И н ф о р м а ц и я за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно намерение „Събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, като се разделят различните компоненти от тях”Дата09.01.2018
Размер114.45 Kb.
И Н Ф О Р М А Ц И Я
за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно намерение „Събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, като се разделят различните компоненти от тях”


I.

Информация за контакт с възложителя:

1.

Име, ЕГН, местожителство, гражданство навъзложителя - физическо лице, седалище и единенидентификационен номер на юридическото лице.
Бениамино Одиерно , живущ в Италия, гр. Гжулиано, ул. Амодио № 58, италианско гражданство, представляван в България от Красимир Вълчов Петров съгласно пълномощно рег. № 3941/10.09.2012г. , ЕГН 6808241766, Местожителство – гр. Видин; Гражданство – българско.

„Еко - метал одиерно” ЕООД, седалище - гр. София, р-н Слатина, ул. „Николай Коперник” № 44, офис № 1, ет. 1 , ЕИК 202062216
2.

Пълен пощенски адрес.

гр. София, р-н Слатина, ул. „Николай Коперник” № 44, офис № 1, ет. 1 ЕИК 202062216

3700, гр. Видин, ж. к. „Плиска” – 1, ет. 2, ап. 6


3.

Телефон, факс и e-mail.

0877895964 , info.ecometal@gmail.com
4.

Лице за контакти.
Красимир Вълчов Петров


II.

Характеристики на инвестиционното предложение:

1.

Резюме на предложението.
Организиране на площадка на която ще се разкомплектоват излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – компютри, принтери, телевизори , монитори, печки и др. Ще се извършва разглобяване, нарязване, сортиране и подготовка за предаване на отделните компоненти за по нататъшно преработване

Това е нова дейност , реализирането на която ще стане без да се извършва строителство на сгради, а ще се ползва съществуваща сграда на склад. Застроена площ 401 кв. м., брой етажи 1, предназначение- промишлена сграда. Ще се разположат машини, с които ще се извършват технологичните операции.
2.


Доказване на необходимостта от инвестиционното предложението.Такава дейност в гр. Видин и региона няма организирана. Ще се прекрати съществуващата практика електрическо и електронно оборудване да се изхвърля на нерегламентирани места. Ще се изпълнят и задачите заложени в общинската програма за управление на отпадъците.3.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
Не съществува такава връзка


4.

Подробна информация за разгледани алтернативи.
Не са разглеждани други алтернативи.5.

Местоположение на площадката, включително необходимата площ за временни дейности по време на строителството.
Площадката се намира в гр. Видин, Южна промишлена зона, поземлен имот с идентификатор 10971.510.100. Сграда с идентификатор 10971.510.100.2 със застроена площ 401 кв. м.


6.

Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.


На площадката ще се събира от употреба електрическо и електронно оборудване – компютри, принтери, телевизори , монитори, печки и др. Ще се извършва разкомплектоване на това оборудване - разглобяване, нарязване, сортиране и подготовка за предаване на отделните компоненти за по нататъшно преработване Очакваните компоненти са – пластмаса, желязо, мед, бронз, алуминий, стъкло .
7.

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.


Транспортния достъп до обекта ще се осъществява чрез съществуващата градска и национална пътна мрежа. Не се налага изграждане на нови пътища или пътни връзки.
8.

Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, въстановяване и последващо използване.
Ще се получат съответните разрешителни за осъществяване на дейността .В сградата ще се обособи офис, помещение за работа и тоалетна.


9.

Предлагани методи за строителство.
Тъй като се ползва готова сграда ще се извърши само преграждане на съществуващото помещение за обособяване на офис и създаване на условия за работа на персонала при ниски температури.10.

Природни ресурси, предвидени за използване повреме на строителството и експлоатацията.
Дървен материал, строителни материали, изолационни материали , вода и ел. енергия.11.

Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количество и начин на третиране.

Строителни отпадъци:

По време на строителството ще се генерират строителни отпадъци – тухли - код 17 01 02. Количеството е незначително.Битови отпадъци при строителството и експлоатацията на обекта (код 20 03 01). Ще се събират в контейнерите за битови отпадъци разположени до обекта от почистващата фирма на гр. Видин или стандартни кофи. Депонират се на общинското депо за не опасни отпадъци на гр. Видин.


12.

Информация за разгледани мерки за намаляванена отрицателните въздействия върху околната среда.
Инвестиционното предложение само по себе си е дейност, която намалява отрицателните въздействия върху околната среда. Прилаганата технология е безотпадна. Като цяло съдържа необходимите мерки за недопускане на здравен риск и замърсяване на околната среда.

Компонент води: Няма отпадни води освен битовите.

Компонент въздух: Ще се използва техника задвижвана от ел. енергия.

Компонент почви: Няма източници на замърсяване на почвата.

Отпадъци: Събиране и своевременно извозване на отпадъците .


13.

Други дейности, свързани с инвестиционното пред-ложение (например добив на строителни материали,нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).
Няма да се добиватстроителни материали. Ще се използват съществуващите водопровод и ел. инсталация. Битовите води ще се включат към съществуващия канал на площадката.


14.

Необходимост от други разрешителни, свързани синвестиционното предложение.
Съответното разрешение за извършване на дейността с електрическо и електронно оборудване.


15.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
При осъществяване на инвестиционното намерение не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда при спазване на всички предложени мерки по време на строителство и експлоатация на обекта. Не се очакват негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда и върху факторите, които й въздействат.


16.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти.
При строителството и експлоатацията на обекта при спазване на всички инструкции за качеството на работната среда риск от инциденти, които да увреждат околната среда не се очаква, респективно не се очакват неблагоприятни въздействия върху здравето на работещите на обекта и населението в района.

III.

Местоположение на инвестиционното предложение


1.

План, карти и снимки, показващи границите наинвестиционното предложение, даващи информацияза физическите, природните и антропогеннитехарактеристики, както и за разположените вблизост елементи от Националната екологична мрежа.
Скица на поземлен имот № 2668/13.09.2012 г. за имот с идентификатор 10971.510.100.


2.

Съществуващите ползватели на земи и приспосо-бяването им към площадката или трасето на обектана инвестиционното предложение и бъдещи планираниползватели на земи.
Реализирането на инвестиционното предложение ще се извърши върху имот взет под наем с договор № 94, том ІІІ, вписан в службата по вписванията гр. Видин- вх. № 5682/14.09.2012 г., акт №87, том VІІІ.


3.

Зониране или земеползване съобразно одобренипланове.
Имотът се намира в Южна промишлена зона на гр. Видин по общия устройствен план на града.


4.

Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони,уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителнизони и др.; Национална екологична мрежа.
Няма засегнати защитени зони, защитени територии, защитени природни обекти. В района на площадката няма източници на минерални води. В непосредствена близост до площадката няма санитарно-охранителни зони около водоизточници. Територията на предложението не засяга чувствителни зони. Най близо разположената защитена зона е „Оризището” с код BG 0000524 . Не се очаква влияние върху защитената зона при експлоатация на площадката.4а.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност наприродните ресурси.

При изграждането и експлоатацията на обекта се ползват минимални количества природни ресурси – питейна вода и ел. енергия..
5.

Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
Избраното място за реализиране на инвестиционното намерение е подходящо. Няма да се строи нова сграда а ще се използва съществуваща. Съществуват добри транспортни връзки, както за доставка на събрано електронно и електрическо оборудване от региона ,страната и от други страни, така и за предаване на площадки за по следващо ползване на отделните елементи. Другите алтернативи се очертават като неприемливи за реализация - със строеж на нова площадка ще е много по скъпо или наемане на друга сграда , но не е намерена такава.

IV.

Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1.

Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
Реализирането на инвестиционното намерение няма да има негативно въздействие върху хората и параметрите на околната среда в района.


2.

Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.
Не се очаква такова въздействие.


3.

Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно,постоянно и временно, положително и отрицателно).
Не приложимо


4.

Обхват на въздействието - географски район; за-сегнато население; населени места (наименование,вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).
Не приложимо


5.

Вероятност на поява на въздействието.
Незначителна


6.

Продължителност, честота и обратимостна въздействието.
Не приложимо


7.

Мерки, които е необходимо да се включат в ин-вестиционното предложение, свързани с предотвратяване,намаляване или компенсиране на значителните отрицателнивъздействия върху околната среда.
Не е необходимо.


8.

Трансграничен характер на въздействията.
Не се очаква такова въздействие.
Инвеститор:...................................../подпис /


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница