Хунта на андалусия съвет по въпросите на трудовата заетост Служба по управление на трудастраница1/4
Дата09.01.2018
Размер0.72 Mb.
  1   2   3   4
11592/07

ХУНТА НА АНДАЛУСИЯ

Съвет по въпросите на трудовата заетост - Служба по управление на труда

Представителство в провинция Алмерия

ВЪЗ ОСНОВА на текста на Провинциалния колективен трудов договор за отрасъла ТОВАРЕН ШОСЕЕН ТРАНСПОРТ ЗА АЛМЕРИЯ И НЕЙНАТА ПРОВИНЦИЯ, досие 0124, код 0401505, подписан на 28 ноември 2007 г. от една страна от името на предприятията от Обединението на отрасъла Товарен шосеен транспорт - организация, учредена в Конфедерацията на предприятията в провинция Алмерия (ASEMPAL), и от друга страна, провинциалния синдикат на Федерацията по съобщенията и транспорта към Работническите комисии (Comisiones Obreras) и провинциалната Федерация по транспорта, съобщенията и морето към Всеобщия съюз на работниците (Unión General de Trabajadores), от името на работниците; съгласно чл. 90 от Кралския законодателен указ 1/1995 от 24 март, с който се одобрява преработения текст на Закона за статута на работниците, Кралският указ 1040/1981 от 22 май за регистрирането и съхранението на колективни трудови договори и във връзка с чл. 17.2 от Статута за автономия на Андалусия и Указ 203/2004 от 11 май, с който се учредява организационната структура на Съвета по въпросите на трудовата заетост; Представителството по въпросите на трудовата заетост в провинция Алмерия
Р Е Ш И :
ПЪРВО: - да разпореди вписването му в Регистъра на колективните трудови договори на това Представителство в провинция Алмерия, уведомявайки страните, които участват в Комисията по преговорите.

ВТОРО: - да изпрати текста на същия за съхранение в Центъра за посредничество, арбитраж и помирение.

ТРЕТО: - да нареди публикуването му в Официалния вестник на провинцията Алмерия.

Алмерия, 13 декември 2007 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛ ПО ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ В ПРОВИНЦИЯТА,

П.П. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРУДА Мария Луиза Галвез Морено.


ПРОВИНЦИАЛЕН КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА

ТОВАРЕН ШОСЕЕН ТРАНСПОРТ
ГЛАВА I – СТРУКТУРНИ НОРМИ
Член 1.- Подписващи страни

Подписващи страни по настоящия Провинциален договор са, от една страна, Провинциалният синдикат на Федерацията по съобщенията и транспорта към Работническите комисии (CC.OO.) и Провинциалната федерация по транспорта, съобщенията и морето към Всеобщия съюз на работниците (U.G.T.), в качеството си на представители на работниците и от друга страна, Обединението на отрасъла Товарен шосеен транспорт на ASEMPAL, в качеството си на представители на предприятията.

Двете страни взаимно признават правото си да преговарят по настоящия Договор.
Член 2.- Действие и задължителен обхват

Имайки предвид нормативния характер и общото действие, които произтичат от разпореденото в раздел III на Статута на работниците и от представителния характер на подписващите организации, настоящият Договор ще обвързва всички предприятия и работници, включени в неговата сфера на дейности, по отношение на персонала и на териториалността.


ГЛАВА II – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 3.- Сфера на дейности

Сферата на дейности на настоящия Провинциален колективен трудов договор включва дейността на предприятията за товарен транспорт по всякакъв вид земни пътища в самодвижещи се превозни средства без фиксиран път и без фиксирани средства за снабдяване с енергия, а също така и дейностите, които Законът 16/1987 за уреждане на земния транспорт определя като спомагателни и допълнителни за товарния транспорт. Само като изложение се посочват следните:

- Редовна товарна служба.

- Извънредна товарна служба.

- Международен товарен транспорт.

- Транспорт на инертни материали и машини.

- Агенции за транспорт и доставки.

- Централни и спомагателни бюра към Ж.П.

- Спомагателни работилници на предприятията за товарен транспорт.

В съответствие с принципа за единство на предприятието този Договор ще се прилага върху всички служби на всяко предприятие, чиято главна дейност е включена в неговата сфера на дейност; ако се отнася за служби, които представляват самостоятелни работни единици със също самостоятелни експлоатационни сметки и които развиват невключени в сферата на този Договор дейности, той няма да им се прилага, ако така се договорят изрично представителите на съответните предприятия и работници.Член 4.- Териториалност

Ще се прилага задължително в сегашните и бъдещи предприятия, включени във сферата на дейност на този Договор, установени или които ще се установят в провинцията на Алмерия с работни центрове в същата, дори ако официалният адрес на предприятието се намира в друга провинция.Член 5.- Персонал

Ще се ръководят от този Колективен договор всички работници от предприятията, включени в неговата сфера на действие, с изключение на случаите, упоменати в чл. 1.3 и 2 от Статута на работниците.Член 6.- Валидност и продължителност

Настоящият договор има тригодишен срок на валидност и произтичащите от него финансови последствия ще имат обратна сила, считайки се валидни от 1 януари 2007 г., независимо от датата на подписването и публикуването му в Официалния вестник на провинцията.Член 7.- Закъснели плащания

Плащанията, произтичащи от прилагането със задна дата на паричните аспекти във връзка с този Договор, ще се извършат в рамките на следващия месец след изтичането на месеца, в който същият се публикува в Официалния вестник на провинцията.Член 8.- Предизвестие

За да послужи като предизвестие, предварителното уведомление трябва да се направи най-малко един месец преди датата на изтичане на валидността му, изпълнявайки формалните изисквания, посочени в Статута на работниците.Член 9.- Компенсация, асимилиране и лична гаранция

В раздела за заплащане в този Договор се асимилират и компенсират икономическите условия, които са се прилагали преди влизането му в сила, без това да е в ущърб на по-благоприятните лични условия общо и в годишен мащаб. Също така неговите условия могат бъдат асимилирани от което и да е друго законно, юридическо, административно или доброволно условие, което може да се установи впоследствие при същите или различни понятия и наименования.Член 10.- Допълнително законодателство

За всички положения, непредвидени в настоящия Договор, ще бъдат в сила разпоредбите на Общото споразумение за предприятията за шосеен товарен транспорт, подписано на 20 октомври 1997 г. и публикувано по решение на Генералната дирекция по труда в Официалния държавен вестник на 29 януари 1998 г., разпоредбите на Статута на работниците и на останалите разпоредби от общ характер.Член 11. – Обвързване с целокупността

Тъй като договорените условия представляват една органична и неделима целокупност, настоящият Договор ще стане невалиден ако компетентната юрисдикция анулира или обяви за невалидно някое от договорените в него положения. В такъв случай страните, подписали този Договор, се задължават да се срещнат в срок от 10 дни след влизането в сила на съответното решение с цел да разрешат възникналия проблем. Ако в срок от 45 дни след датата на влизането в сила на въпросното решение подписалите страни не постигнат споразумение, те се задължават да определят графика на събранията за повторни преговори по Договора в неговата целокупност.Член 12.- Паритетна комисия

Създава се Комисия с паритетно представителство, съставена от най-много осем члена. Решенията на Комисията ще се приемат във всички случаи с единодушие и тези, които тълкуват настоящия Договор, ще имат същото действие като разпоредбата, която е била обект на тълкуване.

Комисията трябва да се събира най-малко два пъти в годината и нейната дейност ще се осъществява по начин, който тя самата определи.

Функции.- Паритетната комисия ще има следните функции:

1) Надзор и проследяване на изпълнението на Договора.

2) Тълкуване на целокупността на инструкциите на настоящия Договор.

3) По искане на някоя от страните да посредничи и/или да се опита да помири в съответния случай и при предварително споразумение на страните и по молба на същите да арбитрира по въпросите или конфликтите от колективен характер, които могат да възникнат при прилагането на този Договор.

4) Всички останали функции, произтичащи от разпорежданията на този Договор.

Начин на действие. - Като процедура, която ще бъде предварителна и задължителна за всяко започващо административно или юридическо действие, подписващите страни на този Договор се задължават да доведат до знанието на Паритетната комисия всички съмнения, разногласия и колективни конфликти от общ характер, които биха могли да се появят във връзка с тълкуването и прилагането на същия, винаги когато е в рамките на нейната компетенция, с цел разрешаването на възникналия проблем чрез нейната намеса или ако това не е възможно, да даде съответната оценка. Тази процедура ще се счита изпълнена в случай, че са изтекли двадесет работни дни без тя да е издала решение или оценка.

Въпросите, които се поставят пред Паритетната комисия в рамките на нейните компетенции, трябва да се формулират писмено и да съдържат минимум:

а) Кратко и конкретно изложение на темата.

б) Мотиви и основания, които авторът на изложението смята, че подкрепят негвото изложение.

в) Предложение или конкретна молба, която да се формулира пред Комисията.

Това писмено изложение може да бъде придружено от всички документи, считащи се за необходими за по-доброто разбиране и разрешение на темата.

От своя страна, Паритетната комисия ще може да изисква повече информация или документация, когато сметне, че това е необходимо за по-доброто и по-пълно разбиране на темата, за което ще предостави не по-голям от десет работни дни срок на автора на предложението.

След получаването на писменото изложение или след допълването на нужната информация или документация в съответния случай, Паритетната комисия ще разполага с не по-голям от двадесет работни дни срок за разрешаването на поставения въпрос или ако това не е възможно, за да даде подходяща оценка.

Ако до изтичането на гореспоменатия срок не се постигне разрешение или не се даде оценка, ще може да се пристъпи към разрешаването му, обръщайки се към компетентните административни или юридически органи.

ГЛАВА III .- ЗА ПЕРСОНАЛА
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 13.

Класификацията на персонала, която се посочва по-долу, е само със съобщителен характер и в никакъв случай не означава задължително да съществуват работни места от всички професионални групи, нито от всички свързани с тях категории, което ще бъде в зависимост от нуждите на всяко предприятие.Член 14.- Функционална мобилност

Без да е в ущърб на техните икономически и професионални права, произтичащи от съществуващите преди Общото споразумение подобрения, и в съответствие с чл. 39 от Статута на работниците, същите се подчиняват на изискването за функционална мобилност в рамките на предприятието без други ограничения, освен породените от необходимостта да се притежават съответните академични и професионални дипломи за изпълнението на трудовите задължения и принадлежността към професионалната група. Функционалната мобилност на персонала може да се осъществи също така между професионални категории, които, при стечение на предвидените в чл. 22.3 от Статута на работниците обстоятелства, са били определени като равностойни от Паритетната комисия на Общото споразумение.

Работниците, които в последствие от прилагането на функционалната мобилност, изпълняват по-висши функции от определените за тяхната професионална категория за период, по-продължителен от шест месеца в продължение на една година или осем месеца в продължение на две години, могат да предявят искане за повишение в категорията, чиито функции са изпълнявали в съответствие с прилаганите норми. Във всички случаи ще имат право да получават съответната разлика в заплатите.

Ако в следствие на доказана спешна или непредвидена необходимост на работника се възложат за нужното време по-низши функции от отговарящите на неговата професионална категория, той ще има право да продължи да получава своето предишно възнаграждение. За тази ситуация ще бъдат уведомени представителите на работниците.

Независимо от гореспоменатото и без да е в ущърб на тяхното достойнство, работниците могат да извършват каквато и да било работа или задължение от принадлежащите на тяхната професионална група по времето, когато нямат съответстваща на категорията им работа.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩА КЛАСИФИКАЦИЯ

Член 15.- Професионални групи

Персоналът, който работи във включените в сферата на приложение на настоящия Договор предприятия, се класира в някоя от следните професионални групи:


ГРУПА I : ВИСШ И ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
Под такъв се разбира този, който с лична инициатива и според определените от Ръководството или от висшестоящите по йерархия норми, изпълнява функции с технически и/или управленчески и организационен характер. Не се включват тези, които според характеристиките на техния договор и/или изпълняваната длъжност се определят като Висш ръководен персонал.

Тази група I е съставена от по-долу посочените професионални категории, чиито функции и задължения са тези, които се изброяват с указателен характер.- Директор на област или отдел.- Това е този, който в централните служби на предприятието е начело на една от областите или отделите, на които то се подразделя, зависейки пряко от Главното управление на предприятието.

- Директор или представител на клон.- Това е този, който с лична инициатива и в рамките на определените от Ръководството на предприятието норми, зависи пряко от него или от лицата, определени от същото, изпълнява управленчески, ръководни и организационни функции начело на клон или важен работен център на предприятието.

Освен в случай на изрично споразумение за противното, онези, които се назначават на работни места от гореспоменатите категории, изискващи максимално доверие, няма да консолидират своите назначения, докато не преминат пробния период като такива; ако персоналът, който започва работа на тези постове, е вече назначен в предприятието , пробният период на тези работни места се съкращава наполовина.Онези, които са консолидирали някоя от тези професионални категории, може да бъдат преместени от нея във всеки момент, преминавайки на такава за дипломиран специалист, ако преди това са притежавали такава категория или на съответната за Началник на служба, запазвайки заплатата, определена за категорията от която са били преместени, въпреки че надбавките за количество и качество на работата и тези за работното място ще бъдат определените за действително извършваната работа.

- Началник на служба.- Това е този, който с лична инициатива координира всичките или някои от службите в едно предприятие или важен работен център.

- Дипломиран с висше образование.- Това е този, който изпълнява задължения, за които се изисква или е нужно званието Доктор, Висшист или Инженер в който и да е отдел или служба на предприятието.

- Дипломиран със средно образование.- Това е този, който изпълнява задължения, за които се изисква или е нужна диплома за средно образование в който и да е отдел или служба на предприятието.

- Началник на секция.- Това е този, който упражнява с отговорност и лична инициатива ръководството на една от работните групи от които са съставени централните служби на предприятието, а също така и този, който е начело на управлението на клон или важен работен център и е зависим от Директора или Представителя на същия, ако има такъв.

- Началник на отдел.- Това е този, който начело на група служители и, зависещ или не от Началника на секция, ръководи работата на своя отдел без това да е в ущърб на неговото лично участие в работата, отговаряйки за правилното изпълнение на работата на подчинения му персонал. В тази категория се включват Аналитиците на компютърни системи.

- Началник на транспорт първа степен.- Това е този, който има задължението да ръководи работата на група от над 50 превозни средства на предприятието или договорени от предприятието, разпределяйки персонала, инвентара и неговото постъпване и излизане, така също и да изработва статистиките за пробезите, маршрутите и разхода. Както персоналът от тази категория, така и Главният управител на транспортни агенции и управители на складове-доставчици, могат да действат като Началници на работните центрове, в които не съществува Директор или Представител на клон.

- Началник на транспорт втора степен.- Това е този, който има същите права и отговорности като предишния и ръководи работата на група от най-много до 50 превозни средства на предприятието или договорени от предприятието, ако няма Началник на транспорта от по висока категория; в противен случай ще действа като подчинен на Началника на транспорта първа степен независимо от броя на превозните средства, заедно с него или начело на някоя работна смяна.

- Главен управител на транспортни агенции и управители на складове-доставчици.- Това е този, който ръководи пряко персонала и по заповедите на Директора или Представителя на клон, ако има такива, носи отговорността за работата, дисциплината и безопасността на персонала, отговаря за организацията или ръководството на службата, посочвайки на подчинените си начина на изпълнение на възложените им работи; следователно трябва да притежава достатъчни знания за правилното изпълнение на задачите, възложени му от предприятието и присъщи за функцията му и за съставянето на бюджета на възложените му работи, грижейки се за инвентара с цел той да е винаги на разположение за работа.

Както персоналът от тази професионална категория, така и този от категорията Началник на транспорт първа степен, може да поеме, по решение на предприятието, ръководството на работните центрове, в които не съществува Директор или Представител на клон.- Инспектор-ревизор на предприятия за преноси.- Това е този, който след предварително проучване на едно пренасяне или услуга установява правилата за нейното изпълнение, определяйки цената и можейки да договори услугата и да осъществява контрол в деня на изпълнението на същата, съобщавайки на началниците си за забелязаните произшествия и взимайки необходимите спешни мерки в случай на промяна на движението, злополуки или произшествия от какъвто и де е вид.

- Началник на работилница.- Тази професионална категория включва онези, които притежават нужния технически капацитет и ръководят работилница с най-малко 50 работника, възлагайки и контролирайки работите, които се извършват на територията на предприятието или извън него в случай на авария или злополука.

- Майстор или завеждащ.- В тази категория влизат тези, които имат теоретично-практически познания и упражняват пряко ръководство върху група или секция от 25 работника в работилници, които имат между 25 и 50 работника; могат да работят като началници на работилници с повече от 15 работника.

ГРУПА II : АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ


Към тази професионална група принадлежат всички работници, които изпълняват функции от административен, бюрократичен и/или счетоводен характер в различните отдели и служби на предприятието, включително работите посредством компютърни средства и офисна автоматизация и тези за издаване на фактури; също така се включват функциите по поддръжка, контрол и изпълнение от общ характер, невключени в друга професионална група. Те се класифицират в категориите, чиито функции и задължения се описват по долу:

- Служител 1ª степен.- Това е този работник, който на своя отговорност реализира с максимална бюрократична безупречност работи, които изискват пълна инициатива, между които дейности с търговски характер както в предприятието, така и при посещения на клиенти и учреждения. В работните центрове, където има от четри до седем административни служителя, той може да бъде техен Началник.

В тази категория се включват тези, чието главно задължение е компютърното програмиране.- Служител 2ª степен.- Принадлежат на тази категория онези, които, подчинени в зависимост от случая на началника на офиса и притежаващи подходящите технически и практически знания, обикновено извършват с нужната безупречност и съответната отговорност възложените им работи, включително тези от търговски характер както в предприятието, така и при посещения на клиенти и учреждения. В работните центрове, където административните служители са до трима на брой , те могат да поемат ръководството на същите.

В тази професионална група се включват работниците, чието главно задължение е това на системен оператор.- Управител на склад на транспортни агенции, предприятия за складиране и разпределение, и за преноси и съхранение на мебели.- Това е служителят, който, зависим или не от Главния управител, е отговорен за поверените му склад или складове и за постоянно и временно заетия в тях персонал. Той трябва да обработва поръчките в същите, да получава товарите и да ги разпределя по ред за складирането, разпределението и доставката им. Трябва да регистрира постъпването и излизането на споменатите товари, редактирайки и изпращайки на офисите съответните доклади в които да фигурират направленията, произхода, постъпванията и излизанията им.

Той ще поеме ръководството на складовете, в които не съществува Директор или Представител на клон, Главен управител или Началник на транспорта.- Управител на гараж.- Отговорен е за безупречния ред и безопасността в гаража, имайки за задача адекватното използване на пространството и подреждайки паркирането на превозните средства, складирането и разпределението на горивата и товарите, водейки подробен отчет за същите.

- Помощник.- Това е служителят, който, притежавайки знания от бюрократичен характер и по нареждане на висшестоящите, изпълнява не особено сложни работи.

- Телефонист.- Това е служителят, който е натоварен с боравенето на телефонната централа или каквато и да е друга съобщителна система на предприятието, можейки да му бъдат възлагани задачи от административен характер и/или контрол и приемане.
ГРУПА III.- ПЕРСОНАЛ В ДВИЖЕНИЕ
Към тази група принадлежат всички служители, които се занимават с движението, класификацията и преместването на товарите в помещенията на предприятието или вън от тях, включително поддръжката на превозните средства, разпределяйки се в следните професионални категории, чиито функции се описват със съобщителен характер по-долу:

- Шофьор-механик.- Това е служителят, който, притежавайки шофьорска книжка за категория С + Е, се назначава на работа със задължението да управлява каквото и да е превозно средство на предприятието, с или без ремарке, според нуждите, помагайки в ремонта на същото, ако така му се възложи, бидейки отговорен за превозното средство и товара по време на работа и задължен да попълва, когато е нужно, документацията на превозното средство и реализирания транспорт и да ръководи товаренето на стоките, ако така му се възложи. Трябва да извършва необходимите работи за правилното функциониране, опазване и привеждане в оптимални условия на превозното средство, също така и тези, които са необходими за съхранението и манипулацията на товарите. Трябва да съобщава незабавно на завеждащия работилницата или на посоченото от предприятието за тази цел лице каквато и да било нередност в превозното средство. Трябва да прави пробезите по определените маршрути или ако те не са определени, по тези, които са най-благоприятни за правилното изпълнение на служебната задача.

Автоматично се включват в тази професионална категория шофьорите, които, въпреки че не притежават шофьорска книжка за категория С + Е, са управлявали за едно и също предприятие в продължение на повече от шест месеца непрекъснато или не, някое от превозните средства за които се отнася разделът за общи задължения.- Шофьор.- Това е служителят, който, въпреки че притежава шофьорска книжка за категория С + Е, се назначава само за управлението на превозни средства, за които е нужна книжка за по-ниска категория, без нужда от технически познания и със задължението да ръководи, ако така му се нареди, разполагането на товара, без да превишава с това обикновения работен ден; бидейки отговорен за превозното средство и товара по време на работа и е задължен да попълва, когато е нужно, документацията на превозното средство и реализирания транспорт, ако така му се възложи. Той трябва да реализира необходимите допълнителни работи за правилното функциониране, опазване и привеждане в оптимални условия на превозното средство, също така и тези, които са необходими за съхранението, манипулацията, товаренето и разтоварването на товарите. Трябва да съобщава незабавно на завеждащия работилницата или на посоченото от предприятието за тази цел лице каквато и да било нередност в превозното средство. Трябва да прави пробезите по определените маршрути или ако те не са определени, по тези, които са най-благоприятни за правилното изпълнение на служебната задача.

- Шофьор на леко превозно средство - разносвач.- Това е служителят, който, дори и да притежава шофьорска книжка за по-висока категория, се назначава за да управлява леки превозни средства. Той трябва да работи с нужното за сигурността на превозното средство и стоката старание, също и да реализира необходимите допълнителни работи за правилното функциониране, опазване и привеждане в оптимални условия на превозното средство и за неговото и на товара съхранение, имайки задължението да товари и разтоварва своето превозно средство и да приема, разнася или предава стоката. Трябва да съобщава незабавно на завеждащия работилницата или на посоченото от предприятието за тази цел лице каквато и да било нередност в превозното средство. Трябва да прави пробезите по определените маршрути или ако те не са определени, по тези, които са най-благоприятни за правилното изпълнение на служебната задача.

- Особени задължения на шофьорите, общи за професионалните категории на шофьорите-механици и шофьорите.

Освен гореспоменатите задължения, които са общи за шофьорите и представляват обичайните им работни задължения, на тях им съответстват и тези, които са породени от нравите, обичаите и характера на изпълняваната служебна задача. По-долу се изброяват с указателен характер следните:

а) Когато управлява превозно средство-цистерна, трябва да изпълнява следните задължения по отношение на своето превозно средство:

1.- Да проверява състоянието, чистотата и поддръжката на цистерните и тяхното оборудване, като тръби, отвори за пълнене и изпразване, клапи, манометри за налягане, повдигащи механизми, нагреватели, помпи за изпразване и други подобни.

2.- Да свързва и освобождава маркучи за пълнене и изпразване, да отваря и затваря клапи, да контролира пълненето и изпразването, включително качвайки се върху цистерната, ако е необходимо и да реализира прочистването на резервоарите на цистерната преди да пристъпи към нейното разтоварване с цел да предотврати замърсяването на продуктите в резервоарите на клиентите.

3.- Да контролира наляганията и да ги понижава, използвайки предоставените му маски и други елементи за безопасност.

4.- Ако цистерните са за газове, трябва да контролира наляганията и да проверява херметичността на клапите на цистерната след завършването на операцията по пълненето и/или изпразването, а също така дали натовареното количество съответства на максималното допустимо тегло.

б) Когато управлява хладилни превозни средства трябва:

1.- Да надзирава и проверява правилното функциониране на хладилния агрегат по време на транспорта.

2.- Да ръководи правилното разпределяне на товара така, че да се осигури циркулацията на въздуха, когато е необходимо.

3.- Да осъществи предварително охлаждане на каросерията на превозното средство преди да е започнало товаренето.

в) Когато управлява камион за транспортиране на превозни средства, трябва да ги натовари и закрепи за камиона, а също и да ги разтовари.

г) Когато управлява превозни средства за транспортиране на инертни материали или снабдени с кран, има задължението да извършва необходимите действия за товаренето и разтоварването на инертните материали и боравенето с крана.

д) Шофьорът на предприятие за преноси и съхранение на мебели ще сътрудничи активно в работите, които са присъщи за преносите или служебните задачи, които изпълнява превозното средство, управлявано от него.

е) Когато управлява фургони за сажди, освен да проверява състоянието, чистотата и поддръжката им, както и техните отверстия за товарене и разтоварване, трябва и да закрепва и освобождава маркучите за пълнете и изпразване на самото превозно средство, когато така го изисква служебното му задължение.

- Бригадир.- Това е служителят, който по заповедите на Главния управител, на Управителя на склад или на Началника на транспорта и, притежавайки необходимите практически качества за ръководенето на група работници и специалисти, ръководи товаренето и разтоварването на превозни средства, реда в събирането и разнасянето и обработка на фактурите при какъвто и да е вид транспорт, обслужвайки получилите се рекламации и давайки ежедневен отчет на своя непосредствен началник за хода на работата; също така ще извършва дейности, свързани с контрола и надзора, аналогични на тези, които се посочват за Главния управител и управителя на склад.

Бригадирът по преносите ще бъде от своя страна подчинен на Инспектора-ревизор и задължението му е да въвежда ред и да надзирава осъществяването на преноса, участвайки активно в него, в опаковането, подготовката, сглобяването и разглобяването, качването и свалянето на мебели, картини, дрехи, пиана, сейфове, машини и всякакъв вид подобни предмети; да товари и разтоварва на камиони за преноси (capitonés), контейнери и т.н. както по домовете, така и в складове, пристанища или гари; да монтира правилно съоръженията за осъществяване на споменатите товарно-разтоварни работи. Той отговаря за попълването на документите и за всички останали дейности, които ръководството му възложи във връзка с преноса.

- Носач.- Това е служителят, който може да осъществи едно пренасяне, да опакова и приготвя, да сглобява и разглобява, да качва и сваля мебели, картини, дрехи, пиана, сейфове, машини и всякакъв вид подобни предмети; да товари камиони за преноси, контейнери и т.н. по домовете, в гари, пристанища, складове; да монтира правилно съоръженията за осъществяване на споменатите товарно-разтоварни работи, като също така може да замества бригадира в случай на нужда.

- Помощник или специализиран работник.- Това е този, който е придобил дълъг опит в товаренето и разтоварването на превозни средства и в движението и класифицирането на товари, извършвайки тези дейности бързо и с максимално оползотворяване на наличното пространство и осигурявайки безопасност. Когато бъде включен като член на екипа на превозното средство, той трябва да помага на шофьора във всичко, което може да се случи по време на изпълнение на задачата и да носи документацията на товарите, отговаряйки за товаренето и разтоварването им и за приемането и предаването им на клиентите, като при приключване на съответната задача трябва да предаде на прекия си началник правилно попълнената документация.

На него се възлага боравенето на повдигащите устройства, кранове и други видове машини за товарене и разтоварване на превозни средства в склад или филиал и за движението на товари в тях. Преди да започне да работи с този вид машини, той трябва да получи необходимото обучение за правилното изпълнение на такъв вид задачи.

Може да му се възложи да поеме отговорност и да контролира товаренето и разтоварването на превозни средства. Трябва да извърши нужните работи, помагайки на шофьора, за правилната подготовка на превозното средство и за опазването на товарите.

В предприятията за преноси той ще изпълнява разпорежданията на Носачите и ще извършва работи от помощен характер.- Помощен работник в склад – кантарджия.- В тази категория са включени тези, които, изпълнявайки заповедите на Управителя на склад, получават товарите, осъществяват претеглянето им, етикетират и запечатват, или поставят в контейнери, или ги подреждат в съответствие с получените инструкции. Този служител ще мести товарите и ще ги подрежда правилно, след като вече са били класифицирани и също така ще поддържа чистота в помещението и ще отговаря за надзора на товарите, които се складират или съхраняват в него.

- Общ работник.- Това е служителят, който има за задача да извършва както в превозни средства, так и в сгради задачи, които изискват предимно физически труд и внимание, без наличието на голям опит или предварителни познания. Той трябва да осъществява, ако му се възложи, приемане и предаване на товари, предавайки на който трябва свързаната с това документация, когато изпълни задачата.

ГРУПА IV.- ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ


Към тази група спадат всички служители, които извършват спомагателни към основната дейност работи както в помещенията на предприятието, така и извън тях. Те са класифицирани в изброените по-долу професионални категории:

- Помощен персонал в канцелария.- Това е служителят, който наглежда различните помещения на предприятието, следвайки получените за целта инструкции; също така информира и направлява посетителите, изпълнява задачи по предаване, получаване и разпределение на документи и кореспонденция, както и други подобни дейности, включително събиране по домовете на плащания по фактури и е длъжен да приключва сметките в пълна изрядност и навреме.

- Пазач.- На него се възлага охраната на складовете, халетата, гаражите, канцелариите и останалите помещения на предприятието, работейки на смени както през деня, така и нощем.

- Персонал по поддръжка и чистота.- Задачата му е да почиства и извършва дребни работи по поддръжката на канцелариите, помещенията и поделенията, принадлежащи на предприятието.

- Бригадир на работилница или началник на екип.- Това е този, който, в изпълнение на преките заповеди на Майстора, ако има такъв, лично участва в работата и в същото време ръководи и наглежда работата на определена група работници в работилницата, не повече от 10, които осъществяват еднородни или сходни задачи. Той може да поеме ръководството на работилници, чийто персонал надвишава 10 работника.

- Майстор-занаятчия първа степен.- В тази категория са включени онези, които, притежавайки пълни познания в своя занаят, могат да тълкуват подробни планове и извършват в работилницата, в което и да е поделение на предприятието или в превозните средства извън него дейности, изискващи възможно най-голямо старание не само по отношение на правилната производителност, така и с максимално рационално използване на времето и материалите.

- Майстор-занаятчия втора степен.- В тази категория влизат онези, които притежават теоретично-практически познания по занаята си и които са придобили по начин, който може да бъде удостоверен, или които имат дълъг опит в този занаят. Те ще осъществяват текущи работи с подходяща производителност и ще трябва да тълкуват по-простите планове и схеми.

- Дърводелец по преноси и съхранение на мебели.- Това е работникът, който подготвя и извършва опаковането на мебелите и изработва касите и сандъците за тяхното изпращане, като също така осъществява работите по разопаковането и присъщите на пренасянето работи. Той ще бъде класифициран като Майстор-занаятчия от 1ª или 2ª степен в зависимост от професионалната му подготовка и от качеството на работата му.

- Специализиран работник в работилница.- В тази категория влизат онези, които, след като са били общи работници, притежавайки общи познания за занаята, могат да извършват най-простите работи в този занаят с подходяща производителност.

- Общ работник.- Това е служителят, чиято дейност изисква полагането предимно на физически труд и внимание, без да е нужен голям опит или предварителни познания. В тази категория се включват Миячите на коли и камиони, Смазочниците, Вулканизаторите и Работниците в бензиностанции, които не са включени изрично в предходните описания.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница