I. Анализ на природоресурсния потенциал и социално икономическото състояние на Област Ловечстраница1/12
Дата01.01.2018
Размер1.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


group 3

СЪДЪРЖАНИЕ :

Списък на използваните съкращения стр. 3

Въведение стр. 5

I. Анализ на природоресурсния потенциал и социално икономическото състояние

на Област Ловеч стр. 6

1. Обща характеристика на област Ловеч стр. 6

1.1. Географско положение, територия и население стр. 6

2. Природни ресурси стр. 8

2.1. Релеф и климат стр. 8

2.2. Води и природни изкопаеми стр. 8

2.3. Почви стр. 9

2.4. Горски фонд стр. 9

2.5. Защитени територии стр. 9

2.6. Биоразнообразие стр. 10

2.7. Природни забележителности стр. 11

2.8. Потенциал за използване на възобновяеми енергийни източници стр. 12

3. Демографско развитие стр. 13

4. Икономическо развитие стр. 16

4.1. Промишленост стр. 18

4.2. Аграрен сектор стр. 21

4.2.1. Растениевъдство стр. 22

4.2.2. Трайни насаждения стр. 22

4.2.3. Животновъдство стр. 23

4.3. Горско стопанство стр. 24

4.4. Туризъм стр. 25

4.5. Иновации и модернизация стр. 26

5. Социална сфера стр. 28

5.1. Доходи стр. 28

5.2. Заетост и безработица стр. 30

5.3. Здравеопазване стр. 30

5.4. Социални услуги стр. 31

5.5. Образование стр. 33

5.5. Културни институции, културно-историческо наследство стр. 33

6. Техническа инфраструктура стр. 34

6.1. Водоснабдителна и канализационна мрежа стр. 35

6.2. Транспортни мрежи стр. 35

6.3. Електроснабдителна мрежа стр. 37

6.4. Съобщителна мрежа стр. 37

6.5. Газопреносна мрежа стр. 38

6.6. Енергия от ВЕИ стр. 38

7. Териториална структура стр. 39

7.1. Центрове и оси на пространствено развитие стр. 39

7.2. Дефиниране на общини с висока критичност на проблемите стр. 40

8. Състояние на околната среда стр. 41

8.1. Атмосферен въздух стр. 42

8.2. Води стр. 42

8.3. Земи, почви и земни недра стр. 42

8.4. Управление на отпадъците стр. 43

8.5. Защитени територии стр. 44

8.6. Разходи за опазване и възстановяване на околната среда стр. 44

9. Райони за целенасочено въздействие стр. 45

10. S W O T АНАЛИЗ стр. 47II. Стратегическа част стр. 52

1. Визия стр. 52

2. Главна цел стр.53

3. Стратегически цели стр. 53

4. Приоритети за развитие на област Ловеч стр. 53

5. Политики за целенасочено въздействие стр. 66III. Стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите на

общинските планове за развитие стр. 67

ІV. Организация и координация на дейностите за реализация на ОСР стр. 91

V. Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията

/система за мониторинг/ стр. 92

Приложения стр. 94


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
АМ - Автомагистрала

БВП - Брутен вътрешен продукт

БДС - Брутна добавена стойност

ВЕИ - Възобновяеми енергийни източници

ГКПП - Граничен контролно-пропускателен пункт

ЕВРОСТАТ - Статистическа служба на ЕС

EС - Европейски съюз

ЕСФ - Европейски социален фонд

ЕФРР - Европейски фонд за регионално развитие

КФ - Кохезионен фонд

ОП - Оперативни програми

ИКТ - Информационни и комуникационни технологии

МСП - Малки и средни предприятия

НПР - Национален план за развитие

НСИ - Национален статистически институт

НСРР - Национална стратегическа референтна рамка (в зависимост от контекста)

НСРР - Национална стратегия за регионално развитие (в зависимост от контекста)

ПЧИ - Преки чуждестранни инвестиции

ПЧП - Публично-частно партньорство

РПМ - Републиканска пътна мрежа

ЕSPON - Европейска мрежа за наблюдение на пространственото развитие

NUTS - Номенклатура на териториалните единици за статистиката, използвана от

Евростат за районите в ЕС

R&D - Проучвания и развитие

SPD - Eдинен програмен документ

TEN - Трансевропейска мрежа

INTERACT - Общностна програма

NUTS I, 1 - Райони на Ниво 1 от Номенклатура на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат

NUTS IІ, 2 - Райони на Ниво 2 от Номенклатура на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат

NUTS IІІ, 3 - Райони на Ниво 3 от Номенклатура на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат

PPS – Стандарт на покупателна способност

Въведение
Съгласно чл. 12. (1) от Закона за регионално развитие, Областната стратегия за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие на областта, както и стратегическите насоки за разработване на общинските планове за развитие. Областната стратегия за развитие се разработва в съответствие с Регионалния план за развитие на Северозападен район за планиране.

Основна функция на стратегията е да осигури връзката и координацията между целевата концепция на националните и европейски документи за развитие на страната през периода 2014 -2020 г., включително Национална стратегия за регионално развитие 2012 - 2022 г., и необходимите цели и действия за развитие на областта при отчитане на нейните специфични условия и потенциал за развитие.

Областната стратегия за развитие на област Ловеч има интегрален характер и съчетава в себе си мерки и дейности в различни сектори за подобряване на условията и факторите за растеж, които се нуждаят от дълговременна и целенасочена подкрепа. В нея са разгледани и тенденциите в пространственото развитие на областта и са направени предложения за организация и развитие на територията на основата на политиките, заложени в Националната концепция за пространствено развитие на Република България 2012 - 2025 г. и други европейски документи в областта на пространственото и градско развитие.

Направена е обща експертна оценка за необходимите финансови ресурси за реализация на целите на стратегията. Посочени са източниците за финансиране - национално финансиране, общински бюджети, финансиране от международни институции и финансиране от страна на частния сектор. Индикативната рамка е съобразена и с очакваното финансиране по оперативните програми в рамките на плановия период 2014 - 2020 г. Изготвянето на плановия документ кореспондира с Методическите указания на МРРБ, Националната стратегия за регионално развитие, проектите на Регионалния план на Северозападен район и оперативните програми и приоритетите на ЕС. За цялостната координация на процеса отговаряше експертен екип от Областна администрация Ловеч.I. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ


  1. Обща характеристика на област Ловеч

1.1. Географско положение, територия и население

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница