .

С= m.P (7)

V

където:


m – маса на ССМ ;

Р – чистота на ССМ;

V - обем на основния разтвор.

Следователно Uo, която се явява комбинирана неопределеност, от своя страна има три съставящи, свързани с разтварянето на сухата субстанция, които са: • неопределеността на везната um, с помощта на която се претегля пробата от ССМ;

 • неопределеността на неговата сертифицирана стойност uссм;

 • неопределеността на колбата uvol, в която се извършва разтварянето.

Стойностите на um и uvol се вземат от свидетелствата за калибриране съответно на везната и колбата или от данните, посочени в сертификата на производителя, като обявената там разширена неопределеност се дели на съответстващия ú коефициент на доверителния интервал.


Оценката на неопределеността, свързана със сертифицираната стойност на ССМ uссм, е от тип Б и се извършва по формулата:

u(cсм)= accм (8)

√3
където

aсcм - несигурността на сертифицираната стойност на ССМ, обявена в придружаващия го сертификат.

Когато посочените в този сертификат граници ассм са без ниво на вероятност и има причина да се очакват екстремните стойности да са вероятни, обикновено се допуска, че разпределението е правоъгълно, за което е в сила формула (8).
Комбинираната относителна неопределеност на основния разтвор се изчислява по формулата:
(9)
където

Uo - комбинирана относителна неопределеност на основния разтвор;

C - концентрация на основния разтвор;

um - неопределеността на везната ;

uvol - неопределеността на колбата;

uсcм - неопределеността на ССМ;m - масата на пробата от ССМ;

ССМ - стойността на обявената неопределеност в сертификата на ССМ;V - обем на колбата.
За оценяване на комбинираната относителна неопределеност на междинен разтвор формула (8) приема следния вид:
(10)
където

Um - комбинирана относителна неопределеност на междинния разтвор;

Cm – концентрация на междинния разтвор

uvol – неопределеността на колбата;

Vvol - обем на колбата;

upip– неопределеността на пипетата;

Vpip - обем на пипетата;

Uo/C - комбинирана относителна неопределеност на основния разтвор съгласно формула (9)
За оценяване на комбинираната относителна неопределеност на работен разтвор, формула (8) приема следния вид:

(11)

където


Ur - комбинирана относителна неопределеност на работен разтвор;

Cr – концентрация на работен разтвор

uvol – неопределеността на колбата;

Vvol - обем на колбата;

upip– неопределеността на пипетата;

Vpip - обем на пипетата;

Um/Cm - комбинирана относителна неопределеност на междинен разтвор съгласно формула (10).

Приложение 2
Изчисляване на комбинираната средноквадратична неопределеност на изходната величина
При некорелирани входни величини за комбинираната средноквадратична неопределеност на изходната величина е в сила уравнението:
(12)

където ciui (x) при i= (1, 2,...N) са приносите към средноквадратичната неопределеност на изходната оценка .

Коефициентите на чувствителност ci представляват частните производни на функцията на модела f по отношение на величините ХI с оценка хI.
ci=f/xI (13)

Коефициентите на чувствителност могат също да бъдат оценени и експериментално, когато няма математическо описание на функцията на модела.

Изхождайки от т.т 7.1.1 и 7.1.2, комбинираната неопределеност на изходната оценка се изразява с формулата
(14),
При условие, че изчисленията се извършват в относителни единици , c1=c2=1 и тогава формула (15) придобива вида
(15)

Данните за комбинираната неопределеност на изходната величина могат да се представят в таблица като бюджет на неопределеността, където се отчитат всички влияещи величини със съответните им оценки.


Приложение 3

Изчисляване на разширената неопределеност на измерване

Разширената неопределеност на измерване U определя интервал, за който се очаква да включва голяма част от стойностите, които могат да се припишат на измерваната величина.

U представлява произведение на комбинираната средноквадратична неопределеност на изходната величина съгласно т. 7.2 и коефициента на доверителния интервал k;
U=k u(y) (16)

Тъй като разпределението на измерваната величина е нормално, за вероятност на доверителния интервал приблизително 95% се приема коефициент на доверителния интервал к=2


Окончателният резултат от калибрирането се представя по следния начин:

YU


Разработил:
ИННОВА ЕООД

Утвърдил:
(име, подпис)

01/06/2009 г.


11/06/2009 г.


Каталог: SOP%20final
SOP%20final -> Процедурата за калибриране се прилага периодично за да възпроизведе и контролира основните метрологични характеристики на метода
SOP%20final -> Цел целта на тази стандартна оперативна процедура е защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа с тях. Обхват
SOP%20final -> Цел определя се минималната подтискаща концентрация /мпк/ на даден антибиотик спрямо микроорганизмите. Обхват
SOP%20final -> Цел тази стандартна оперативна процедура регламентира микробиологичния метод за количествено определяне концентрацията на антибиотици. Обхват
SOP%20final -> Оценка на напрежението на имунитета, чрез свързване на антиген и антитяло и проследяване активността на ивмп
SOP%20final -> За оценка на ефикасността на ивмп и определяне напрежението на имунитета в серуми от опитни животни
SOP%20final -> Оценка на напрежението на имунитета, чрез свързване на антиген и антитяло и проследяване активността на ивмп, като скрининг тест
SOP%20final -> Цел тази стандартна оперативна процедура се прилага за поддържането на референтни бактериални щамове за нуждите на лаборатория Микробиология, чрез препосяването им през определени периоди от време в подходящи хранителни среди обхват
SOP%20final -> За контрол на качеството на почистването и дезинфекцията на лабораториите, помощните помещения, облекло и ръце на персонал работещ в тях, редовно се извършват микробиологични изследвания
SOP%20final -> Цел целта на тази стандартна оперативна процедура е да опише методът на изследване за откриване на специфични антитела срещу говеждия пестивирус (bvdv) в проби от серум или мляко. Обхват


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница