I. Информация за контакт с възложителястраница1/2
Дата30.07.2018
Размер1.39 Mb.
  1   2
ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС

риложение №2 към чл. 6 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ПМС №59 от 07.03.2003г., изм. и доп. ПМС №302 от 30.12.2005г., ПМС № 237/2009г.)
I. Информация за контакт с възложителя:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ПОРТ Булмаркет” ЕООД, ЕИК 202 891 569седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Тутракан № 100,

Пълен пощенски адрес: гр. Русе, бул. „Тутракан № 100;

Телефон, факс: 082/844 861, факс 082/844 862

Управител: Христо Петров Михайлов;

Лице за контакти: Любен Радев Радев, тел.: 0884-094-945


 1. Характеристики на инвестиционното предложение:
  1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение се състои в изграждане на ЖП и авто наливно-изливни устройства за пропан – бутан в УПИ LX, ТМ АД и захранващи газопроводи до тях през УПИ LX от съществуваща ППУ – понтон „Булмаркет ДМ“.

Пропан-бутанът ще се доставя с речни танкери по р. Дунав и ще се претоварва в ЖП цистерни и експедира към клиенти купуващи гориво на едро.

Товаро-разтоварището ще се изгради и свърже към съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Булмаркет Русе”. Пристанището е с удостоверение за експлоатационна годност № 23001 от 30.05.2014 г.

С предложената в проекта технологична схема ще се извършват следните два технологични процеса: • Разтоварване на речен танкер – газовоз в ЖП цистерни. Разтоварването ще става посредством изливното устройство монтирано на плаваща претоварна установка (ППУ) – понтон Булмаркет.

 • Разтоварване на ЖП цистерни в авто цистерни. Този процес ще се извършва във времето, в което не се обработва и разтоварва танкер. Разтоварването на ЖП-цистерни ще става посредством компресорен агрегат, монтиран на разтоварището.

В границите на имот LX ще се обособят 4 (четири) броя работни позиции за товарене и разтоварване на ЖП-цистерни и 1 (един) брой наливно устройство за автоцистерни.

Разтоварището ще е открито. Не се предвиждат никакви навеси или строителни конструкции, освен констукциите които носят тръбопроводите.


  1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение;

Инвестиционното предложение е необходимо с цел осигуряване на възможност за претоварване на втечнен пропан – бутан директно от танкери към жп-цистерни, както и възможност за претоварване на горивото от жп-цистрени на автоцистрени.

Товаро-разтоварището ще се изгради и свърже към съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Булмаркет Русе”. Пристанищни услуги по чл.116, ал.2 и ал.3, т.2 ЗМПВВППРБ – обработка на генерални, насипни и наливни товари – нефтопродукти, течни химикали и газове, биодизел и растителни масла, швартови услуги, снабдяване на корабите с електрическа енергия, корабно бункероване, техническо снабдяване и услуги. Пристанището е с удостоверение за експлоатационна годност № 23001 от 30.05.2014 г.

Възложителят е регистриран под №29/07.03.2014г. стр.209 в публичния регистър на пристанищните оператори с право да извършва пристанищни услуги по чл.116, ал.2 и ал.3, т.2 ЗМПВВППРБ – обработка на генерални, насипни и наливни товари – нефтопродукти, течни химикали и газове, биодизел и растителни масла, швартови услуги, снабдяване на корабите с електрическа енергия, корабно бункероване, техническо снабдяване и услуги.


  1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Товаро-разтоварището ще се изгради и свърже към съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Булмаркет Русе”. Удостоверение за екслплоатационна годност № 23001 от 30.05.2014 г.


  1. Подробна информация за разгледани алтернативи;

- По местоположение

Имотът е избран за реализация на инвестицията и отговаря напълно на поставените изисквания:

~ Близост до река Дунав и до налични пристанищни съоръжения;

~ Близост до ЖП-инфраструктура;

~ Достатъчна площ и конфигурация на съществуващата инфраструктура с оглед безоапсно разполагане на наливно-изливните устройства, без да се пречи на жп или автомобилния трафик;

~ Наличие на външна инфраструктура до имота - електрозахранване, водоснабдяване, пътни връзки;

~ Предназначение на имота - за производствени дейности - С избраният вариант се избягва усвояване и застрояване на нови земи/терени;

~ Не граничи с жилищни територии и сгради.

Дружеството осъществява стопанска дейност на територията на бившия КТМ. Нормално е неговите дейности да са в близост, което спомага за облекчена охрана, възможност за ефективен административен контрол, единни общофункционални служби и други преимущества.

- В технологично отношение - В технологично отношение, тръбопроводите са надземно или подземно разположени. Транспортирането на втечнения пропан-бутан от танкерите към жп-цистерните се извършва помпено по тръбопроводи. Не съществува друга техническа алтернатива за транспортиране.

- В екологично отношение - най-добрата алтернатива в екологично отношение е изграждането на надземни резервоари и тръбопроводи, тъй като дава възможност за своевременно установяване на евентуални течове и предприемане на незабавни мерки.

Препоръките на НДНТ-документа Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006 по отношение складирането и транспортирането на течни суровини и материали, най-общо гласят следното: • Препоръчва се по възможност изграждане на надземни тръбопроводи;

 • Препоръчва се да се намали броят на фланците по тръбопроводите, или те да се заменят със заварени връзки, тъй като болтовите фланци са основен източник на неорганизирани емисии;

 • Конструкцията и материала, от който е изработен тръбопровода да се съобразява с физикохимичните свойства на веществото, което се транспортира.

 • НДНТ е прилагането на инструкции и планове за поддръжка, периодични проверки на резервоари, обваловки и тръбопроводи.

- Нулева алтернатива – Прилагането й ще означава запазване на сегашното състояние. Реализирането или не реализирането на предложението няма да се отрази на качеството на околната среда в района. Нереализирането на инвестиционното предложение обаче, ще възпрепятства изпълнението на програмата за развитие на дружеството.


  1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството;

Инвестиционното предложение ще се използва имот LX по регулационния план на ТМ АД – гр. Русе. Имотът е с площ от 37 645 кв.м. и е собственост на възложителя. ЖП и авто товаро-разтоварището ще заеме площ от около 2 000 кв.м. от имота. Не са необходими допълнителни площи за временни дейности по време на строителството.


  1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет;

Съгласно наименованието на обекта, същият ще се оформи като товаро-разтоварище за втечнен пропан-бутан и тръбопроводи до него. Пропан-бутанът ще се доставя с речни танкери по р. Дунав и ще се претоварва в ЖП цистерни и експедира към клиенти купуващи гориво на едро.

Доставяйки пропан-бутана речния танкер пристава на плаваща претоварна установка (ППУ) понтон „Булмаркет“ и посредством изливното устройство монтирано на ППУ разтоварва със собствени мощности (помпи, компресор) по транспортиращи тръбопроводи към две ЖП наливно/изливни устройства на които са присъединени по максимум две ЖП цистерни с общ обем 100 м³.

Във времето, когато не се извършва претоварване от речен танкер към ЖП цистерни ще се извршва претоварване на пропан-бутан от пълна ЖП цистерна разположена на по-отдалеченото от АНУ ЖП наливно/изливно устройство, посредством компресорен агрегат, към авто цистерна за дистрибуция към клиенти (на газстанции за зареждане на автомибилни газови уредби или газови стопанства и в бутилки за отопление на ралични стопански, производствени, административни и жилищни сгради.

Инсталацията включва:

• Технологични тръбопроводи:

- DN 150 Ф159х4,5- противопожарен тръбопровод (В) вода - 360m•

- DN125 Ф139,7х5,6- пропан-бутан (ПБ) газова фаза (ГФ) - 550 m•

- DN80 Ф89х 4,5 - пропан-бутан (ПБ) газова фаза (ГФ) - 36 m•

- DN65 Ф76х 4 - пропан-бутан (ПБ) течна фаза (ТФ) - 640 m•

- DN50 Ф57х 4 - пропан-бутан (ПБ) течна и газова фаза (ГФ) - 42 m•

• Технологично оборудване:

- Арматура - спирателна, контролна и предпазна.

- Компресор за пропан-бутан

Технологичните тръбопроводи, служещи за транспортиране на газ пропан-бутан се изпълняват от стоманени безшевни тръби - материал P235TR2 (1.0255) EN 10216. Монтират се надземно.

Газопроводите за течна фаза се оразмеряват за работното налягане 2.0 MPa, съгласно чл.4 ал.(2) от Наредба за УБЕТНГСИВВГ. Максимално допустимото налягане в тръбопроводите е, както следва: DN 100 трб. Ø108,0x5,6mm - Рдоп.=5,42 МРа; DN 65 трб. Ø76,1x4,5mm - Рдоп. = 6,61 МРа.

Надземните участъци се монтират на височина не по-малка от 500 mm над нивото на терена. Разполагат се успоредно един от друг на метални опори и носещи конструкции. Тръбопроводите в местата на опорите се изолират с гумена лента с дебелина min Зmm.

Разположените на открито надземни газопроводи се защитават от въздействие на мълнии.

Надземно разположените участъци се защитават от корозия чрез минизиране и съответно боядисване в: светложълт цвят - за газопроводи газова фаза и тъмножълт цвят - за газопроводи течна фаза. Така са изпълнени изискванията на чл. 12 от НУБЕТНГСИВВГ.

На газопроводите за течна фаза в участък между два спирателни крана се монтира предпазен клапан (чл. 14 от НУБЕТНГСИВВГ), с цел предпазване на тръбопроводите от превишаване на налягането над 1,6 МРа в резултат на повишаване на температурата на течния пропан-бутан (ПБ), затворен в участъка между два спирателни крана. Типа на клапана се избира по максимална външна повърхност на тръбопровода, при спазване на БДС 12 961 -83 и „Указания” от Главна инспекция за ДТН. Необходимата пропускателна способност на клапана се определя за положение на обливане на тръбопровода от пламък, при затворени кранове. На всеки тръбопровод за течна фаза ще се монтират два броя пружинни предпазни клапани REGO, тип A3149G, с капацитет 17 700 mЗ/h.

За всички останали тръбопроводи, в който протича течна фаза пропан-бутан, между два спирателни крана се монтира пружинен предпазен клапан тип SVA12 - 1/2" NPT с пропускателнспособност 557 kg/h. Клапаните се настройват да отварят при налягане 2,08 МРа. • Автоналивно устройство за LPG

На площадката се обособява 1 един брой автоналивно устройство.

Автоцистерната застава в точката за товарене, след което се заземява и подвръзва към ръкавите за пълнене на цистерни. Ръкавите и тръбопроводите са за течна и газова фаза. От ЖП-цистерната, посредством монтиран на площадката компресор, се подава LPG към авто-цистерната. По време на пълнене на автоцистерната присъстват както шофьора, така и оператор от базата. Ориентировъчно пълненото на една автоцистерна (25 т) продължава в порядъка на 45 минути. Дневно на обекта ще се обработват максимум две жп-цистерни. с оборот около пет до десет претоварвания на ден в зависимост обема на автоцистерната (15 - 45 м3). • ЖП-наливно-изливно устройство за LPG

Ж.п. наливно-изливните устройства за втечнен газ пропан-бутан се разполагат на съществуващия «глух» ж.п. коловоз и се състоят от 4 броя наливно-изливни хидранта за обработване на ж.п. цистерни.

Наливно-изливни хидранти са окомплектовани с тръбопроводи за течна и газова фаза, спирателна арматура и гъвкави антистатични маркучи.

Пълненето на жп-цистерна от танкер се осъществява посредством помпи и компресори, монтирани на понтона на Порт Булмаркет. Пълненето се осъществява само при откачен локомотив и застопорени цистерни. Преди започване на пълнене се проверява състоянието на жп-цистерната, линиите, крановете и свръзките по тръбопровода. По време на процеса се поддържа постоянна радиовръзка с пристанището, пълненето се наблюдава постоянно от операторите.

Товарене на жп цистерни (с обем 80 -100 м3 всяка) ще се извършва циклично (само когато има доставка на LPG с кораб/баржа). Това разтоварване трябва да приключи в рамките на две до три денонощия, като в този период дневно ще се обработват около 10 - 12 броя ЖП цистерни. Работи се само в светлата част на денонощието.

През останалото време когато няма баржа за разтоварване, ще се извършва претоварване на пропан-бутан от пълна ЖП цистерна чрез компресор за газ в авто цистерна.

Товаро-разтоварването се осъществява само при откачен локомотив и застопорени цистерни. Извозването на празните цистерни става след премахване на заземителните кабелни обувки.Не се предвиждат никакви навеси или строителни конструкции (освен констукциите които носят тръбопроводите).

На площадката не се предвиждат канализационни или други съоръжения от съображения за безопасност. Поставен при нормални условия пропан-бутана се изпарява интензивно (темпертура на кипене -48°С), но е по тежък от въздуха, поради което не се допуска наличието на площадката на канализациони или други съоръжения, в които може да се натаи количество изпарена газ създавайки предпоставка за инциденти.

Площадката на която ще се извършват претоварните операции ще е оградена с телена ограда за ограничаване достъпа на не оторизирани лица до обекта.

На площадката не се предвиждат административни, битови сгради, КПП. 

Местоположението на разтоварището, разстоянията между наливно-изливните устройства, ж.п. линиите и пътищата, са в съответствие с нормативните изисквания на Наредба № Iз-1971 за строителни-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, ДВ, бр. 96/04.12.2009г., бр.17.02.2010г.; Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, ДВ, бр.82 от 21.09.2004 год..

Електрозахранването на технологичното оборудване, заземяването на технологичното оборудване и съоръжения, на газопроводите, на ж.п. и автоцистерните, и мълниезащитата на площадката се проектират в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи и Наредба № Iз-1971/2009г.

Предвижда се противопожарен водопровод от помпена станция при понтона, с дължина 550 м. На площадката се монтират лафетни струйници и пожарни хидранти. Лафетните струйници са разположени с цел да обливат ж.п. цистерните с две струи, от разстояние 50 м.

  1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Обектът ще се реализира на територията на бившия КТМ. Пътната инфраструктура е изградена напълно и не се налага нейна промяна.


  1. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване;

 • Получаване на решение за преценка необходимостта от ОВОС – 1 месец;

 • Инвестиционно проектиране и съгласуване на проекта с контролните органи – 3 месеца;

 • Получаване на разрешение за строеж – 1 месец;

 • Изпълнение на СМР – 1 месец;

 • Получаване на разрешение за ползване на обекта – 1 месец.9. Предлагани методи за строителство;

Строителните работи на обекта ще са сведат до следното:

- Изграждане на надземни тръбопроводи;

- Монтиране на 1 брой АНУ и 4 броя жп-наливно-изливни устройства. Открити;

- Монтаж на компресор;

- Монтаж на ограда.

 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията;

Не се предвижда добив или преработка на природни ресурси. Не се предвижда ползване на природни ресурси. Строителните дейности са монтаж на тръбопроводи и съоръжения.

При експлоатацията на обекта ще се ползва електроенергия за задвижване на компресор, както и вода за противопожарни нужди.
 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране;

Строителни отпадъци- такива не се очаква да се генерират по време на строителството, тъй като инвестиционното предложение ще се реализира върху бетонова площадка и се изразява само в монтаж на тръбопроводи и компресор. Не се предвиждат изкопни работи, монтаж на фундаменти и други. Не се предвижда премахване на сгради и ли съоръжения.

Битови отпадъци – На територията на площадката няма да се генерират битови отпадъци. Персоналът, обслужващ разтоварището ще е на площадката само временно – за извършване на конкретната операция.

Производствени отпадъци – от дейността на товаро-разтоварището ще се генерират отпадъци, които могат да се класифицират в следните подгрупи:

15 02

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла

13 02

Отработени масла от обслужващото оборудване

Опасните отпадъци, които ще се генерират, ще се събират и съхраняват по реда, утвърден от „Порт Булмаркет“ ЕООД и съгласно изискванията на ЗУО. На територията на товаро-разтоварището няма да има обособена площадка.


 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия;

При нормална експлоатация на обекта и спазване на мерките за безопасност не се очакват отрицателни въздействия върху околната среда и населението.

За намаляване на отрицателните въздействия, проявяващи се главно при възникване на инциденти и аварии е необходимо, съоръженията да отговарят на действащите европейски стандарти, както и да се експлоатират при спазване на мерки за безопасност.

Най-общо при аварийна ситуация по време на експлоатацията на обекта могат да се проявят потенциални критични събития/опасност, които са свързани основно с изтичания на втечнен пропан бутан (LPG), причинени от напр. сблъскване, пробиви или други причини.

Във връзка с това, основните мерки за намаляване последствията от вредните въздействия са насочени към предотвратяване или ранно установяване на такива течове, както и мерки за защита в потенциално запалимата зона на облака от изтичане.За предотвратяването на аварийни ситуации ще се предприемат следните мерки:

 • стриктно спазване на технологичните инструкци за работа с пропан бутан;

 • поставяне на знаци и сигнали за наличие на различните видове опасности на територията на разтоварището съгласно Наредба №4;

 • извършване на прегледи и ремонти на оборудването съгласно изискванията на техническата и технологичната документация;

 • поддържане в изправно работно състояние на контролно-измервателната, регулиращата и предпазна арматура (манометри, нивомерни устройства, регулатори на налягане, спирателни кранове, отсекатели, възвратни клапани, предпазни клапани и др.);

 • извършване на периодични изпитвания на плътност и якост на газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации;

 • извършване на периодични проверки за наличие на течове по тръбопроводите;

 • прекратяване на работата на помпите и компресорите при недопустими вибрации и/или отклоняване от нормалните работни параметри;

 • поддържане на надеждна защита срещу корозия (химична и електрохимична) на съоръженията и апаратите – нанасяне и поддържане на подходящи корозионно устойчиви покрития (грунд, боя и др. п.), периодично очистване на съоръженията и апаратите от вредните съединения, осигуряване на катодната защита;

 • осигуряване на защита от хидравлични удари и ерозия на оборудването - плавно и постепенно подаване на газ към съоръженията и инсталациите, недопускане попадането на механични примеси в горивото (филтриране).

Инвестиционното предложение при правилна експлоатация не обуславя появата на значителни въздействия върху околната среда и нарушаване на естественото й състояние.


 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например, добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води);

Не се предвиждат други дейности, извън изброените по-горе. Имотът в който ще се реализира инвестиционното предложение е разположен на територията на промишлена зона – ТМ АД, като е налична необходимата инфраструктура до имота – път, водопровод, канализация, електрозахранване.


 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение;

Съгласуване на инвестиционния проект с РСПБЗН, РЗИ и РО ИДТН.


 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда;

При нормална експлоатация на инвестиционното предложение не се очакват наднормени въздействия върху компонентите на околната среда, които да създадат дискомфорт на средата.


 1. Риск от инциденти.

Инвестиционното предложение не предвижда съхранение на пропан – бутан. То се състои в изграждане на авто и жп-разтоварище и газопроводи до пристанище „Порт Булмаркет“.

Инсталацията не подлежи на уведомяване за класификация по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за околната среда, на основание чл. 103, ал. 5, т. 3 от ЗООС.Информация от информационен лист за безопасност на втечнен пропан-бутан.

Химично наимено- вание

CAS №

Категория на опасност

ЕС №

Физико – химични свойства

Пропан

бутан


68476-85-7

Силно запалими

R-12


F+

T


270-704-2

Агрегатно състояние- течност

Плътност при 15°С

575 кг/м3

Температура на само-

запалване, °С

287- 537 °С

Взривоопасна газо-

въздушна смес

( 1,9 – 9,5% v/v)

ПДК = 1800 mg/ m3Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница