І. анализ на предизвикателствата пред младежта в община пещераДата05.02.2018
Размер82 Kb.

І. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ПЕЩЕРА


 • Насърчаване на икономическа активност и кариерното развитие на младите хора

В началото на учебната 2014/2015г. в общинските и държавни училища в община Пещера постъпиха общо 1993 ученици. 564 деца посещават общинските детски градини през учебната 2014/2015г.

Учебните заведения разполагат с богата материална база, в която са създадени всички условия за обучение, възпитание и развитие на индивидуалния потенциал на всяко дете и ученик. Учебно-възпитателния процес е финансово и материално обезпечен.

В Списъка на средищните училища в Република България за учебната 2014/2015г., приет с Постановление № 343 на МС от 30 октомври 2014г. са включени ОУ „Петко Рачов Славейков” и СОУ „Св.Климент Охридски”.

През учебната 2014/2015г. общо 114 ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение се обучават в ПГ по ХВТ „Атанас Ченгелев”, а в ПГ по ЛПМ „В.Левски” – гр.Пещера 222 ученици, разпределени в дневна, вечерна и самостоятелна форми на обучение.

Съгласно Закона за професионалното образование и обучение 25 ученика от ПГХВТ "Атанас Ченгелев"-гр. Пещера са стажували в различни фирми в гр. Пещера.

ПГ ЛПМ „Васил Левски“ е осигурила възможности за повишаване на квалификацията на 48 млади работници и служители по Проект „Нов шанс за успех“ по ОП Развитие на човешките ресурси, за ограмотяване на възрастни - 5,6 и 7 клас.

За засилване на ефективността на връзките между образователните и обучителните институции и бизнеса за улесняване на прехода от образование към заетост са обучени 24 ученика от ПГ ЛПМ „Васил Левски“ по проект „Валидиране“ по ОП Развитие на човешките ресурси. За насърчаване на изследователския интерес на учениците чрез участие в различни проекти, по проект „Ученически практики“ на ОП Развитие на човешките ресурси са включени 24 ученика.

Проведени са 10 срещи между работодателите и ученици от ПГ ЛПМ „Васил Левски“.

През 2014 г. са проведени 4 срещи за консултиране на предприемчивите млади хора с ученици от ПГХВТ "Атанас Ченгелев", СОУ "Св. Климент Охридски" и ПГ ЛПМ „Васил Левски“ с цел развитие на собствен бизнес. Две от срещите са по инициатива: "Умение за търсене на работа" съвместно с Дирекция „ Бюро по труда“, а другите са във връзка със седмицата на отворените врати, организирани от Областен информационен център - Пазарджик.

90 ученика от ПГХВТ "Атанас Ченгелев" взехе участие в една национална и една областна информационни кампании ("Да спортуваме заедно" и Образователна борса), насочени към младите хора, организирани от ОИЦ – Пазарджик и РИО Пазарджик.

За запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната общност и като граждани на Република България и на Европейския съюз се проведе инициатива "Мениджър за един ден" в различни институции в града. В нея взеха участие 108 ученика над 15 години от ПГХВТ "Атанас Ченгелев", СОУ "Св. Климент Охридски" и ПГ ЛПМ „Васил Левски“.

С помощта на ОИЦ – Пазарджик 40 ученика от ПГХВТ "Атанас Ченгелев“ са използвали Евродеск като активна европейска информационна мрежа, която съдейства за обмена и разпространението на безплатна информация и консултирането на широк кръг млади хора, младежки работници и младежки организации.

В периода 01.01.2014г.- 31.12.2014г. по информация на Дирекция «Бюро по труда» - Пещера е осигурена заетост и обучение на младежи до 29г. възраст по следните програми и мерки от ЗНЗ и проекти по ОП ”РЧР”:

Постъпили на работа: • По програми за заетост – 9 младежи;

 • По Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” – 28 младежи;

Включени в обучение:

 • по проект „Про-Мо-При” - 3 младежи;

 • по проект „Първа работа”, ОП”РЧР” – 10 младежи.

Подробна разбивка по възрастова, полова и образователна структура на безработните младежи до 29г. в община Пещера през 2014г. /в средногодишни стойности/ е дадена в приложената по-долу таблица:През 2014г. чрез посредничеството на Бизнес Център гр.Пещера, утвърден като активен партньор на местната общност и участник в развитието на предприемачеството чрез предоставянето на информация и услуги на микро и малки предприятия, селскостопански производители и начинаещи предприемачи в района са проведени 2 обучения на младежи до 29 години – 1 обучение за 10 лица по Ключова компетенност “Умение за учене” и 1 обучение за 13 лица по Ключова компетенност “Дигитална компетентност”. Двата обучителни курса са по схема “Първа работа” по ОП “РЧР”. Обучените младежи са предварително избрани от работодатели и след курса са наети на работа за 9 месеца.


 • Насърчаване на здравословния начин на живот

За формиране на навици и умения за водене на здравословен начин на живот важна роля има активността на спортните клубове.

На територията на общината извършват дейност 11 спортни клуба и три туристически дружества. Сред най – активните са футболните клубове, СК „Атлетик”, СК „Кондор”, СК „Фаворит” и СК «Бадминтон». През изминалата година спортните клубове завоюваха много призови места и медали.

През 2014 година, по програми на Министерството на здравеопазването и с инициативата на Община Пещера, се проведоха безплатни профилактични прегледи с фокус върху ромите. Прегледите бяха осъществени чрез мобилни единици за Хепатит С и ХИВ/СПИН. Общо изследваните лица за ХИВ/СПИН са 320.

В изпълнение на Общинската програма за превенция на ХИВ/СПИН и на злоупотреба с вещества, предизвикващи зависимост в община Пещера 2014г. (изпълнявана в партньорство с РЗИ – гр.Пазарджик) се предоставят здравно-промотивни материали, издадени по програмата, организират се обучения и кампании, насочени към превенция на рискови практики и употреба на алкохол, цигари и психотропни вещества, промотиране на здравословен начин на живот сред учениците и обществеността.

Дейностите се изпълняват в сътрудничество с РЗИ – гр.Пазарджик, МКБППМН и здравните медиатори в Общинска администрация.


 • Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение

През 2014г. чрез действащите Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи и Кризисен център за деца и лица, пострадали от насилие, се предоставят социални услуги, насочени към:

 • Компенсиране на дефицитите, произтичащи от увреждане, развитие на основните личностни и социални умения;

 • Формиране на умения за самостоятелен живот;

 • Формиране на умения за учене и подпомагане на участието им в образователни дейности;

 • Осигуряване на достъп до останалите базисни услуги /образование, здравеопазване, спорт, извънучебни дейности и други социални услуги.

В периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г., 13 деца и младежи на възраст от 15 до 29 години са ползвали социални услуги в Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие (КЦЛДПН). В социалната услуга се предоставят социални услуги, които създават условия за задоволяване на ежедневните здравни, социални и образователни потребности, с цел социална интеграция на лица и деца, пострадали от насилие или в риск от насилие.
 • Развитие на младежко доброволчество

Читалищата на територията на община Пещера са основните културни институти развиващи културна дейност с приоритет участие на младите хора на възраст от 15 до 29 годишна възраст. Правилният подбор на клубни, кръжочни форми и формите на художествената самодейност са съобразени с желанията и приоритетите и възможностите за по-широк обхват на млади хора.

Трите читалища в общината - Читалище „Развитие 1873”- гр.Пещера, Читалище „Зора-1903”, с.Радилово, Читалище „Сергей Румянцев 1909”- Капитан Димитриево разполагат с библиотеки, работят активно общо 26 постоянни художествени колективи, клубове и кръжоци с около 100 самодейци на възраст до 29 години, които имат над 150 общински, национални и международни изяви за 2014 г.

През 2014 г. продължиха успешните представяния на наш културен продукт в страната и чужбина. Ансамбъл “Славейче “, танцов състав “Хап троп”и самодейният танцов състав от с.Радилово с преобладаващо участие на младе хора на възраст до 29 години представиха община Пещера на различни международни, национални и пегионални фестивали и завоювафа призови места.


 • Повишаване на гражданска активност на младите хора

През 2014 г. Центърът за развитие на общността в гр. Пещера към ЦМЕДТ „Амалипе“ – Велико Търново проведе редица информационно- обучителни модули и кампании. Във всеки един модул участие вземаха между 15-23 души, от които 10 на възраст между 16 и 19 години.

Информационно - обучителните модули бяха по следните теми: “Семейни обичаи на ромите”, ,,Лидерство в ромска общност”, ,,Национални и местни политики за интеграция”, ,,Основни права в областта на социалното включване”, ,,Институции в здравеопазването техните и нашите отговорности”, ,,Ранни бракове в ромска общност”.

През месец Март 2014 година беше организирана кампания за набиране на дрехи, завивки и финансови средства, с които се подпомогна семейство, пострадало от пожар в квартал “Пирин”.

По случай отбелязването на Деня на ромите, над 30 младежа от кварталите “Пирин” и “Луковица” в гр.Пещера взеха участие в организирани спортни мероприятия. Община Пещера стимулира с награди участниците, които се състезаваха в различни спортни дисциплини.

През месец Май 2014 година, със спонсорството на Община Пещера и ЦМЕДТ „Амалипе“ – Велико Търново, 20 младежи взеха участие в Международния ромски футболен турнир, проведен в гр. Септември, като достигнаха до втори от общо три кръга на турнира.


 • Развитие на междукултурния и международния диалог

В периода 27.05.2014 г. - 31.06.2014 г. Община Пещера проведе второто издание на Етнокултурен фестивал „Културата на бъдещето и бъдещето на културата”, по проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера”, по Оперативна програма «Регионално развитие». Поредното издание на Етнокултурния фестивал ще се проведе в периода от 27.05.2015г. до 30.05.2015г.


 • Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността

През 2014г. в МКБППМН e образувала и разгледала 20 възпитателни дела по ЗБППМН за извършени противообществени прояви от малолетни и непълнолетни. На извършителите са наложени възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН, както следва:

- 14 бр.- “поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” по чл. 13, ал. 1, т.5 от ЗБППМН;

- 7 бр.- “предупреждение” по чл. 13, ал. 1, т.1 от ЗБППМН;

- 3 бр. – „забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения” чл. 13, ал. 1, т.5 от ЗБППМН;

- 1бр. - “забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес ” по чл. 13, ал. 1, т.8 от ЗБППМН.

Спрямо родителите на малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви, в 7 от случаите МКБППМН е приложила мярка по чл.15, ал.1, т.1 «предупреждение» от ЗБППМН.

По информация на Областна служба «Изпълнение на наказанията» - Териториално звено – гр.Пещера осъдените лица на пробация през 2014г. са 12 лица на възраст 16-27г.
ІІ. ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА /2012-2020/

`

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

Наблюдение, актуализация и оценка на изпълнение на дейностите по Общинския план за младежта за 2015г. ще се извършва от Дирекция “Хуманитарни дейности, интеграция, регионално развитие и програми” – Община Пещера.


Общинският план за младежта за 2015г. е отворен и при необходимост може да бъде изменян и допълван.

ІV. РЕДА И НАЧИНА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА

Дейностите от Общинския план за младежта за 2015г. ще се популяризират чрез официалния сайт на Община Пещера и в рамките на отговорните институции, изпълняващи Плана.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница