І. общи положенияДата19.07.2018
Размер52.43 Kb.


П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

В ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРЕЗ 2013 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 г. Тя съдържа:  1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;

  2. Описание на имотите, които община Годеч има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или;

  3. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.II. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост
по ред Вид дейност Прогнозен резултат в лв.
очаквани приходи

А. От управление на имоти-общинска собственост

1. Отдаване под наем на помещения 20 200

2. Отдаване под наем на терени 4 000

3. Отдаване под наем на жилища 800

4. Отдаване под наем на земеделска земя 75 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост 100 000

Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост

1. Продажба на имоти-общинска собственост 30 000

2. Ползване на дървесина от общински горски фонд и маркиране -

Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 30 000
Всичко приходи 130 000
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

1. За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти, справки и др.) 1 500

2. За оценки 2 000

3. За обявления 1 000

4. Придобиване на земя -
Всичко разходи 4 500
III. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия
по ред Описание на имота
А. Имоти, които Община Годеч има намерение да предостави под наем

1. Център за интеграция на възрастни хора с физически увреждания гр. Годеч

2. УПИ І, кв.31, с. Гинци с площ от 850 кв.м

3. Всички свободни помещения в сграда на ул. „Бригадир” / бивше БКС /

4. Свободни помещения в поликлиниката на 1-ви етаж , гр. Годеч

5. Сграда на ОДЗ – база 2, гр. Годеч

6. Всички свободни помещения частна общинска собственост

7. Всички земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на общината, без пасища за общо ползване

8. Всички земеделски земи – частна общинска собственост

9. Всички свободни помещения в сградата на Младежки дом

10. Всички помещения- частна общинска собственост, които им изтичат договорите през 2013г.

11. Всички търговски обекти от общински пазар в УПИ І- обществено обслужване от кв.138 по плана на гр. Годеч

12. Сграда – общежитие УПИ І, кв. 37, по плана на гр. Годеч

13. Помещения в сграда в УПИ І- за автогара, кв. 35 по плана на гр. ГодечБ. Имоти, които Община ГОДЕЧ има намерение да ПРОДАДЕ

1. Училище-УПИ ІV, кв. 9, с. Равна- 1230 кв.м. със ЗП от 156 кв.м.

2. училище- УПИ V, кв. 32, с.Разбойще – 3110 кв.м

3. училище- УПИ I, кв. III, с. Букоровци – 3570 кв.м.

4. училище-УПИ I, кв. 13, с. Каленовци – 4190 кв.м.

5. училище-УПИ I, кв-5, с. Ропот – 3200 кв.м.

6. училище-УПИ XVII, кв.19, с. Връдловци-съборено – 460 кв.м.

7. училище- с. Станянци – 1150 кв.м.

8. училище-УПИ XI, кв.5, с. Голеш 740 кв.м.

9. п.имот №75, кв.12, с.Губеш – 220кв.м.

10. училище-п. имот № 49, кв.4, с. Бърля – 715 кв.м.

11. Имот № 001042 площ 5.559 дка., представляващ ливада в местността “Гюбеля”в землището на с. Гинци, община Годеч

12. Имот № 6916 ,с площ от 19,902 дка с НТП „Ливада”, категория V, местността „Цикура”, в землището на гр. Годеч

13. УПИ I-1519, кв.119, по плана на гр.Годеч

14. ПИ №012008, с площ от 39.173 дка , находящ се в землището на с.Гинци.
15. ПИ №012009, с площ от 36.622 дка, находящ се в землището на с.Гинци

16. УПИ ІІ- За обществено обслужване в кв. 134 по плана на гр. Годеч

17. ПИ № 060365, с площ от 9. 374 дка , в местността „Скок”, гора в земеделска земя, находящ се в землището на гр. Годеч

18. ПИ № 060366, с площ от 4. 176 дка, в местността „Скок”, гора в земеделска земя, находящ се в землището на гр. Годеч

19. ПИ № 060364, с площ от 6.301 дка, в местността „Скок”, гора в земеделска земя, находящ се в землището на гр. Годеч

20. УПИ І-594, кв.17а, с площ от 1036 кв.м. по плана на гр. Годеч

21. УПИ ІІ-594, кв. 17а, с площ от 1554 кв.м. по плана на гр. Годеч

22. УПИ ІV-594, кв. 17а, с площ от 866 кв.м. по плана на гр. Годеч

23. УПИ V-594, кв. 17а, с площ от 574 кв.м. по плана на гр. Годеч

24. УПИ VІ- 594, кв. 17а, с площ от 592 кв.м. по плана на гр. Годеч

25. ПИ № 003552, с площ от 11 456 дка, в местността „Найденова”,НТП-ливада, в землището на гр. Годеч

26. ПИ № 004409, с площ от 5.215 дка, в местността „Дома”, НТП- гора в земеделски земи, в землището на с. Шума

27. ПИ № 006621, с площ от 10. 553 дка, в местността „Тиня”, НТП-ливада, в землището на гр. Годеч

IV. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица

През 2013 г. Община Годеч няма намерение да предлага имоти - общинска собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.

При постъпване до кмета на общината на предложения за замяна на имот- общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или юридически лица, същите ще се процедират по реда на чл.40 от Закона за общинската собственост.

V. Описание на имотите, които общината има намерение да ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

През 2013 г. Община Годеч има намерение да придобие поземлени имоти или части от тях, както следва:


Придобиване, по реда на § 42 ПЗР към ЗИД на ЗОС отредени за жилищно строителство и обществени и благоустройствени мероприятия на територията на Община Годеч.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Годеч през 2013 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2011 – 2015 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.

Настоящата програма е приета с Решение …………………….. от Протокол № ………………... от заседание на Общински съвет – Годеч.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница