И н т е р п р о д ж е к т e о о дДата08.06.2018
Размер118.7 Kb.И Н Т Е Р П Р О Д Ж Е К Т E О О Д

гр. София 1164, бул. Джеймс Баучер № 28, етаж 1

тел.: 02 423 3125, тел.: 0882 121 245, GSM: 0885 757 789

e-mail: d.slavova@inter-project.bg, http://www.inter-project.bg


ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)

от Националната Агенция по професионално образование и обучение (НАПОО)

Лицензия № 2015121223

С ВЗАИМНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕ „БУЛЛАБ”
ПОКАНА ЗА КУРС № 16/2018
ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ И ОТГОВОРНИЦИ ПО КАЧЕСТВОТО

В ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ (ПРОБОВЗЕМАНЕ) И/ИЛИ КАЛИБРИРАНЕ

ПО СТАНДАРТИ БДС EN ISO 19011:2011 - БДС EN ISO/IEC 17025:2018.
ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ И ОТГОВОРНИЦИ ПО КАЧЕСТВОТО

В ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ (ПРОБОВЗЕМАНЕ) И/ИЛИ КАЛИБРИРАНЕ

ПО СТАНДАРТИ БДС EN ISO 19011:2011 - БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
АКТУАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ

НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ.
(Курсът е предназначен за вътрешни одитори, отговорници по качеството,

технически експерти, ръководители на лаборатории)

06 – 08 юни, 2018 г., гр. София

Увод

Курсът е разработен на базата на стандарти БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Теоретичните и практически познания по БДС EN ISO 19011:2011 позволяват чрез одитиране на системите за управление (СУ) непрекъснато да се подобряват предлаганите услуги в лабораториите за изпитване (пробовземане, калибриране) и в органите за контрол. Специализираният курс се провежда по стандарт БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за одит на системи за управление”.

Процесът на одитиране на една система за управление е сложен и многообразен, изискващ задълбочени познания по управление на програмите за одит, целите и обхвата, отговорностите, ресурсите, процедурите, записите, мониторинга, провеждането на дейности по одита на място, комуникациите, задачите, отговорностите, събирането и проверката на необходимата информация и т.н. Компетентността на одиторите реално се оценява в процеса на самото одитиране на системата за управление и резултатите. Настоящият курс цели изграждане на по-високи критерии към одитора, поддържането и подобряването на неговата компетентност. Ефикасното функциониране на СУ и тяхното актуализиране в значителна степен зависи от действията на вътрешния одитор в лабораторията, респективно - от отговорника по качеството. Курсът осигурява на участниците разбиране за принципите и практиките за одитиране на системи за управление.Лектори на курса: дх физ. Марина Георгиева, инж. Борислав Георгиев,

инж.-хим. Елеонора Крафти
Забележка: ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ работи съвместно със СДРУЖЕНИЕ „БУЛЛАБ” за подобряване качеството на предлаганите услуги по обучение и квалификация на специалистите от лаборатории и органи за контрол. Сдружението подкрепя ЛЦПО с актуализирани тематики на курсовете и предоставяне на висококвалифицирани лектори.
Политика и Цели

Целта на курса е да запознае участниците с нормативните изисквания и действащите постановки при изграждане на системите за управление съгласно изискванията на горепосочените стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006, както и актуалните изисквания на комплекса документи БДС EN ISO 10012:2006, СД Ръководство 99 на ISO/IEC:2014, ILAC-P10:01/2013, ILAC-G24:2007, ЕА-4/02:2013, ЕА-4/16:2003, други документи на ЕА и ILAC. Отчитат се съвременните тенденции в измерванията, изпитванията и контрола. Курсът е предназначен да квалифицира отговорници по качеството, ръководители на лаборатории и вътрешни одитори. В разглежданите материали са залегнали основните принципи и практическото приложение на процедурите по системите за управление и техническите изисквания относно прилаганите процеси от страна на специалистите. Поставените изисквания към лични качества, знания, умения, образование, трудов стаж и одиторския опит са резултат от своевременното обучение на одиторите. След успешното завършване на курса, участниците ще познават изискванията на стандартите и документацията относно тяхното одитиране. Те ще бъдат обучени вътрешни одитори, знаещи как да подготвят и изпълнят един одит и как да проследят изпълнението на последващите действия. Курсът ще даде възможност на вътрешните одитори да се запознаят практически с провеждането на одити и да развият одиторски умения.След приключване на курса участниците ще са:

 • запознати с приложението на стандартите, свързани със системи за управление

 • запознати с важната роля на вътрешния одит за поддържане на системата за управление

 • запознати с отговорностите на вътрешните одитори

 • способни обективно да събират и анализират данни

 • да планират и организират вътрешен одит въз основа на документирани процедури

 • способни да извършват оценки и да докладват за резултатите от вътрешния одит.

Основни елементи на курса

В курсът са залегнали следните характерни елементи: • Разясняване на стандарти БДС EN ISO/IEC 17025:2018, БДС EN ISO/IEC 17025:2006, БДС EN ISO 10012:2006, СД Ръководство 99 на ISO/IEC:2014, ILAC-P10:01/2013, ILAC-G24:2007, ЕА-4/02:2013, ЕА-4/16:2003, други документи на ЕА и ILAC

 • Смисъл и цели на вътрешните одити, роля на одиторите

 • Фази и техники на одита

 • Възможни проблеми и ситуации, начините за тяхното избягване

 • Докладване и проследяване на последващите действия

 • Практически упражнения и симулиране на реален одит


Тематичен план

Модул 1

Актуални нормативни документи. Национални и международни стандарти, специализирани публикации. Одитиране на система за управление в лаборатории за изпитване (пробовземане) и/или калибриране, разработена съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Изисквания към управлението. Техническите изисквания.Модул 2

Одитиране на система за управление в лаборатории за изпитване (пробовземане) и/или калибриране, разработена съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Изисквания към управлението. Техническите изисквания. Промени, анализ, дискусия. Структура и изисквания на стандарта, План-програма за преработване на действащата система за управление в лабораториите, план за прехода от старата към новата версия на стандарта. Обхват, позоваване, термини и определения. Библиография.Модул 3

Специализирани ръководства на ЕUROLAB за прехода от старата към новата версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Изисквания, анализ и оценка на прехода.Модул 4

Общи изисквания към лабораториите, безпристрастност, конфиденциалност, оценка на риска. Структурни изисквания. Ресурсни изисквания. Общи изисквания. Персонал, мотивиране, мониторинг. Лабораторни съоръжения (помещения) и условия на околната среда.Модул 5

Технически средства (oборудване). Метрологично потвърждаване на техническите средства. Елементи, характеристики, метрологични приложения, актуални насоки на Ръководство ILAC-P10:01. Еталони - мерки, измервателни уреди, измервателни системи, сравнителни материали. Изисквания, метрологични характеристики, приложения. Метрологична проследимост на измерванията. Външно осигураване на продукти и услуги (продукти и услуги от външни доставчици). Създаване и прилагане на критерии за оценка, подбор, мониторинг на изпълнение и преоценка на външните доставчици, подизпълнители.Модул 6

Процесни изисквания. Преглед на запитванията, офертите и договорите. Избор, верификация и валидиране на методи. Вземане на проби/извадки. Манипулиране с обектите за изпитване и калибриране. Технически записи. Оценяване на неопределеност на измерване, подходящ математико-статистически модел. бюджети на неопределеността на измерванията. Стратегия и процеси на измерванията.Модул 7

Осигуряване потвърждаване на резултатите. Докладване (отчитане) на резултати, общи изисквания. Специфични изисквания към протоколите за изпитване, сертификатите за калибриране, протоколите за пробовземане, мнения и тълкувания. Рекламации (жалби), управление на дейностите, които не съответстват на изискванията. Контрол на данни, управление на информацията.Модул 8

Изисквания относно управлението, възможности. Управление на системата от документи. Контрол на системата от документи. Контрол на записи по качеството. Действия за овладяване на рисковете и възможностите. Подобряване (превантивни действия), коригиращи действия. Вътрешни одити, система и доклад за оценяване на одиторите. Преглед от ръководството.Модул 9

Указания за одит на система по качеството съгласно изискванията на БДС EN ISO 19011:2011. Термини и определения. Принципи на извършване на одит. Видове одити - цели и обхват.Модул 10

Особености при провеждане на вътрешни одити на система за управление. Създаване и управление на програма на одит. Цели и обхват на програма на одит, прилагане, наблюдение, преглед, подобряване.

Провеждане на одит. Планиране на дейностите по вътрешни одити. Отговорности, ресурси и процедури. Подготовка на дейностите по вътрешни одити. Въпросник за вътрешен одит (чек-лист) по зададени критерии от вътрешни и външни документи.

Модул 11

Провеждане на одит на документация и дейности на място. Заседания. Комуникации по време на одита. Събиране и проверка на информация. Съставяне на констатации и заключения от одита. Подготовка на заключения от одита. Съставяне на доклад от вътрешен одит. Провеждане на заседание за закриване на одита. Утвърждаване и разпространение на доклада от одита. Завършване на одита. Провеждане на действия след одита. Определяне на на коригиращи и превантивни действия и проверка на изпълнение.Модул 12

Компетентност и оценяване на одитори. Лични качества, знания, умения, образование, трудов стаж, обучение за одиторски опит. Поддържане и подобряване на компетентността. Процес на оценяване.Дискусии, консултации.

Попълване на тест. Обсъждане на резултатите от теста.
График за провеждане на курса

Период на провеждане: 06 - 08 юни, 2018 г. (общо 3 дни)
Първи ден - 06.06.2018 г.
12:30

-

13:00

Регистрация, Откриване
13:00

-

18:30

Модули, Практически казуси, Дискусии

Втори ден - 07.06.2018 г.
09:00

-

18:30

Модули, Практически казуси, Дискусии

Трети ден - 08.06.2018 г.
09:00

-

14:00

Модули, Практически казуси, Дискусии
14:00

-

15:00

Тест


Място на провеждане:

Курсът се провежда в гр. София - 1164, бул. „Джеймс Баучер” № 28, етаж 1, зала за обучение, Лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО) към ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД


Пояснения:

 • Курсовете се провеждат от Лицензирания Център за Професионално Обучение (ЦПО) към ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД. Предоставя се международно признат Сертификат за участие, доказващ преминато обучение.

 • Лектори в курсовете са квалифицирани специалисти. Предвиждат се дискусии по специфични теми и консултации на място. В специализираните курсове се провеждат презентации на еталони, съвременна измервателна апаратура и спомагателно оборудване от водещи фирми.

 • На всеки курсист се предоставя сборник с лекции, казуси, осигурени са кафе-паузи и обяд.

 • Организаторите предоставят писмено потвърждение за включване на клиент в курс при поискване, с цел изпълнение на Програмата за обучение и квалификация на лаборатория/орган за контрол.

 • Организират се специализирани курсове по тематики и място при заявка от фирми/организации.

Финансова част:

  • Определя се максимален брой курсисти до 15 души с цел индивидуален подход при провеждане на обученията. При повишен интерес към даден курс, същият се повтаря в срок до два месеца. Цената за участие в 3-дневен курс е 270 лв, сумата е нето и подлежи на облагане с ДДС. Членовете на Сдружение БУЛЛАБ ползват 20 % отстъпка в цената, т.е. цената за участие в 3-дневен курс е 216 лв, сумата е нето и подлежи на облагане с ДДС.

  • Цената за провеждане на изнесен във фирма/организация 3-дневен курс е 3300 лв при максимален брой участници до 25 души. Членовете на Сдружение БУЛЛАБ ползват 10 % отстъпка в цената, т.е. 2970 лв. Сумата е нето и подлежи на облагане с ДДС. Разходите за преподавателите (дневни, нощувки, транспорт) и залата се осигурява от организацията, заявяваща специализиран курс.

  • Записванията се провеждат по реда на постъпване на заявките до попълване определения брой участници в курс.

Плащането се извършва авансово по банков път съгласно заявка от клиента и предоставена проформа-фактура.

Организатор: ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД

Програмен Координатор: г-жа Дафинка Славова

гр. София - 1164, бул. Джеймс Баучер № 28, етаж 1

тел.: 02 423 3125, тел.: 0882 121 245, GSM: 0885 757 789

e-mail: d.slavova@inter-project.bg, уеб-страница: www.inter-project.bg.....................................................................................................................................................................................
ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)

към ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В КУРС № 16/2018

ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ И ОТГОВОРНИЦИ ПО КАЧЕСТВОТО В ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ (ПРОБОВЗЕМАНЕ) И/ИЛИ КАЛИБРИРАНЕ ПО СТАНДАРТИ БДС EN ISO 19011:2011 - БДС EN ISO/IEC 17025:2018. ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ И ОТГОВОРНИЦИ ПО КАЧЕСТВОТО В ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ (ПРОБОВЗЕМАНЕ) И/ИЛИ КАЛИБРИРАНЕ ПО СТАНДАРТИ БДС EN ISO 19011:2011 - БДС EN ISO/IEC 17025:2006. АКТУАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ

НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ.

06 – 08 юни, 2018 г., гр. София

Име, презиме, фамилия: ...............………….…………................................………....…………...............……

Месторабота: .......................................................………................................……….………………...............…

Служебен адрес: п.к. ……...…….…. гр. …………...........................................................….………..............….

ул. № ……….…........................……..…........…………………………………….........…………...............……...

Телефон: …………………………...……......………Факс:…………………………….…..….…….................…

e-mail:…….…...................................................................................………..............…………...............…........…

Данни за фактура:

ЕИК по БУЛСТАТ: ........................................, МОЛ: …….......................................……....….........…............…

или ЕИК: ........................................................., МОЛ: …….......................................……................…........….…

Таксата за участие в размер на 270/216 лв ще бъде внесена по: - банков пътЗабележка: Горепосочената сума 270 лв е нето и подлежи на облагане с ДДС. За членовете на Сдружение БУЛЛАБ горепосочената сума 216 лв е нето и подлежи на облагане с ДДС

Тази заявка следва да бъде изпратена по факс или по e-mail на адреса за контакти в срок до 03.06.2018 г.

Броят на участниците е ограничен, записвания се извършват съгласно реда на постъпване на заявките.

Дата: …………... Подпис: ………...…..…

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница