Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”страница1/3
Дата18.12.2018
Размер0.58 Mb.
  1   2   3


за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет:
Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”
Провеждането и документирането на настоящата обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на глава 26 от Закона за обществените поръчки и глава 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

При наличие на противоречие между тази документация и разпоредбите на Закона за обществените поръчки или Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се прилагат разпоредбите на съответния нормативен акт.

По отношение на неописаните обстоятелствено елементи от документацията пряко приложение намират разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Всеки участник в процедурата следва да се запознае със Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в тази документация.


І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугите по предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП.

2. При участници обединения - документ (договор/споразумение за създаване на обединението - оригинал или нотариално заверен препис), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Договорът/споразумението следва да включва:

- разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението;

- посочва се физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода и при изпълнение на обществената поръчка;

- да съдържа клаузи или условия, които гарантират, че обединението (консорциума) е създадено за срок не по- малък от срока на действие на договора за обществена поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение и приемането му, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението.;

3. Всеки участник има право да представи само една оферта.

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта.

5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка.

7. Не се допускат варианти на офертата.

8. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия посочени в обявата, документацията за участие и приложените образци.

9. Офертата се изготвя на български език. Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български език.

10. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

11. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. Предходното се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

12. Всички образци на документи са публикувани в „профила на купувача” на възложителя на посочения в обявата интернет адрес.

13. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

14. При подготовка на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.

15. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще им възложат, в този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

16. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

17. Копия на документи, представени към офертата, се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверени с подпис и свеж печат на участника.

18. При писмено искане на разяснения, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия работен ден ще публикува на интернет адрес https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/433 в раздел „Профил на купувача”, към обществената поръчка, писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, представя следните документи:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от общината по седалището на участника, в случаите, когато е различно от това на Община Велико Търново;ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА.

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с обратна разписка в „Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” №2.

Върху опаковката се посочва, наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс, електронен адрес. На опаковката се записва „Оферта за участие на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”

ДО ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

гр. Велико Търново, пл. „Майка България” №2
ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет:

Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”
_________________________________________________

(име на участника)

_________________________________________________

(адрес за кореспонденция)

_________________________________________________

(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес)
Възложителят не приема за участие в процедурата и не разглежда оферта, която е представена и депозирана след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, посочен в обявата за обществената поръчка.
Оферта следва да съдържа следните документи:

1. Опис на документите и информация, съдържащи се в офертата – по Образец №1.

2. Представяне на участника, съгласно (Образец №2).

3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.4. При участници обединения - документ (договор/споразумение за създаване на обединението - оригинал или нотариално заверен препис).

5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по Образец №10.

6. Декларация относно наличието на регистрация по ЗДДС – по Образец №11.

7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец №5.

8. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 („а”, „б”) от ЗОП) - Образец №6.

9. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в”-„д” от ППЗОП (Образец №7).

Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника

10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец №3.

11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец №8), ако е приложимо.

12. Ценово предложение, съгласно Образец №4.

13. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата (Образец №9).


Раздел „Приложения”


Съдържание:

1. Приложение 1 „Техническа спецификация и Методика за оценка”

2. Приложение 2 „Образци”

3. Приложение 3 „Проект на договор”

4. Приложение 4 Количествено-стойностна сметка

Приложение 1

Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
ХУДОЖЕСТВЕНА КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ИКОНИТЕ, ИКОНОСТАСА, ВЛАДИШКИЯ ТРОН И ПРОСКИНИТАРИЯ ОТ ЦЪРКВА „РОЖДЕСТВО ПР. БОГОРОДИЦА”, СЕЛО ПЛАКОВО, ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Дейностите в обхвата на поръчката следва да бъдат изпълнение в срок до 15.11.16 г.

Целта на обществената поръчка е да сe извърши художествена консервация и реставрация на иконостаса, иконите, владишкия трон и проскинитария от църквата „Рождество Пр. Богородица” в с. Плаково. Обектът е със статут на културна ценност. Горепосочените дейности включват спиране на започналите разрушителни процеси в резултат на времето и външни фактори, като се извърши реставрация и консервация на иконостаса и църковното обзавеждане, попадащи в обхвата на поръчката, като се премахнат наслоявания от сажди и восък, следи от предходни намеси и др. и се възстанови оригиналния вид на културните ценности. При изпълнението на поръчката изпълнителят следва да спазва законодателството на Република България, отнасящо се до културните ценности, безопасността на труда и всички останали относими нормативни актове.


ОБЩИ СВЕДЕНИЯ, ОПИСАНИЕ

Църквата „Рождество Богородично” се намира в югоизточния край на с. Плаково, област Велико Търново, в самостоятелен двор, ограден от каменни зидове. Тя е еднокорабна, едноапсидна, засводена, с притвор и датира от 1847 г. (Сградата е реставрирана по проект на арх. Донка Колева. Строително реставрационните работи приключват през 2012 г.

Иконостасната конструкция е дървена. Иконостасът е с ширина - 8 м. и височина - приблизително 8 м. Лицевата страна е полихромирана, резбована, покрита с бронз и таблена горна част (от реда с празничните икони до надиконостасния кръст). Олтарните двери са с ажурно резбовани детайли. Иконостасът е дело на тревненски майстори и датира около средата на XIX в.

Иконите са рисувани от тревненските зографи Симеон Симеонов, Досю Коев. Участва и търновецът Никола Ильов. Всички творби са изпълнени в темперна техника върху дървена основа. Иконописта на царските икони, както и останалите с по-големи размери, включително входните дървени врати към Проскомидията и Дяконикона, са изпълнени върху залепено към основата платно и грунд.

В действителност иконостасът на църквата в с. Плаково е един от редките случаи, при които напълно е запазен в оригиналния си вид. Днес е в почти напълно комплектован, без допълнителни подмени и доработки, затова представлява безценен паметник на тревненското възрожденското резбарско и зографско изкуство. Използван е дървен материал, табла, с частична резбена украса по надиконостасния кръст, рипидите и драконите, по царските двери и венчилките над дяконската и царската двер. Дяконските двери, надиконните пана, лозницата и подиконните пана са рисувани, като в цокъла са изписани сцените от „Шестоднева”. Царските икони са датирани 1846 г., а празничните са от 1850 г.
ИКОНСТАС, ИКОНИ, ВЛАДИШКИ ТРОН И ПРОСКИНИТАРИЙ

1. Техника на изпълнение

Както вече бе отбелязано, иконостасът е дървен, с конструкция от греди и табли, резбовани детайли и декоративна украса. Частичната резбена украса с позлата и полихромия има по надиконостасния кръст, рипидите и драконите, по царските двери и венчилките над дяконските и царски двери. Дяконските двери, надиконните пана. лозницата и подиконните пана са рисувани с растителни мотиви, в темперна техника. Сцените от „Шестоднева”, разположени в най-ниския регистър, са изпълнени също в темперна техника. Лицевата страна на иконостаса е с лаково покритие.

Царските икони са направени върху дървени основи от по две-три дъски, скрепени с по два хоризонтални кошака. Живописта е изпълнена в темперна техника, с позлата по ореолите, короните, евангелията и други елементи от дрехите и атрибутите на светците. Позлатените елементи са разработени с цветни велатури. Върху одеждите има златни шрафировки. Иконите са с лаково покритие.

Проскинитарият, както и Владишкия трон са оформени и декориран по същия начин, както иконостаса, от същите тревненски майстори.


2. Консервационно състояние

През 2014 година, в рамките на месеците ноември и декември, съобразно проект от Министерство на Културата, екип от реставратори извърши аварийна консервация на част от иконите на иконостаса. В действителност въпросният проект предвиждаше за една година цялостна консервационно-реставрационна дейност по иконостаса с принадлежащите детайли и иконопис, но обявяването на процедурата по изпълнението бе забавена и срокът за изпълнение допусна единствено аварийни укрепвания и частични почиствания на царските икони „Св. Богородица с Младенеца”, „Иисус Христос Вседържител”, „Св. Николай Чудотворец”, „Рождество Богородично”, „Св. Пророк Илия”, „Архангел Михаил”, две врати на Проскомидията и Дяконикона с образите на Св. архидякон Стефан и Св. Богородица Живоносен източник. Свалени и почистени са 21 броя икони от празничния ред. Също така за краткия период от месец декември 2014 година бяха свалени, почистени и укрепени полуразрушените пет икони със Страстите Христови, висок регистър, разположен под Венчилката на иконостаса. Към днешна дата проблемите по укрепване и реставарация на останалите части продължават да стоят на преден план. Иконите от най-долния регистър (цикъл „Шестоднев”) се нуждаят от почистване и реставрация на живописния слой. Дърворезбата е силно замърсена, проядена и опушена, в горната средна част -почти до черно, така че не се разчитат декоративните елементи. Вероятно в началото на XX век повърхността е била покрита с бронзов лак (феролит). скриваща оригиналната полихромия. Същевременно вътрешността на дървото е нападната от инсекти и силно проядена, затова на места се сипят прашни частици. Особено силно са замърсени подиконните пана в цокъла, има следи от побеляване и натичания. Лаковото покритие е силно пожълтяло и променя колоритното въздействие на оригинала.

В най-тежко състояние е високата част на иконостаса - Централният кръст с Разпятие Христово и симетрично разположените китри на Св. Богородица и Св. Йоан Богослов. Преди да бъде завършен строителният ремонт, в зенита на свода в наоса продължително време е имало течове дъждовна вода. В резултат на това след овлажняване и впоследствие пресъхване иконописта по централния кръст и китрите се е напукала, отлепила от дървената основа и днес на по-големи участъци е частично разпрашена. Това, разбира се, налага спешни мерки за съхранението и опазването на художествените ценности, изпълнени от тревненски майстори през 1850 година.

В лошо състояние са Проскинитарият и Владишкият трон. Те не са почиствани, нито изследвани в рамките на предишния проект. Видимо иконописта в централните полета е също много прецизна и висококачествена, но потъмняла и с напуквалия. Самата дърворезба, изработена от същите тревненски майстори, е също така покрита с бронз, прикриващ оригиналната бляскавост и изящество на растителните орнаменти. Това, естествено налага специален подход в работата на реставраторите, довеждащ до почистване и разкриване истинския облик ни Проскинитария и Владишкия трон.

В контекста на предишната работа на екипа от реставратори, при почистване в олтара на църквата в село Плаково се разкриха фризове с иконни изображения на апостоли. Става дума за два дърворезбени и позлатени панели, като част от по-стар иконостас, неизвестно произхождащ и разглобен. Самата иконопис, доколкото това може да се установи на пръв поглед, е от XVII и XVIII век, но днес е силно потъмняла и с напуквалия, което също изисква реставраторска намеса.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
Предвижданите в този проект намеси имат няколко основни цели. Главната задача е окончателно да се премахнат причините, предизвикали разрушителните процеси по паметника. След което да бъде прекъснато развитието на самите деструктивни процеси. Проведените частични укрепителни дейности не са достатъчни за бъдещото съхранение и дълготрайно опазване на културните ценности - дърворезба и иконопис. Необходима е една задълбочена и методична работа по отношение на дърворезбените елементи от Иконостаса, Прискинитария и Владишки трон. И на края - да се възвърне оригиналният вид на отделните художествени елементи, както и на целият ансамбъл.

Реставрационните дейности могат да бъдат проведени на няколко етапа, съобразени както с консервационното състояние на отделните елементи, така и с възможностите за финансиране на обекта.


МЕТОДИКА - ВИДОВЕ КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И ТЯХНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
I. Консервация и Реставрацията на иконостаса (икони от цикъла Шестоднев кръста и китрите), Проскинитария, Владишки трон и други елементи от интериора - колони, решетки, касетиран таван, растителни и геометрични орнаменти.

1. Вторична обработка на гърба на иконостаса, включваща:

- почистване на повърхностни замърсявания от прах и паяжини;

- профилактична обработка срещу дървояди;

- антифаерна обработка.

2. Обработка на лицевата страна на иконостаса.

Частите от иконостаса, които са живописвани - надиконостасното Разпятие, царските двери и подиконните пана ще бъдат работени като икони - виж по-долу.


 • отстраняване на късни неоригинални бронзови покрития;

 • почистване на полихромната украса;

 • укрепване на декорацията;

 • изкитване и интеграция на разрушенията - изпълнение на ретуш;

 • ново лаково покритие.

3. Така. както ще се третират останалите части на иконостаса, по същия начин ще се работи и по дъното на Владишкия трон и Проскинетария:II. Консервация и Реставрация на иконите

1. Демонтаж/монтаж на иконите от кръста със сцената „Разпятие” и китрите със Св. Богородица и Св. Йоан Богослов. 1. Укрепване на живописта и връзките между слоевете на иконите.

 2. Изпълнение на китове.

 3. Ретуш.

 4. Нанасяне на ново лаково покритие.

 5. Консервация и реставрация на фризовете от XVIII век (китове, ретуш).

 6. Обработка на гърбовете им - почистване и профилактика;

 7. Почистване на лицевата страна на иконите от цикъл „Шестоднев”.

 8. Изтъняване на лаковото им покритие и прелакиране.

 1. Проучване преди ХКР

Ще бъдат извършени физико-химични изследвания за уточняване на използваните технология и материали на изпълнение на стенописите и иконите.

 1. Документация

Изготвяне на реставраторска документация - писмена, фото и графична за всички етапи на реставрационния процес.
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕСТАВРАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ
I. Консервация и Реставрация на иконостаса, Проскинитария и Владишки трон, разположени в наоса на църквата.

1. Обработка лицевата страна на иконостаса:

Частите от иконостаса, които са живописвани - надиконостасното „Разпятие Христово”, Царските двери и подиконните пана ще бъдат работени като икони - виж по-долу. Така както ще се третират останалите части на иконостаса, по същия начин ще се работи и по останалите пластични елементи:

- почистване на полихромната украса с коктейли от органични разтворители - спирт, терпентин, етилацетат, Уа