I. наименование на административната услугаДата18.01.2018
Размер137.14 Kb.

Административна услуга № 2


I.НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 2А ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ”
II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

 1. Чл. 40 от Закона за лечебните заведения

 2. Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, приета с ПМС № 283 от 03.12.2010 г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2016г.

 3. Чл. 1, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения, приета с Постановление на Министерския съвет № 37 от 14.02.2011 г. Обн. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011 г.

 4. Медицински стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента, утвърдени с наредби на министъра на здравеопазването по реда на чл.6, ал.1 от Закона за лечебните заведения

 5. Чл. 18 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето. Приета с ПМС № 242 от 08.10.2007 г. изм. и доп. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012 г.
 1. ДЕФИНИЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ПОНЯТИЯ И ИНСТИТУТИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ В НАСТОЯЩОТО ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:

На регистрация в РЗИ подлежат лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

Лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения са организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват всички или някои от следните дейности:

 1. Диагностика, лечение и рехабилитация на болни;

 2. Наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ;

 3. Наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица;

 4. Профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;

 5. Мерки за укрепване и опазване на здравето;

 6. Трансплантация на органи, тъкани и клетки.

7. В лечебните заведения може да се извършва обучение на студенти и следдипломно обучение на медицински специалисти по реда на ЗЛЗ, както и научна дейност.

8. Лечебните заведения могат да предоставят интегрирани здравно-социални услуги по реда на глава четвърта, раздел Ia от Закона за здравето.


Лечебните заведения за извънболнична помощ са:

 1. Амбулатории за първична медицинска помощ, които могат да бъдат:

 • индивидуална практика за първична медицинска помощ;

 • групова практика за първична медицинска помощ.

 1. Амбулатории за специализирана медицинска помощ, които могат да бъдат:

 • индивидуална практика за специализирана медицинска помощ;

 • групова практика за специализирана медицинска помощ.

3. Медицински център и медико-дентален център;

4. Диагностично-консултативен център;

5. Дентален център;6. Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.
Индивидуална практика за първична медицинска помощ се организира и осъществява от лекар с призната специалност по обща медицина, съответно от лекар по дентална медицина.

Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ се организира и осъществява от лекар с призната специалност, съответно от лекар по дентална медицина с призната специалност.

Групова практика за първична медицинска помощ се осъществява от търговско дружество или кооперация, учредени от лекари с призната специалност по обща медицина, съответно от лекари по дентална медицина.

Групова практика за специализирана медицинска помощ се осъществява от търговско дружество или кооперация, учредени от лекари с една и съща призната специалност, съответно от лекари по дентална медицина с една и съща призната специалност.

Медицински център или медико-дентален център е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична помощ не по-малко от трима лекари и/или трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности. Медицински център или медико-дентален център се управлява от лекар, съответно лекар по дентална медицина, с призната специалност.

Дентален център е лечебно заведение, в което не по-малко от трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности осъществяват първична и специализирана извънболнична дентална помощ. Дентален център се управлява от лекар по дентална медицина с призната специалност.

Диагностично-консултативният център е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична помощ не по-малко от 10 лекари с различни признати специалности. Центърът трябва да бъде съоръжен с необходимата медицинска апаратура, да разполага поне с една медико-диагностична лаборатория и уредба за образна диагностика. Диагностично-консултативният център се управлява от лекар с призната специалност и квалификация по здравен мениджмънт или магистър по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

В медицински център, медико-дентален център, дентален център и диагностично-консултативния център могат да се провеждат клинични изпитвания на лекарствени продукти.

В медицинския, медико-денталния и диагностично-консултативния център могат да се разкриват звена, в които лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки самостоятелно оказват здравни грижи.

Звената се ръководят от лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалностите "лекарски асистент", "медицинска сестра" или "акушерка" и с професионален стаж не по-малко от две години.

Самостоятелната медико-диагностична лаборатория е лечебно заведение, в което лекар/лекари с помощта на други специалисти извършва предписани от друг лекар или лекар по дентална медицина специализирани медицински изследвания по една или повече медицински специалности. В нея работи най- малко един лекар с призната специалност по всяко едно от направленията на дейност на лабораторията. Самостоятелната медико-диагностична лаборатория се управлява от лекар с призната специалност по едно от направленията на дейност на лабораторията.

Самостоятелната медико-техническа лаборатория е лечебно заведение, в което специалисти със съответното образование извършват предписани от лекар, съответно лекар по дентална медицина, специфични технически дейности и произвеждат специализирани медицински изделия. Самостоятелната медико-техническа лаборатория се управлява от лекар, съответно лекар по дентална медицина или специалист по профила на лабораторията.

Хоспис е лечебно заведение, когато в него медицински и други специалисти осъществяват палиативни грижи за терминално болни пациенти.

Съгласно чл.36, ал.1 от ЗЛЗ могат да се създават хосписи и от лечебни заведения за извънболнична помощ, извън тези които упражняват индивидуална медицинска практика, едва след предварителното им учредяване като търговски дружества или кооперации, т.е. регистрацията по Търговския закон или Закона за кооперациите предшества регистрацията по чл.40 от ЗЛЗ.

Съдебната регистрация на фирмата задължително трябва да съдържа пълното обозначение на съответния вид лечебно заведение, а в предмета се вписва осъществяването само на извънболнична помощ или дейностите по чл.28 от ЗЛЗ /чл.36, ал.3 и 4 от ЗЛЗ/.

Дежурен кабинет* Съгласно § 4 от Наредба 02 от 25 март 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК e структура на лечебно заведение за болнична помощ и на лечебно заведение за извънболнична помощ (групова практика за първична медицинска помощ, групова практика за специализирана медицинска помощ, медицински център и медико-дентален център и диагностично-консултативен център на най-малко две лечебни заведения за първична медицинска помощ, в която лекари със специалност по обща медицина, с друга специалност или по изключение без специалност оказват между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни медицинска помощ на здравноосигурените лица по повод остри и изострени хронични заболявания и състояния, при които медицинската помощ не може да бъде отложена във времето с цел да бъде изпълнена в рамките на утвърдения работен график на лекаря в първичната извънболнична медицинска помощ.*Когато в лечебно заведение за извънболнична помощ (групова практика за първична медицинска помощ, групова практика за специализирана медицинска помощ, медицински център и медико-дентален център и диагностично-консултативен център) се разкрива структура Дежурен кабинет”, обстоятелството следва изрично да бъде отразено в Правилника за устройство дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.
Забележка:

Лечебните заведения, без тези по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, се създават по Търговския закон или по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, при спазване изискванията на този закон.

Лечебните заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "а" и т. 2, буква "а" (индивидуална практика за първична медицинска помощ и индивидуална практика за специализирана медицинска помощ) от ЗЛЗ се учредяват от:

1. физически лица - лекари и лекари по дентална медицина;

2. еднолични търговци или еднолични търговски дружества, регистрирани от лекари и лекари по дентална медицина по реда на чл. 40 от ЗЛЗ (регистрацията се извършва в съответна регионална здравна инспекция на чиято територия се намира лечебното заведение за извънболнична помощ); в случаите, когато лечебното заведение се учредява като еднолично търговско дружество, едноличният собственик управлява и представлява лечебното заведение.

Лечебните заведения осъществяват дейността си само след получаване на разрешение или извършване на регистрация при условията и по реда на ЗЛЗ.


 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:


1.Цел:

Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на удостоверение за регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите за законосъобразното осъществяване на дейността им.2.Предмет:

Издаване на документ, удостоверяващ регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ или на хоспис.3. Заявител:

Управителят, съответно представляващия лечебното заведение подават заявление и определените документи по реда на чл. 40, ал. 1 ОТ ЗЛЗ в РЗИ-Бургас.

Искането за издаване на административния акт – Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис, се адресира до Директора на РЗИ-Бургас заедно с приложените към него документи.
4. Компетентен орган:

Удостоверението за регистрация се издава от Директора на РЗИ-Бургас

5. Необходими документи:

Заявление по образец, към което се прилагат:1.Правилник за устройство, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

2.Копие на документ за самоличност на съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика;

3.Диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;

4.Документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение, а в случаите по чл.14 а от ЗЛЗ- документ че лицето е прието за придобиване на специалност по обща медицина;

5.Свидетелство за съдимост - за лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение;

6.Разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;

7.Документи за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4 от този закон и по чл. 46 от Закона за здравето, а в случаите по ал. 6 - и документ за платена държавна такса по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
6.Прием на документи

Необходимите документи се подават всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа в звеното за административно обслужване – гр. Бургас, ул. Александровска № 120, ет. 1, гише № 104 и № 105;

- на електронната поща на инспекцията: rzi@rzi-burgas.com /прикачва се сканирано заявление с документите към него/;

- на хартиен носител по пощата с лицензиран пощенски оператор на адреса на инспекцията.
7.Регистрация по чл. 2а от ЗЛЗ

Регистрацията на лечебната дейност по чл. 2а от ЗЛЗ се извършва въз основа на заявление от ректора на Медицинския университет, към което се прилагат:

1. Данните за наименованието, седалището и адреса на управление на висшето училище;

2. Дипломи за завършено висше образование и документите за призната специалност, при наличие на такава, на ръководителите на съответните катедри и на лекарите преподаватели и лекарите - преподаватели по дентална медицина, които ще осъществяват практическото обучение или ще извършват научната дейност;

3. Разрешение от компетентния държавен орган, когато при извършване на дейността по чл. 2а се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;

4. Решение за институционална акредитация на висшето училище и документа за програмна акредитация, издадени по реда на закона за висшето образование;

5. Информация за броя на откритите легла по чл. 39, ал. 2;

6. Документ за платена държавна такса.
8. Такси:

За извършване на проверка за спазване на здравните изисквания се събира държавна такса съгласно чл. 18 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, както следва:

1. При регистрация на лечебно заведение или при промяна на дейностите на лечебното заведение - 92 лв.;

2. При издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност или при промяна на видовете лечебни дейности, за които е издадено разрешението - 134 лв.

3. За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис, съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения, ПМС № 37 от 14.02.2011 г., обн. ДВ бр. 16 от 22.02.2011г.:

3.1. При първоначално вписване в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) - 52 лв.

3.2. За издаване на препис от удостоверение за регистрация на лечебно заведение - 5 лв.
8.1. Такси за издаване на удостоверение за извършване на лечебна и диагностична дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения

1. При първоначално вписване в регистъра по чл. 41, ал. 2 ЗЛЗ се събира такса 32 лв.2. За издаване на удостоверение за извършване на лечебна и диагностична дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения при промяна на вписаните в регистъра по чл. 41, ал. 2 от Закона за лечебните заведения обстоятелства се събира такса 24 лв.
ІV. МЕТОДИЧЕН ХОД НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:

 1. Заявлението за издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис и придружаващите го документи по чл. 40, ал. 1 и ал.8 от ЗЛЗ се адресират до Директора на РЗИ-Бургас, подават се в звеното за административно обслужване и се завеждат в Единната информационна система за документооборота;

 2. Длъжностно лице от Дирекция „Медицински дейности” уведомява Дирекция „Надзор на заразните болести”, за необходимостта от извършване на проверка относно спазване на здравните изисквания от лечебното заведение, след получаване на документацията, в срок от три дни, считано от датата на постъпване на заявлението;

 3. В 10-дневен срок от постъпване на заявлението отдел Противоепидемичен контрол към Дирекция „Надзор на заразните болести” извършва проверка относно спазване на здравните изисквания от лечебното заведение. В случаите, когато се установи, че в лечебното заведение не са спазени здравните изисквания, се дават предписания и се определя срок за отстраняването им.

 4. В деня на постъпване на заявлението Дирекция „Медицински дейности“ изпраща по служебен път искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз и до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на лекарите, лекарите по дентална медицина, лекарските асистенти, медицинските сестри или акушерките, които ще ръководят и/или ще работят в лечебното заведение, съответно в звеното по чл. 17а от ЗЛЗ. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на искането.

 5. В случаите, когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл.13, ал.2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки Дирекция „Медицински дейности”, в деня на постъпване на заявлението изпраща по служебен ред искане до Изпълнителната агенция по трансплантация за извършване на проверка относно спазването на утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение.

 6. При непълноти на представените документи, в 10-дневен срок се уведомява писмено лицето за това и се определя срок за отстраняването им.

 7. Срокът за издаване на Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис спира да тече от деня на уведомяването на заявителя.

 8. Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис и Заповед за вписване в регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите се изготвя от длъжностно лице Дирекция „Медицински дейности“ ;

 9. В 10-дневен срок от извършване на проверката за изпълнение на здравните изисквания и получаване на удостоверенията от Българския лекарски съюз, съответно от Българския зъболекарски съюз и от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, както и от Изпълнителната агенция по трансплантация, или от отстраняване на непълнотите по подадените документи, Директорът на РЗИ-Бургас издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение.

 10. Удостоверението за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис и по чл. 2а или мотивирания отказ за издаването му се издава в един оригинален екземпляр – за заявителя. За съответния регистър се оставя копие на удостоверението.


V. РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА:

Издадено Удостоверение за регистрация на лечебното заведение или удостоверение за извършване на лечебната дейност, в което се вписват, както следва :1. Пореден номер;

2. Дата на издаване на удостоверението за регистрацията на лечебното заведение;

3.Данни за лечебното заведение - пълното наименование на лечебното заведение по търговска регистрация - за търговските дружества и кооперации, адрес, на който се осъществява дейността;

4. Данни за лицето, представляващо лечебното заведение - име от документа за самоличност;

5. Видове дейности, за които е регистрирано лечебното заведение;

6. Регистрационен номер на лечебното заведение от регистъра на РЗИ-Бургас;

Данните за регистрираната лечебна дейност по чл. 2а от ЗЛЗ са:

1. Пореден номер;

2. Дата на издаване на удостоверението за извършване на лечебната дейност по чл.2а;

3. Данни за висшето училище - наименование, седалище, адрес на управление и срок на валидност на акредитацията;

4. Данните по чл. 40, ал. 8, т. 2;

5. Регистрационен номер на лечебното заведение от регистъра на РЗИ-Бургас=
VІ. ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ:

 • Заявление за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис и по чл. 2а от ЗЛЗ

 • Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис по чл. 2а от ЗЛЗ
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница