И н фо р м а ц и я за преценяване необходимостта от овос за инвестиционно предложение „Изграждане на система за напояване на 230 дка обработваеми земеделски площи“Дата31.03.2018
Размер281.21 Kb.
И Н ФО Р М А Ц И Я

за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на система за напояване на 230 дка обработваеми земеделски площи“
І. Информация за контакт с възложителя
Възложител: „АГРОЛЕНД-БИ“ ООД, ЕИК: 201586543

Адрес на управление: гр.Дулово, ул.“ Ропотамо“ 14

Управител: Бояна Петрова Димитрова

Пълен пощенски адрес: гр.Дулово, ул.“ Ропотамо“ 14

Телефон: 0888 499 094

e-mail: veselinka.mar@gmail.com

Лице за контакт: Веселина Маринова Василева
ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение.


 1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на система за капково напояване на обработваеми земеделски площи за отглеждане на многогодишни култури-маточина. Общата брутна площ на напоителното поле е 230 000 кв.м. Площта за която се проектира системата за капково напояване се намира в землището на с.Грънчарово, общ.Дулово, обл.Силистра.

Имотите, които ще се напояват се намират в землището на с.Грънчарово ЕКТТЕ 18018,2016/2017г и са както следва: 031015-59,025 дка; 031014-60,486дка; 031061-20,00дка; 031060-13,00дка; 031043-16,66дка; 031025-20,00дка; 031012-39,14дка.

В зависимост от схемата на засаждане, посоката на редовете в масива е северозапад - югоизток, разположението на стопанските пътища и наклоните на терена, напоителната система е организирана в 188 участъка – поливни батерии. Схемата на напояване е 0,70 м х 0.20 м. По дължината на редовете ще се инсталира LDPE поливен тръбопровод ф 17 мм за капково напояване с фабрично вградени отвори – капкообразуватели с разстояние 20 см между тях и дебит 2 литра на час на всеки от отворите.

Водоизточник на полето се предвижда да бъде цистерна. От нея ще се черпи вода, която да е достатъчна да захрани поливната инсталация. Напоителната система се състои от следните основни части:

• филтърен възел – състоящ се от пясъчен филтър, дисков филтър за финно пречистване на водата, инжектор за торосмесване и тороподаване, контролни манометри за отчитане на работното налягане в напорния тръбопровод

• транспортен главен тръбопровод, проектиран и съобразен със стопанските пътища от РЕ тръби ф 90 за налягане 0.6 Мра

разпределителни тръбопроводи, които са съобразени със стопанските пътища представляващи плоски маркучи тип „Лайфлат”.

• Поливни крила представляващи тръбопроводи ф 17 които се разполагат по дължината на редовете.

• Командни възли които са оборудвани със спирателни кранове, за да може да се извършва последователно пускане и спиране на водата в поливните крила.
2.Доказване необходимостта от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на система за капково напояване на обработваеми земеделски площи за отглеждане на многогодишни култури. Районът, в който се намират масивите се характеризира с големи засушавания през летните месеци, което прави напояването крайно необходимо. Изборът на системата за напояване е съобразен с вида на отглежданата култура, теренните особености, водоизточника и схемата на засаждане.

Предимството на капковото напояване и способността му прецизно да дозира водата, така че да задоволява конкретните нужди на растенията и по този начин елиминира излишен труд и разходи. Повишава се качеството на отглежданите растения, дава реална възможност за отглеждане на екологично съобразено производство на селскостопанска продукция и увеличава в значителна степен добивите на единица площ.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с друг план дейности в обхвата на въздействие на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.

Направеното предложение има връзка с изграждане на собствен водоизточник. Дейността е насочена към реализиране на система за капково напояване. В резултат на реализация на инвестицията не се очакват изменения в околната среда. 1. Подробна информация за разгледаните алтернативи.

Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – нива,които са в непосредствена близост до сондаж /предстои изграждане/, собственост на възложителя. Теренът в общата площ на имотите е с наклон североизток, което се явява добра предпоставка за изграждане на система за капково напояване.

 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Площта за която се проектира системата за капково напояване се намира в землището на с.Грънчарово, общ.Дулово, обл.Силистра. Общата брутна площ на напоителното поле е 230 000 кв.м.

6.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Технологията за напояване , избрана за инвестиционното предложение е съобразена с вида на отглежданата култура, теренните особености, водоизточника и схемата на засаждане. Анализирайки тези изходни условия е избрана на най-приемлива и ефективна технология на напояване – капково напояване. Тази технология позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията, като дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове. Технологията спестява значително разхода на вода , както и експлотационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната система. Капковото напояване се реализира посредством полагането на LDPE поливни тръбопроводи (поливни крила). Тези тръбопроводи вземат вода от положени транспортни тръбопроводи. По дължината на поливния тръбопровод фабрично са вградени отвори – капкообразователи, като подадената вода в поливните крила излиза във вид на капки от отворите на капкообразователите и попада само в кореновата система на растенията. Тази технология позволява подаване на необходимите поливни норми с голяма точност, както по време , така и по размер водна маса.

С оглед оптимално оразмеряване на тръбната мрежа, напоителното поле е разделено на десет броя поливни участъка – батерии, със средна площ от около 2,3 ха. Експлоатацията на напоителната система предвижда тези батерии да работят последователно и поотделно. За всяка батерия оразмерителното водно количество е получено от произведението на дебита за 1 ха засадена площ и съответния размер на площта на поливната батерия, като средния оразмерителен дебит е 11.9 л/секунда,

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение не изисква изграждане или промяна на съществуващи селскостопански пътища. Теренът е с осигурен достъп чрез съществуващи пътища.8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Инвестиционното предложение ще се реализира в съответствие с техническия проект в хронологичен ред както следва:

•Подготовка на терена за напоителната система чрез геодезическо заснемане и

определяне на поливните батерии, стопанските пътища и местата на

тръбопроводите.

•Монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила – доставените до обекта

тръби за разпределителните тръбопроводи – тръби на рула по 100 м. се полагат на

повърхността на земята. По тръбите, съставящи разпределителните тръбопроводи

се отбелязват по подходящ начин местата за водовземните отвори за поливните

крила – всеки срещу съответния ред от насаждението.

Поливните крила ф17 мм се доставят на ролки с дължина по 2500 м всяка. Чрез РЕ нипел ф17 мм се свързват с

поливните тръбопроводи. Същинският поливен тръбопровод се отмотава от рулото

с такава дължина с която да се достигне до последното растение от съответния ред.

В края на всяко поливно крило се извършва затапване на тръбопровода.

•Изграждане и монтаж на помпения агрегат

•Монтаж на главния команден възел

•Монтаж на командните възли по поливните батерии

•Монтаж на цистерна в югозападната част на терена

Строително монтажни дейности не се предвиждат и не са необходими за монтажа и експлоатацията на напоителната система. Дейностите по инвестиционното предложение не изискват и не са свързани с промяна на предназначението на имотите, както и не е налице необходимост от временни площадки за съхранение на материали или други обслужващи дейности по изграждане на напоителната система.

9.Предлагани методи за строителство.

Инвестиционното предложение не предвижда строително-монтажни работи. Дейностите по изграждане на напоителната система не изискват работа на специализирана техника и машини, монтажът на тръбопроводите и свързването им изисква единствено и само ръчен труд.10.Природни ресурси, които ще се използват по време на строителството.

По време на монтажа на системата за капково напояване не се предвижда използване на природни ресурси.

През периода на експлоатация на напоителната система ще се използват следните основни суровини, енергия и материали (видовете са определени приблизително на база данни за аналогични проекти):


 • вода;

 • ел. енергия

11.Отпадъци, които се очакват да се генерират – видове, количества и начин на третиране.

При монтажния период на обекта ще се генерират ограничено количество строителни отпадъци: • пластмаси – изрезки от тръбопроводите при монтажната дейност, които ще се събират и предават на специализирани фирми.

 1. Информация за разглеждани мерки за намаляване на отрицателните въздействия.

Разгледани са следните мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда:

Атмосферен въздух:

 • Провеждането на монтажните и в последствие експлоатацията на системата са свързани с емитиране на прах и изгорели газове в минимални количества, което няма да доведе до отрицателно въздействие върху атмосферния въздух. Предвидените мерки за ограничаване на въздействието са следните: да не се допуска да работят МПС с неизправни двигатели с вътрешно горене, да не се допуска извънгабаритно товарене на транспортните средства. МПС използвани за транспорт на продукцията своевременно да се почистват.

Шум:

 • Транспортът по извозването на готовата продукция и необходими материали и оборудване да става само през светлата част на денонощието, осигуряващо минимално ошумяване на съседните територии и населени места. Да не се допуска работа на транспортна техника на празен ход.

Отпадъци:

 • Разработване на схема за събиране, временно съхраняване и извозване за депониране на битови отпадъци до съществуващото депо (разпределителна

станция) в община Тервел по предварително съгласувана и утвърдена транспортна схема с общината.

 • Недопускане депониране на битови отпадъци извън определените места. Очакваният ефект е избягване увреждането на съседни терени.

Почви:

 • Да не се допускат разливи на горива и смазочни масла от транспортната техника,да се извършва ежедневен контрол по отношение на изправността на техниката по време на прибиране на реколтата. Очакваният ефект е предотвратяване възникването на аварии, предотвратяване замърсяване на почви.

 • Недопускане отъпкване и замърсяване на съседни на ИП терени.

 • Да не се допуска разлив или разпространение на съседните територии на торове и препарати за растителна защита в нива, над допустимите за третиране на единица площ.

Води:

 • Напоителната система не преминава през и над повърхностни водни обекти.

Поради тази причина няма необходимост от дефиниране на специфични мерки за ограничаване и намаляване на въздействието върху повърхностните води.

 • Инвестиционното предложение не предвижда ново водовземане от подземни води.

 • С цел намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати от селскостопански източници ще се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури и правилата за добра земеделска практика.

 • Да се спазват забраните съгласно чл.118а , ал. 1, т. 2,3 и 4 от ЗВ и чл. 61 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г.

 • При реализацията на инвестиционното предложение да се спазват мерките от ПУРБ на Дунавски район – мерки : „Прилагане на правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници” и „ Стимулиране пестеливото използване на водите за напояване”.

Геоложка основа:

 • Инвестиционното предложение не е свързано със строителство и изграждане на масивни обекти, които биха довели до отрицателно въздействие върху геоложката основа.

Ландшафт:

 • По време на монтажните дейности ландшафтът няма да бъде променен. Не се очакват каквито и да е трайни изменения във визуалността.

 • Теренът, предмет на ИП е в близост до територия с изградена инженерна инфраструктура – стопански и общински пътища, съществуващи електропроводи, населени места.

 • Реализирането на ИП няма да доведе до отрицателно въздействие върху ландшафта на района.

 1. Други дейности свързани с реализацията на предложението.

Няма такива.

 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с предложението.

За продължаване на процедурите по реализиране на ИП не се изисква издаване на строително разрешение.

 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

С инвестиционното предложение се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие, като цяло и опазване на околната среда, основавайки се на следните принципи:

• устойчиво развитие;

• предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване

на вредите, причинени от него;

• съхраняване и опазване на екосистемите;

• предотвратяване замърсяването и увреждането на този район. По такъв начин, ще се гарантира в максимална степен защитата на природната среда и здравето на хората, решавайки проблемите по урегулиране на територията, в областта на околната среда.

Предлаганато инвестиционно предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда по време на монтажните дейности и експлоатацията, тъй като

• не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни емисии на замърсители в околната среда;

• не се засягат чувствителни, уязвими, защитени, санитарно-охранителни зони и др.

• предвиждат се съответните решения за екологосъобразно третиране на формираните отпадъци; 1. Риск от аварии и инциденти.

Евентуален риск от инциденти съществува по време на монтажа, като за предотвратяване на същите ще се спазват техническите правила и норми за безопасност.

При експлоатация на напоителната система ще се спазват стриктно технологичните изисквания и правила за безопасност при отделните манипулации в технологичния процес. Ще се извършва регулярен оглед на напоителната система, с оглед на навременно установяване необходимост от подмяна на детайли. Всичко това, с изключение на настъпването на форсмажорни обстоятелства, изключва вероятността от риск от инциденти.

Възможни са последици от възникване на следните бедствия:

Земетресение:

България се намира в Егейската сеизмична зона, която е част от Средиземноморския земетръсен пояс. Територията на Област Добрич, в т.ч. и разглежданият обект попада в сеизмична зона от VII степен по макросеизмичната скала на Медведев - Шпонхойер - Карник (МШК-64). В резултат на сеизмично въздействие, в отделни райони, или по цялата територия на страната, за съоръженията е възможно да възникне аварийна обстановка, свързана с прекъсване на работата.Ураганен вятър, снегонавявания, заледяване, обледяване – не са възможни широкообхватни аварии върху отделни съоръжения и в цялост на системата.

Аварии:.

Дейността на напоителната система не предполага възможности за евентуални аварии.


ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията до тях.

Инвестиционното предложение ще се реализира в частни поземлени имоти с предназначение нива.


2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Обектът, предмет на инвестиционното предложение се намира на терен със статут на земеделска земя, трайно предназначение – за нива.

Спецификацията на съоръженията, които ще бъдат доставени и монтирани на терена не изискват учредяване на сервитути или друг вид тежести върху съседните имоти.

По време на монтажа и впоследствие при експлоатацията на системата няма да има влияние върху ползването на съседните имоти.

Инвестиционното предложение не третира бъдещи планирани ползватели на земи.


 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Имотите, предмет на ИП са със статут на земеделска земя и ще продължат да се ползват като такива.

Съседните имоти са също със статут на земеделски земи и се ползват като такива.Към настоящия момент няма инициирани или одобрени планове за друг вид земеползване. 1. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.

С реализиране на инвестиционното намерение не се засягат чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони и санитарно-охранителни зони.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000106 “Хърсовска река” - за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение №661/2007г. на Министерски съвет (обн.ДВ, бр.85/2007г.) на разстояние около4 023м.

В близост до имота няма други елементи на НЕМ. Дейността изключва появата на трансгранично въздействие.

4.а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси.

При експлоатацията на обекта се предвижда използване на природни ресурси – вода от собствен водоизточник.

Системата за капково напояване е с необходимост под границите на определените годишни обеми за черпене от водоизточника.

Районът на ИП представлява природна среда със запазена самовъзстановителна способност, поради отдалеченост от силно урбанизиранв територия с активно участие на промишлена дейност.

Атмосферния въздух, повърхностните води и почвите в района са в много добро състояние.

Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да се променят.5.Подробна информация за всички разглеждани алтернативи за местоположение.

В процеса на проектиране се разгледани различни варианти на локализация на инвестиционното предложение.

На този етап е останал като единствено приложим предложеният вариант като икономически най-целесъобразен и възможен за терена в който се реализира ИП.
ІV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):


 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Процесът на реализация на инвестиционното предложение ще бъде съобразен с всички законови и нормативни изисквания, и няма да води до значими негативни последици по отношение на компонентите на околната среда.

1). Нейонизиращи лъчения

Здравен риск за населението не би могъл да се очаква, Нейонизиращи лъчения са електромагнитните лъчения, които поради своята същност не предизвикват йонизация в средата, през която преминават.

Електромагнитното поле (ЕМП) е съвкупност от електрично и магнитно поле и се разпространява в пространството във вид на електромагнитни вълни. Спектърът на нейонизиращите електромагнитни излъчвания включва ултравиолетовите, видимите, инфрачевените лъчи и радиовълните. (Божидар Стефанов, «Радиовълни и магнитни полета»,

Медицина и физкултура, 1990г.). Източници на електромагнитни лъчения в околната среда са високоволтовите електропроводи и съоръжения от електропреносната мрежа. Те са с определена зона на въздействие в границите на определените сервитути. Съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - ДВ, бр.19 от 2005г.), издаден от Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, в сила от 29.08.2004г., Обн. ДВ. бр.34 от 27 Април 2004г., изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г., за електропроводни линии с напрежение до 110kV се разрешават дейности на разстояние от нивото на най-ниския проводник не по-малко от 2,0 м; т.е. на такова разстояние електромагнитните излъчвания не застрашават човешкото здраве.

Като цяло може да се направи заключението, че с изграждането и функционирането на напоителната система няма да се създават натоварващи вредни лъчения.

Поради отдалечеността си от населеното място и спецификата си, напоителната система няма да оказва негативно и смущаващо въздействие върху жилищни зони.

Здравен риск в случаите на правилната експлоатация на напоителната система за населението не се очаква.
2) Въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано със значими емисии на замърсители във въздуха на района.

Строителни работи За реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат извършване на строителни дейности.

Източници на организирани емисии: Реализацията на |ИП не предполага източници на организирани емисии.


3). Въздействие върху качеството на водите

С реализиране на инвестиционното предложение няма да се окаже влияние върху количествения режим и качествата на повърхностните и подземни води, общото състояние на водните екосистеми и процесите на самоочистване в условията на нормални и сухи години. Не се очаква изменение в хидроложките и хидрогеоложки условия на водите от реализирането на проекта.

Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията.
4). Въздействие върху почвата и земните недра

С реализиране на предложението и при правилна експлоатация на напоителната система не се очаква нарушаване, замърсяване или увреждане на почвата в терена и в съседните терени.

Реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до промяна на геоложката основа с произтичащи от това последици.
5). Въздействие върху ландшафта.

Отрицателно въздействие на напоителната система върху видимата естетическа среда не се очаква.


6). Въздействие върху природните обекти и минералното разнообразие.

Съоръженията няма да се изграждат в установени и регистрирани в националния геофонд находища на подземни природни богатства.

Влияние върху природните обекти и минералното разнообразие не се очаква.
7). Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени Територии.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени територии. Територията, предвидена за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.


8). Въздействие върху единични и групови недвижими културни ценности.

В района на инвестиционното предложение няма регистрирани паметници на културно историческото наследство и не се предвижда строителството, което да засяга такива паметници.


9). Очаквано въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различни видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и генетично модифицирани организми

С реализация на инвестиционното предложение не се предвижда въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси. Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат транспортни машини по време на прибиране на реколтата.


10). Потенциално засегнато население.

Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано с нарушения на екологичното равновесие в района. Факторите, благоприятстващи минималните въздействия върху околната среда и липсата на въздействия върху здравословния статус на жителите в района са:

• Направената оценка на емисиите, свързани с експлоатацията няма да окажат значително въздействие върху околната среда и здравето на хората в района.

• Експлоатацията на обекта няма да доведе до покачване на фоновото съдържание на

прах и вредни вещества в атмосферния въздух на района;

• Нивото на шума ще е в рамките на пределно допустимите нива на звуково налягане.

• Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна на

фоновото съдържание на естествените елементи и почвеното плодородие в района

• Реализирането на ИП не е фактор за замърсяване на почвите с токсични и органични

вещества, както и с вредни аерозоли;В заключение се налага изводът, че реализацията на ИП не представлява потенциален

риск за промяна в здравословния статус на населението в района.

 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение:

Теренът предвиден за реализацията на инвестиционното предложение не попада в защитена зона, по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0000106 “Хърсовска река” - за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение №661/2007г. на Министерски съвет (обн.ДВ, бр.85/2007г.) на разстояние около4 023м.

Защитената зона обхваща скалисто суходолие на Хърсовска река, разположено в Добруджа, югоизточно от гр. Силистра. На север достига до с. Войново, на юг до с. Безмер, като обхваща и суходолието на изток от с. Попрусаново до с. Средище.Мястото представлява суха речна долина, където водите се губят в карстовия терен. Значителна част от суходолието, главно по хълмовете, е покрита с първични дъбови гори от цер /Quercus cerris/, на места примесени с граница /Quercus pubescens/ и виргилиев дъб /Quercus virgiliana/. Речното корито е обрасло със смесени гори от обикновен габър /Carpinus betulus/ и полски клен /Acer campestre/, а на места и с вторични гори и храсталаци от келяв габър /Carpinus orientalis/, както и изкуствени тополови насаждения. Ливадите по суходолието са обрасли с ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и др. и по-рядко с мезоксеротермна растителност (Бондев, 1991). Долината е сравнително права, но при с. Кутловица образува много завои. На много места по суходолието има отделни ниски скали и скални масиви, които в южната и северната му част се издигат до 60 - 70 m височина. Около суходолията са разположени селскостопански площи.

Защитената зона е с площ 35428,627 ха и опазва 29 вида птици, включени в Приложение I на Директива 79/409/EEC и пет вида редовно срещащи се мигриращи птици. 50 % от Защитената зона са Широколистни листопадни гори, а 33% Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар).

Реализацията на цялостното инвестиционно намерение, както и отделните негови елементи, не е свързана с генерирането на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони. Не се очакват негативни въздействия като дългосрочно безпокойство и прогонване на видове предмет на опазване в защитената зона.

Не се очаква реализацията на ИП да окаже въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.


 1. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно):

Въздействието от изграждането на системата за капкова напояване се оценява на непряко/пряко при генерирането на отпадък по време на строителство/,некумулативно, краткотрайно/от генериране на отпадъци по време на строителство/, отрицателно върху терена/от генериране на отпадъци по време на строителство/ и непряко върху населението.

Въздействието върху факторите въздух, вода, земни недра, почва, флора и фауна, ландшафт, население, по време на експлоатация на системата за капково напояване не се очаква. 1. Обхват на въздействието - географски район, засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.)

Минималният обхват на въздействието е ограничен върху напояваните площи от 230 дка и може да се определи като локално, незначително и с възможност за възстановяване.

 1. Вероятност от поява на въздействие.

Вероятността от поява на отрицателните въздействия върху околната среда се оценява на малка /не се очаква.

 1. Продължителност, честота и обратимост на въздейстнието.

Въздействието се оценява като краткотрайно, временно обратимо.

 1. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

Площадки за временно депониране на отпадъци.

 1. Трансграничен характер на въздействието.

Предложението няма трансграничен характер.

Възложител: „АГРОЛЕНД-БИ“ ООД
информация

по чл.10 (1) от Наредбата за условията и реда за извършване на

оценка за съвместимостта

на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения

с предмета и целите на опазване на защитените зони

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1

Част Б - за инвестиционни предложения

 1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице):

Възложител: „АГРОЛЕНД-БИ“ ООД, ЕИК: 201586543

Адрес на управление: гр.Дулово, ул.“ Ропотамо“ 14

Управител: Бояна Петрова Димитрова

Пълен пощенски адрес: гр.Дулово, ул.“ Ропотамо“ 14

Телефон: 0888 499 094

e-mail: veselinka.mar@gmail.com

Лице за контакт: Веселина Маринова Василева


 1. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:

а. Местоположение на инвестиционното предложение – област и община, землище:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на система за капково напояване на обработваеми земеделски площи за отглеждане на многогодишни култури. Общата брутна площ на напоителното поле е 230 000 кв.м. Площта за която се проектира системата за капково напояване се намира в землището на с.Грънчарово, общ.Дулово, обл.Силистра.

Имотите, които ще се напояват се намират в землището на с.Грънчарово ЕКТТЕ 18018,2016/2017г и са както следва: 031015-59,025 дка; 031014-60,486дка; 031061-20,00дка; 031060-13,00дка; 031043-16,66дка; 031025-20,00дка; 031012-39,14дка.

б. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:


Инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано към пролетта на 2017г.

Характерът на ИП -„Изграждане на система за напояване на 230 дка обработваеми земеделски площи“.

Не се предвиждат етапи при реализацията на ИП.

в. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа:

Теренът предвиден за реализацията на инвестиционното предложение не попада в защитена зона, по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0000106 “Хърсовска река” - за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение №661/2007г. на Министерски съвет (обн.ДВ, бр.85/2007г.) на разстояние около4 023м.


г. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство:


В зависимост от схемата на засаждане, посоката на редовете в масива е северозапад - югоизток, разположението на стопанските пътища и наклоните на терена, напоителната система е организирана в 188 участъка – поливни батерии. Схемата на напояване е 0,70 м х 0.20 м. По дължината на редовете ще се инсталира LDPE поливен тръбопровод ф 17 мм за капково напояване с фабрично вградени отвори – капкообразуватели с разстояние 20 см между тях и дебит 2 литра на час на всеки от отворите.

Водоизточник на полето се предвижда да бъде цистерна. От нея ще се черпи вода, която да е достатъчна да захрани поливната инсталация.. Напоителната система се състои от следните основни части:

• филтърен възел – състоящ се от пясъчен филтър, дисков филтър за финно пречистване на водата, инжектор за торосмесване и тороподаване, контролни манометри за отчитане на работното налягане в напорния тръбопровод

• транспортен главен тръбопровод, проектиран и съобразен със стопанските пътища от РЕ тръби ф 90 за налягане 0.6 Мра

• разпределителни тръбопроводи, които са съобразени със стопанските пътища представляващи плоски маркучи тип „Лайфлат”.

• Поливни крила представляващи тръбопроводи ф 17 които се разполагат по дължината на редовете.

• Командни възли които са оборудвани със спирателни кранове, за да може да се извършва последователно пускане и спиране на водата в поливните крила.
д. Необходимост от нова инфраструктура – пътища, електроснабдяване, ВиК

Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура. За реализиране на инвестиционното предложение ще се ползват наличните пътища.3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение:


След съгласуване на инвестицонното предложение с РИОСВ-Русе , предстои доставка на съоръженията на напоителната система и монтиране на същите.

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2

Част Б - за инвестиционни предложения

1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите.


Инвестиционното предложение предвижда изграждане на система за капково напояване на обработваеми земеделски площи за отглеждане на многогодишни култури. Общата брутна площ на напоителното поле е 230 000 кв.м. Площта за която се проектира системата за капково напояване се намира в землището на с.Грънчарово, общ.Дулово, обл.Силистра.

Имотите, които ще се напояват се намират в землището на с.Грънчарово ЕКТТЕ 18018,2016/2017г и са както следва: 031015-59,025 дка; 031014-60,486дка; 031061-20,00дка; 031060-13,00дка; 031043-16,66дка; 031025-20,00дка; 031012-39,14дка.


Характеристика на най-близко разположените защитени зони

Най-близко разположената защитена зона е BG0000106 “Хърсовска река” - за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение №661/2007г. на Министерски съвет (обн.ДВ, бр.85/2007г.) на разстояние около4 023м.

Защитената зона обхваща скалисто суходолие на Хърсовска река, разположено в Добруджа, югоизточно от гр. Силистра. На север достига до с. Войново, на юг до с. Безмер, като обхваща и суходолието на изток от с. Попрусаново до с. Средище.Мястото представлява суха речна долина, където водите се губят в карстовия терен. Значителна част от суходолието, главно по хълмовете, е покрита с първични дъбови гори от цер /Quercus cerris/, на места примесени с граница /Quercus pubescens/ и виргилиев дъб /Quercus virgiliana/. Речното корито е обрасло със смесени гори от обикновен габър /Carpinus betulus/ и полски клен /Acer campestre/, а на места и с вторични гори и храсталаци от келяв габър /Carpinus orientalis/, както и изкуствени тополови насаждения. Ливадите по суходолието са обрасли с ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и др. и по-рядко с мезоксеротермна растителност (Бондев, 1991). Долината е сравнително права, но при с. Кутловица образува много завои. На много места по суходолието има отделни ниски скали и скални масиви, които в южната и северната му част се издигат до 60 - 70 m височина. Около суходолията са разположени селскостопански площи.

Защитената зона е с площ 35428,627 ха и опазва 29 вида птици, включени в Приложение I на Директива 79/409/EEC и пет вида редовно срещащи се мигриращи птици. 50 % от Защитената зона са Широколистни листопадни гори, а 33% Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар).Основна цел на защитените зони:

 • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.


Характеристика на въздействието:

Въздействието от едно инвестиционно предложение върху предмета и целите на опазване в защитените зони най-общо се проявява в следните направления: • Отнемане на площ от защитени зони;

 • Фрагментация на местообитания;

 • Безпокойство на видове животни и възпрепятстване на свободното им придвижване

На територията на разглеждания имот не се наблюдават естествени природни местообиотания. Няма условия за разпространение на видове, предмет на опазване в защитените зони .

Имотът, който обхваща инвестиционното предложение е с начин на трайно ползване „стопански двор”, разположен е в близост до с.Грънчарово, застроен.1.2.Оценка на въздействията:

От реализиране на инвестиционното предложение не се очаква отнемане на площи от зщитената зона, то няма да доведе до фрагментация на местообитания и до безпокойство на видове животни.

Инвестиционното предложение не би довело до възпрепятстване свободното придвижване на видовете. Инвестиционното предложение няма потенциал за въздействие върху летателните коридори на птиците, предмет на опазване в защитените зони.

Не се очаква прогонване на индивиди в резултат от безпокойство поради повишено присъствие на хора при извършване на строително – монтажните работи, както и в резултат на експлоатацията на обекта.ИЗВОД: Инвестиционното предложение е допустимо и реализирането му не противоречи на целите на опазване в защитена зона BG 0000106 “Хърсовска река” Въздействието от реализацията му е незначително до нулево, поради което не е необходимо прилагане на допълнителни мерки за минимализирането му.

Алтернативни решения: не е необходимо предприемане на алтернативни мерки, тъй като в периода на експлоатация не се очакват негативни въздействия.

Нулева алтернатива – не се разглежда.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „АГРОЛЕНД-БИ“ ООДстр.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница