І. основание и цел на проектаДата25.02.2018
Размер73.57 Kb.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


І. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА


За Община Свиленград възниква необходимостта от изготвяне на технически проекти на следните подобекти - част от общинската пътна мрежа .

1.HKV2142/III-5509, Свиленград- Райкова Могила/ - Димитровче

2.HKV2147/ І-8, Свиленград - Капитан Андреево/ - Генералово

3.НКV2148/ І-8, Свиленград - Капитан Андреево/ - Чернодъб

4.НКV1149/ІІІ-505 Малко Градище - Свиленград/Сива Река-Мезек-Свиленград, кв. Ново село 

5.HKV3143/III-5509, Щит – Сладун/-Михалич

6.HKV1082/III-809, Любимец – Йерусалимово/-Георги Добрево – Граница общ. (Любимец – Свиленград)-Момково-Свиленград/II-55/

7. HKV1144/III-5509,Свиленград – Щит/Райкова могила-Мустрак-/III-5507/

Съществуващите пътища са част от общинската пътна мрежа на община Свиленград.Състоянието на настилката е много лошо има кръпки, дупки, мрежовидни пукнатини (напречни и надлъжни), пропадания на пътното платно, значителни нарушения на нормалния напречен профил на платното. Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно -експлоатационните качества на пътната настилка и част от пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя.

Проектът да се разработи съгласно изискванията на Нормите за проектиране на пътища (НПП), при условието за максимално придържане към съществуващия път.

ІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СЪСТОЯНИЕ


Посоченият общински път:

1.HKV2142/III-5509, Свиленград- Райкова Могила/ - Димитровче има следните технически характеристики:

 • Дължина – Участък с обща дължина 0,8 km.

2. HKV2147/ І-8, Свиленград - Капитан Андреево/ - Генералово има следните технически характеристики:


 • Дължина – Участък с обща дължина 0,9 km.

 • Състояние на настилката – силно разбита на места с дупки, деформации и слягания.


3.НКV2148/ І-8, Свиленград - Капитан Андреево/ - Чернодъб

има следните технически характеристики:
 • Дължина – Участък с обща дължина 3,9 km.

 • Състояние на настилката – силно разбита на места с дупки, деформации и слягания.


4. НКV1149/ІІІ-505 Малко Градище - Свиленград/Сива Река-Мезек-Свиленград, кв. Ново село  има следните технически характеристики:


 • Дължина – Участък с обща дължина11,9 km от кв. Ново село -

с. Мезек.

 • Състояние на настилката – силно разбита на места с дупки, + деформации и слягания.


5.HKV3143/III-5509, Щит – Сладун/-Михалич

 • Дължина – Участък с обща дължина 3 km

 • Състояние на настилката – силно разбита на места с дупки, + деформации и слягания.

6.HKV1082/III-809, Любимец – Йерусалимово/-Георги Добрево – Граница общ. (Любимец – Свиленград)-Момково-Свиленград/II-55/


 • Дължина – Участък с обща дължина 1,67 km

Състояние на настилката – силно разбита на места с дупки, + деформации и слягания

7. HKV1144/III-5509,Свиленград – Щит/Райкова могила-Мустрак-/III-5507/

 • Дължина – Участък с обща дължина 1,6 km

Състояние на настилката – силно разбита на места с дупки, + деформации и слягания.

Началото и края на подобектите ще се уточни с представител на общината за което ще състави протокол.

IІІ. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА


1.Геодезически проект

Опорен полигон и нивелачни репери

Да се направи опорен полигон от трайни стабилизирани точки със стоманени болтове вбетонирани на подходящи места или бетонирани в бетонови блокчета 30/30/30 с железа Ф18. Изборът на точките на опорния полигон да се извърши на подходящо защитени места. Полигоновите точки да се реперират до три съществуващи трайни обекти.

Да се създаде височинна основа от трайно стабилизирани нивелачни репери минимум по 1 брой на километър, на стабилно съществуващи основи. В зависимост от конкретните условия, те могат да съвпадат с точките от опорния полигон.

Допустимите стойности на средните квадратични грешки в положението на точките от геодезическия полигон, след изравнението не трябва да надвишават +/-0.15 м.

Заснемането на пътищата и всички крайпътни елементи – окопи, водостоци, предпазни огради и др. да се извърши от трайно положения полигон /координатна система 1970 год./ пълни координати, височинна система – Балтийска, от последното измерване.Трасиране на точките на пътя

1.2.1. Трасирането на пътя да се извърши от трайно стабилизирания опорен полигон

1.2.2. Пикетажът да се води в проектната ос на пътя, като пикетните точки да бъдат разположени най-малко през 10 м или в характерни точки на терена.

1.2.3. Всички пикетни точки по оста да бъдат изчислени с координати, обвързани с опорния полигон.

1.2.4. Височините на трасираните точки да се определят чрез геометрична нивелация.

2. Пътна част

2.1 Ситуация

2.1.1 Техническото решение в план да съвпада със съществуващото ситуационно развитие на пътя. В отсечки с последователни хоризонтални криви, при липса на необходимите разстояния за преходни рампи и в участъци с единични, по-малки радиуси, неотговарящи на проектната скорост в участъка, с оглед хомогенност на трасето да се предвидят ситуационни изменения с минимални отклонения от съществуващия път не по-големи от 0.30 м.

2.1.2 Уширение на настилка в прав участък не се допуска. В отделни участъци при недостатъчна ширина на съществуващата настилка до 25 см, уширения да не се предвиждат при запазване на постоянна ширина на настилката.

2.1.3 При променливи ширини на настилката в правите участъци или циркулярните криви да се приеме една постоянна ширина за даден участък, съответстваща на проектната скорост.

2.1.4 С оглед максимално вписване в съществуващия път се допускат следните отклонения:

В дългите прави участъци прилагането на върхови чупки. Разстоянието между чупките да бъде мин.2Vпр.

Дългите хоризонтални криви да се решават чрез съчетание от кръгови криви, клотоиди и кошови криви. Препоръчва се минималната дължина всяка отделна крива да бъде минимум 0.5Vпр.Нивелета

2.2.1Нивелетата да бъде проектирана с прави и вертикални криви, или с плавни нивелетни линии от трета степен / квадратен или кубичен сплайн/ .

2.2.2. Нивелетните прави, по възможност да бъдат запазени с постоянни надлъжни наклони. В зависимост от състоянието на пътната повърхност дългите нивелетни прави могат да бъдат проектирани с начупени нивелетни линии и оформяне на нови вертикални криви при спазване посочените в НПП минимални радиуси и следните изисквания:

2.2.3. Разстоянията между чупките – минимум 2Vпр.

2.2.4. Всички чупки да се закръглят с вертикални криви

При проектирането на напречният профил да се спазват всички изисквания на НПП. Допускат се следните отклонения:

При дълги прави участъци напречния наклон може да се променя в граници, като дължината на участъците с постоянен наклон е минимум 2.5 V пр.

2.2.6 Намаляване на нормативния напречен наклон в крива до 1%.

2.2.7.При хоризонтални криви с голяма дължина се разрешава промяна на напречния наклон, като дължината с постоянен наклон е минимум 2.5 V пр.

2.2.8.При ширини на асфалтовите площи по-големи от 3 м, извън платното за движение, напречния наклон може да бъде различен от този на директното трасе.

2.2.9.Дължината на рампата за преоформяне на напречния наклон от външната страна на хоризонталната крива не може да бъде по-малка от 0.7Vпр. и може да не съвпада с преходната крива. Да се осигури в началото на напречен наклон в началото на кривата минимум “q-2%”.

2.2.10.Банкетите да бъдат оформени с напречен наклон 6%

Проектното решение да осигури възстановяване и нормално функциониране на отводнителните съоръжения – водостоци, окопи, риголи, улеи, предпазни окопи.

2.2.12. Видът на отводняването през населените места да се запази такова каквото е в момента, без да се проектират нови колекторни системи.3.Отводняване

3.1. За участъците в много лошо състояние, нуждаещи се от локален ремонт – подмяна на пътната конструкция да се използват данни за натоварване за движение «леко».

3.2.Да се представят количества за предварителен ремонт и повредите на настилката.

3.3.Средните дебелини на асфалтовите пластове да бъдат около 7 см.

3.4.Съществуващите банкети да бъдат повдигнати до нивото на ръбовете на пътната настилка и се стабилизират с несортиран трошен камък. При ширини на банкетите до 0.25 м по - малки от изискванията, да не се правят уширения извън сервитута на пътя.

Други изисквания

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящето Техническо задание, задължително се уведомява Възложителя и се изисква неговото писмено съгласуване.

за безопасност и здраве. Обем и съдържание на проекта

1.Част “Геодезия”

2.Част “Пътна”

- Обяснителна записка

- Чертежи

Работните чертежи да се представят в стандартни размери и съответен мащаб. Където е необходимо да бъдат приложени детайли с размери и технологични особености на изпълнението.

- Ситуация М1:2000 в открит път

- Надлъжен профил М1:200/2000

- Тип напречен профил – М 1:50, 1:100

- Детайли М 1:20,1:25 – в зависимост от спецификата в други подходящи мащаби

3. Таблици - Таблици за трасето в план – координати на оста на пътя; Таблици за надлъжен профил – в оста и в ръбовете на пътната настилка табл.5; таблици с КООРДИНАТИ на опорния полигон, всички главни точки, пикетни точки и на точките в техните сечения. Общ справочен регистър на точките от опорния полигон и нивелачните репери и резултата от ъглово линейното изравнение на полигона.

4. Количествено - стойностни сметки

Да се представят подробни количествени сметки, ведомости и таблици за видовете СМР по раздели и съответните обобщени количества. Да се състави и обобщена количествена сметка по видове пътно - ремонтни работи.

5. Част “Организация на движението” - сигнализация и маркировка

6. План за безопасност и здраве

При изготвянето на „Плана за безопасност и здраве” при строителството на обекта да се спазят всички задължения предвидени в Наредба № 2 за минималните изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, изискванията на Наредба № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО, на Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана, както и всички нормативиІV. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

При разработването на проектното решение да се спазват изискванията на следните документи:

- “Норми за проектиране на пътища”, приложение към чл. 4 от Наредба №1 от 26.05.2000 г. за проектиране на пътища

- Технически спецификации - 2000 г.;- „Норми за проектиране на пътни и железопътни мостове и водостоци” – НБПС 89/90;

- Действащи наредби и стандарти в областта на пътищата, мостовете и съоръженията и комуникациите на други ведомства.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница