I. Общи данни за предприятието ( концесионера ) риосв код  ИмеДата14.01.2018
Размер264.96 Kb.
Въпросник за събиране на информация на депа и хранилища за отпадъци от добива и първична преработка на подземни богатства

I. Общи данни за предприятието ( КОНЦЕСИОНЕРа )

1. РИОСВ ............................... код 

2. Име:......................................................................................................

3. БУЛСТАТ:...........................................................ЕФН:..................................................

4. Адрес:......................................................................................................................

5. Тел./Факс/E-mail:..................................................................................................

6. Лице за контакти:..............................................................................тел. ...................

7. Населено място:...................................................ЕКНМ:.....................................

8. Община:......................................................................код:.....................................

9. Област :....................................................................... код:......................................

II. Актуално състояние и данни за производството

1. Находище:.........................................

2. Землище:...........................................

3. Координати:

(WGS84) Ширина .......... о .............’............” ; Дължина .......... о ............’...........”

(1970 год.) Х .........................., Y ..........................Z ............... – Зона: К5  , К3  , К7 , К9 

4. Вид дейност по НКИД  добив на въглища и торф – код 10

 добив на метални руди - код 13  добив на неметални материали и суровини - код 145. Прилагана технология за добив: открит добив  подземен добив  комбиниран добив

6. Състояние на добивните работи:

активни  прекратени  временно спрени  консервирани7. Общи данни за добива и първична преработка

Година на започване .............. Година на приключване .......................

Общо добити маси : .....................м3 ........................... т

Общо преработени подземни богатства: .....................м3 ........................... т8. Данни за миннодобивните работи:

No

Вид дейност
Мярка

Количество *

1

Подготвителни
м3
2

Разкривни
м3
3

Насипищни
м3
4

Добивaни

вид суровина (по Приложение 1)Код

* - по данни от последния утвърден годишен проект

9. Данни за засегнати терени от дейността на предприятието - обобщени

нарушени (дка).................................. рекултивирани (дка)..................................- Обобщени

нарушени (дка).................................. рекултивирани (дка)..................................- През годината

в т.ч.

9.1. Засегнати терени ор добива (кариера, обрушовки, пром.площадки и др.)

нарушени (дка).................................. рекултивирани (дка)..................................

9.2. Площадки за обогатяване и първична преработка

нарушени (дка).................................. рекултивирани (дка)..................................

9.3. Терени за депониране на отпадъци

нарушени (дка).................................. рекултивирани (дка)..................................

9.4. Други терени засегнати от дейността ( претоварни бази, площадки за ГПР, открити скалдове и др)

нарушени (дка).................................. рекултивирани (дка)..................................

III. Геоложка характеристика на находището

Тип на находището: 1 2

Екзогенно  Сингенетично

 Ендогенно  Епигенетично

вместващо скали -  седиментни:  варовици  пясъчници глини

-  метаморфни:  гнайси  шисти  мрамори

- магмени:  гранити  диорити  норити

-  вулкански:  риолити  трахити  андезити

основни рудни минерали: ..........................................................................................

(име ) (формула)

вид и мощност разкривката : Почвен слой .................. м; Кватернер.......................м.

Коренни скали................мiV. Първична преработка и управление на отпадъците ОБЩО ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

1. Първичната преработка

No

Вид

Мярка

Количество*

Извличане*,%

Рандеман*,%

Обща използваемост*,%

1

Трошене

м3

2

Смилане

м3

3

Сепарация

м3

4

Флотация

м3

5

Рязане

м2

6

Полиране

м2

7

Други
* - по данни от последния утвърден годишен проект

2. Използвани характерни реагенти и консумативи:


No

Вид

Мярка

Количество

Място на използване

1

2

3

3. Генерирани отпадъци и управлението им


No

Име

код

Ед. мярка

Общо,

към началото на годината*

Произведено,

през годината*


Оползотворено,

през годината*ОБЩО:
* - по данни от последния утвърден годишен проект

Средно съдържание на обща сулфидна S в депонираните отпадъци .............. %

Средно съдържание на карбонати в депонираните отпадъци .......................... %

Депонирани:**  Д/Н депа насипен тип ....... бр. ; сумарна площ ............дка; обем ............... м3;

 Д/Н - депа намивен тип....... бр.; сумарна площ ........... дка; обем ............... м3;

Обратно запълване:  Д/Н .................м3; Използвани за други нужди в района на предприятието:  Д/Н .................. .....м3; Извозена извън предприятието  Д/Н .................. м3

** Сумарните данни се получават от данните за отделните индивидуални обекти
Приложение No ……. От ...................
Данни за депо/хранилище – ПОпълва се за всяко отделно депо
I. Общи данни

1. Регистрационен No     

2. Тип депо(код): (маркира се в таблицата)

Типови групи депа/хранилища

Код

Наименование

Включва:

Да/не

статус:

1

депа от намивен тип

1.1 – хвостохранилище
в експлоатация;  закрито, временно не се ползва; рекултивирано1.3 – шламоотвал
 в експлоатация;  закрито, временно не се ползва; рекултивирано

2

депа от насипен вид

2.3 - табан/отвал/насипище
 в експлоатация;  закрито,

 временно не се ползва; рекултивирано
3.Наименование ...........................................................Код .  (пореден номер за предприятието)
4. Вид на отпадъка...........................................
5. Местност : ............................................Землище:.................................................
6. Собственик (в случай, че е различен от оператора)

Име: ……………………………………………………… БУЛСТАТ:…………….................ЕФН:…………………

Адрес:……………………………………………………………………………
7. Ползвател:

Име: ……………………………………………………… БУЛСТАТ:………………….........ЕФН:………………....

Адрес:……………………………………………………………………………
(При повече собственици или ползватели съответните данни да се въведат на отделен лист)
8. Статус на депoтo/площадката и документация към момента на попълване:

Действащо

 експлоатира се с разрешение (разрешително.№)......................................

 експлоатира се без разрешение (описва се документа)..................................

 експлоатира се без административна процедура(основание) ..................

Недействащо

 закрито (описва се документа).............................................................................

 фактическо прекратяване на депонирането (описва се документа).............

 рекултивирано (описва се документа).................................................................

II. Териториална характеристика

1. Координати:

(WGS84) Ширина .......... о .............’............” ; Дължина .......... о ............’...........”

(1970 год.) Х .........................., Y ..........................Z ............... – Зона: К5  , К3  , К7 , К9 

2. Налична графична документация: вид...........................................мащаб..........................

3. №. на парцел (Идентификационен номер):......................................

4. Вид на заета територия (Начин на трайно ползване):..............................

5. Вид собственост.............................................(по кадастър)

6. Проектна площ на съоръжението (дка ) .................................

7. Площ на отпадъчно тяло (дка)..............................

8. Разширение (дка) ........................( извън проектния контур)

9. Заета площ (дка):........................

10. Рекултивирана площ (дка)..................................

11. Проектен капацитет в м3.................…и в т...................

12. Остатъчен капацитет в м3...................и в т.................…


III. Експлотационно-технически данни


1. Продължителност на експлоатация: начало ...................г. край .................г.  неизвестно

2. Технически подготвен фундамент,  Не Да.....................................(да се опише)

3. Технически действия при закриване?  Не Да.....................................(да се опише)

4. Управление на инфилтрат  Не Да.....................................(да се опише)

5. Управление на повърхностните води  Не Да.....................................(да се опише)

6. Устойчивост на отпадъчното тяло:  осигурена  потенциално застрашена  неосигурена

7. Начин на депониране  Разделно  смесено (коментар) .............................

8. Означения и табели  Не Да.....................................(да се опише)

9. Входящ контрол  Не Да.....................................(да се опише)

10. Означения и табели  Не Да

11. Охрана  Не Да

12. Кантар  Не Да

13. Реконструкция и модернизация o Не oДа

14. Собствен мониторинг o Не oДа
№ по ред

Вид на отпадък

(1)


Код на отпадък по Нар. No3

(2)


Описание на отпадъка по технологичен процес

(3)


Количество

Предвар.тетиране

Да - коментар

Не

(4)


Произход по отрасъл/произвоство/бит

(5)


т

м3

1


2

IV Характеристика на отпадъците
Депонирани отпадъци

(6) Физическо състояние

01 – твърдо 02 – течно 03 – газообразно 4 – прахообразно

05 – суспензии 06 – утайки

07 – емулсии
(7) Свойства


01 – взривоопасни 02 – окислители

03 – възпламеняеми 04 – дразнещи

05 вредни 06 токсични 07 канцерогенни


08 разяждащи 09 инфекциозни

10 тератогенни 11 мутагенни 12 Н12

13 Н13 14 екотоксични(8) Вид на опаковката


01 – насипно 02 – чували

03 – контейнери04 – варели

05 – други...........


9.Общи свойства на отпадъците ...........................................................................................................................

10. Съдържание на сулфидна сяра .........%

11. Съдържание на карбонати .........%

12. Съдържание на химични вещества ползвани при преработка .......... %

13. Съдържание на други вещества (при съвместно депониране) .........%


V. Екологични данни

1. Отдалеченост от защитавани обекти в м
В рамките на

<100 м

<500 м

<1000 м

>1000 м

Изключена опасност

Жилищни сгради и други урбанизирани територии, училища, детски площадки и др.

Отстояние от водни течения и др. водни обекти

Разстояние до най-близките санитарно-охранителни зони

Разстояние до най-близките санитарно-охранителни обекти

Земеделски земи и селскостопански обекти

Площ за водосбор на питейна вода/вододайна зона

Водовземни съоръжения за питейна вода
Район на наводнения

Район на свлачища


2. Статус на въздействие в момента :  неизвестно  замърсяването продължава

 емисиите на замърсяването са прекратени3. Замърсени/ замърсявани компоненти на околната среда:

 не е известно  почва  зона на инфилтрация  подземни води  повърхностни води

 въздух коментар:…………………………..
4. Застрашеност за отделните компоненти няма има

Подземни води  

Повърхностни води  

Почва  

Въздух  
5. Водопропускливост на геоложката основа

 висока (Кф>1*10-4m/s)  средно (Кф от 1*10-4m/s до 1*10-6m/s)

 слаба (Кф<1*10-6m/s)  неизвестно
6. Разположение на отпадъчното тяло по отношение на подземните води

 долната граница на замърсяването стига до подземните води

 долната граница на замърсяването е над нивото на подземните води от ...........м до .......... м

 неизвестно


7. Oценка на риск да не


Ако да, тогава

8. Използвана методика ......................................

9. Среден риск ......................................................

10. Максимален риск...............................................

11. Аварии да не


Ако да, тогава
12. Дата .............................
13. Описание ...........................................................................................................................
14. Последици ..........................................................................................................................
15. Последващи действия ......................................................................................................


  1. Изразходвани средства ..........................................(лв)


VI. Мониторинг

No

Вид на наблюдение

да/не

Брой пробовземни точки

Честота на пробовземане

1

Метео данни


2

Пиезометри / Кладенци


3

Повърхностни води


4

Инфилтрат


5

Почва


6

Подземни води


7

ИмисииVII. Документация

No

Наименование

Незивестно

не

да

Година

Место нахождение

1

Проект за строеж
2

Проект за експлоатация
3

Проект за закриване и рекултивация
4

Разрешителни

Др.....................................................


5

План за превеждане в съответствие
6

Отчетна книга
7

План за собствен мониторинг
8

Авариен план
9

Анализи за състава на отпадъци
10

ДОВОС
11

Доклад за щети от СЗ

Планирани и изпълнени мерки за привеждане в съответствие и саниране

(Отнася се за стари депа)No

Показател

Планирано

Започнато

Завършено

12

Историческо проучване


13

Ориентировъчно проучване


14

Детайлно проучване


15

Проучване за саниране


16

Проект за саниране


17

Саниране


18. Източници на финансиране

 собствени  национални  международни  смесени  други

19. Финансиране, средства: ................................. (лв).

Рекултивация

20. Рекултивирана площ (дка): ....................................

21. Изразходвани средства (лв): ...................................

22. В процес на рекултивация (дка): ............................

23. Финансиране, източник: ..........................................

24. Финансиране, средства (лв): ...................................

Наименование

Неизв.

не

да

Година

Место нахождение

25

Резултати от проучване
26

Резултати от мониторинг
27

Документи от проверки, контрол, предписания
28

Други

29. Фотодокументация

 няма  класическа снимка  мултиспектърна  и двете


Допълнителни данни

1. Депа от намивен типNo
Неизвестно

Не

Да

Бележки

1

Водно огледало ..................(дка)

2

Тип на намиване
един пункт
Линеен
Кръгов

3

Тип на стената
Бетонна
Насипна

4

Тип на отводнение
изпаряване
Дренаж
Водовземна кула

5

Управление на водите
Заустване в повърхностните води
с предв.прочистване
без предв.прочистване
Вторично потребление в производството
Повторно оросяване на хвоста
2. Депа от насипен видNo

Показател

Мярка

Стойност

1

Площ-S1 хоризонтална

м2
2

Площ-S2 наклонена

м2
3

Площ-S3 обща

м2
4

Вис. Нср.

м
5

Обем - V

м3
6

Вис. Нмакс.

м
7

Проекция на наклона - w

м
8

Наклон i

°
h/w
9

Ерозия

да; не
%Използваемост

да; неДостъп (механизация)

да; не
Дата на съставяне: ................................ Институция: ...............................................................................


Обработил: ................................................................. Квалификация: ...........................................................
ИЗГОТВИЛ:................................. Дата:.................................

ПРОВЕРИЛ:................................ Дата:.................................


УТВЪРДИЛ:............................. Дата:.................................

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница