Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”страница1/3
Дата18.12.2018
Размер388.5 Kb.
  1   2   3


за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет:
Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”
Провеждането и документирането на настоящата обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на глава 26 от Закона за обществените поръчки и глава 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

При наличие на противоречие между тази документация и разпоредбите на Закона за обществените поръчки или Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се прилагат разпоредбите на съответния нормативен акт.

По отношение на неописаните обстоятелствено елементи от документацията пряко приложение намират разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Всеки участник в процедурата следва да се запознае със Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в тази документация.


І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугите по предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП.

2. При участници обединения - документ (договор/споразумение за създаване на обединението - оригинал или нотариално заверен препис), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Договорът/споразумението следва да включва:

- разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението;

- посочва се физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода и при изпълнение на обществената поръчка;

- да съдържа клаузи или условия, които гарантират, че обединението (консорциума) е създадено за срок не по- малък от срока на действие на договора за обществена поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение и приемането му, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението.;

3. Всеки участник има право да представи само една оферта.

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта.

5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка.

7. Не се допускат варианти на офертата.

8. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия посочени в обявата, документацията за участие и приложените образци.

9. Офертата се изготвя на български език. Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български език.

10. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

11. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. Предходното се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

12. Всички образци на документи са публикувани в „профила на купувача” на възложителя на посочения в обявата интернет адрес.

13. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

14. При подготовка на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.

15. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще им възложат, в този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

16. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

17. Копия на документи, представени към офертата, се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверени с подпис и свеж печат на участника.

18. При писмено искане на разяснения, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия работен ден ще публикува на интернет адрес https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/433 в раздел „Профил на купувача”, към обществената поръчка, писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, представя следните документи:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от общината по седалището на участника, в случаите, когато е различно от това на Община Велико Търново;ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА.

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с обратна разписка в „Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” №2.

Върху опаковката се посочва, наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс, електронен адрес. На опаковката се записва „Оферта за участие на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”

ДО ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

гр. Велико Търново, пл. „Майка България” №2
ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет:

Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”
_________________________________________________

(име на участника)

_________________________________________________

(адрес за кореспонденция)

_________________________________________________

(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес)
Възложителят не приема за участие в процедурата и не разглежда оферта, която е представена и депозирана след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, посочен в обявата за обществената поръчка.
Оферта следва да съдържа следните документи:

1. Опис на документите и информация, съдържащи се в офертата – по Образец №1.

2. Представяне на участника, съгласно (Образец №2).

3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.4. При участници обединения - документ (договор/споразумение за създаване на обединението - оригинал или нотариално заверен препис).

5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по Образец №10.

6. Декларация относно наличието на регистрация по ЗДДС – по Образец №11.

7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец №5.

8. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 („а”, „б”) от ЗОП) - Образец №6.

9. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в”-„д” от ППЗОП (Образец №7).

Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника

10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец №3.

11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец №8), ако е приложимо.

12. Ценово предложение, съгласно Образец №4.

13. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата (Образец №9).


Раздел „Приложения”


Съдържание:

1. Приложение 1 „Техническа спецификация и Методика за оценка”

2. Приложение 2 „Образци”

3. Приложение 3 „Проект на договор”

4. Приложение 4 Количествено-стойностна сметка

Приложение 1

Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
ХУДОЖЕСТВЕНА КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ИКОНИТЕ, ИКОНОСТАСА, ВЛАДИШКИЯ ТРОН И ПРОСКИНИТАРИЯ ОТ ЦЪРКВА „РОЖДЕСТВО ПР. БОГОРОДИЦА”, СЕЛО ПЛАКОВО, ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Дейностите в обхвата на поръчката следва да бъдат изпълнение в срок до 15.11.16 г.

Целта на обществената поръчка е да сe извърши художествена консервация и реставрация на иконостаса, иконите, владишкия трон и проскинитария от църквата „Рождество Пр. Богородица” в с. Плаково. Обектът е със статут на културна ценност. Горепосочените дейности включват спиране на започналите разрушителни процеси в резултат на времето и външни фактори, като се извърши реставрация и консервация на иконостаса и църковното обзавеждане, попадащи в обхвата на поръчката, като се премахнат наслоявания от сажди и восък, следи от предходни намеси и др. и се възстанови оригиналния вид на културните ценности. При изпълнението на поръчката изпълнителят следва да спазва законодателството на Република България, отнасящо се до културните ценности, безопасността на труда и всички останали относими нормативни актове.


ОБЩИ СВЕДЕНИЯ, ОПИСАНИЕ

Църквата „Рождество Богородично” се намира в югоизточния край на с. Плаково, област Велико Търново, в самостоятелен двор, ограден от каменни зидове. Тя е еднокорабна, едноапсидна, засводена, с притвор и датира от 1847 г. (Сградата е реставрирана по проект на арх. Донка Колева. Строително реставрационните работи приключват през 2012 г.

Иконостасната конструкция е дървена. Иконостасът е с ширина - 8 м. и височина - приблизително 8 м. Лицевата страна е полихромирана, резбована, покрита с бронз и таблена горна част (от реда с празничните икони до надиконостасния кръст). Олтарните двери са с ажурно резбовани детайли. Иконостасът е дело на тревненски майстори и датира около средата на XIX в.

Иконите са рисувани от тревненските зографи Симеон Симеонов, Досю Коев. Участва и търновецът Никола Ильов. Всички творби са изпълнени в темперна техника върху дървена основа. Иконописта на царските икони, както и останалите с по-големи размери, включително входните дървени врати към Проскомидията и Дяконикона, са изпълнени върху залепено към основата платно и грунд.

В действителност иконостасът на църквата в с. Плаково е един от редките случаи, при които напълно е запазен в оригиналния си вид. Днес е в почти напълно комплектован, без допълнителни подмени и доработки, затова представлява безценен паметник на тревненското възрожденското резбарско и зографско изкуство. Използван е дървен материал, табла, с частична резбена украса по надиконостасния кръст, рипидите и драконите, по царските двери и венчилките над дяконската и царската двер. Дяконските двери, надиконните пана, лозницата и подиконните пана са рисувани, като в цокъла са изписани сцените от „Шестоднева”. Царските икони са датирани 1846 г., а празничните са от 1850 г.
ИКОНСТАС, ИКОНИ, ВЛАДИШКИ ТРОН И ПРОСКИНИТАРИЙ

1. Техника на изпълнение

Както вече бе отбелязано, иконостасът е дървен, с конструкция от греди и табли, резбовани детайли и декоративна украса. Частичната резбена украса с позлата и полихромия има по надиконостасния кръст, рипидите и драконите, по царските двери и венчилките над дяконските и царски двери. Дяконските двери, надиконните пана. лозницата и подиконните пана са рисувани с растителни мотиви, в темперна техника. Сцените от „Шестоднева”, разположени в най-ниския регистър, са изпълнени също в темперна техника. Лицевата страна на иконостаса е с лаково покритие.

Царските икони са направени върху дървени основи от по две-три дъски, скрепени с по два хоризонтални кошака. Живописта е изпълнена в темперна техника, с позлата по ореолите, короните, евангелията и други елементи от дрехите и атрибутите на светците. Позлатените елементи са разработени с цветни велатури. Върху одеждите има златни шрафировки. Иконите са с лаково покритие.

Проскинитарият, както и Владишкия трон са оформени и декориран по същия начин, както иконостаса, от същите тревненски майстори.


2. Консервационно състояние

През 2014 година, в рамките на месеците ноември и декември, съобразно проект от Министерство на Културата, екип от реставратори извърши аварийна консервация на част от иконите на иконостаса. В действителност въпросният проект предвиждаше за една година цялостна консервационно-реставрационна дейност по иконостаса с принадлежащите детайли и иконопис, но обявяването на процедурата по изпълнението бе забавена и срокът за изпълнение допусна единствено аварийни укрепвания и частични почиствания на царските икони „Св. Богородица с Младенеца”, „Иисус Христос Вседържител”, „Св. Николай Чудотворец”, „Рождество Богородично”, „Св. Пророк Илия”, „Архангел Михаил”, две врати на Проскомидията и Дяконикона с образите на Св. архидякон Стефан и Св. Богородица Живоносен източник. Свалени и почистени са 21 броя икони от празничния ред. Също така за краткия период от месец декември 2014 година бяха свалени, почистени и укрепени полуразрушените пет икони със Страстите Христови, висок регистър, разположен под Венчилката на иконостаса. Към днешна дата проблемите по укрепване и реставарация на останалите части продължават да стоят на преден план. Иконите от най-долния регистър (цикъл „Шестоднев”) се нуждаят от почистване и реставрация на живописния слой. Дърворезбата е силно замърсена, проядена и опушена, в горната средна част -почти до черно, така че не се разчитат декоративните елементи. Вероятно в началото на XX век повърхността е била покрита с бронзов лак (феролит). скриваща оригиналната полихромия. Същевременно вътрешността на дървото е нападната от инсекти и силно проядена, затова на места се сипят прашни частици. Особено силно са замърсени подиконните пана в цокъла, има следи от побеляване и натичания. Лаковото покритие е силно пожълтяло и променя колоритното въздействие на оригинала.

В най-тежко състояние е високата част на иконостаса - Централният кръст с Разпятие Христово и симетрично разположените китри на Св. Богородица и Св. Йоан Богослов. Преди да бъде завършен строителният ремонт, в зенита на свода в наоса продължително време е имало течове дъждовна вода. В резултат на това след овлажняване и впоследствие пресъхване иконописта по централния кръст и китрите се е напукала, отлепила от дървената основа и днес на по-големи участъци е частично разпрашена. Това, разбира се, налага спешни мерки за съхранението и опазването на художествените ценности, изпълнени от тревненски майстори през 1850 година.

В лошо състояние са Проскинитарият и Владишкият трон. Те не са почиствани, нито изследвани в рамките на предишния проект. Видимо иконописта в централните полета е също много прецизна и висококачествена, но потъмняла и с напуквалия. Самата дърворезба, изработена от същите тревненски майстори, е също така покрита с бронз, прикриващ оригиналната бляскавост и изящество на растителните орнаменти. Това, естествено налага специален подход в работата на реставраторите, довеждащ до почистване и разкриване истинския облик ни Проскинитария и Владишкия трон.

В контекста на предишната работа на екипа от реставратори, при почистване в олтара на църквата в село Плаково се разкриха фризове с иконни изображения на апостоли. Става дума за два дърворезбени и позлатени панели, като част от по-стар иконостас, неизвестно произхождащ и разглобен. Самата иконопис, доколкото това може да се установи на пръв поглед, е от XVII и XVIII век, но днес е силно потъмняла и с напуквалия, което също изисква реставраторска намеса.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
Предвижданите в този проект намеси имат няколко основни цели. Главната задача е окончателно да се премахнат причините, предизвикали разрушителните процеси по паметника. След което да бъде прекъснато развитието на самите деструктивни процеси. Проведените частични укрепителни дейности не са достатъчни за бъдещото съхранение и дълготрайно опазване на културните ценности - дърворезба и иконопис. Необходима е една задълбочена и методична работа по отношение на дърворезбените елементи от Иконостаса, Прискинитария и Владишки трон. И на края - да се възвърне оригиналният вид на отделните художествени елементи, както и на целият ансамбъл.

Реставрационните дейности могат да бъдат проведени на няколко етапа, съобразени както с консервационното състояние на отделните елементи, така и с възможностите за финансиране на обекта.


МЕТОДИКА - ВИДОВЕ КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И ТЯХНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
I. Консервация и Реставрацията на иконостаса (икони от цикъла Шестоднев кръста и китрите), Проскинитария, Владишки трон и други елементи от интериора - колони, решетки, касетиран таван, растителни и геометрични орнаменти.

1. Вторична обработка на гърба на иконостаса, включваща:

- почистване на повърхностни замърсявания от прах и паяжини;

- профилактична обработка срещу дървояди;

- антифаерна обработка.

2. Обработка на лицевата страна на иконостаса.

Частите от иконостаса, които са живописвани - надиконостасното Разпятие, царските двери и подиконните пана ще бъдат работени като икони - виж по-долу.


 • отстраняване на късни неоригинални бронзови покрития;

 • почистване на полихромната украса;

 • укрепване на декорацията;

 • изкитване и интеграция на разрушенията - изпълнение на ретуш;

 • ново лаково покритие.

3. Така. както ще се третират останалите части на иконостаса, по същия начин ще се работи и по дъното на Владишкия трон и Проскинетария:II. Консервация и Реставрация на иконите

1. Демонтаж/монтаж на иконите от кръста със сцената „Разпятие” и китрите със Св. Богородица и Св. Йоан Богослов. 1. Укрепване на живописта и връзките между слоевете на иконите.

 2. Изпълнение на китове.

 3. Ретуш.

 4. Нанасяне на ново лаково покритие.

 5. Консервация и реставрация на фризовете от XVIII век (китове, ретуш).

 6. Обработка на гърбовете им - почистване и профилактика;

 7. Почистване на лицевата страна на иконите от цикъл „Шестоднев”.

 8. Изтъняване на лаковото им покритие и прелакиране.

 1. Проучване преди ХКР

Ще бъдат извършени физико-химични изследвания за уточняване на използваните технология и материали на изпълнение на стенописите и иконите.

 1. Документация

Изготвяне на реставраторска документация - писмена, фото и графична за всички етапи на реставрационния процес.
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕСТАВРАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ
I. Консервация и Реставрация на иконостаса, Проскинитария и Владишки трон, разположени в наоса на църквата.

1. Обработка лицевата страна на иконостаса:

Частите от иконостаса, които са живописвани - надиконостасното „Разпятие Христово”, Царските двери и подиконните пана ще бъдат работени като икони - виж по-долу. Така както ще се третират останалите части на иконостаса, по същия начин ще се работи и по останалите пластични елементи:

- почистване на полихромната украса с коктейли от органични разтворители - спирт, терпентин, етилацетат, Уайт спирит; • отстраняване на късни неоригинални блажни и бронзови покрития -механично, при помощта на смивка и органични разтворители;

 • изтъняване и изравняване на лаковите покрития с МЕК и комбинация от други органични разтворители при необходимост;

 • изкитване на разрушения с кредов кит;

 • изпълнение на ретуш и възстановка на липсващи декоративни елементи с темперни бои;

 • Извършване на проби върху стабилността на дърворезбана на иконостаса, владишкия трон и проскинетария. (Установяване на здравината на дървесината и дали тя не се крепи от нанесения кит и последвалото полагане на среблърен феролит и златен бронз. Едва след извършване на тези проби може да се прецени дали тези късни добавки по резбата могат да се отстранят, без да се застраши целостта на дървото и да се предвидят средства за ново позлатяване.);

- при възможност, частична или цялостна позлата на липсващите места със златно фолио (21 карата).
2. Обработка на Владишкия трон.

- отстраняване на късни неоригинални блажни покрития от колони -механично, при помощта на смивка и органични разтворители; • лекуваща и профилактична обработка срещу дървояди антисектицидна обработка - с воден разтвор на Bohemit;

 • антиплесенна обработка - с Timol;

 • антифайерна обработка с разтвор на Bohemit;

 • при възможност, частична или цялостна позлата на липсващите места със златно фолио (21 карата);

- дъното на владишкия трон с икона „Три светители” се работи по технологията на иконите (виж раздел II).

3. Обработка на Проскинитария.

- отстраняване на късни неоригинални блажни покрития от колони механично, при помощта на смивка и органични разтворители;

- лекуваща и профилактична обработка срещу дървояди антисектицидна обработка - с воден разтвор на Bohemit; • антиплесенна обработка - с Timol;

 • антифайерна обработка с разтвор на Bohemit;

 • при възможност, частична или цялостна позлата на липсващите места със златно фолио (21 карата);

 • дъното на владишкия трон с икона „Дейсис” се работи по технологията на иконите (виж раздел II).

II. Консервация и реставрация на иконите

 1. Профилактично облепване на ронещия се живописен слой от надиконостасения кръст „Разпятие Христово” и китри „Св. Йоан Богослов” и „Св. Богородица” в най-високата част на иконостаса. Демонтаж и монтаж за реставрация:

 2. Консервационно-реставрационни дейности по отстраняване лаковото покритие и замърсявания на иконите от цикъла „Шестоднев”, част от иконностаса.

 3. Консервационно-реставрационни дейности по отстраняване лаковото покритие и укрепване на живописния слой на иконните фризове от XVIII век.

 4. Обработка на гърбовете на гореописантие икони - почистване на сухо и с воден разтвор на ПАВ. Профилактична и антисектицидна обработка с воден разтвор на Bohemit.

 5. Укрепване и почистване на лицевата страна на иконите.

 6. Изтъняване и изравняване на лаковото покритие с МЕК и комбинация oт други органични разтворители.

 7. Укрепване на разрушения по живописта и грунда и връзките между слоевете с ПВА.

 8. Изпълнение на китове, с кредов кит.

 9. Ретуши с темперни бои.

 10. Нанасяне на ново лаково покритие - дамарово-мастиксов лак.В техническото си предложение участниците следва да представят:

1. Методика и организация на работата за извършване на дейностите в обхвата на поръчката. Тази методика и организацията на работата следва да гарантира качествено и навременно изпълнение на възложените дейности. Участниците, трябва да изложат в Техническото си предложение методология (подход) за изпълнение на горе посочените дейности. Под формата на обяснителна записка следва да представи начина, по който ще се осъществят реставрационните дейности, тяхната последователност и техника на изпълнение.

Навсякъде в техническата спецификация където е посочен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, следва да се чете: „или еквивалент”.
2. Участникът следва да представи списък на лицата – експерти, ангажирани с изпълнение на дейностите, притежаващи необходимото образование, професионална квалификация и професионален опит. Списъкът се попълва по Образец приложен към обявата.

Минимално изискване – Участниците трябва да включат в екипа по изпълнение минимум три лица, притежаващи Удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство, към Министерството на културата на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация в съответната област.

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда.

Видовете работи да се изпълняват в съответствие с изискванията на възложителя.

Видовете работи да се изпълняват своевременно и с необходимото качество.

Техническото предложение се представя като се попълва Образец №3, приложен към документацията.Оферта с Техническо предложение, в което няма описана горепосочената информация, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценяване.

Общи положения при участие с подизпълнител:

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и частта (процентно изражение) от поръчката, който ще възложи на всеки от тях, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Всяка оферта трябва да съдържа информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Когато, няма да бъдат използвани подизпълнители, това се отбелязва в Представяне на участника – образец №2.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от тези условия.

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всеки подизпълнител се представя попълнена и подписана Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец №8.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по 54, ал. 7 ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител, когато е установено, че подизпълнителят не отговаря на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.
Задължение за изпълнителя е да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител.
„Договор за подизпълнение” е възмезден писмен договор, сключен между изпълнителя и едно или повече лица, с предмет изпълнението на една или повече дейности от възложена обществена поръчка с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;


2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.


В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал.11 ЗОП, а именно:

 • доказателства, че подизпълнителя отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, и за него не е налице основания за отстраняване от процедурата;

 • в случай на замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка доказателства, че са изпълнени едновременно следните условия: за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на тази забрана доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията в този случай се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането отправено от подизпълнителя, изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение №10 от ЗОП.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА
Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най-изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място участникът получил най-висока комплексна оценка (К).

Участника с най-висока К се класира на първо място. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.


МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най-изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число (процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е комплексната оценка „К”, на базата на която се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най-много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.


Формула за определяне на комплексна оценка „К”:

К = Ц х 40% + С х 60%, където:
ЦЦенови критерий – показател за предлаганата цена от Участника. При оценяването се взема предвид предлаганата от участника обща стойност за изпълнение на обществената поръчка. Най-висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-малък бюджетен разход. Офертата на участника с най-ниската предложена цена, получава 100 т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула:
Ц = Ц min х 100 , където Ц min-е най-ниската предложена цена

Цn Цn – е цената на n-тия участник
Забележка: Участник, в чиято оферта предложената обща стойност за изпълнение на поръчката надвишава прогнозната стойност на поръчката ще бъде отстранен.

С – Срок за изпълнение на видовете работи (в работни дни) - оценка на предложения от участника срок за изпълнение на видовете работи в обхвата на поръчката. Предложението, което в най-голяма степен отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (най–краткия предложен срок) и съответства на поставените технически изисквания за изпълнение получава 100 т., а всяко следващо по-малко добро предложение се оценява след прилагане на следната формула:
С min х 100, където С min е най-краткия предложен срок за изпълнение, а

Сn Сn е срокът за изпълнение, предложен от n-тия участник.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.


Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най-изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 58, ал. 2 от ППЗОП.

Приложение 2 „Образци”Образец №1
ОПИС на документите и информацията,
съдържащи се в офертата

Съдържание

Вид на документа (копие или оригинал)Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата – по Образец №1;


Представяне на участника – по Oбразец №2;


Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка;

Документ (договор/споразумение) за създаване на обединение - оригинал или нотариално заверен препис – за участници обединения.


Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по Образец №10.


Декларация относно наличието на регистрация по ЗДДС - Образец №11


Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец №5.


Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - Образец №6.


Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, , б. „в”-„д” от ППЗОП (Образец №7).
Доказателства за техническите възможности и квалификация на участникаТехническо предложение по Образец №3;


Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец №8), ако е приложимо.


Ценово предложение, съгласно Образец №4 и Приложение: Количествено-стойностна сметка за всички видове работи


Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата

по Образец №9.


Дата, .............................. ИМЕ, ПОДПИС: ......................................

Образец №2
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
за участие в обществена поръчка по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на участника:

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:
Седалище:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефони:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

Забележка: В случай, че участникът е обединение, информацията по-горе се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от три, данните се представят в приложение)Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от изброените лица:

 

Регистрация по ЗДДС:

ко участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

 

Регистрация в публичния регистър по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство към Министерството на културата

(Лицата посочват регистрационен № в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН)
Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:……………………………………

IBAN..........................................................

BIC.............................................................

Титуляр на сметката:......................................
1. Подаваме настоящата оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас, за изпълнение обществена поръчка с предмет: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”.


2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.
4. При изпълнение на обществената поръчка няма да ползваме подизпълнители/ще ползваме следните подизпълнители: (относимото се подчертава)
1) ...............................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

ЕИК/ЕГН:
Регистрационен № в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН
Вид на дейностите, които ще изпълнява:
Дял от стойността на обществената поръчка (в %):2) ...............................................................................................................................(наименование на подизпълнителя)

ЕИК/ЕГН:
Регистрационен № в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН
Вид на дейностите, които ще изпълнява:
Дял от стойността на обществената поръчка (в %):В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.

Дата:........................... г. Управител/Представител: ....................................................

(подпис и печат)Образец №3
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Настоящата оферта е подадена от

……………...………………….…………………………………………………….…………..……(наименование на участника)

и подписано от ………………………….……………………………………………………………………………Каталог: profil-na-kupuvacha -> document
document -> Становище за осъществен предварителен контрол
document -> Критерий за оценка
document -> Техническа спецификация
document -> Документация за обществена поръчка чрез публична покана с предмет
document -> Ценово предложение
document -> Критерий за оценка
document -> Г. Пояснение Относно: Публична покана с предмет: „Реализация на проект „Нашите мечти – сбъдната реалност“, село Шереметя финансиран от пудоос по Национална кампания „За чиста околна среда”


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница