І. По дисертационния трудДата03.03.2017
Размер260.64 Kb.


С п и с ъ к

на научните трудове

на ст.н.с. д-р Ана Стоилова Салджиева

Институт по памука и твърдата пшеница – ЧирпанІ. По дисертационния труд


 1. Стоилова, А., 1982. Проучване върху кръстосваемостта и първо поколение при междувидовата хибридизация Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L. – Втора младежка научна конференция по селско стопанство “Приносът на младежта за повишаване ефективността на селскостопанското производство”, Ст. Загора, 100-107

 2. Стоилова, А., 1982. Някои прояви на междувидови хибриди при памука (Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L.) – Единадесети републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранителната промишленост, Казанлък, 9-11.12.1981 “Пътища за ускорено внедряване на промишлени методи и нови технологии на производството в селското стопанство и хранителната промишленост”, С., 9-15

 3. Стоилова, А., 1982. Характер на развитие на хибридите Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L. в F1 и ВС1F1. – В: Младежка конференция по генетика ‘82, С., БАН 165-172

 4. Стоилова, А., 1987. Генетични изследвания при хибридизацията на видовете Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L. – Автореферат на дисертация к.б.н. (Доктор)ІІ. Статии в български и международни научни списания


 1. Стоилова, А., 1984. Влияние на облъчването върху разпадането по отношение на ранозрелост, родовитост и дължина на влакното в F2 при хибридизацията на Gossypium hirsutum L × G. barbadense L. – Генетика и селекция, № 3, 170-178

 2. Стоилова, А., Н. Савова, 1986. Проучване върху растежа и развитието на диви видове памук и възможностите за включването им в хибридизация с културния вид Gossypium hirsutum L. – Растениевъдни науки, № 5, 5-9

 3. Стоилова, А., 1987. Корелационни прояви между общата и стопанската продуктивност при междувидови хибриди памук (Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L.) – Генетика и селекция, № 6, 517-521

 4. Стоилова, А., Н. Савова, 1989. Наследяване дължината на влакното при хибридизацията на Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L. – Генетика и селекция, № 3, 198-204

 5. Койнов, Г., А. Стоилова, 1990. Хибридизацията между видовете Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L. – надежден метод за създаване на ценни форми и сортове памук. - Генетика и селекция, № 4, 359-366

 6. Стоилова, А., 1990. Облъчване с гама-лъчи на междувидови хибриди Gossypium hirsutum L.×G. barbadense L. І. Реакция на хибридите към облъчването в годината на въздействие. - Генетика и селекция, № 5, 424-429

 7. Стоилова, А., 1990. Ускорен метод за индуциране на мутации при отдалечени хибриди памук. - Генетика и селекция, № 6, 545-549

 8. Стоилова, А., 1991. Облъчване с гама лъчи на междувидови хибриди Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L. ІІ. Възможности за увеличаване на генетичното разнообразие и засилване процесите на формообразуване. - Генетика и селекция, № 1, 3-10

 9. Стоилова, А., 1991. Наследяване на някои стопански признаци при обратно кръстосване на хибридите Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L. с двата вида. - Растениевъдни науки, № 1-2, 34-39

 10. Стоилова, А., 1991. Характер на развитие на хибридите от обратното кръстосване на Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L. с двата родителски вида. І. Характеристика на ВС1. – Генетика и селекция, № 4, 237-243

 11. Стоилова, А., 1992. Характер на развитие нa хибридите от обратните кръстоски на Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L. с двата родителски вида. ІІ. Характеристика на ВС1 при обратно кръстосване на F2. - Генетика и селекция, № 2, 153-159

 12. Стоилова, А., Т. Лидански, 1993. Качествена оценка на нормата на реакция на линии памук с междувидов произход (Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L.) – Генетика и селекция, № 5-6, 391-395

 13. Стоилова, А., 1993. Изменчивост при реципрочни хибриди на Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L. в ВС1F1, ВС1F2 от обратното кръстосване на F3. – Генетика и селекция, № 5-6, 362-369

 14. Стоилова, А., 1993. Използуване на дълговлакнестия памук в селекцията. – Растениевъдни науки, № 9-10, 44-47

 15. Божинов, М., А.Стоилова, Н.Вълкова, Б.Божинов. Състояние и проблеми при селекцията на памука. – Растениевъдни науки, 1994, № 3-4, 86-90

 16. Стоилова, А., 1994. Междувидовата хибридизация Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L. при памука. – Селскостопанска наука и производство, № 3-6, 37-39

 17. Стоилова, А., Г. Генов., 1995 Селекция и оценка на изходен материал за памука с повишено качество на влакното. – Растениевъдни науки, № 1-2, 50-52

 18. Лидански, Т., А. Стоилова, 1995. Структура на стабилността и пластичността на линии памук с междувидов произход (Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L.) – Растениевъдни науки, № 1-2, 143-145

 19. Стоилова, А., 1995. Използуване на чужда генплазма в селекцията на памука. – Селскостопанска наука и производство, № 6, 16-18

 20. Стоилова, А., 1996. Ефективност на хибридизационно-мутационния метод в селекцията на памука. - Селскостопанска наука, № 2, 17-19

 21. Божинов, М., А. Стоилова, Н. Вълкова, Б. Божинов, 1996. Приоритетни направления в селекцията на памука. – Селскостопанска наука и производство, № 1, 8-10

 22. Койнов, Г., А. Стоилова. 1996. Авангард-264 – Нов дълговлакнест сорт памук. – Растениевъдни науки, № 4, 13-15

 23. Садику, Т., А. Стоилова, 1997. Наследяване и хетерозис при междувидови хибриди памук G. hirsutum L. × G. barbadense L. І. Височина на растенията и дължина на трета плодна клонка. – Растениевъдни науки, vol. 34, № 3-4

 24. Стоилова, А., Т. Садику, 1997. Височина и възел на залагане на първа плодна клонка при междувидови хибриди памук Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L. – Растениевъдни науки, vol. 34, № 9-10, 25-27

 25. Taofik, S., A. Stoilova, 1996/1997. Hybridological analysis of plant structural elements in interspecific cotton (Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L. hybrids. I. Plant height – Genetics and breeding (Bg), No. 3- 4, 43-47

 26. Стоилова, А., С. Таофик, 1998. Наследяване и хетерозис по продуктивността и елементите й при междувидови хибриди памук Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L. – Растениевъдни науки, 35, 101-104

 27. Тауфик, С., А. Стоилова, 1998. Наследяване и хетерозис по дължината и рандемана на влакното при междувидови хибриди памук Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L. – Растениевъдни науки, 35, 22-25

 28. Г. Николов, А. Стоилова, 1999. Оптимална гъстота на посев от памук, сорт Авангард-264. – Растениевъдни науки, 36, 310-313

 29. Taofik, S., A. Stoilova, 1998/1999. Hybridological analysis of plant structural elements in interspecific cotton (Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L. hybrids. II. Third fruiting branch length. - Genetics and breeding (Bg), No. 1-4, 47-51

 30. Stoilova, A., G. Nikolov, 2000. Effect of meteorological factors on cotton fibre strength. - Comptes rendes de l'Academie bulgare des Seiences (Bg), tome 53, N 11, 95-96

 31. Stoilova, A., G. Nikolov, 2000. Effect of agrometeorological factors on the cotton fibre fineness. - Bulgarian journal of Agricultural Science (Bg), No. 6, 291-294

 32. Стоилова, А., И. Салджиев, 2000. Перла 267 - нов сорт памук. - Растениевъдни науки, № 5, 274-277

 33. Божинов, М., А. Стоилова, Н. Вълкова, Б. Божинов, 2000. Състояние, постижения и перспективи на селекцията на памука в България. - Растениевъдни науки, № 9, 667-670

 34. Лидански, Т., А. Стоилова, 2000. Качествена оценка на нормата на реакция при линии дълговлакнест памук. - Растениевъдни науки, № 9, 719-723

 35. Стоилова, А., Г. Генов, 2000. Стабилност по добив на линии памук с интродуцирана генплазма от вида G.barbadense L. - Растениевъдни науки, № 9, 697-700

 36. Стоилова, А., 2000. Диференцирана оценка на стабилността по дължината и рандемана на влакното при линии памук с интродуцирана генплазма от вида Gossypium barbadense L. - Растениевъдни науки, № 9, 693-696

 37. Stoilova, A., S. Taofik, 2000. Hybridological analysis of plant structural elements in interspecific cotton (Gossypium hirsutum L. x G. barbadense L. hybrids. III. Height and node of the first fruiting branch arisal - Genetics and breeding (Bg), № 1-2, 49-53

 38. Taofik, S., A. Stoilova, 2000. Hybridological analysis of productivity and its elements in interspecific cotton hybrids (Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L. - Genetics and breeding (Bg), No. 3-4, 49-57

 39. Stoilova, A., S. Taofic, 2000. Hybridological analysis of fiber length and lint percent in interspecific cotton (Gossypium hirsutum L. × G. barbadense L. hybrids. - Genetics and breeding (Bg), No. 3-4, 59-64

 40. Божанова, В., А., Стоилова, 2002. Изследване сухоустойчивостта на генотипове памук чрез депресията на поници при осмотичен стрес. - Екология и бъдеще, година I, № 2-4, 117-119

 41. Stoilova, A., 2001-2002. Transgressive variability in cotton hybrids.- Genetics and Breeding, vol. 31, No. 1-2, 39-44

 42. Stoilova, A., D. Dechev, 2001-2002. Genotype - environment interaction and phenotypic stability of yield in cotton lines. - Genetics and Breeding, vol. 31, No. 1-2, 39-44

 43. Stoilova, A., D. Dechev, 2002. Genotype - environment interaction and phenotypic stability of economic traits in cotton lines. - Bulgarian Journal of Agricultural Science, 8, 845-491

 44. Stoilova, A., G. Nicolov, 2002. Dependence of Cotton productivity from Agrometeorological factors. - Bulgarian Journal of Agricultural Science, 8, 387-391

 45. Стоилова, А., Д. Дечев, 2003. Групиране на линии памук по фенотипна стабилност чрез кластерен анализ. - Растениевъдни науки, 40, 33-37

 46. Стоилова, А., Д. Дечев, 2003 Оценка на сортове и линии памук чрез компонентен анализ по най-важните стопански признаци. – Растениевъдни науки, 40, 514-519

 47. Стоилова, А. 2004. Селекционна ценност на нови линии памук. – Растениевъдни науки, 3, 273-277

 48. Димитрова, В., А. Стоилова, 2004. Анализ на наличните генетични ресурси при памука. – Растениевъдни науки, 41, 499-503

 1. Стоилова, А., 2004. Характер на хибридната изменчивост по дължината и рандемана на влакното при сложни кръстоски памук.- Растениевъдни науки, 41, 504-508

 2. Stoilova, A., 2004. Combining ability in netlike test crossings of introgressive cotton lines (Gossypium hirsutum L. × Gossypium barbadense L.) and G. hirsutum cultivars I. Productivity. – Genetics and Breeding, vol. 33, No. 1-2, 61-76

 3. Stoilova, A., 2004. Combining ability in netlike test crossings of introgressive cotton lines (Gossypium hirsutum L. × Gossypium barbadense L.) and G. hirsutum cultivars II. Fiber length and lint percentage. – Genetics and Breeding, vol. 33, No. 3-4, 27-42

 4. Стоилова, А., 2004. Селекция на нови сортове памук и генплазма с подобрено качество на влакното. – Field Crops Studies, т. 1, кн. 3, 396-401

 5. Стоилова, А., Ж. Терзиев, И. Салджиев, 2006. Унаследяване на естествено оцветеното влакно при памука. Field Crops Studies, 2006, Vol. III – 4, 553-557

 6. Божинов, М., А. Стоилова, Н. Вълкова, Б. Божинов, 2005. Постижения и насоки в селекцията на памука в България. – Юбилейна конференция 80 години ИПТП – Чирпан, 29 .09. 2005 г. Field Crops Studies, volume ІІ, № 1, 51-56

 7. Stoilova, A., D. Dechev, 2005. Genotype diversity and trait relations in cotton line – Юбилейна конференция 80 години ИПТП – Чирпан, 29 .09. 2005 г. Field Crops Studies, volume ІІ, № 1, 83-88

 8. Стоилова, А., Н. Вълкова, Г. Генов, 2005. Генетична отдалеченост на чуждестранни сортове памук по някои стопански показатели. – Юбилейна конференция 80 години ИПТП – Чирпан, 29 .09. 2005 г. Field Crops Studies, volume ІІ, № 2, 221-226

 9. Стоилова, А., И. Салджиев. Стопански качества на новия сорт памук Вега. – Юбилейна конференция 80 години ИПТП – Чирпан, 29 .09. 2005 г. Field Crops Studies, volume ІІ, № 2, 245-248

 10. Стоилова, А., Хр. Нечев, Г. Караманидис, 2005. Влияние на торенето и гъстотата на посева върху стопанския добив на български и гръцки сортове памук в област Орестиада – Гърция. – Юбилейна конференция 80 години ИПТП – Чирпан, 29 .09. 2005 г. Field Crops Studies, volume ІІ, № 2, 279-284

 11. Стоилова, А., М. Божинов, 2006. Оценка на чуждестранни сортове памук чрез кластерен анализ. Field Crops Studies, 2006, Vol. III –3, 391-395

 12. Стоилова, А., Ж. Терзиев, И. Салджиев, 2006. Унаследяване на естествено оцветеното влакно при памука. Field Crops Studies, 2006, Vol. III – 4, 553-557

 13. Stoilova, A., J. Terziev, I. Saldzhiev, 2007. Agronomic valuation of brown cotton. - Journal of International Scientific Publication: Ecology. Scientific Articles, volume 1, ISBN 978-954-9368-25-3, 254-260

 14. Панайотова, Г., А. Стоилова, Н. Вълкова, 2007. Реакция на нови генотипове памук към нивото на минерално торене при условията на стационарен опит. Field Crops Studies, vol. IV - 2, 327-332.

 15. Стоилова, А., 2008. Диалелен анализ на дължината на влакното при F1 хибриди памук. – Растениевъдни науки, 45, 313-317

 16. Стоилова, А., Ж. Терзиев, И. Салджиев, 2008. Наследяване на стопанските качества при F1 хибриди нa цветен памук – Растениевъдни науки, 45, 318-322

 17. Стоилова, А., И. Салджиев, 2008. Колорит – нов сорт памук. - Растениевъдни науки, 45, 283-286

 18. Стоилова, А., И. Салджиев, 2008. Дарми – нов сорт памук. - Растениевъдни науки, 45, 279-282

 19. Стоилова, А., 2008. Наследяване на дължината и рандемана на влакното при F1 хибриди памук на цитоплазмена мъжкостерилна основа. Растениевъдни науки, 45, 504-509

 20. Палов, И., К. Сираков, А. Стоилова, М. Радевска, (2008). Резултати от изследванията на предсеитбена електромагнитна обработка на семена от нови български сортове памук. – Селскостопанска техника, 5, 12-19

 21. Радевска, М., А. Салджиева, И. Палов, К. Сираков, 2008. Изследване въздействието на електромагнитното поле върху посевните качества, развитието и продуктивността на нови български сортове памук. Научни трудове на русенски университет, том 47, серия 3.1, Електротехника, електроника, автоматика, Русе, ISSN 1311-3321, 170-177

 22. Saldzhieva, A., N. Valkova, I. Saldzhiev, G. Panayotova, 2009. Study on oil potential of Bulgarian cotton varieties as an alternative source of biofiel. Journal of International Scientific Publication: Ecology and Safety, Volume 3, Part 1, 354 - 361

 23. Spasova, D., S. Mitrev, A. Stoilova, D. Spasov*, 2009. Content of row proteins in oat depending on the growing system in Strumica region, Macedonia - Растениевъдни науки, 46, 506-510

 24. А. Стоилова, М. Радевска, И. Палов, К. Сираков, 2009. Сравнителни лабораторни изследвания върху посевните качества на семена от памук след предсеитбената им електромагнитна обработка. – Селскостопанска техника, 6, 8-17

 25. Стоилова, А., Ж. Терзиев, И. Салджиев, 2010. Изабелл – нов сорт памук с естествено оцветено кафяво влакно. Растениевъдни науки, 47, 92-96

 26. Stoilova, A., 2010. Phenotypic stability of new cotton varieties with improved fibre quality. - Agricultural Science and Technology. An International Journal Published by Faculty of Agriculture, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, ASSN 1313-8820, March

 27. A. Stoilova, N. Valkova, 2010. Assessment of new Bulgarian and foreign cotton varieties by applying of cluster analysis. - Journal of International Scientific Publication: Materials, Methods & Technologies, Volume 4, Part 1, 49-64

ІІІ. Статии в сборници с научни трудове от симпозиуми, научни сесии и конференции

А. Отпечатани в чужбина

 1. Стоилова, А., 1986. Характер гибридной изменчивости по признаку длина волокна при скрещивании видов G.hirsutum L. x G.barbadense L. – Третья международная молодежная школа конференции по генетике, Варна, 12-17 сентября 1986. София, БАН, 332-335

 2. Stoilova, A., 1987. Increasing the genetic diversity of Gossypium hirsutum L. x G.barbadense L. hybrids by gamma irradiation. In: II International Symposium Experimental Mutagenesis in Plants, Plovdiv, October 26-30. Sofia, БАН, 131-135

 3. Лидански, Т., А.Стоилова, 1988. Наследoвание корелационных связей у междувидовых гибридов хлопчатника (Gossypium hirsutum L. x G.barbadense L. In: Interspecific Hybridization in Plants. Sofia, БАН, 316-318

 4. Stoilova, A., 1988. Hybridization of Gossypium hirsutum L. and Gossypium thurberi Tod. Development of the hybrids in F1, and the amphidiploid. – In: Interspecific Hybridization in Plants. Sofia, БАН, 313-315

 5. Стоилова, А., Т. Лидански, 1989. Динамика роста у междувидовых гибридов хлопчатника Gossypium hirsutum L. x G.barbadense L. ІІ. Характеристика генных эфектов.– В: International Youth Conference of Genetics’88, Sofia, БАН, 361-364

 6. Stoilova, A., 1995. Use of the interspecific Gossypium hirsutum L. x G.barbadense L. hybridization in developing cotton cultivars and germplasm with improved fiber qualities. – Proceedings Joint Meeting of Working Groups “Cotton Breeding”, “Cotton Variety Trials”, “Cotton Technology”, Adana-Turkey, September 18-24, 1995, and Meeting of Working Group “Cotton Biotechnology” Thessaloniki – Greece, 1995, March 31 – April 1, 1995. Thessaloniki – Greece, FAO, 47-52

 7. Stoilova-Saldjieva, A., 1998. Combining ability for fiber lint percent of cotton cultivars and introgressive lines. – Proceeding of 2-nd Balkan Symposium of Field Crops, Novi Sad, Yugoslavia, 16-20 June

 8. Stoilova, A., 1998. Possibilities for using the genetic potential of wild cotton species in breeding. - FAO Interregional Cooperative Research Network on Cotton. Proceedings Goint Meeting of Working Groups "Cotton Breeding", "Cotton Variety Trials", "Cotton Growth Regulators", "Cotton Nutrition", "Cotton Technology" Bari-Italy 14-20 July 1998 and Meeting of Working Group "Cotton Biotechnology" Athens-Grece 16-20 September, 22-29

 9. Stoilova, A., I. Saldjiev, 2000. Selekcija ekoloskih formi pamuka. - Eko-konferencija - Ekoloski pokret grada Novog Sada, , 323-327

 10. Stoilova, A., 2000. Qualitative Evaluation of Reaction Norms in Cotton Cultivars and Lines - The Interregional Cooperative Research Network on Cotton. Proceedings. A Joint Workshop and Meeting of the All Working Groups. 20-24 September, Adana - Turkey

 11. Stoilova, A., D. Dechev, 2002. Ekološka stabilnost prinosa u introgresivnim linijama pamuka. - Ekokonferencija 2002, 25-28 September. Ekološki porket grada Novag Sada. Tematski zbornik dravsiveno bezbedna hrana (Safe food) I, Novag Sada, 223-226

 12. Stoilova, A., M. Bozhinov, 2004. Performance of Mediterranean Cotton Varieties in Bulgaria in 2001-2003. – Proceedings - Plenary Meting. Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, 29 September-1 October 2004, Cotton and Industrial Plants Institute, Tessaloniki, Greece, 47-52

 13. Stoilova, A., 2004. Breeding of new early maturing cotton varieties and germplasm with improved fiber quality. – Proceedings - Plenary Meting. Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, 29 September-1 October 2004, Cotton and Industrial Plants Institute, Tessaloniki, Greece, 41-46

 14. Stoilova, A., Vladimir Rusev, Dragica Spasova, 2006. Male sterility in cotton and possibilities for its utilization. – Year book, vol. VI, Goce Delcev University – Stip, Faculty of Agriculture, UDS 63 (058), ISSN 1409-987X, 7-16

 15. Stoilova, A., N. Valkova, 2008. New achievements of cotton breeding in Bulgaria. International Conference “Breeding 08” 24-27 November, Novi Sad – Serbia. Conventional and Molecular Breeding of Field and Vegetable crops. Breeding for Yield and Quality. Self-pollinated crops, 373-376

 16. Stoilova, A., 2008. Breeding of new Bulgarian early-matured cotton varieties with improved fiber quality. - Plenary Meeting of the Inter-Regional Research Network on Cotton 28 September-1 October, 2008, Alexandroupoli, Greece

 17. Stoilova, A., 2008. Inheritance of fiber length in diallel cotton crosses. - Plenary Meeting of the Inter-Regional Research Network on Cotton 28 September-1 October, 2008, Alexandroupoli, Greece

Б. Отпечатани в страната


 1. Стоилова, А., Н.Савова, 1985. Хибридизация на Gossypium hirsutum L. x G.sturtum F. Mull. Развитие на хибридите в F1 и амфидиплоида. – В: Младежка конференция по генетика’84 С., БАН, 189-192

 2. Стоилова, А., Н. Савова, 1986. Характер на хибридната изменчивост по признака дължина на влакното при хибридизацията между видовете Gossypium hirsutum L. x G.barbadense L. – В: Молодежная конференция по генетике ‘86, С., БАН, 332-335

 3. Стоилова, А. 1986. Корелация между биологическата и стопанската продуктивност при междувидови хибриди на Gossypium hirsutum L. x G.barbadense L. –Четвърта младежка научно-техническа конференция по селското стопанство, Чирпан’86, 7.10.1986 “Приносът на младежта за повишаване ефективността на селскостопанското производство”. Ст.Загора, 153-159

 4. Стоилова, А., 1993. Реципрочни хибриди на Gossypium hirsutum L. x G.barbadense L. от обратно кръстосване на F3 – Научна конференция “Проблеми на зърнените и влакнодайни култури в условията на пазарна икономика”,Чирпан, 1-2.05. 1993

 5. Стоилова, А.,1994. Резултати от изпитването на новите кандидат сортове памук № 68, 262 и 264. – Научна конференция “Актуални проблеми на земеделието в Южна България”, Стара Загора, 15.06., 8-12

 6. Стоилова, А., 1995. Хибридизация на Gossypium hirsutum L. (2n =52) с Gossypium davidsonii (2n=26). – Юбилейна научна конференция с международно участие “Проблеми на влакнодайните и зърнено-хлебните култури в условията на пазарна икономика”, Чирпан, 27-28.09., 135-139

 7. Стоилова, А., 1995. Селекция на качество и ранозрелост при памука. – Юбилейна научна конференция с международно участие “Проблеми на влакнодайните и зърнено-хлебните култури в условията на пазарна икономика”,Чирпан, 27-28.09., 9-13

 8. Стоилова, А., 1995. Т.Лидански. Върху динамиката на растежа при междувидови хибриди памук (Gossypium hirsutum L. x G.barbadense L.). – Юбилейна научна конференция, Кърджали, 18-22

 9. Стоилова, А., Д. Дечев, 1995. Наследяване дължината на влакното при диалелни кръстоски на сортове и интрогресивни линии памук. – Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на ВСИ – Пловдив на тема: Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика”, Пловдив, 17-20.10., том. ІV., кн. 2. Акад. и-во на ВСИ, 291-295

 10. Стоилова, А., Г. Генов, 1995. Комбинативна способност по дължината на влакното на сортове и интрогресивни линии памук. – Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема: “Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика”, Пловдив, октомври, том. ІV, кн. 2, Акад. И-во на ВСИ, 301-305

 11. Стоилова, А., 1996. Наследяване на продуктивността и елементите и при междувидови хибриди памук Gossypium hirsutum L. x G.barbadense L. – Седма национална конференция “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки” – Сборник доклади ІІ том, 6-7.06., Стара Загора

 12. Стоилова, А., Г. Генов, 1996. Комбинативна способност на сортове и линии памук по дължина и рандеман на влакното при междувидово кръстосване – Седма национална конференция “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки”. Сб. Доклади, ІІ том, 6-7 .06., Ст. Загора

 13. Стоилова, А., 1996. Наследяване на дължината и рандемана на влакното при междувидови хибриди памук Gossypium hirsutum L. x G.barbadense L. – Екология и здраве ‘96, Пловдив, 244-247

 14. Стоилова, А., 1997. Наследяване на продуктивността и елементите й при реципрочни кръстоски на сортове и линии памук. – Втора научна конференция “Проблеми на влакнодайните и зърнено хлебните култури”, Чирпан, 20 .09., 8-11

 15. Стоилова, А., 1997. Комбинативна способност на сортове и линии памук по продуктивност при междувидово кръстосване. – Втора научна конференция “Проблеми на влакнодайните и зърнено-хлебните култури”, Чирпан, 20 .09., 104-108

 16. Стоилова, А., 1997. Наследяване на дължината и рандемана на влакното при реципрочни кръстоски на сортове и линии памук. – Осма национална конференция “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки” Сборник доклади, 5-6 юни, Ст.Загора

 17. Стоилова, А., 1998. Комбинативна способност на сортове и интрогресивни линии памук по продуктивност. Девета Национална конференция “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложните науки”. Сб.доклади, том 1 5-6 юни, Стара Загора, 326-330

 18. Стоилова, А., Г. Генов, 1998. Наследяване масата на кутийката при диалелни кръстоски на сортове и интрогресивни линии памук – Девета Национална конференция “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложните науки”. Сборник доклади, том 1, 5-6 юни, Стара Загора, 331-335

 19. Стоилова, А., 1998. Наследяване рандемана на влакното при диалелни кръстоски на сортове и интрогресивни линии памук. - Юбилейна научна сесия. Сборник на докладите и резюметата, том І, СУБ, Пловдив, 29-32

 20. Стоилова, А., 1999. Стабилност по продуктивност и ранозрелост на междувидови линии памук: - Десета юбилейна научна конференция с международно участие “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложните науки”, том І, Стара Загора, 3-4 юни, 249-254

 21. Stoilova, A., I. Saldjiev, 1999. Ecological approach in cotton breeding. – Научни трудове, т. XLIV, кн. 1, АУ Пловдив, 45-48

 22. Стоилова, А., 2000. Продуктивни и качествени възможности на перспективни линии памук. - Постижения в областта на аграрните и обществени науки, т.I, Ст.Загора, 223-228

 23. Стоилова, А., 2001. Възможности за използване на трансгресивната изменчивост в селекцията на високорандеманни форми памук. - В сб. "40 години Съюз на учените - Стара Загора" (в 5 тома), Аграрни науки, т. 3, Стара Загора, 123-130

 24. Николов, Г., Ив. Салджиев, Ж. Вичев, А. Стоилова, Г. Панайотова, Ст. Рашев, 2001. - Специфични особености на българската технология за производство на памук. - Аграрен университет - Пловдив, Научни трудове, том XLVI, кн. 2, 311-316

 25. Стоилова, А., 2001 - Фенотипна стабилност на седем генотипа памук. - Научни трудове, Аграрен университет - Пловдив, том XLVI, кн. 2, 157-162

 26. Николов, Г., А. Стоилова, 2002. Ефект на листното микроторене на памук сорт Авангард-264. - Научна конференция с международно участие Стара Загора'2002, 6-7 юни. Аграрни науки, растениевъдство и животновъдство, т. 2, 21-23

 27. Стоилова, А., 2002. Комбинативна способност при сетпросни кръстоски на съвременни български и чуждестранни сортове памук. - Научна конференция с международно участие Стара Загора'2002, 6-7 юни. Аграрни науки, растениевъдство и животновъдство, т. 2, 35-38

 28. Стоилова, А., 2002 - Комбинативна способност на български и чуждестранни сортове памук по стопански ценни признаци - Юбилейна научна сесия "120 години земеделска наука в Садово", 22 май, Садово-Пловдив, Научни доклади, том II, 183-190

 29. Стоилова, А., Д. Дечев, 2002 - Селекционна ценност на сортове и линии памук. - Юбилейна научна конференция "Академик Павел Попов и постиженията на растениевъдната наука в България", 22 ноември. Научни трудове т. XLVII, кн. 1, АУ-Пловдив, 47-52

 30. Стоилова, А., 2002. Проучване върху комбинативната способност на селекционни линии памук. Юбилейна научна конференция "Академик Павел Попов и постиженията на растениевъдната наука в България", 22 ноември. Научни трудове, т. XLVII, кн. 1, АУ-Пловдив, 53-58

 31. Рашев, Ст., А. Стоилова, Ив. Салджиев, 2002. - Изпитване на нова генплазма при памука към устойчивост на памукова листна въшка (Aphis gossypii Glav.) - Юбилейна научна конференция "Академик Павел Попов и постиженията на растениевъдната наука в България" 22 ноември. Научни трудове, т. XLVII, кн. 1, АУ-Пловдив, 141-144

 32. Стоилова, А., Д. Дечев, 2003. - Селекционна оценка на нови линии памук чрез кластерен анализ - Сборник доклади "Селекция и семепроизводство при земеделските култури", София, 41-46

 33. Стоилова, А., 2003. - Резултати от изпитването на новите кандидат-сортове памук № 409, 412, 364. - Научна конференция с международно участие, Стара Загора, 5-6 юни. Аграрни науки, том I, част 1, Растениевъдство, 189-191

 34. Стоилова, А., г. Генов, 2003. - Резултати от изпитването на нови перспективни линии памук. - Научна конференция с международно участие, Стара Загора, 5-6 юни. Аграрни науки, том I, част 1, Растениевъдство

 35. Стоилова, А., 2003. Комбинативна способност на български и чуждестранни сортове памук по стопански ценни признаци. – Юбилейна научна сесия “120 години земеделска наука в Садово”, 21-22 май 2002 Садово-Пловдив. Научни доклади, том II, първо издание 2003, 183-189

 36. Караманидис, Г. А. Стоилова, Хр. Нечев, 2004. Влияние на торенето и гъстотата на посева върху растежа на български и гръцки сортове памук в област Ористеада – Гърция. – Научна конференция с международно участие, 3-4 юни Стара загора, 2004. Аграрни науки – Растениевъдство, том I, част I. Генетика и селекция, плевели, болести и неприятели. Изд. “Съюз на учените” Ст. Загора, 67-70

 37. Стоилова, А., 2004. Оценка на F1 хибриди памук по продуктивност и качество на влакното. – Научна конференция с международно участие, 3-4 юни Стара загора, 2004. Аграрни науки – Растениевъдство, том I , част I. Генетика и селекция, плевели, болести и неприятели. Изд. “Съюз на учените” Ст. Загора, 71-75

 38. Димитрова, В., А. Стоилова, Г. Генов, 2004. Оценка на образци памук чрез кластерен анализ. – Научна конференция с международно участие, 3-4 юни Стара загора, 2004. Аграрни науки – Растениевъдство, том I, част I. Генетика и селекция, плевели, болести и неприятели. Изд. “Съюз на учените” Ст. Загора, 86-90

 39. Стоилова, А., 2004. Оптимизиране отбора на родителските форми в селекцията на продуктивност и качество при памука. – Научни трудове. Научна конференция посветена на 60 години Съюз на учените в България и 20 години клон Кърджали, Октомври, 2004, Кърджали,234-242

 40. Димитрова, В., А. Стоилова, Г. Генов, 2004. Изучаване на генетичното разнообразие по дължината и рандемана на влакното в български и чуждестранни образци памук чрез кластерен анализ. – Научни трудове. Научна конференция посветена на 60 години Съюз на учените в България и 20 години клон Кърджали, Октомври, 2004, Кърджали, 262-266

 41. Караманидис, Г., А. Стоилова, Хр. Нечев, 2004. Влияние на торенето и гъстотата на посева върху височината на залагане на първа плодна клонка при български и гръцки сортове памук в област Орестиада – Гърция. – Научни трудове. Научна конференция посветена на 60 години Съюз на учените в България и 20 години клон Кърджали, Октомври, 2004, Кърджали, 267-272

 42. Стоилова, А., И. Салджиев, 2005. Нов сорт памук – Вега. – Селекция и агротехника на полските култури. Първа част. Балканска научна конференция – 2 юни, 2005, 302-305

 43. Димитрова, В., А. Стоилова, 2005. Стабилност на образци памук по рандеман и дължина на влакното. – Селекция и агротехника на полските култури. Първа част. Балканска научна конференция – 2 юни, 2005, 311-314

 44. Стоилова, А., Н. Вълкова, 2005. Изпитване на чуждестранни сортове памук. – Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, т. 1, кн. 5, 99-105

 45. Стоилова, А., Ж. Терзиев, Ив. Салджиев, 2006. Селекция на голосеменни и с кафяво влакно форми памук. – Международна научна конференция, Стара загора, 1-2 юни 2006 г. “Науката в условията на глобализацията през ХХІ век” Том І Растениевъдство. Технологични въпроси в растениевъдството. Генетика и селекция, плевели, болести и неприятели. ISBN: 954-9327-27-5, 211-213

 46. Диалелен анализ на масата на кутийката при F1 хибриди памук. – Международна научна конференция, Стара загора, 1-2 юни 2006 г. “Науката в условията на глобализацията през ХХІ век” Том І Растениевъдство. Технологични въпроси в растениевъдството. Генетика и селекция, плевели, болести и неприятели. ISBN: 954-9327-27-5, 207-210

 47. Терзиев, Ж., А. Стоилова, И. Салджиев, 2007. Влияние на азотното хранене върху стопанските качества на линии кафяв памук. – Ecology. Scientific Articles, volume 1, ISBN 978-954-9368-25-3, 247-253

 48. Стоилова, А., Ж. Терзиев, И. Салджиев. Наследяване на стопанските качества при F1 хибриди на кафяв памук - Международна научна конференция “ Растителният генофонд – основа на съвременното земеделие”, 13-14 юни 2007 г., Садово. Направление генетика, селекция, растителни биотехнологии, 89-91

 49. Стоилова, А., В. Русев, 2007. Биологични и стопански качества на мъжкостерилни линии памук. – Международна научна конференция “ Растителният генофонд – основа на съвременното земеделие”, 13-14 юни 2007 г., Садово. Направление генетика, селекция, растителни биотехнологии, 93-95

 50. Стоилова, А., И. Салджиев, *Д. Спасова, 2008. Комбинативна способност по продуктивност на мъжкостерилни линии и сортове памук. Научна конференция с международно участие “Науката в условията на глобализация” 25 години СУБ, клон Кърджали, 01-02 .10. 2008 г. - Научни трудове, том III, част II, Изд. “Дъга-ЙК” Кърджали, 77-81

 51. Салджиев, И., А. Стоилова, 2008. Сатбилност на добивите от памук, отглеждан в условията на продължителна монокултура и сеитбообращение при различни норми и фонове на торене.Ecology & Safety. International Scientific Publications, Vol. 2, Part 2, ISSN 1313-2563, 278-282

 52. Панайотова, Г., И. Салджиев, А. Стоилова, Н. Вълкова, Г. Делчев, В. Делчев. 2009. Влияние на сеитбообращението, обработката на почвата и торенето върху продуктивността на памука. Международна конференция “Обработка на почвата и екология” 1-5 Септември 2009, Албена, България, МЗХ, ССА, 83-89

 53. Салджиев, И., Н. Вълкова, А. Стоилова, Г. Панайотова, Г. Делчев, М. Радевска, В. Делчев. Продуктивност и качество на царевични хибриди, отглеждани в Централна Южна България като суровина за енергийни продукти. Международна конференция “Обработка на почвата и екология” 1-5 Септември 2009, Албена, България, МЗХ, ССА, 220-225


В. Дисертацоинен труд (1987)

Тема: “Генетични изследвания при хибридизацията на видовете Gossypium hirsutum LG. barbadense L.Специализиран научен съвет по генетика при ВАК, СофияГ. Монографии

1. Монография в съав. (2009). Natural Fibers - Their Attractiveness in Multi-Directional Applications, Gdynia, Poland


Д. Книги

1. Божинов, М., Г. Николов, Ж. Вичев, Л. Димитрова, И. Салджиев, А. Стоилова. (1995). Памукопроизводство. ИПК “Наука и техника” Стара Загора ISBN 954-661-003-8Е. Доклади депозирани в ЦИНТИ


 1. Стоилова, А., 1988. Корелация между стопанската продуктивност и дължината на влакното при междувидови хибриди памук (Gossypium hirsutum L. x G.barbadense L. – Материали от Първата научна конференция на младите научни работници от Стара Загора, 15 декември 1988. С. ЦИНТИ Нд 1427/1989

 2. Стоилова, А.,1989. Някои резултати от междувидовата хибридизация Gossypium hirsutum L. x G.barbadense L. – Втора научна конференция на младите научни работници. Стара Загора, 15 ноември 1989. С. ЦИНТИ 824/1990

 3. Стоилова, А., 1988. Трансгресия при междувидови хибриди памук. – Пета младежка научно-техническа конференция по селско стопанство, Чирпан 1988. С. ЦИНТИ.

Ж. Прогнози


М. Божинов, Г. Николов, Л. Димитрова, Ж. Вичев, Л. Коева, С. Савов, Ю. Божкова, И. Салджиев, Г. Генов, М. Димитрова, Я. Димитров, А. Стоилова, Г. Панайотова, 1989. Памук – Научно-техническа прогноза за периода до 2020 година – ІІ етап

V. Научно-популярни статии


 1. Божинов, М., Г. Николов, Ж. Вичев, Л. Димитрова, С. Савов, Г. Даскалов, Ю. Божкова, Л. Коева, И. Салджиев, А. Стоилова, М. Димитрова, Я. Димитров, 1989. Промишлена технология за производство на памук. София.

 2. Божинов, М., Г. Николов, Ж. Вичев, Л. Димитрова, С. Савов, Ю. Божкова, Л. Коева, И. Салджиев, А. Стоилова, М. Димитрова, 1990. Актуализирана промишлена технология за производство на памук – Бюлетин за научно-технически прогрес в селското стопанство, София

 3. Божинов, М., Г. Николов, Ж. Вичев, Л. Димитрова, С. Савов, Ю. Божкова, Л. Коева, И. Салджиев, А. Стоилова, М. Димитрова, 1991. Технология за производство на памук, София

 4. Божинов, М., А. Стоилова. Хоризонти на памука. – Чирпански новини, бр. 3, 10 .04. 1995 г.

 5. Николов, Г., И. Салджиев, А.Стоилова. Специфични особености на българската технология за производство на памук. - АГРО вестник, бр. 8, 23 .02. 2001 г.

 6. Николов, Г., И. Салджиев, А. Стоилова. Памукът не се плаши от засушаването. - Нашата ферма, бр. 132, 17-23 .04. 2001 г.

 7. Николов, Г., И. Салджиев, А. Стоилова. Памукът се отплаща на топлите ръце. - Чирпански новини, бр. 6, 24 .03. 2001 г.

 8. Николов, Г., И. Салджиев, А. Стоилова. Памукът се отплаща на топлите ръце. - Български фермер, бр. 24, 30 .05. 2001 г.

 9. Николов, Г., И. Салджиев, А. Стоилова. Аспекти на памукопроизводството. Чирпански новини, бр. 243, 14 .09. 2001 г.

 10. Николов, Г., И. Салджиев, Ж. Вичев, А. Стоилова, 2001. Памук. - Сп. “Земеделие”, № 5

 11. Николов, Г., А. Стоилова, Ив. Салджиев. От 140 хил. дка сега, до 2010 година памук ще се сее на 300 хил. дка площи. - Агровестник - Национален седмичник за практически земеделски съвети, информация и бизнес. 17-24 август, 2001 г., бр. 31, стр. 5

 12. Николов, Г., И. Салджиев, А. Стоилова. Памукът се отплаща на топлите ръце. - Агровестник, бр. 11, 15 .03. 2002 г.

 13. Николов, Г., А. Стоилова, Ив. Салджиев, 2001. Аспекти на развитие на памукопроизводството в света и у нас. - Сп. "Земеделие", № 10, 2-3

 14. Стоилова, А., Н. Вълкова. Нови сортове памук. – Сп. “Земеделие +” 2005

 15. Стоилова, А. Ив. Салджиев. Вега – нов сорт памук - Сп. “Земеделие +” 4, 2006, 6-7

16. Стоилова, А. Памукът в България – минало и настояще. – Практично земеделие и домакинство, бр. 8, 18 .04. - 03.05. 2006, 14

17. Стоилова, А. Нови сортове памук с подобрено качество на влакното. – Практично земеделие и домакинство, бр. 8, 18 .04. - 03.05. 2006, 15

18. Терзиев, Ж., А. Стоилова. Цветният памук отново превлече вниманието на изследователи и производители. - Практично земеделие и домакинство, бр. 9, 2006

19. Стоилова, А, Н. Вълкова. Нови сортове памук. – Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т. 1, София, февруари 2005, 113-115

20. Салджиев, Ив., А. Стоилова, Г. Панайотова, Л. Димитрова, Ст. Рашев. Технология за отглеждане на памук. Сп. Земеделие плюс, 2007
21. Технология за отглеждане на памук. ТЕМКО Стара Загора, 2008

22. Салджиев, И., Н. Вълкова, А. Стоилова, Г. Панайотова, Г. Делчев, М. Радевска. Царевични хибриди – суровина за енергийни продукти. Сп. “Земеделие плюс”, декември, 2009 г. стр. 17 –Екология и устойчиво развитие

23. Вълкова, Н., Стоилова, А., 2010. Нови сортове памук. Сп. “Земеделие плюс”, 4, 12-14 ISSN 1310-7992

VІ. Участие в разработване на национални изследователски проекти

А. Към Селско-стопанска академия


 1. Селекция и генетични изследвания при памука. ССА, 1981-1985 г.

 2. Селекция и генетични изследвания при памука. ССА, 1986-1990 г.

 3. Селекция и генетични изследвания при памука с оглед създаване на нови ранозрели сортове и генплазма с повишена ранозрелост, продуктивност и качество на влакното. ССА 1991-1993 г.

 4. Селекция и генетични изследвания при памука с оглед създаване на нови ранозрели сортове и генплазма с повишена ранозрелост, продуктивност, качество на влакното и устойчивост на стресови фактори. Срок на изпълнение: 1994-1998 г.

Б. Към Национален Център за Аграрни науки


 1. Селекция и генетични изследвания при памука с оглед създаване на нови ранозрели сортове и генплазма с повишена продуктивност, качество на влакното, по-високо залагане на плодните кутийки и устойчивост на повишени температури, суша и болести.

Срок на изпълнение: 1999-2003 г.

Ръководител на проекта: ст. н. с. ст. д.с.н. Максим Божинов (1999-2001 г.); ст. н. с. д-р Ана Стоилова (2002-2003 г.) 1. Селекционни и генетични изследвания при памука с оглед създаване на нови ранозрели сортове и генплазма с повишена продуктивност и качество, устойчиви на биотични и абиотични стресови фактори.

Срок на изпълнение: 2004-2007 г.

Ръководител на проекта: ст.н.с., д-р Ана Стоилова

Заповед № Н-52 от 21.07.2005 г., гр. Чирпан на основание Заповед № РЗ-09-305 от 01.06.2004 г. на Министъра на земеделието и горите и Решение на Управителния съвет / Протокол № РД-09-05 от 07.07.2005 г. и Заповед № РД-147 от 15.07. 2005 г. на НЦАН – София

В. Към Селскостопанска академия

7. Селекция на нови сортове памук и генплазма с висок генетичен потенциал за добив и подобрено качество на влакното, толерантни на

биотични и абиотични стресови фактори

Срок на изпълнение: 2008-2010 г.

Ръководител на проекта: ст.н.с., д-р Ана Стоилова

Заповед № Н-20А от 04.04.2008 г., гр. Чирпан на основание Заповед № РД-33 от 28.03.2008 г. на председателя на НАЦАН ст.н.с., д-р Светла БъчвароваГ. Към Национален фонд “Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката, и др.

 1. Селекционно-генетични, биотехнологични и имунологични изследвания при памука с оглед създаване на сортове и изходен материал за селекцията с повишено качество на влакното. Комитет за наука и висше образование, 1991-1993.

 2. Използване генофонда на дивите видове памук за генетично подобряване на културния вид Gossypium hirsutum L. 01.09.1996-01.09.1999 г. Ръководител на проекта: ст. н. с. д-р Ана Стоилова

 3. За финансиране на подготовката за научно-изследователски проект за участие в V-Рамкова програма на ЕС на тема “Селекция на екологични форми памук” 28.12.98-31.10.1999 г. Ръководител на проекта: ст. н. с. д-р Ана Стоилова

 4. Мъжка стерилност при памука и възможнисти за използването и в хетерозисната селекция

Срок: .08.2004-.08. 2007г.

Ръководител на проекта: ст. н. с. д-р Ана Стоилова

Договор № СС-14-12 / 30.08. 2004 г.

Д. Към Фонд “Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката, и др. – Двустранно сътрудничество

1. Агроекологична оценка на нови български и македонски сортове памук.

Срок: 15 .12. 2007 г. - 15 .12. 2009 г.

Ръководител на проекта: ст. н. с. д-р Ана Стоилова

Договор Д01-1120 / 15 .12. 2007 г. № БМ-3 / 2007 г.

Е. Към АУ – Пловдив

1. Селекция на екологични форми памук.

Срок: 2004-2006 г.

Ръководител на проекта: Доц. д-р Живко Терзиев – Аграрен университет, Пловдив

Рег. № 28/04

2. Селекционна оценка на цветни форми памук

Срок: 2007-2009

Ръководител на проекта: Доц. д-р Живко Терзиев – Аграрен университет, ПловдивРег. № 02/07

Ж. Участие в договорни теми и задачи

 1. Хетерозис и трансгресия при междувидови хибриди памук – ВСИ, Пловдив, катедра “Генетика”, 1990-1992 г.

 2. Селекционно-генетични, биотехнологични и имунологични изследвания при памука с оглед създаване на сортове и изходен материал за селекцията с повишено качество на влакното. Комитет за наука и висше образование, 1991-1993.

 3. Изследване на перспективни сортове български памуци. ИНТЕКСТ – ООД, София, 1991-1993.

 4. Изпитване влиянието на водораслите върху растежа и развитието на памука. Институт по физиология на растенията, 1992-1993.

VІІ. Ръководство на докторанти

 1. Садику Таофик Адетунджи, ВСИ – Пловдив, кат. “Генетика и селекция”. Защитена дисертация на тема “Наследяване, хетерозис и комбинативна способност при междувидови хибриди памук Gossypium hirsutum L. x G.barbadense L. 1997, C.

 2. Георгиос Константинос Караманидис, АУ – Пловдив, кат. Почвознание и агрохимия 2000-2002 г.

 3. Владимир Русев, ИПТП – Чирпан, сектор “Памук”, 2004-2005 г.

VІІІ. Утвърдени сортове от Държавна сортова комисия и Изпълнителна Агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, и защитени със сертификат към ПВ на РБ.

 1. Авангард-264 – 50 %. Решение № 94-00-165 от 08.11.1994 г. на Експертната комисия на Държавна сортова комисия утвърдено и със заповед № І-1113 от 17.10.1994 г. на Министерство на земеделието. Сертификат за нов сорт растения, № 10410 от 30 .11. 2001 г.

 2. Перла-267 – 90 %. Решение № 33-00-89 от 18.03.1999 г. на Експертната комисия по памука на Държавна сортова комисия. Сертификат за нов сорт растения, № 10525 от 30 .05. 2003 г.

 3. Вега (№ 412) - 90 %. Сертификат за нов сорт растения, № 10554 от 31.03.2004 г.

 4. Дарми (№ 364) – 60 %. ИАСАС – Решение от редовно заседание на Експертна комисия по влакнидайни култури на 13 март 2007 г. Утвърден със заповед на МЗГ № РД 12-8 / 20 .03. 2007 г. Сертификат за нов сорт растения, №

 5. Колорит (№ 409) - 75 %. ИАСАС – Решение от редовно заседание на Експертна комисия по влакнидайни култури на 13 март 2007 г. Утвърден със заповед на МЗГ №РД 12-8 / 20 .03. 2007 г. Сертификат за нов сорт растения, №10736 от 28.09.2007 г.

 6. Наталия (№ 361) – 75 %. ИАСАС – Решение от редовно заседание на Експертна комисия по влакнидайни култури 2008 г. Сертификат за нов сорт растения, № 10817 от 28.11.2008 г.

 7. Изабелл (№ 121) – 40 %. ИАСАС Решение от заседание на Експертната комисия на 16.04.2009 г. Утвърден със заповед на МЗХ №РД 12-33/13.05.2009 г.

 8. Дорина (№ 364) – 50 %. Решение от редовно заседание на Експертна комисия по влакнидайни култури на 09.02.2010 г. Сертификат за нов сорт растения, № от г.

ІХ. Приети технологии от експертни съвети и внедрени в производството.

 1. М. Божинов, Г. Николов, Ж. Вичев, Л. Димитрова, С. Савов, Г. Даскалов, Ю. Божкова, Л. Коева, И. Салджиев, А. Стоилова, М. Димитрова, Я. Димитров. Актуализирана промишлена технология за отглеждане на памук. Приета за масово внедряване от експертния съвет на асоциасията НАПС с протокол № 26 от 30.06. 1988 и внедрена върху цялата площ на памука в страната.

 2. Съавтор на “Актуализирана промишлена технология за отглеждане на памук”, Протокол № 26 на Експертния съвет на НАПС от 30.06.1988 г.

 3. М. Божинов, Г. Николов, Ж. Вичев, Л. Димитрова, С. Савов, Г. Даскалов, Ю. Божкова, Л. Коева, И. Салджиев, А. Стоилова, М. Димитрова, Я. Димитров. Промишлена технология за производство на памук, 1989 г.

 4. Салджиев, Ив., А. Стоилова, Г. Панайотова, Н. Вълкова, Ц. Лалев, М. Божинов, Г. Николов, Ж. Вичев, Л. Димитрова, Ст. Рашев, Г. Генов, М. Колева, С. Недялкова, Я. Димитров, М. Димитрова. Технология за отглеждане на памук. Утвърдена от Експертен съвет към НЦАН на 12.06.2006 г.

 5. Салджиев, Ив., Г. Панайотова, А. Стоилова, Н. Вълкова, Ст. Рашев, Технология за отглеждане на памук. ТЕМКО Стара Загора, 2008 г.


Х. Международно сътрудничество по научни проекти.

 1. Селекция, технология на производство и система машини в памукопроизводството. Ташкент, Узбекистан, 1990-1993.

 2. Селекция и технология за отглеждане на памук. НПО по памука – Бринчене, Румъния, 1990-1993.

 3. Селекция и внедряване на нови сортове памук. Институт по земеделие – Струмица, Македония, 1990-1993.

 4. Селекция и оценка на генетичен материал за памука. Институт по памука и технически култури – Синдос, Гърция, 1990-1993.XI. Научна и научно-приложна дейност от общ характер:

 1. Членство в СУБ- Стара Загора от 1980 г.

 2. Координатор за България на Регионалната мрежа за научни изследвания по памука към ФАО за страните от Средиземноморието и Близкия изток - от 2004 г. до сега

 3. Член на научен и дирекционен съвет на ИПТП – Чирпан от 1993 г. до сега

 4. Председател на ОСУ в ИПТП – Чирпан от 1989 г. до сега

 5. Член на работна група към МЗП, София - от 2002 г. до сега

 6. Член на експертна комисия – НФ “НИ” към МОН - София, Аграрни науки, 2003 – 2004 г.

 7. Рецензии на докторски дисертации за научна и образователна степен:

1. Златина П. Г. Влияние на генотипа и метеорологичните фактори върху растежа и развитието на памука и формирането на памуковото влакно. Чирпан, 2001. За присъждане на научна и образожателна степен “Доктор”

 1. Отзиви на дисертации:

  • Радков, М.П. Принос върху генетиката и селекцията на полския фасул в България, Русе, 1983. За присъждане на научна степен “Доктор на селскостопанските науки”.

  • Атанасов, А.И. Биотехнология в растениевъдството, София, 1989.

  • Мухов, В. И. Радиобиологичен и генетичен ефект на гама лъчите при Gossypium hirsutum L. София, 1985. За присъждане на научна степен “Кандудат на селскостопанските науки”.

  • Фенов, М.Н. Генетични проучвания върху диплоидни и тетраплоидни царевици във връзка с хетерозиса и мутационната изменчивост, Плождив, 1988. За присъждане на научна степен “Кандудат на селскостопанските науки”.

  • ВИНХ НАНГ ДО. Проучване върху култивирането на антери на ориза и незрели ембриони при царевицата във връзка с разработването на тъканната технология за селекция. Пловдив, 1988. За присъждане на научна степен “Кандудат на селскостопанските науки”.

  • Мальчиков П. Н. Селекция яровой твердой пшеницы в Среднем Поволжье. За присъждане на научна степен “Доктор на селскостопанските науки”.

  • и други.

XII. Специализации в чужбина:

   1. Узбекистан -Ташкент, Институт по селекция и семепроизводство на памука – 30 дни, от 01 .09. до 30 .09. 1989 г.

   2. Турция - Адански университет – 8 дни, от 17 .09. до 24 .09. 1995 г.

   3. Испания - Севиля, Център за научни изследвания по земеделие към Генерална дирекция за научни изследвания, технологии, фармакология в селското стопанство, 30 дни, от 09 .05. до 06. 07. 1996 г.

   4. Италия - Бари, 8 дни, от 13 – 20 .07. 1998 г.

   5. Турция - Чукоровски университет, Център за научни изследвания и внедрявания по памука, 5 дни, 20 – 24 .09. 2000 г.

   6. Франция - Монтпелие, Център за международно коопериране и развитие на аграрната наука (CIRAD), 6 дни, 01 .10. – 0.6 .10. 1996 г.

   7. Гърция - Синдос, Тесалоники (Солун) Институт за индустриални култури, 4 дни, 29 .09. – 2 .10. 2004 г.

   8. Гърция – Александропулис 2008 г.

   9. Полша – Гдиня, Асоциация по памука, 5 дни, 02.09. – 06.09. 2009 г.

   10. Македония – Струмица, Земеделски факултет към Университета в Щип, 3 дни, 09.09.-12.09. 2009 г.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница