I. обща характеристика на дисертационния трудстраница1/5
Дата26.10.2018
Размер1.45 Mb.
  1   2   3   4   5
Дисертационният труд се състои от Увод (5 страници), три глави (137 страници), Заключение (3 страници) и списък на използваната литература (112 източника) в общ обем от 151 стандартни машинописни страници. В основният текст са включени 37 таблици, 15 фигури, 8 схеми и една графика.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 21.01.2010 г. от 15 часа в зала 2032 А на УНСС на заседание на СНС по финанси, счетоводство и контрол при Висшата атестационна комисия. Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката и сектор Научни съвети, стая 2035 на УНСС – София.


I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД


 1. Актуалност на темата и значимост на темата на дисертационния труд

Суровиннодобивната промишленост е бранш, чийто специални изисквания към счетоводното отчитане до скоро бяха изключени от регламентацията на Съвета по МСС. Тя е важен фактор за европейската икономическа структура и за другите региони в света, в които има залежи на суровини, които се разработват и добиват.

Темата на дисертацията е актуална и това се обуславя от следните обстоятелства: • Досега у нас не е представяно специализирано изследване относно счетоводно-информационното осигуряване на проучването и оценката на минерални ресурси;

 • Тази проблематика не е била разглеждана в отделен стандарт до края на 2004 г., но тя е била включвана в обхвата на регулиране на различни стандарти. Това е довело до непълната й регламентация;

 • В Република България съществуват находища на суров нефт, природен газ, термални, минерализирани и подземни води и геотермална енергия. Всички тези минерални ресурси се търсят и добиват в страната, като необходимостта от по-ефективното им счетоводно-информационно осигуряване нараства;

Поради тази причина темата «счетоводно-информационно осигуряване на проучването и оценката на минерални ресурси» представлява интерес, тъй като тя се разглежда не само от гледна точка на МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси, но и от гледна точка на международната практика. Също така темата има непреходен характер и значение.

На 9 декември 2004 година Съвета по МСС публикува стандарт МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси. С него започна издаването на предписания, с които се взимат под внимание особеностите на отчитане на дейността в суровиннодобивната промишленост. Този стандарт е в сила за отчетни периоди, които започват след 31.12.2005 година.

Проучването и оценката на минерални ресурси обхваща търсене на минерали, нефт, природен газ и сходни невъзстановяващи се ресурси. Към това се включват извършването на изследвания относно оценяване на техническата изпълнимост и търговската жизнеспособност на добиването на минерални ресурси.

Стандарта следва да се разглежда като временно решение, което ще се допълни от по-обширен проект. До сега споменатите области бяха включени от Съвета по МСС в обхвата преди всичко на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, както и МСС 38 Нематериални активи.

С настоящият стандарт1 се цели да се постигне ограничено подобрение на отчитането на разходите по проучване и оценка, без да е планирана една всеобхватна нова регламентация на въпроса. В голяма степен е въпрос на преценка на отделното предприятие, коя счетоводна политика за разходите по проучване и оценка да приложи. Особено актуални стават проблемите, свързани със счетоводно-информационното осигуряване на разходите по проучване и оценка и тяхното отчитане като текущи разходи или като активи.

На предприятието принципно са предоставени два метода, които са част от международната практика: • метода на частично активиране;

 • метода на пълно активиране;

Съгласно метода на частично активиране е необходимо за признаване на разходите по проучване и оценка да е налице директна (или причинно следствена) връзка с открито находище на суровини. Например: признават се само разходите за нефтени сондажи, които са в директна (или причинно следствена) връзка с намирането на находище на суров нефт. Всички други разходи по проучване и оценка се отчитат в съответния период, в който са били извършени.

Съгласно метода на пълно активиране не се прави разграничение между успешни и неуспешни разходи по проучване и оценка. Всички разходи от дейности по проучване и оценка се възприемат като успешни и се изхожда от предположението, че са необходими успешни и неуспешни сондажи, за да се намерят залежи на суровини.

От гледна точка на целта на финансовите отчети съставени съгласно МСФО, се очертава въпросът дали и двата метода са еднакво подходящи да предоставят информация, която да е от полза за вземане на решения от потребителите на финансови отчети (особено от инвеститорите).
2. Обект и предмет на изследването

Обект на изследването са разходите направени при проучване и оценка на минерални ресурси. Те се извършват при търсенето на минерали, нефт, природен газ и сходни невъзстановяващи се ресурси (т.нар. проучване) или при тяхната т.нар. оценка.

Предмет на изследване са счетоводно-информационните проблеми, които възникват в резултат на обобщаване и представяне на счетоводната информация за икономическите процеси, настъпващи в следствие на осъществяване на проучване и оценка на минерални ресурси, с цел подобряване на качеството на представената счетоводна информация на нейните потребители.
3. Изследователска теза

Основната теза на дисертационния труд е свързана с идеята, че извършените разходи по проучване и оценка следва частично да се признават като активи по проучване и оценка, а не изцяло да се отчитат текущо в периода. Това признаване като активи по проучване и оценка е широко застъпено в международната практика (в Американските счетоводни стандарти и в Английските счетоводни стандарти) под формата на метода на частично активиране и на метода на пълно активиране. По този начин според нас е възможно да се достигне до ефикасно и ефективно информационно осигуряване на дейността по проучване и оценка на минерални ресурси посредством приложението на един от двата метода.
4. Цели и задачи на дисертационния труд

Основната цел на дисертационния труд е да се изследва счетоводно–информационното осигуряване на проучването и оценката на минерални ресурси в контекста на МСФО и на прилаганите в международната практика модели на счетоводно отчитане на тези ресурси и степента на задоволяване на информационните управленски потребности. Поставената цел е с оглед извеждане на проблемите във връзка със:

а) теоретично обосноваване на възможностите за изграждане на модели за счетоводно отчитане на разходите по проучване и оценка, адекватно на управленските информационни потребности;

б) липса на всеобхватна регламентация на отчитането на разходите по проучване и оценка;

в) специфичните характеристики на разходите по проучване и оценка и комплексното информационно осигуряване на тяхното управление;

Прави се опит за очертаване насоките за решаване на изследваните проблеми.
За постигане на поставената цел в изложението на дисертационния труд са поставени за решаване следните по-важни задачи с теоретичен и практико – приложен характер:
Първо, да се изследва състоянието и развитието на дейността проучване и оценка на минерални ресурси и възможни методи на отчитане. По този начин да се изведат настоящите проблеми и да се анализира организационната структура на тази дейност. Разходите по проучване и оценка да се изследват като обект на счетоводно отчитане – да се изведат основните характеристики и специфичните особености от гледна точка на функционалната им същност и правната им организационна форма.
Второ, чрез критичен анализ на състоянието на счетоводно-информационното осигуряване на проучването и оценката на минерални ресурси, от една страна и задоволяването на конкретните управленски информационни потребности, от друга, да се докаже липсата на всеобхватна регламентация за отчитането на разходите по проучване и оценка. Да се изследват възможностите за преодоляване на тази липса посредством възприемане на нови управленски подходи и практики. В тази връзка да се изведат насоките за отчитане на разходите по проучване и оценка съгласно различни методи, прилагани в международната практика.
Трето, да се изследват възможностите за подобряване качеството на счетоводната информация. В тази връзка да се анализират факторите, оказващи влияние върху модела на счетоводно отчитане на разходите по проучване и оценка и основните подходи и практики при изграждането на конкретни счетоводни модели. Да се обосноват специфични счетоводни модели във връзка с необходимостта от регулиране на дейността проучване и оценка на минерални ресурси. Да се обосноват и основните подходи и практики при изграждането на конкретни счетоводни модели. Да се представят специфични счетоводни модели във връзка с необходимостта от регулиране на дейността проучване и оценка на минерални ресурси.
Четвърто, да се изследват и анализират в теоретичен и приложен аспект практически модели на счетоводно отчитане на разходите по проучване и оценка. И да се представи методика за счетоводно-информационното им осигуряване. Да се предложат възможности за подобряване счетоводното отчитане на разходите по проучване и оценка в контекста на най-приемливия счетоводно-информационен модел на отчитане.

5. Методология на изследването

За реализиране на поставената цел на изследване са използвани индуктивния и дедуктивния метод на научното познание, които се съчетават с изследователски методи – сравнителния метод, метода на анализа2 и синтеза, метода на моделиране.

В хода на настоящото изследване е проследено научното познание в областта на проучването и оценката на минерални ресурси като наука и професионална дейност.

6. Ограничителни условия на изследването

Дисертационния труд е разработен при следните ограничения: • В условията на преход между настоящата временна и непълна регламентация на дейността проучване и оценка на минерални ресурси и предстоящото допълнение на тази регламентация. Следователно нормативната рамка е в процес на изграждане и изследването е извършено в контекста на законовите и подзаконови регулации, действащи към 28.02.2009 г.;

 • Изследването разглежда счетоводно-информационно осигуряване на минерални ресурси само в рамките на проучването и оценката им;

 • Предвид сложността на счетоводните теории и практики, свързани с дейността проучване и оценка на минерални ресурси в суровиннодобивната промишленост, в дисертационния труд се акцентира върху счетоводното отчитане на разходите по проучване и оценка свързани с природен газ и нефт;


7. Апробация

Разработката е апробирана. Части от дисертационния труд са публикувани в специализирани научни издания и са представени на научно-практическа конференция.Предложените възможности и насоки за подобряване на счетоводно-информационното осигуряване при осъществяване на проучване и оценка на минерални ресурси, намират практическо приложение в предприятия, които са в областта на суровиннодобивната промишленост в световен мащаб – например в разгледаната в дисертационния труд австрийска фирма „ОМВ” АД.

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Настоящият дисертационен труд е в обем от 151 стандартни машинописни страници и включва увод, изложение в три глави и заключение. Представеният материал е онагледен с помощта на 37 таблици, 15 фигури, 8 схеми, и една графика. Списъкът с използваната литература включва общо 112 заглавия на кирилица и латиница.
Съдържание на дисертационния труд:
Увод

ГЛАВА I.

Характеристика на дейността проучване и оценка на минерални ресурси и възможни методи за отчитане
1.1.

Обща постановка
1.2.

Обект на изследване
1.3.

Разходите по проучване и оценка според отделните фази
1.4.

Същност на метода на частично активиране и на метода на пълно активиране
1.4.1.

Обща постановка
1.4.2.

Характеристика на метода на частично активиране и избор на разходен център
1.4.3.

Характеристика на метода на пълно активиране и избор на разходен център
1.5.


Нормативна рамка на дейността проучване и оценка на минерални ресурси в Република България и в международен аспект

ГЛАВА II.

Основно съдържание на счетоводнaта информация за проучването и оценката на минерални ресурси

.

2.1.

Признаване на разходите по проучване и оценка

.

2.2.

Същност на приложимата счетоводна политика и нейната промяна
2.3.

Изискване за оповестяване
2.4.


Оценка на разходите по проучване и оценка на минерални ресурси и създаване на счетоводна информация за тях
2.4.1.

Основни изисквания при оценяването
2.4.2.

Последваща оценка и амортизация
2.4.2.1.

Последваща оценка и амортизация на активите по проучване и оценка съгласно метода на частично активиране и МСФО 6
2.4.2.2.


Последваща оценка на активите по проучване и оценка
съгласно метода на пълно активиране и МСФО 6
2.4.3.

Тест за обезценка съгласно метода на частично активиране и МСФО 6
2.5.


Класификация на активите по проучване и оценка съгласно МСФО и международни споразумения

ГЛАВА III.

Възможности за използване на метода на частично активиране и на метода на пълно активиране
3.1.

Обща оценка на метода на пълно активиране и метода на частично активиране
3.2.


Пример за влиянието на избора на метод върху икономическото състояние на предприятието
3.3.

Обект на анализ
3.3.1.

Предмет на дейност на разглежданите дружества
3.3.2.

Счетоводна политика на разглежданите дружества
3.3.3.

Анализ на отчитането на разходите по проучване и оценка в дружествата
3.3.4.

Видове материални активи във фирмата
3.3.5.


Преизчисление на отчитането на нематериалните активи за 2007 г. съобразно метода на частично и пълно активиранеЗаключениеБиблиографияУвод

В увода е мотивирана актуалността на избраната тема, посочен е обекта и предмета на изследването. Извършено е формулиране на основната изследователска теза на дисертационния труд, целите и задачите на изследването.


Глава първа

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА НА

МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ И ВЪЗМОЖНИ МЕТОДИ ЗА ОТЧИТАНЕ
В глава първа на дисертационния труд се изследва състоянието и развитието на дейността проучване и оценка на минерални ресурси съгласно МСФО и международната практика.
В точка 1.1. се прави характеристика на фазите в суровиннодобивната промишленост от гледна точка на международната практика и от гледна точка на МСФО.

Фазите, които се отнасят до дейността по проучване и оценка на минерални ресурси, от гледна точка на международната практика са следните: • Набавяне на права;

 • Фаза на проучване;

 • Оценка и решение за инвестиция;


Фигура 1: Фази в суровиннодобивната

промишленост от гледна точка на международната практика3По време на перспективната фаза се използват относително незадълбочени методи на търсене, с които се установяват в една обща област участъци, в които за предприятието е уместно да проведат допълнителни изследвания. Тези участъци се означават като област на интерес 4. След като едно предприятие е определило област на интерес, то работи в посока набавяне права за проучване и оценка на предполагаемото находище на суровини, както и за тяхното добиване.

Цел на фазата на проучване е да се изследва на ниво определената област на интерес, дали съществуват предполагаемите находища на суровини. На базата на този резултат от изследванията трябва добиващото суровини предприятие да оцени, дали разработването на вече определената област на интерес е възможно технически и дали може да се извърши икономически успешно (оценка и решение за инвестиция).

След като се вземе положително решение за инвестиция от предприятието, започва фазата в коята находището на суровини се разработва (фаза на разработване).

Следващата фаза на производство обхваща всички добивни дейности, както и последващото преработване, които водят към това - суровините в процес на производство да станат годни за продажба.

След приключване на добивната дейност и запечатването на сондажа, е необходимо добивният терен да бъде разчистен от съоръжения и други помощни средства, които са били нужни за производството. Следователно тази фаза включва дейностите отнасящи се до затваряне и възстановяване на добивния терен.

Прави се съпоставка на фазите в суровиннодобивната промишленост от гледна точка на международната практика и от гледна точка на МСФО, като се представят седемте фази в обобщен вид и се определя обхвата на приложимия стандарт – МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси.

Фазите, които се отнасят до дейността по проучване и оценка на минерални ресурси, от гледна точка на МСФО се свеждат до една: • Фаза на проучване;

Разходите, които са в обхвата на приложимият стандарт възникват при търсенето на суровини или когато се проверява техническата и икономическа изпълнимост на един проект за разработване на суровинно находище. От обхвата на приложимия стандарт5 се изключват разходите, които се извършват преди придобиването на юридическите права за проучване6. Това се отнася и за разходите, които се извършват след доказването на техническата и икономическата изпълнимост на добиването на суровини от находище.


В точка 1.2. се представя обекта на изследване, в тази връзка се характеризират активите по проучване и оценка и текущите разходи.

Обект на отчитане в настоящия дисертационен труд са разходите направени при проучването и оценката на минерални ресурси. Ако възникнат такива разходи при проучването и оценката на минерални ресурси може да се създаде актив или да се отчете разхода текущо в периода. Съгласно приложимият стандарт предприятията следва да класифицират активите по проучване и оценка в зависимост от техните качества и характер като материални или нематериални активи.

Основният въпрос, който ръководството на предприятието трябва да реши е кои разходи изпълняват критерия за себестойност и съответно за кои от тях е възможно признаване като активи по проучване и оценка. Тези критерии за признаване следва да се прилагат последователно във времето. От особена важност е предприятието да определи кои разходи са във връзка с проучването на минерални ресурси и съответно са приемливи за признаване (т.е. дали метода на частично активиране или метода на пълно активиране е по-удачен да се възприеме от дадено предприятие).

В таблица 1 е представено разпределението на разходите в две групи – активи и текущи разходи. Основният критерий за разграничаване на активите по проучване и оценка от текущите разходи по тази дейност е периодът /фазата/, през който са извършени тези разходи.


Таблица 1: Отчитане на разходите през различните периоди

N

Период от време

Обект на отчитане

1.

До получаването на юридически права за проучване (търсене) на минерални ресурси /идейната фаза/


Текущи разходи

2.

През периода на реализиране на юридическите права за проучване на минерални ресурси до определянето на техническата способност за извличане на изгоди /фаза на проучване/Материални и

нематериални активи

3.

След като се определи техническата способност за извличане на изгоди /фаза на разработване и експлоатация/


Текущи разходи


Активите по проучване и оценка са разходите, които в съответствие със счетоводната политика на предприятието се признават за активи. Тук се отнасят разходите, направени от предприятията, след получаването на юридически права да търсят и оценяват ресурси в дадена област до определяне на техническата възможност за извличане на ресурси и на търговската способност да се извличат ползи от тези разходи.

Текущите разходи са разходите, направени от предприятието преди получаването на юридически права да търси и да оценява минерални ресурси, както и разходите, направени след определяне на техническата възможност и търговската целесъобразност за извличане на изгода от подобни дейности.

Относно въпросът, дали административните и други общи разходи, които могат директно да се причислят към съответния актив, са част от себестойността на активите по проучване и оценка на минерални ресурси, не се взима решение в приложимият стандарт7. По-скоро предприятията следва сами да решат този въпрос и да го прилагат последователно. Примери за такива разходи могат да бъдат: • разходи във връзка със заплати на служители, които директно се занимават с конкретен проект, включително и допълнителните възнаграждения на служителите;

 • определени разходи за мениджмънта, доколкото той се занимава с този проект;

В точка 1.3. се изследват разходите по проучване и оценка според отделните фази. Представя се разпределението на типичните разходи по проучване и оценка към отделните фази на добиващите нефт и природен газ предприятия (таблица 2):


Таблица 2: Разпределение на разходите по проучване и оценка към отделните фази на добиващите нефт и природен газ предприятия


Фази

Разходи по проучване и оценка

Перспективна

 • разходите за геоложки и геофизични изследвания

Придобиване на права

 • разходи при осъществяване на договорни отношения или концесия

 • разходи за правна консултация

Проучване

 • разходите за геоложки и геофизични изследвания

 • разходи за пробиване на сондажи

Оценка и решение за инвестиция

 • разходите за геоложки и геофизични изследвания

 • разходи за пробиване на сондажи

 • разходи за изследвания и други икономически изчисления

Перспективната фаза е първата фаза на търсене на суровинни находища. Процедурите на търсене в тази фаза представляват мащабни геологически и геофизични изследвания. При тяхното извършване се осъществяват разходи по проучване и оценка.Разходи за геоложки и геофизични изследвания са напр. анализ на височинно заснемане на общата област или на резултатите от наземен радар, както и анализ на гравитационното и магнитно поле на общата област и сеизмографски анализи.

След като едно предприятие е определило област на интерес, то трябва да придобие правата за проучване, разработване и добив на предполагаемото находище на суровини, освен ако не разполага вече с тези права.

Във фазата на проучване методите на изследване използвани в перспективната фаза продължават да се прилагат, така че и тук възникват геоложки и геофизични разходи. Изследванията могат да се съпровождат от тестови сондажи, взимане на проби от почвата или тестови изкопи (шурфове). Когато в дадена област е извършено проучване и въз основа на резултатите от перспективната фаза се предполагат находища на нефт и природен газ, тогава засилено се провеждат сеизмографски изследвания и скални сондажи. Заедно с разходите за геоложки и геофизични изследвания се извършват във фазата на проучване най-вече разходи за пробиване на сондажи.

Във фазата на оценка и решение за инвестиция се установява наличие на находище чрез тестови сондаж. Така може по-прецизно да се установи икономическия потенциал и добивното количество нефт и природен газ. В тази фаза следователно продължават да възникват разходи за пробиване на сондажи.В точка 1.4. от дисертационния труд за пръв път се разглежда метода на частично активиране и метода на пълно активиране.

Извършва се характеристика на методите чрез пет съществени аспекта, които едновременно с това са и основните разлики на двата метода, а именно: • изискваната от методите връзка между разходите по проучване и оценка и едно определено находище на суровини (причинно следствена или финална връзка), чрез която се предизвиква признаване на разходите;

 • отговорът на въпроса, кои разходи по проучване и оценка от дадена фаза следва да се признаят като активи и кои разходи от същата фаза да се отчетат текущо в периода;

 • избор на ниво (разходен център), на което разходите в случай на признаване се агрегират;

 • тест за обезценка на признати разходи;

Обръща се внимание на възможността да съществуват разлики между представената в тази дисертация регламентация и действителната практика на отделни предприятия по света. Друг извор на различия между тук представените методи и тяхното приложение в практиката е резултът от действащите вътрешни счетоводни норми, които са част от националното право на всяка държава.


Характеризира се метода на частично активиране от гледна точка на международната практика, където той е приложим. Съгласно метода на частично активиране е необходимо за признаването на разходите да е налице директната им връзка с открито находище на суровини. Следва да се признаят само успешните проекти, т.е. следва да се признаят само разходите за нефтени сондажи, които са в причинно следствена връзка с намирането на находище на суров нефт. Всички други разходи по проучване и оценка следва да се отчетат в съответния период, в който са били извършени. Това отчитане е в следствие на следното разсъждение: разходите за успешни проекти по-късно водят до същинските добри резултати от дейността и следователно трябва да се съпоставят със съответните приходи.

Метода на частично активиране предполага въвеждането на понятието икономически полезни находища, тъй като съгласно този метод разходите по проучване и оценка само тогава се признават за активи, когато дейностите свързани с тях са довели до икономически полезни находища. Това означава, че дейностите са довели до откриване, набавяне на права или разработване на конкретно икономически полезно находище. Икономически полезните находища се третират като „доказани находища”8, т.е. като усшени находища. Всички разходи по проучване и оценка, които не отговарят на това изискване, се отчитат в текущия период.

Обръща се внимание на някои празноти в регламентацията на приложимия стандарт9 относно отчитането на разходите по проучване и оценка:


 • МСФО не регламентира кои видове активи (материални и нематериални) следва да се оповестят в баланса;

По аналогия се представя решението на този въпрос в Американските счетоводни стандарти 10 където се изброяват отделни (материални и нематериални) видове активи за добиващите нефт и природен газ предприятия. Това изброяване би могло да послужи като отправна точка за позициите в баланса, които следва да се оповестяват при счетоводно приключване съгласно МСФО. Там се различава между: • права за проучване на минерали, които се разделят на:

  • доказани права за проучване на минерали и

  • недоказани права за проучване на минерали;

   • сондажи и прилежащи съоръжения и офис оборудване;

   • други съоръжения и офис оборудване;

   • незавършени сондажи и прилежащи съоръжения и офис оборудване;

Правата за проучване на минерали, в които наличието на доказани находища e известнo, се наричат доказани права за проучване на минерали. Правата за проучване на минерали, при които към крайният срок няма подробни познания за наличието на резерви, се наричат недоказани права за проучване на минерали.

В табличен вид се показва как следва разходите по проучване и оценка да се отчитат в отделните фази съгласно метода на частично активиране, дали в текущия период или като активи.

Изследва се избора на разходен център, т.е. избора на ниво, на което разходите се агрегират и въз основа на метода на частично активиране се признават за активи. Избраният разходен център е значим не само за признаването на разходите по проучване и оценка, но и за амортизирането им, веднага щом започне добива, както и при теста за обезценка.


При прилагането на метода на частично активиране се обособяват като разходни центрове отделните договори за добив или отделните концесии, т.к. дейностите по проучване и оценка се отнасят към тях. Областите, които са обобщени в тези юридически причислими обекти, могат да бъдат много големи и да съдържат няколко потенциални находища на суровини. Затова прилагащите метода на частично активиране могат да отнасят признатите разходи по разходните центрове отчасти или към отделни области на интерес. Последните се явяват съставна част на даден разходен център.

В рамките на разходните центрове се обобщават признатите разходи по проучване и оценка в различни активи по проучване и оценка. При признаването на разходите по проучване и оценка следва те да се отнесат към съответният разходен център, към който принадлежат. Също така разходите се отнасят и към съответния актив, който формират.

Характеризира се метода на пълно активиране от гледна точка на международната практика, където той е приложим. Съгласно метода на пълно активиране разграничението между успешни и неуспешни разходи по проучване и оценка не е необходимо. Преобладаващата част от разходите по проучване и оценка следва да се признаят, т.к. се изхожда от предположението, че неуспешните сондажи също са необходими, за да се търсят успешно суровини.

В рамките на метода на пълно активиране се избира краен начин на разсъждаване. Всички разходи са средство за постигане по-късно на добри резултати от дейността и служат за реализиране на печалба. Следователно се признават и разходи, за които не може да се установи връзка с икономически полезни находища на предприятието. Този подход е в противоречие с причинно-следственият подход на метода на частично активиране, при който такава връзка е необходима за признаване на разходите по проучване и оценка.

В Американските счетоводни стандарти е възприет метода на пълно активиране.

В табличен вид се показва как следва разходите по проучване и оценка да се отчитат в отделните фази съгласно метода на пълно активиране - всички се отчитат като активи.

От гледна точка на метода на пълно активиране се изследва избора на разходен център и липсата на необходимост от обособяване на различни разходни центрове. По-скоро целият свят се разглежда като един разходен център. Това глобално разглеждане се обяснява с обстоятелството, че целта на търсенето се състои в разработване на икономически полезни находища на суровини, което предхожда производството. Това търсене протича независимо от границите на държавите, така че на това ниво следва да се съберат всички разходи.

Света като изходен обект е прекалено обширен. Затова прилагащите метода на пълно активиране групират признатите разходи на ниво отделна държава или група държави. За формиране на отделен разходен център биха могли да се използват критерии за геоложките прилики на области, които могат да се простират и отвъд държавните граници.


В точка 1.5. се изследва нормативна рамка на дейността проучване и оценка на минерални ресурси в Република България и в международен аспект.

Нормативната рамка, отнасяща се до дейността проучване и оценка на минерални ресурси в Република България се намира предимно в следните нормативни актове (без да сме напълно изчерпателни):

В Конституцията на Република България е заложено правилото, че подземните богатства са изключителна държавна собственост11. Закона за държавната собственост определя подземните богатства като изключителна държавна собственост и препраща към разпоредбите на Закон за подземните богатства.

Съгласно Закона за концесиите, концесии12 могат да се предоставят за следните обекти:  • подземи богатства във връзка с техният добив;

  • биологични, минерални и енергийни ресурси на континенталния шелф и в изключителната икономическа зона във връзка с тяхното проучване, разработване, добив и др.

Съгласно Закон за подземните богатства, подземните богатства са полезни изкопаеми и минни отпадъци, групирани като: метални полезни изкопаеми, неметални полезни изкопаеми – индустриални материали, нефт и природен газ13, твърди горива и др. Изброените изчерпателно в закона подземни богатства са изключителна държавна собственост.

От изложеното до тук можем да направим заключение, че в Закона за подземните богатства разходите по проучване и оценка се разглеждат в контекста на тяхното отчитане като активи с амортизационна норма от 20 % (5 години). Тези разходи следва да се признават като активи само, ако ще допринесат за получаване на приходи от тях.

Въпреки употребяваната терминология в разглеждания закон, която има различия със счетоводната такава, можем да обобщим, че законодателят насочва „титулярите на решения за търсене и/или проучване”14 към метода на частично активиране, като изрично регламентира, че те могат да „приспадат” само тези разходи по проучване и оценка, които в съответната годината са довели до приходи.

На 9 декември 2004 година Съвета по МСС публикува стандарт МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси. С него започва издаването на предписания, с които се взимат под внимание особеностите на отчитане на дейността в суровиннодобивната промишленост15.


Извършва се преглед на правната уредба в контекста на международното право и практика през призмата на дейността, свързана с проучване и оценка.

Систематизирани са правата касаещи суровинните находища от гледна точка на международното право. Като се прави разграничаване, дали в една правна система собствеността върху недобито находище на суровини е в патримониума само на държавата или може да се притежава и от трети лица. В международната практика е прието собствеността върху недобито находище на суровини да е на държавата. Индивидуална собственост върху недобито находище на суровини предоставят държавите: САЩ, Канада и Тринидат.Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница