И н ф о р м а ц и я по приложение №2 от Наредбата за овос за преценяване необходимостта от овосДата24.10.2018
Размер284.01 Kb.
И Н Ф О Р М А Ц И Я

по приложение №2 от Наредбата за ОВОС

за преценяване необходимостта от ОВОС

на инвестиционно предложение – Осъществявяне на проект за повишаване на енергийната ефективност на дружеството и съществено намаляване на праховите емисии в атмосферния въздухI.Информация за контакт с възложителя

Чаатай Пийадеджи, ЛНЧ №1001515612, турско гражданство,

Местожителство: Община Павел баня, с.Долно Сахране, ул.“Минко Чалъков“ №40

прокурист на „Кастамону България“ АД, с.Горно Сахране, ул. „Шипченска епопея“ №24, община Павел баня, булстат 123006579

Пълен пощенски адрес: с.Горно Сахране, ул. „Шипченска епопея“ 24, община Павел баня

Телефон, факс и е-mail: тел.0431 62890; факс 0431 62017

Лице за контакти, телефон: Жеко Едрев – еколог; тел 0884571610
II. Характеристики на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение е „Осъществявяне на проект за повишаване на енергийната ефективност на дружеството и съществено намаляване на праховите емисии в атмосферния въздух - първи етап.1.Резюме на предложението

« Кастамону България» АД произвежда плочи от дървесни частици и част от тях ламинира. Като суровини за производството се използват широколистна, иглолистна обла дървесина и дървесни отпадъци от първична преработка на дървесина в това число изрезки, стърготина, талаш.

Частиците за плочите от дървесни частици - (ПДЧ) се получават чрез механично раздробяване на различните видове суровина с изключение на стърготината, която се получава от други цехове.

Дървесните частици и стърготината, които ще се влагат в плочите имат по-голяма влажност от необходимата, заради което се сушат в две сушилни с въртящи се сушилни камери. Сушенето се извършва пряко, чрез газове с голяма температура, получени от горивните камери към всяка от сушилните, където се изгаря природен газ- метан и дървесен прах в съотношение.

Утвърденият вариант на проекта (етап-1), включва изменение на производствената дейност, в частта сушене, без да се увеличава значително капацитета на сушилните инсталации, по-добро оползотворяване на дървесните отпадъци и остатъчната топлина и значително намаляване на вредните вещества в газовите емисии. Увеличението на производствения капацитет на дружеството, като готова продукция плочи от дървесни частици, се планира да е 4%. Изменението, засяга:

- използване на допълнително уловена топлинна енергия и нов начин за пречистване на газовете, при което ще бъде намалено значително количеството на прах и на други вредни вещества в газовите емисии;

- нови съоръжения за сушене на технологични трески и производство на пелети от

излишния дървесен прах;

През първият етап ще се реализират следните цели:

- повишаване на енергийната ефективност на сушилните процеси при съществуващото положение, чрез връщане на значителна част от топлината, уловена на изхода от барабанните сушилни в технологичния процес и оползотгворяването и;

- намаляване на праховите емисии в изходящите газове чрез допълнително пречистване;

За постигане на целите се предвижда монтиране на контактен топлообменник в комплект с кондензатор, електрофилтри и воден пречиствателен модул, нискотемпературна сушилня за предварително подгряване на технологичните дървесни частици с върнатата от изхода на барабанните сушилни топлина, с изключение на водната охладителна кула, която беше посочена в инвестиционното предложение. Тя е елиминирана поради липса на излишна топлина, която да се емитира в атмосферата.

За намаляване на праховите емисии в изходящите газове ще се използва посочения контактен топлообменник с кондензатор, електрофилтър и воден пречиствателен модул, които ще бъдат монтирани на покрива на съществуващият склад за лепило.

Нискотемпературна сушилня за предварително подгряване на технологичните дървесни частици ще бъде монтирана до сградата за първично смилане на дървесината за плочи от дървесни частици.

Предвидената рециркулация на газове, преминали през сушилните, ще намали температурата на топлината, подавана за сушене, при което ще се намали степента на пиролиза и от там, количеството на прахови частици, въглеводороди и други вредни газове в газовите емисии. Ще се монтира технологична линия за производство на пелети от излишния дървесния прах и други дървесни частици.

Промените засягат технологията на сушене на дървесните частици и необходимата реконструкция за свързване на новите съоръжения, които ще участват в сушилния процес и пречистването на газовите емисии.

До сега дървесните частици и стърготината, които се влагат в плочите имайки по-голяма влажност от необходимата, се сушат в две барабанни сушилни с въртящи се сушилни камери. Сушенето се извършва пряко, чрез газове с голяма температура, получени от горивните камери към всяка от сушилните, където се изгаря природен газ- метан и дървесен прах в съотношение. Газовете и изсушените дървесни частици от сушилните инсталации преминават през циклони, където се извършва разделянето им. При това в газовете остават прахови частици с малки размери, които циклоните не са успели да зъдържат. След това газовете от малката (полска сушилня) излизат директно през димохода и, а газовете от голямата (немска сушилня) преминават през воден филтър (скрубер) преди да излязат през димохода и.

При новата технология реконструкцията на съоръженията и сушенето ще се извършва по следния начин:

Изходите на двете сушилни инсталации се обединяват след циклоните в един димоход. Преди точката на обединение се отклоняват рециркулационни тръби свързани с изходите на горивните камери на сушилните инсталации. При това чрез рециркулацията на газовете се подава допълнително количество топлина за сушене, намалява се общия поток на газовете в атмосферата, икономисва се гориво, намалява се входната температура на горещите газове предназначени за сушене, намалява се излишъка от кислород.

Общата тръба се включва към контактен топлообменник (икономайзер) с кондензатор, където водната пара в газовете от горенето и сушенето ще се кондензира(втечнява), при което ще се освобождава голяма част от вложената при сушенето топлинна енергия. Тази топлина чрез подходящ топлоносител ще се връща към нискотемпературната сушилня за предварително подгряване на технологичните трески. Там дървесните частици и стърготината предназначени за производство на плочи от дървесни частици се подгряват до около 45 - 46ºС. Газовите емисии от предварителното подгряване и сушене ще постъпват в атмосферата през три вертикални газохода, като прахът в тях ще бъде ограничен от производителя на оборудването до изискваната в съответната наредба норма, а наличието на други вредни вещества ще бъде незначително.

След контактния топлообменник, газовата емисия, от която е отнета част от водната пара, част от праховите частици и част от топлината, чрез газоход преминава в електростатичен филтър от мокър тип. Там чрез наелектризиране на останалите прахови частици в газовата емисия и преминаването им през електростатично поле става окончателното им задържане. Пречистените газове от горенето и сушенето със съдържание на общ прах по-малко от 15mg/Nm³ ще се емитират в атмосферата чрез вертикален газоход.

Линията за оползотворяване на излишния дървесен прах и дървесни частици, като се произвеждат пелети ще се монтира в западната част на отделението за шлайфане на плочите от дървесни частици. Производителност на инсталацията ще е минимум 0,8 t/h.

При пускането в експлоатация на новото енергоефективно технологично оборудване, намаляващо праховите емисии в атмосферата, ще се генерира излишък от технологичен дървесен прах, който се оценява на до 1 t/h. Реализацията на проекта частично финансиран от ЕС и изискващ по пълно оползотворяване на вторичната топлинна енергия и на дървесните отпадъци за повишаване на енергийната ефективност, в тази насока ще се осъществява като се намали до минимимум изгарянето на природен газ. и увеличи до възможно най-голяма степен оползотворяването чрез изгаряне на дървесните отпадъци. В този случай, в сушилните инсталации ще се изгаря предимно дървесен прах, а излишните количества ще се влагат за производство на пелети. Пелетите могат да се използват като гориво в производството, а могат и да се продават. Производството на пелети преминава през следните процеси: дървесния прах се подава във входящ силоз, от където посредством шнекове се подава в сепаратор за метални частици, чукова мелница за фино смилане и изравняване размерите на дървесните частици и се насипва в междинен силоз. На изхода на този силоз е разположена транспортна лента, на която се извършва омокряне на материала до подходяща влажност и подаването му в пелетизиращи преси. След пресите готовите пелети се охлаждат и очистват от праха посредством вибросито и накрая се дозират и пакетират в найлонови чували с подходящ размер. Прахът от виброситото чрез вакуумна система се връща обратно във входния силоз.

2.Доказване необходимостта от инвестиционното предложение.

Директивите на ЕС и българските нормативни документи предвиждат постепенно намаляване на енергопотреблението, повишаване на енергийната ефективност чрез използване на ВЕИ, намаляване на въздействието на промишлените дейности върху компонентите на околната среда и увеличаване количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци. В съответствие с това, с подписания договор с МИЕТ за частично финансово обезпечаване със средства от ЕС, с изпълнение на проекта по програма инвестиции в „Зелена индустрия“ и с Програмата за намаляване въздействието върху околната среда от сушилните инсталации на дружеството, се


налага необходимостта от изпълнение на инвестиционното предложение, за което сме уведомили. В интерес на дружеството е, че ще се намали до известна степен себестойността на продукцията3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Предвижданата дейност ще се осъществи на експлоатационната площадка на дружеството, за която има одобрен подробен устройствен план, разрешение за ползване по процедурите на ЗУТ, потвърдено с удостоверение от РДНСК изх. № 142/ 10.03.2004г. и положително решение по ОВОС на РИОСВ- Стара Загора №5-2/2002г. за производство на плочи от дървесни частици - ПДЧ.


4.Подробна информация за разглежданите алтернативи.

За предвижданата дейност (реконструкция) поради характера и, не се очертават други подходящи алтернативи.5.Местоположение на площадката, включително необходимата площ за временни дейности по време на строителството.

Местоположението, където ще се осъществява инвестиционното предложение е експлоатационната площадка на „Кастамону България “ АД, която се намира на юго-източния край на с. Горно Сахране, община Павел баня, Област Стара Загора, в УПИ III -503 кв.76 по плана на с Горно Сахране.

По време на строителството няма да има необходимост за организиране на временни площадки вън от експлоатационната площадка на дружеството в помощ на строителните работи.

6.Описание на основните процеси, капацитет.

След реконструкцията производството на ПДЧ ще включва, както и до сега следните основни технологични процеси, които се състоят от една или повече операции: • подготовка на дървесната суровина за раздробяване;

 • раздробяване на дървесната суровина;

 • сушене и сортиране на дървесните частици;

 • олепиляване на дървесните частици;

 • формиране на дървесен килим и подготовката му за пресоване;

 • горещо пресоване на плочите;

 • кондициониране на плочите;

 • допълнителна обработка на плочите (форматно обрязване, разкрояване, шлайфане, сортиране);

 • ламиниране;

В зависимост от вида на използваните суровини, типа на машините и съоръженията, изискванията към качеството на произвежданите плочи и характера на заявките, някои от посочените етапи и операции могат да отпаднат или могат да бъдат прибавяни нови, каквато е ламинирането.

За пресоване ще продължим да използваме без промени периодичния плоско-пресов метод и много-етажната преса, работеща циклично.

Увеличението на производствения капацитет на дружеството, като готова продукция плочи от дървесни частици, поради по-голямата ефективност на новите съоръжения които ще се монтират се планира да е с 4% т.е. производствения капацитет ще нарасне от 570м³/денонощие на 593м³/денонощие. Дълготрайните материални и

нематериални активи, които ще бъдат закупени и използвани в реконструкцията са дадени в следната таблицаТехническа спецификация на предвидените за закупуване дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА).Наименование на актива

Количество

Минимални технически и функционални характеристики

1.

Ново технологично оборудване за обработване на дървесни частици, намаляване на прахови емисии в атмосферата и пелетизиране на отпадъчния дървесен прах


  1. Нискотемпературна лентова сушилня за предварително подгряване, частично изсушаване и изравняване на влажността на дървесните частици.

1.2. Генератор на нископотенциална топлинна енергия чрез кондензация на водни пари в изгодящите димни газове.

1.2.1 Кондензатор

1.2.2 Водопречистващ модул

1.2.3 Електростатични филтри

1.3 Инсталация за производство на пелети с цел оползотворявне на отпадъчен дървесен прах1 брой

Системата следва да служи за: Намаляване на енергоемкостта и подобряване на екологичните показатели на предприятието
Системата следва да има максимална инсталирана ел. мощност от 1600 kWe.

Системата следва да отговаря на Наредба I 1971 – 2009 на МВР и МРРБ за строително-технически правила за пожарна безопасностМинимални технически спецификации за компоненти на системата са както следва:

1.1 Изисквания към оборудването • входен капацитет мин 38 t/h дървесни частици

 • количество изпарявана влага мин 5 t/h

 • инсталирана номинална топлинна мощност не повече от 83 000 kWt

 • инсталирана електрическа мощност не повече от 350 kWe

1.2 Изисквания към оборудването • обща инсталирана ел. мощност до 640 kWe

1.2.1 Изисквания към оборудването • температура на изходящата гореща вода минимум 45º C.

 • номинална отдавана топлинна мощност не по-малко от 8 MWt

 • дебит на горещата вода не по-малко от 250 m3/h

1.2.2 Изисквания към оборудването

 • количество пречистен кондензат минимум 10 t/h

 • съдържание на прахови частици в чистата вода до 6 mg/dm3

 • да има система за транспортиране на утайките

1.2.3 Изисквания към оборудването • степен на очистване на газовия поток минимум 10 mg/Nm

1.3 Изисквания към оборудването • производителност на инсталацията минимум 0,8 t/h

 • инсталирана електрическа мощност не повече от 180 kWe/t

2

Система за енергиен мениджмънт1 брой

Системата следва да служи за:

 • мониторинг и контрол на енергопотреблението

 • оптимизиране енергопотреблението на сградния фонд

 • алармиране при отклонения.

 • оценка на загубите на отделните енергоносители и диагностика

 • визуализация на реалната консумация.

 • връзка между системите за управление на производствените процеси и системите за административно управление на предприятието

3

Система за честотно регулиране на електродвигател

1 брой

Системата следва да служи за:

 • управление, спрямо натоварването, на оборотите на двигателя на аспирацията на шлайф-машина

Намаляването на въздействието върху атмосферния въздух ще се осъществи главно като се намали съдържанито на прах и други вредни вещества в газовите емисии при процеса сушене на дървесните частици.

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

При изграждане и експлоатация на съоръженията от планираната реконструкция няма да се наложи изграждане на нова пътна инфраструктура и не се налагат промени на съществуващата.8.Програма на дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Поради това, че инвестиционното предложение е за реконструкция на съществуваща работеща инсталация, представената програма обхващаща три етапа е за строителство, инсталиране и пускане в действие на посочените нови съоръжения свързани с реконструкцията.

Продължителността на проекта отбелязана в програмата ще бъде 20 месеца от датата на сключване на договора с МИЕТ - 12.072012г. Приоритетно през първия етап ще бъдат монтирани и пуснати в действие във възможно най-късия срок контактния топлообменник (икономайзер) в комплект с кондензатора и електростатичния филтър, пречиствателния модул за вода и линията за пелетизиране.

Изпълнението на проектното предложение се състои в изпълнението на 5 отделни дейности заложени и в програмата, което ще доведе до намаляване на енергоемкостта на предприятието с 25% и постигане на добри екологични показатели.

Дейностите за изпълнение посочени в програмата са:


 • дейност 1- Закупуване, инсталиране и пускане в експолатация на ново технологично оборудване за намаляване енергоемкостта на сушилните процеси при обработване на дървесни частици, намаляване на прахови емисии в атмосферата и пелетизиране на отпадъчния дървесен прах с период на изпълнение 15 месеца. Тук са включени дейности по сключване на договори с МИЕТ и проектантска организация за изготвяне на работен проект за реконструкция, като договорите са вече сключени и дейности по провеждане на тръжни процедури за определяне на доставчици на оборудването;

 • дейност 2 - Закупуване, инсталиране и пускане в експлоатация на система за енергиен мениджмънт;

 • дейност 3 - Закупуване, инсталиране и пускане в експлоатация на система честотно управление на електродвигател;

 • дейност 4 – визуализация на проекта;

 • дейност 5 - одит на проекта;

Дейност

Период на изпълнение в месеци

Отговорно лице1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Подготовка и изпълнение на

Дейност 1


Бенефициент/

Изпълнител от страна на бенефициентаПодготовка и изпълнение на Дейност 2
Бенефициент/

Изпълнител от страна на бенефициентаПодготовка и изпълнение на Дейност 3
Бенефициент/

Изпълнител от страна на бенефициентаПодготовка и изпълнение на Дейност 4
Бенефициент/

Изпълнител от страна на бенефициентаПодготовка и изпълнение на финален технически и финасов отчет
Бенефициент/

Изпълнител от страна на бенефициентаПодготовка и изпълнение на Дейност 5
Бенефициент/

Изпълнител от страна на бенефициента

9. Предлагани методи за строителство

Строителството ще бъде свързано главно с изграждане на фундаменти, бетонови площадки, метални конструкции и укрепване на сгради. То ще се извърши в съответствие със съгласуван и одобрен работен проект и въз основа на разрешение за строеж, като се спазват нормативните изисквания.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството ще бъдат използвани следните природни ресурси:

- малки количества води от разрешените за водоползване от повърхностен водоизточник р. Габровница, чрез изградените водовземни съоръжения;

- малки количества пясък, баластра, цимент в бетонови, варови смеси и елементи за зидане;

- арматурна и друга стомана;

По време на експлоатацията ще бъдат използвани следните природни ресурси:

- природен газ - метан като гориво за получаване на топлинна енергия;

- въздух за осъществяване на горенето в горивните камери на сушилните инсталации и в системите за очистване и продухване и транспорт, като количеството му незначително ще се завиши;

- дървесина за производството, като количеството и ще бъде завишено с около 46 тона на денонощие;

- дървесина като отпадъци, включително и дървесен прах, които ще се използват като гориво за получаване на топлинна енергия;

- дървесина като отпадъци, която ще се използва за рециклиране и производство на пелети;

- свежа вода от съществуващото водовземане, която ще се използва като оборотна за топлоносител и за други нужди в рамките на разрешените количества;11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране

След осъществяване на инвестиционното предложение по време на експлоатацията ще се генерират при използване на основното оборудване, както и до сега следните отпадъци:

- утайки от водопречиствателното съоръжение с преобладаващо органично съдържание, около 720-960 кг/денонощие, които ще са неопасни. Те ще се отделят от водопречиствателния модул и уплътняват в центробежния утайкоуплътнител- декантер. При наличие на достатъчна калоричност, ще се изгарят след съответно разрешение. При невъзможност за изгаряне ще се депонират;

- задържан прах от електрофилтъра. При наличие на достатъчна калоричност, ще се изгаря след съответно разрешение. При невъзможност за изгаряне ще се депонира;

- дървесни кори, които ще са с 4 тона на денонощие в повече от тези, които сега се генерират. Те ще се изгарят както и до сега в горивната камера на маслогрейния котел;

- дървесен прах, които ще е с 4 тона на денонощие в повече от този, които сега се генерира;

- шлака и дънна пепел, доказани като неопасни отпадъци, за които ще се потърси възможност за оползотворяване и ако това е невъзможно, ще се депонират;

Дървесния прах ще се изгаря както и досега в горивните камери на сушилните инсталации, а останалото количество в смес със специално обработена дървесна суровина, ще се влага в производството на пелети;

По време на строителството ще се генерират малко количество строителни отпадъци. Те ще се депонират на съответно депо след съответни разрешения.

Отпадъчните води, които ще се генерират са: • промишлени води, използвани за охлаждане на съоръженията, за пренос на топлина, за пречистване на газови емисии от прахови частици, кондензат от контактния икономайзер, отделен като водна пара при сушенето на дървесната суровина. Тези води ще се ползват в затворен цикъл, преминавайки непрекъснато през водопречиствателен модул, като към тях при нужда ще се добавят свежи води от водоползването за компенсиране на евентуални загуби. В редки случаи при излишни дебалансни количества, ще се осъществява заустване във водоприемник, след съответно пречистване и разрешение. За сега не се предвижда ползване на допълнителни води в по-вече от количествата посочени в разрешителното за водоползване;

 • фекално битови води в количества съотвестващи на до сега ползваните, тъй като броя на служителите няма да бъде съществено увеличен. Тези води след съответно пречистване и разрешение ще се заустват във ползвания до сега водоприемник;


12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Отрицателното въздействие:

- по време на строителството и монтажа на съоръженията от реконтрукцията, ще е ограничено в рамките на производствената площадка, като ще се вземат мерки, както и до сега, да не се допускат, нерегламентирано замърсяване на водите от разрешения водоприемник, на приземния слой от атмосферния въздух и на генериране на наднормени нива на шум;

- по време на експлоатацията ще бъде намалено поради това, че смисъла на инвестиционното предложение е такъв. С осъществяването му стойностите на праха в газовите емисии ще намалеят под установените норми, и ще се спазват, както и до сега емисионните ограничения за заустваните отпадъчни води;13. Други дейностти свързани с инвестиционното предложение.

Отоплението и охлаждането ще бъде с отпадъчна топлина от процесите на сушене на дървесината. Горивото, което ще се използва ще бъде отпадъчна дървесина и природен газ-метан. Общата мощност на двете сушилни инсталации за първия етап ще бъде 13.9МW.

Не се предвиждат други дейности свързани с инвестиционното предложение освен посочените.

14. Необходимост от други разрешителни свързани с инвестиционното предложение.

Промяна в разрешението за водоползване

Промяна в разрешението за ползване на воден обект за добив и заустване на технологични отпадъчни води.

Промяна в разрешението за управление на отпадъците

Разрешение за проектиране

Разрешение за строеж

Разрешение за ползване на инсталацията след реконструкцията

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

По време на планираната дейност не се прогнозира наднормено замърсяване на компонетите на околната среда.След осъществяване на реконструкцията ще намалеят още и под нормата в сравнение със сега, стойностите на директните емисии на вредни вещества в атмосферата в това число и на прах като резултат главно на задържането им от електрофилтъра и контактния икономайзер.16. Риск от инциденти.

Рискът от инциденти свързан със сушилните процеси след реконструкцията ще намалее главно поради намаляване на работната температура на сушене на дървесните частици. Като най- вероятен е рискът от запалване.При това и при други инциденти ще се действа в съответствие с аварийния план на дружеството.III. Местоположение на инвестиционното предложение


 1. План , карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти подлежащи на здравна защита и отстоянията до тях................................................................................

Основните съоръжения на реконструкцията ще бъдат монтирани в рамките на експлоатационната площадка, на покрива на склада за лепило или в помещенията на самия цех за ПДЧ. По идея, която ще бъде реализирана при изпълнението на проекта, дейността на тези съоръжения ще намалява въздействието върху околната среда. Нито едно от тях няма да бъде на по - малко отстояние от регламентираното за действащата инсталация, касаеща най близкия жилищен квартал на с. Горно Сахране, дадено в хигиенното становище на ХЕИ – Стара Загора №154/16.02.2001г.
 1. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползуватели на земи.

Съществуващите ползуватели на земи и бъдещите такива по лесно ще се приспособят към дейността извършвана на експлоатационната площадка на дружеството, тъй като в резултат на реконструкцията, въздействието върху околната среда значително ще намалее. 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

Северно и североизточно, площадката е в контакт с улици на с.Горно Сахране разделящи я от регулацията на селото. На юг - е в контакт със сервитутната ивица на гара Горно Сахране. На изток е в контакт със земи, които дружеството изкупува за нуждите на производството.

 1. Чувствителни територии

Теренът на инвестиционното предложение не е в близост до чувствителни, уязвими и санитарно-охранителни зони и в близост до мониторингови пунктове на Националната екологична мрежа. В близост не е известно да има обекти от културното наследство. На около 5 км. северно от експлоатационната площадка на дружеството се намира границата на защитената зона «Централен Балкан».

. Качество и регенеративна способност на природните ресурси

Качеството и регенеративните способности на природните ресурси: • дървесината, въздуха и водите, които ще се ползват, участват в естествения кръговрат на природните дадености и така се регенерират, като качеството им при ползване е много добро;

 • инертните материали и природния газ, които ще се ползват, не се регенерират но се изчерпват по бавно, като качеството им при ползване е много добро. Проекта за реконструкция изисква намаляване употребата за горене на природен газ за сметка на другите посочени енергийни ВЕИ;


5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Не са разглеждани алтернативи за местоположение поради това, че характера на инвестиционното предложение е реконструкция на инсталация която и сега е в експлоатация.IV. Характеристики на потенциалното въздействие

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие, и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни, ценности както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници- шумове, вибрации, радиации,, както и някои генетично модифицирани организми.

Преди реконструкцията: • въпреки емитираните в атмосферата наднормени стойности на прах в изходящите газове на сушилните инсталации, не са идентифицирани прах и други вредни вещества от тези емисии в приземния атмосферен слой на околните селища;

 • в заустваните, в разрешения водоприемник отпадъчни води не са регистрирани наднормени стойности на вредни вещества;

От изброените въздействия, след реконструкцията, се очаква нормативно и конструктивно ограничено въздействие само върху повъхностните води и атмосферния въздух. Това въздействие благодарение на подбора от най-добри налични техники, се очаква да бъде намалено съществено в сравнение със сегашното.

Поради използване в реконструкцията на съоръжения конструирани да излъчват по малък шум и вибрации и вибро и шумопоглъщащи фундаменти, нивата на шума и вибрациите в околната среда (местата на въздействие), няма да се повишат и ще останат в рамките на до сега измерваните стойности, които отговарят на нормативно приетите.

Всички технологични отпадъци от производствената дейност, както и до сега ще се съхраняват разделно на експлоатационната площадка, като се предприемат мерки както и до сега, за намаляване на неорганизираните емисии.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Не се очаква да има въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа.


3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Общото въздействие върху околната среда от дейността на дружеството ще намалее в следствие на извършената реконструкция.

При тези обстоятелства то ще бъде конкретно:

Върху водите

- пряко,

- некумулативно,

- постоянно,

- отрицателно, но несъществено, както и до сега, поради това че ще се заустват дебалансни пречистени води отговарящи на емисионните ограничения посочени в разрешителното за ползване на воден обект;

Върху атмосферния въздух


 • пряко,

 • некумулативно,

 • постоянно,

 • отрицателно, но несъществено, поради това , че количеството на вредни вещества в газовите емисии от сушилните инсталации в това число и прах няма да надвишава установените норми

От шума на действащата реконструирана производствена инсталация

- ограничено в рамките на участъка

- пряко,


- некумулативно,

- постоянно,

- отрицателно, но не надвишаващо установените норми,

4.Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места ( наименование, вид-град, село,курортно селище, брой жители и др.).

Въздействието се очаква да бъде намалено и ограничено в района около експлоатационната площадка до степен отговаряща по всички показатели на емисионните и имисионните норми, след като се изпълни една от основните идеи на реконструкцията - намаляване на праховите емисии и емисиите на други вредни вещества в атмосферния въздух.5.Вероятност на поява на въздействието.

Въздействието нормативно ограничено, ще съществува по време на производствената дейност на дружеството, която е непрекъсната.6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Въздейстието ще е непекъснато поради непрекъснатост на производството. След реконструкцията се очаква обратимост ( в смисъл намаляване )на въздействието.7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

След реконструкцията - първи етап, не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Поради това не е необходимо да се включват в инвестиционното предложение, допълнителни мерки освен тези предвидени от проектантите, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни последици.8.Трансграничен характер на въздействията.

Не се очакват трансгранични въздействия.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница