І общи условия Раздел ІІ видове услуги и ценистраница1/7
Дата15.07.2017
Размер0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел І Общи условия


Раздел ІІ Видове услуги и цени
Раздел ІІІ Необичайни условия на работа и състояние на товарите
Раздел ІV Други условия за начисляване цените на услугите
Раздел V Задължения за плащане на услугите
Раздел VІ Заключителни разпоредби
Таблица 1 Основни претоварни услуги за насипни, наливни, генерални товари и
контейнери
Таблица 2 Съхранение на товарите
Таблица 3 Допълнителни услуги
Таблица 4 Ползване на пристанищни технически средства
Таблица 5 Услуги на спортни и туристически плавателни съдове,

посещаващи района на яхтклуб Порт Варна


Таблица 6 Предоставяне на пристанищен инвентар

І. ОБЩИ УСЛОВИЯЧл.1  (1) Настоящите “Условия и цени на услугите на Пристанище Варна ЕАД” (като пристанище за обществен транспорт с национално значение) регламентират оказването на услуги и тяхното заплащане към товародателите, корабопритежателите и други клиенти по обработката на товари от/на кораби и сухопътни превозни средства и други съпътстващи ги дейности, в съответствие със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(2) Пристанищните услуги и съответстващите им цени се прилагат за районите под юрисдикцията на “Пристанище Варна” ЕАД и съобразно спецификата им се подразделят основно на:

 1. Товарно-разтоварни, транспортно-спедиторски и складови услуги;

 2. Услуги на кораби и други потребители на ел.енергия, телефонни постове от пристанищната АТЦ, вода, топлоенергия и пр ;

 3. Услуги, извършвани на спортни и туристически плавателни съдове

 4. Други дейности


Чл.2  Услугите на Пристанище Варна ЕАД се заплащат:

 1. От корабопритежателите по смисъла на Кодекса на търговското мореплаване, в EUR;

 2. От товародателите и други клиенти на Пристанище Варна ЕАД – по смисъла на Търговския закон на Република България, в левовата равностойност на EUR, по курса на БНБ, обявен в деня на извършване на услугата.Чл.3 Цените на пристанищните услуги са обявени в Евро (EUR) и не включват ДДС, който се дължи допълнително съгласно условията на действущия ЗДДС и Правилника за неговото приложение.


Чл.4
(1) Разплащанията между пристанището и неговите клиенти се извършват съгласно действащото законодателство, под формата на:
1. Директен паричен превод по банковата сметка на пристанището;
2. Потвърден акредитив;
3. В брой .

(2) Клиентите (техните спедитори или агенти) са длъжни да уредят плащанията по изпратените им фактурирани пристанищни услуги, в 7-дневен срок от датата им на издаване, освен ако няма подписано друго споразумение.

(3) При забавяне на плащането пристанището начислява на клиента длъжник законната лихва върху дължимата сума за периода на просрочие, както следва:
1. Върху задълженията в конвертируема валута – тримесечния Либор за съответния вид валута плюс 10 пункта;
2. Върху задълженията в левове – основния лихвен процент на БНБ плюс 10 пункта.
ІI. ВИДОВЕ УСЛУГИ И ЦЕНИ
Чл.5  (1) Услугите на Пристанището и съответстващите им цени се подразделят на основни и допълнителни.

(2) Основни услуги са:

 1. Претоварните услуги описани в Раздел І на Таблица 1 ;

 2. Съхранението на товарите, описано в Таблица 2;

(3) Допълнителни услуги са:

 1. Посочените в Таблица 3;

 2. Ползването на пристанищни технически средства по Таблица 4;

 3. Услуги, извършвани на спортни и туристически плавателни съдове в яхтения кей в пристанището, описани в Таблица 5.

 4. Ползване на пристанищен инвентар, описани в Таблица 6.


Чл.6  (1) Основните товарно-разтоварни услуги и съответстващите им цени (предмет на Раздел І в Таблица 1) включват:

 1. Организацията на всички необходими приготовления за започване и завършване на претоварните операции

 2. Натоварването/разтоварването на товари на/от кораб/сухопътни превозни средства (вкл. на/от специализиран технологичен комплекс);

 3. Преместването на товара до/от мястото за съхранение или натоварване на транспортното средство;

 4. Стифирането на товарите в превозните средства или на мястото за съхранение (открит/закрит склад).

 5. Приемане, предаване, експедиция и отчитане на обработваните товарни партиди, преминали през пристанището и обработването на съпътстващата ги документация.

(2) Цените за основните претоварни услуги се подразделят на :

 1. Цени за директно претоварване (без поставяне на товара в пристанищен склад) на генерални (бройни) и насипни товари,посочени в колона 3 от Раздел І на Таблица 1;

 2. Цени за претоварване през склад (индиректно) ) на генерални (бройни) и насипни товари, посочени в колона 4 от Раздел І на Таблица 1 .

 3. Цени за претоварване на контейнери, съобразно транспортната схема и състоянието на контейнера (пълен/празен) , посочени в колони 3 и 4 от Таблица 1

(3) Цените за основните претоварни услуги не включват допълнителните увеличения или намаления, посочени в чл.9 и в Раздел ІІ на Таблица 1.

(4) За товарите, непреминаващи през кей на Пристанище Варна ЕАД се прилагат съответните цени за основни претоварни услуги по Таблица 1, според варианта на обработка.

(5) За генерални и насипни товари, обработвани по вариант “кораб- кей/склад – кораб” се начисляват два пъти цените за основни претоварни операции по колона 3 на Таблица 1.

(6) Цените за основните претоварни услуги се начисляват:

 1. На започнат тон на база брутното тегло (в метрични тонове) на обявените коносаментни, вагонни и камионни партиди;

 2. На бройка: за контейнер, пълен палет или транспортно средство на собствен ход (като товар).

(7) В брутното тегло на товара се включва теглото на опаковката, вкл. тежината на шаблонираната тара на контейнерите, тежината на палетите (евротип), бокс-палетите, както и теглото на използваните средства за укрепване и предпазване на товарите от атмосферни влияния.
(8) Цените за основните претоварни услуги се начисляват, както следва:
1. За товари обработвани по направление суша-море : към датата на окончателното натоварване на кораб;
2. За товари обработвани по направление море – суша: към датата на подписване на генералния акт на кораба;

3. За товари обработвани по направление суша-суша: към датата на извършване на съответната услуга.(9) База за начисляване цените за всички основни претоварни услуги са документите, регламентирани с действащата Инструкция за организацията на работа, реда за приемане, изготвяне, обработка и съхранение на документите, свързани с претоварната дейност в Пристанище Варна ЕАД.
Чл.7  Цените за съхранение на товарите (Таблица 2) не изключват отделни споразумения с клиента съобразно спецификата на товара/услугата.

Чл.8  При превоз на товари от кей на пристанище Варна Изток до Складовата база или обратно в зависимост от вида на ползваното пристанищно техническо средство се начислява съответната цена за превоз по условията на колона 3 от Таблица 4.ІII. НЕОБИЧАЙНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА И СЪСТОЯНИЕ НА ТОВАРИТЕ
Чл.9  (1) Необичайни условия на работа, състояние и вид на товарите са липсата на нормални условия за работа при обработката на плаващите  и сухопътните превозните средства, които произтичат от техните технически конструкции и тип или пък са породени от вида и състоянието на товара. За тях се прилагат допълнителни увеличения в проценти над размера на основните цени за претоварни услуги, посочени в раздел ІІ на Таблица 1 и се начисляват като процент към съответната цена.

(2) Количеството на товара, обработен при необичайни условия, се установява с акт, съставен от представители на пристанището, митницата, превозвача и/или товародателя или неговия спедитор/агент.

(3) Цените на основните претоварни услуги се завишават с 50% при:
1. Необичайни условия на работа:
а) липса на сепарация за отделните коносаментни партиди (статии на коносаментите), което налага тяхното сортиране;.
б) обработване на кораби с люкови отвори под 18 кв.метра; обработване на товари в нетоварни корабни помещения – локери, дип-танкове, кабини/палуба и други подобни ;
в)
преместване на товар на разстояние по-голямо от шест метра встрани от просвета на хамбара;
г) обработване на товари от сухопътни превозни средства, когато партидите са натоварени разбъркано и не в съответствие с товарните документи;

2. Необичайно състояние и вид на товарите:
а) обработване на товари в повредена опаковка – скъсани и повредени торби, счупени сандъци, разкъсани връзки, развързани бали, проядена, пробита или покрита с разяждащо вещество (киселина, сода каустик, химикали) опаковка, горещи торби (над 40 градуса по Целзий) и др.;
б) втвърдени торби; торби с найлонова опаковка; деформирани и неоформени бали каучук; деформирани варели битум;
в) омаслени тръби; тръби с битумно покритие; тръби с голям диаметър; фабрично криви тръби; обработка на метали, пристигнали смесено;
г) товарене/разтоварване на замръзнали, заледени, заснежени, слепнали, лошо опаковани товари;
д) операции със заразни, замърсяващи, както и втвърдени, сбити и разтопени товари;
е) работа при температура на въздуха под минус 10 градуса по Целзий.

(4) Цените на основните претоварни услуги се завишават с процент спрямо съответната цена за основни претоварни услуги за директна обрботка при:

 1. тримиране и разстилане на насипни товари – с 80%;

 2. набиване, подреждане или изваждане на товари в подпалубните пространства:

 • по ръчен способ – с 80%;

 • с машина – с 50%;

 1. обработване на кораби с люкови отвори под 12 кв.м. – с 100%.

(5) Допълнителните увеличения на цените на основните претоварни услуги се договарят отделно:
1. При претоварване на негабаритни товари;
2. Когато претоварните операции се извършват на рейд;
3. Когато условията за извършване на дадена работа са извънредно трудни.
Чл.10 Увеличенията (в процент) на цените за основните претоварни услуги за товари обработвани в състояния и условия, водещи до затрудняване на товарно-разтоварните операции и намаляване на производителността на труда, са посочени в Раздел ІІ на Таблица 1.

Чл.11  Когато дадена товарна партида отговаря на определението за повече от едно необичайно условие, състояние или вид на товара или трябва да се приложат и други процентни за увеличения/ намаления, действително дължимите суми се пресмятат като се сумират всички увеличения и намаления.

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ


Чл.12
  При отпаднали от износ пратки и реекспедирани обратно за вътрешността на страната, цените за основни претоварни се дължат в пълния им размер .

Чл.13  Когато в един и същ документ са посочени няколко вида товари с различни цени (но не са упоменати отделно по брой или единично тегло), за общата пратка се прилага най-високата цена за основни претоварни операции.
Чл.14  (1) Материалите, необходими за осъществяване на товарно-разтоварните операции и допълнителните услуги (необходимия сепарационен и постелъчен материал при товарене на корабите, вагоните, камионите, вкл. и за тежките колети; при укрепване на колетни единици и пр.), не са включени в цените на пристанищните услуги.

(2) Материалите се осигуряват от Пристанището и се начисляват допълнително на клиента, по фактурната им стойност плюс допълнителните разходи, направени от пристанището за тяхното закупуване, приемане, разтоварване, допълнителна обработка и др.

(3) В случай че Пристанището не може да осигури необходимите материали, същите се осигуряват от клиента за негова сметка.

Чл.15
  Условията за обработка на опасните товари и товари с единично тегло над 100 тона са обект на отделно договаряне между Пристанището и клиента.

Чл.16
  Клиентите обявяват в документите, които връчват на пристанището:
1. Колетите с единично тегло над 10 т;
2. Обемните товари (над 2 куб.м./тон);
3. Дългомерните товари (над 8 м) ;

4. За опасните товари: класа на опасност (по IMO), спесификация, физико-химични свойства, указания за необходимите предпазни средства при обработката им.


Чл.17  Корекции на вече издадени нареждания (поръчки, заявки) се приемат, ако е възможно да бъде спряно изпълнението на поръчаната услуга и срещу заплащане.


Чл.18
  Направените разходи от страна на Пристанището за противопожарна охрана, екологична защита и др. Подобни по време на товарно-разтоварните операции/услуги се начисляват отделно за сметка на клиента.
Чл.19 Пристанището има право да премества/прехвърля за сметка на клиента (без неговото писмено потвърждение/съгласие) товарни партиди от прикейовите си складове (закрити/открити) в Пристанище Варна Изток в Складовата си база в случаите, когато товарите не бъдат експедирани от складовете в договорените срокове (вкл. при залежали товарни партиди над три месеца).
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ
Чл.20  (1) Пристанището изисква от своите клиенти авансово предплащане (депозит) в размер на 100% от стойността на претоварната и спедиторска услуга, в зависимост от варианта на работа и предварителното  споразумение между страните.

(2) При експедиция на товарите с вагони клиентите превеждат авансово 100 % от дължимите суми за изплащане на таксите по Тарифите на НК БДЖ (жп навла, маневра на вагони, престои и др.)

(3) Авансовите предплащания (депозитите) се превеждат по банковата сметка на Пристанището най-късно 24 часа преди фактическото започване на дадена услуга .


Чл.21  Клиентите доплащат разликата до действително дължимите суми след окончателното завършване на обработката на товарните партиди, освен ако предварително няма друга договореност


Чл.22 За извършените услуги Пристанището съставя, издава и представя на клиентите фактури (съгласно изискванията на тези “Условия и цени на услугите на Пристанище Варна ЕАД):

(1) на втория работен ден след извършване на услугата .

(2) За съхранение (на тон/започнат месец и на кв. Метър/започнат месец) – към всяко 5-то число на текущия месец.

(3) За съхранение, когато товарите не се изтеглят в продължение на два месеца от приемането им в пристанищен склад (отчитано на тон/денонощие) - в края на всеки календарен месец, но не по-късно от експедирането на товарите.
Чл.23  Когато клиентите са възложили на Пристанището експедицията на вносни товари с жп транспорт, Пристанището заплаща от тяхно име и за тяхна сметка на обслужващата го Товарна гара всички дължими такси по Тарифите на НК БДЖ, начислени в жп товарителниците (маневра, мерене, миене, престой на вагони и други подобни) и стойността на жп товарителницата, освен ако клиентът не урежда директно с гарата тези плащания.

Чл.24 Когато при извършена проверка Пристанището установи, че теглата,  декларирани от клиентите, са занижени, основните претоварни услуги се начисляват в троен размер.
Чл.25  (1) При просрочване на  плащанията от страна на клиентите (вкл. ако не са извършени авансови преводи), Пристанището има право:
1. Да спре приемането на нови количества товар;
2. Да спре обработката на кораб;
3. Да спре експедицията на товарите;
4. Да задържи съответстващо на вземането си количество товар/контейнер ;

5. Да преустанови извършването на съответната услуга.(2) Когато спира извършването на дадена пристанищна услуга по смисъла на предходната алинея, Пристанището изпраща писмено предизвестие на неизправния клиент, като изрично посочва причините, налагащи да се прибегне до тази мярка.

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26  (1) Когато между Пристанището и клиента не е договорено друго, се прилагат настоящите “Условия и цени на услугите на Пристанище Варна ЕАД”.

(2) Обработката на товари и извършването на услуги, неупоменати в настоящите “Условия и цени на услугите на Пристанище Варна ЕАД” се извършва по договаряне.
Чл.27 Клиентът има право на рекламации към пристанището – в рамките на 30 календарни дни от окончателното приключване на договорените пристанищни услуги и съгласно изискванията на пристанищните нормативни документи.
Чл.28  За всички промени на условията и цените на услугите си,Пристанище Варна ЕАД уведомява своите клиенти чрез техните спедитори или агенти един месец преди въвеждането им.
Чл.29 (1) Тези “Условия и цени на услугите на Пристанище Варна ЕАД” са издадени на основание чл.1, ал.2 от ПМС №8/29.01.1991г, коригирани със Заповед №1638/29.12.2011 на Изпълнителния директор на Пристанище Варна ЕАД и влизат в сила от 01.01.2012 г

(2) С влизането в сила на тези “Условия и цени на услугите на Пристанище Варна ЕАД се отменя действието на “Условия и цени на услугите на Пристанище Варна ЕАД” в сила от 01.01.2011 г, в частта им относно т.”Г” от раздел І на Таблица 1 .

ТАБЛИЦА 1
ОСНОВНИ ПРЕТОВАРНИ УСЛУГИ за

Насипни, наливни, генерални товари и контейнери


Вид на товара

Вид на обработката


Директна EUR/тон

индиректна EUR/тон
Раздел І. ОСНОВНИ ПРЕТОВАРНИ УСЛУГИ1

2

3

4

А


НАСИПНИ ТОВАРИ1

Пшеница, царевица, ечемик, рапично семе

3.58

4,79

2

Слънчоглед, кюспета, шротове, “Уника Р”

4.79

5.27

3

Захар

4.79

-

4

Пясъци, клинкер, глина, фелдшпат

2.61

3.21

5

каолин, бентонит, шамот,суров гипс, талк

2,88

3,41

6

Фосфорит

3,06

4,79

7

Апатит

4,57

5,94

8
Руди и рудни концентрати

2,37

3,47

9

Въглища

1,90

2,76

10

Кокс, петрококс

2,48

3,81

11
Торове

2,92

3,91

12

каменна/морска/техническа сол, битум, стъклотрошки, павета, камъни, медна шлака

2.09

2.85

13

Цимент, урея (чрез специализирани технологични линии)

2,28

-

14

Калцинирана сода (чрез специализирани технологични линии)

2,83

-

15

Други

Договаряне
Б

НАЛИВНИ ТОВАРИ (чрез специализирани технологични линии)16

Дихлоретан (ДХЕ)

5,56
17

Сярна киселина; Сода каустик (натриева основа)

3,36
18

Течна урея

2,81
19

Вино и винен дестилат

1,32
20

Олио

3,03
21

Меласа

3,91
22

Спирт

8,47
23

Други

договаряне
В

ГЕНЕРАЛНИ (бройни) ТОВАРИ24

ТОВАРИ В ТОРБИ, БИГ-БЕГСИ, СЛИНГОВЕ


а) до 26 кг

9.56

16.16
б) над 26 – 51 кг

8.78

13.00
в) от 500 – 1500кг (биг-бегси,слингове)

4.79

7.02
д) над 1500 кг

4.11

5.32

25

ТОВАРИ В КАРТОНИ, КАШОНИ, КАСИ


а) до 20кг

11.74

14.28
б) над 20 – 200 кг

9.12

10.99
в) над 200 – 1500 кг

8.35

10.35
г) над 1500 – 5000 кг

6.36

7.90
д) над 5000 – 10 000 кг

5.06

6.03

26

ТОВАРИ НА ПАЛЕТИ (EUR /брой)


а) до 800 кг

5.75

7.57
б) над 800 кг

4.54

6.36

27

ТОВАРИ В БАЛИ, ВРЪЗКИ, ДЕНКОВЕ

15.00

20.00

28

ТОВАРИ НА РУЛА, МАКАРИ, БАРАБАНИ (с единично тегло до/над 500кг) и ТОВАРИ ВЪВ ВАРЕЛИ, БИДОНИ (с единично тегло до/над 150кг)


а) с единично тегло до 500кг, респ. До 150кг

8.47

10.65
б) с единично тегло над 500кг, респ. Над 150кг

6.78

9.14

29

ДРУГИ БРОЙНИ ТОВАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ, КОНСТРУКЦИИ (опаковани/неопаковани)а) до 500 кг

8.90

10.90
в) над 500 – 1500 кг

5.93

7.26
г) над 1500 – 5000 кг

5.39

6.48
д) над 5000 – 10 000 кг

4.18

4.91
е) над 10 000 – 15 000 кг

6.48

7.81
ж) автогуми

12.93

15.51

30

ПРЕВОЗНИ И ПОВДИГАТЕЛНИ СРЕДСТВА (като товар)30.1

Несамоходни – на започнат тон

13.00

16.04

30.2

Спортни и туристически плавателни съдове, леки автомобили – на брой


а) яхти и лодки до 12л.м. дължина - през кей

500б) яхти и лодки до 12л.м. дължина -при де/контейнеризация и претоварване само на суша

100в) яхти и лодки над 12л.м. дължина - през кей

1000г) яхти и лодки над 12л.м. дължина - при де/контейнеризация и претоварване само на суша

200д) Леки автомобили, джетове (вкл. при деконтейнеризация)

50е) Мотори, АТВ (вкл. при деконтейнеризация) – на брой

25
31

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА изцяло НА СОБСТВЕН ХОД (товарене или разтоварване)


а) товарни автомобили – на брой

30.00б) ТИР-автомобили, товарни автомобили с ремаркета, други машини и повдигателни средства – на брой

50.00в) верижни машини – на брой

80.00
32

ТЕЖКО ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ПЛАВАТЕЛНИ И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ МАШИНИ (съобразно единичното тегло)


а) над 15 000 – 30 000 кг

12.00

15.00
б) над 30 000 – 100 000 кг

14.00

17.00
в) над 100 тона – с два пристанищни крана

21.00

25.50

33

ГОЛЕМИ КАМЕННИ БЛОКОВЕ (гранит,мрамор), съобразно единичното тегло)


а) над 10000-15000 кг

4.87

5.64
б) над 15000- 30 000 кг

5.75

6.65

34

МЕТАЛИ (при тегло на товарната единица):


а) До 80кг (вкл. жп.релси, колооси,траверси и др)

8.50

10.70
б) Над 80 – 250кг (вкл. за листи пакети, бройки)

6.96

9.14
в) Над 250 – 1000кг (вкл.тел, катанка и пр)

6.78

8.78
г) за метали на листи, пакети (над 1000кг – нагоре, само за упоменатите видове метали/опаковки)

5.75

7.57
д) Над 1000 – 5000кг (вкл. за рулони, метали на връзки, пачки и др.)

5.45

6.66
е) Над 5000 – 10000кг (вкл. за сляби, рулони, метали на връзки и пачки и др)

4.42

5.45
ж) Над 10000кг

3.94

4.78

35

ЧУГУН (механизирано)

6.00

8.47

36

МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ НАСИПНО (СКРАП)

7.45

9.87

37
НЕОБРАБОТЕН ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

5.32

7.02

38

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ НА ВРЪЗКИ, ПАКЕТИ

7.02

9.26

39

ДРУГ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ –Дърва за огрев (обвързани или формирани на слингове), сепарационен материал и др.

10.80

13.60

40

ШПЕРПЛАТ, КАРТОН, ФАЗЕР, ПДЧ, други дървесни продукти (пакетирани или палетизирани)

6.60

11.50

41

ХАРТИЯ


а) на роли до 1000 кг

8.68

11.40
б) на роли над 1000 кг

7.00

9.20
в) на бали (единични)

9.20

10.35

42

ЦЕЛУЛОЗАа) на бали ( единични)

10.80

13.50
б) в пакети (по 4/8 бали)

8.10

10.35

43

ПЛОСКО СТЪКЛО, КУХА СТЪКЛАРИЯ, ПОРЦЕЛАН, КЕРАМИКА, ФАЯНСОВИ ИЗДЕЛИЯ (каси)

12.00

16.80

44

ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ( в каси, картони)

16,75

19,65

45

ОХЛАДЕНИ И ЗАМРАЗЕНИ ТОВАРИ(каси, кашони, картони)

13.00

16.90

46

ЖИВИ ЖИВОТНИ

15,24

 

47

ФУРАЖ ЗА ЖИВОТНИ

17,27

 

48

КОНТЕЙНЕРИ (на брой контейнер)

Контейнер 20`

Контейнер 40`

48.А

Разтоварване от кораб на терминал или товарене от терминал на кораб


 1. Пълен контейнер

56.30

64.20
 1. Празен контейнер

48.50

56.30

48.Б

Разтоварване от СПС на терминал или товарене от терминал на СПС


 

 
 1. Пълен контейнер

24.95

30.15
 1. Празен контейнер

19.70

24.95

48.В

Рол трейлери (товарене или разтоварване)


47.70

54.00
Раздел ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УВЕЛИЧЕНИЯ НА СЪОТВЕТНАТА ЦЕНА В РАЗДЕЛ І , кол. 3 ; 4

в процент

1

За коефициент “чупливо”, съобр. Вида на товара

20%

2

Завишения при обработка на обемни товари в зависимост от варианта на работа:а) за товари в торби :- 2.0 – 2.4 куб.м/тон

30%
- над 2.4 куб.м./тон

50%
б) за дървен материал, дървесни продукти и други генерални товари- над 3.0 – 6.0 куб.м/тон

20%
- над 6.0 – 10.0 куб.м/тон

50%
- над 10.0 куб.м/тон

100%

3

При обработка на опасни товари (според класификацията на IMO от 1986га) за Взривни вещества (1);Отровни вещества (6.1.); Радиоактивни вещества (7.0.)

100%
б) за Лесно възпламеняващи се течности (3); Самозапалващи се вещества (4.2.); Инфекциозни вещества (6.2.)

75%
в) за Сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове(2); Лесно възпламеняващи се твърди вещества (4.1.); Вещества, отделящи лесно възпламеняващи се газове при взаимодействие с вода (4.3.); Окисляващи вещества (5.1.); Органични примеси (5.2.); Корозионни (разяждащи) вещества (8.0)

50%
г) за Други опасни товари (9.0.)

25%

4

В зависимост от варианта на работа за обработени метали, метални изделия, дървен материАл и други съоръжения с дължина над 8 л.ма) над 8 до 15 л.м.

25%
б) над 15 л.м.

50%

5

За контейнери
5.1

При обработка на контейнери на конвенционален кораб

+25%

5.2

За контейнери: чието претоварване изисква специални приспособления за обработка; за изкривени контейнери, на които спредера не се заключва автоматично; за контейнери тип “овър хай”, “овър сайд”, “овър уейт”

+20%

5.3

При подреждане на контейнери под палубата на конвенционален кораб

+100%

5.4

При теглене на рол-трейлери с пристанищна техника

+50%

5.5

При обработка на контейнери с опасни товари, с клас по ИМОа) за клас (1), (6.1), (7.0), (3), (4.2), и (6.2)

+50%
б) за клас (2); (4.1), (4.3), (5.1), (5.2), (8.0) и (9)

+20%
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница