І. публикации в български списания и сборнициДата26.01.2017
Размер176.29 Kb.
СПИСЪК
НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

на Доцент Д-р Борислав Георгиев Владимиров

І. ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ


 1. Маринчев, Л., И. Терзиев, Р. Иванова, Б. Владимиров. Ревматични заболявания – особености на хистологичните промени в лигавицата на горния гастроинтестинален тракт. Ревматология, ХІV, 2006, 4, 32-36

 2. Маринчев, Л., И. Терзиев, Р. Иванова, Б. Владимиров. Ревматични заболявания и ендоскопски промени в лигавицата на горния гастроинтестинален тракт. Практическа медицина, 38, 2007, 12-20

 3. Маринчев, Л., И. Терзиев, Р. Иванова, Б. Владимиров. Helicobacter pylori – рисков фактор за болестната активност на ревматоиден артрит и системните заболявания на съединителната тъкан. Ревматология, ХV, 2007, 1, 37-41

 4. Владимиров Б., Б. Асенова, Ал. Капаров, М. Четирска, А. Маринов, И. Терзиев, Р. Иванова. Неинвазивна диагностика на атрофичен гастрит с Biohit GastroPanel® - предварителни резултати. Българска Хепатогастроентерология, ІХ, 2007, 1, 39-46

 5. Иванова Р., Ив. Терзиев, А. Маринчев, Б. Владимиров. Цитокератин 7 и 20 – маркери за характеризиране на типа на интестиналната метаплазия на горния ГИТ. Вългарска хепатогастроентерология, ІХ, 2007, 2, 9-13

 6. Аврамов, Л, Е. Борисова, Б. Владимиров. Биомедицинската фотоника – ново направление в науката и технологиите. Новости на БАН, бр.9 (49) , стр.1-2, (2007).

 7. Владимиров, Б., И. Цакова, Е. Борисова, Н. Момчилов, Л. Аврамов. Нови измерения на медицинската диагностика на гастроинтестинални тумори -флуоресцентна ендоскопия. Сборник Доклади на XXXIV Национална Конференция по Въпросите на Обучението по Физика на тема: “Физиката в Биологията и медицината”, ISBN: 10:954-91841-1-0, стр.165-168 (2006).

 8. Владимиров, Б., Д. Попова, Н. Григоров, С. Стойнов. Лечение със Cynarix при болни с хронични жлъчни заболявания и дислипопротеинемия. Българска хепатогастроентерология, 2001, 2, 13-16.

 9. Чурчев, Й., Н. Григоров, Б. Владимиров, Р. Митова, Й. Генов, И. Терзиев. Ролята на ендоскопската ехография в диагностиката и стадирането на стомашния карцином. Диагностичен и терапевтичен ултразвук., 8, 2000, 1, 36-39 .

 10. Танкова, Л., Н. Григоров, Й. Чурчев, Б. Владимиров,Р. Митова, П. Пенчев, В. Драганов. Ултразвукова диагностика на стомашно-чревния тракт. Диагностичен и терапевтичен ултразвук., 7, 1999, 1, 8-10.

 11. Гайдарски, Р., Ем. Аструков, Б. Владимиров. Рядък случяй при възрастен мъж с рецидивен карцином на хранопровода, успешно опериран. Хирургия, LV, 1999, 6, 52-54.

 12. Иванова, К., Й. Чурчев, Б. Владимиров, М. Марина, И. Терзиев. Изолиране на Helicobacter pylori и изследване чувствителността му към различни антимикробни средства. Информационен Журнал по заразни и паразитни болести. 1999, 2, 4-7.

 13. Владимиров, Б., С. Дереджян, В. Джурков, М. Атанасова, Е. Стойкова, М.Саватинова, Е. Брадистилова, В. Андонов, В.Тотев, Н. Дамянова, Н. Кацаров, Д. Бояджиев, Ислам. Лечебен ефект на cisapride при гастроезофагеална рефлуксна болест. Резултати от национално мултицентрично наблюдение. Съвр. Мед.

 14. Владимиров, Б., Мястото на ендоскопската диагноза и лечение на холeстазния синдром в хирургичната практика в Обтурационен иктер (под ред. проф. Д. Дамянов), Медарт, София, 1999, 67-76.

 15. Д. Дамянов, С. Рускова, Р. Лозанов, Б. Владимиров, А. Александрова. П. Първанов. Мястото на оперативната папилосфинктеротомия в съвременната хирургия. Обтурационен иктер – диагностика и лечение. Сборник статии: София, 1999 154-157.

 16. Григоров, Н., Б. Владимиров, Й. Чурчев, Р. Митова, Л. Танкова, Б. Големанов Диагностична стойност на трансендоскопската ехография (мини сонда) в езофагеалната и стомашна патология. Диагностичен и терапевтичен ултразвук., 6, 1998, 2, 57-64.

 17. Atanassova, E., B. Damianov, B. Vladimitov, P. Gurkov, V. Kolev. Non-invasive registration of the aboral and oral spreading of the gastroduodenal peristaltic activity (Experimental and clinical investigations). Acta Phisiologica & Pharmacologica Bulgarica, 23,1998, 15-20.

 18. Владимиров Б. Ендоскопско лечение на заболяванията на гастроинтестиналния тракт. Сборник обзорни доклади: 7-ми Национален конгрес по гастроентерология, София, 25-28.11.1998, 36-39.

 19. Стойнов, С., А. Мендизова, Б. Димитров, Б. Владимиров, Н. Кръстев, П. Пенчев. Субсерозна форма на еозинофилен гастрит с асцит. Съвр. Мед. XLVIII, 1997, 3, 38-42.

 20. Дамянов, Д., А. Мендизова, Б. Владимиров и др. Билярна реоперация с корекция на портална хипертония при болна с конгенитална аномалия. Хирургия, XLVIII, 1995,

 21. Владимиров, Б., Ив. Виячки, Н. Яръмов. Мястото на ендоскопската транспапиларна (перорална) холангиоскопия в диагностиката и лечението на заболяванията на жлъчните пътища. Хирургия, XLVIII, 1995,

 22. Матов, В., С. Стойнов, А. Мендизова, Б. Владимиров, Б. Димитров. Лечение на дуоденална язва с фамотидин при различен дозов режим. Фармакотерапия, 1995,

 23. Дамянов, Д., Б. Владимиров. Оперативни и алтернативни възможности за лечение на рака на жлъчната система I. Оперативно лечение. Хирургия, XLIХ, 1996,

 24. Дамянов, Д., Б. Владимиров. Оперативни и алтернативни възможности за лечение на рака на жлъчната система II. Алтернативни възможности. Хирургия, XLIХ, 1996,

 25. Владимиров, Б., Р. Петков, Ив. Виячки, Д. Дамянов, Н. Яръмов. Ендоскопска сфинктеротомия при холедохолитиаза и запазен жлъчен мехур. Хирургия, XLIХ, 1996, 5, 13-16.

 26. Дамянов, Д., А. Александрова, Б. Владимиров, Г. Стоянов, П. Първанов, Г. Генчев, Д. Недин, Р. Лозанов, С. Рускова, Р. Ангов. Остър панкреатит след ендоскопски манипулации върху папила Фатери. Национална конференция по хирургия “Остър панкреатит” 19-20 май 1995г, Сандански. Сборник доклади, 77-81.

 27. Дамянов, Д., Мендизова, A., Владимиров, Б., Александрова, A., Недин, Д., Лозанов, Р. Билиарна реоперация с корекция на порталната хипертония при болна с вродена аномалия. Хирургия, 1995, 48, 4, 52-54. 

 28. Александрова, A., Дамянов, Д.., Владимиров, Б., Динков, Л., Донов, M., Недин, Д., Лозанов, Р., Петров, С. Панкреатодуоденална резекция за карциноид на папила Vateri. Хирургия, 1994, 47, 6,  49-51.  29. Пенков, Н., Виячки, И., Яръмов, Н., Владимиров, Б., Иванов, А., Коларов, E.
  Лечение на остър холецистит, усложнен с механична жълтеница. Хирургия, 1994, 47, 6,  17-21. 

 30. Владимиров, Б., Яръмов, Н, N., Давидов, С. Нови възможности за ендоскопско лечение на злокачествените стриктури чрез поставяне на метални ендопротези. Хирургия, 1993, 46, 5,  65-66. 

 31. Дамянов, Д., Александрова, A, Владимиров, Б., Динков, Л., Михова, А. За вилозните аденоми на голямата дуоденална папила по повод на едно наблюдение. Хирургия, 1991, 44, 2, 27-31

 32. Владимиров, Б. Атипични анатомични варианти и аномалии на жлъчните пътища при болини със заболявания на жлъчните пътища и панкреаса. II. Ендосикопско лечение. Хирургия, 1991, 44, 1, 8-12

 33. Владимиров, Б. Ендоскопско лечение на големи камъни на холедоха. Предварителни резултати с интракорпорална електрохидравлична шокововълнова литотрипсия. Хирургия, 1990, 43, 6, 64-70

 34. Владимиров, Б. Йорданов, И. Връзка между дуоденалнитедивртикули, заболяванията на жлъчните пътища, панкреаса и тяхното ендоскопско лечение. Хирургия, 1990, 43, 6, 31-40

 35. Владимиров, Б. Йорданов, И., Виячки, Д. Атипични анатомични варианти и аномалии на жлъчните пътища при нболни със заболявания на жлъчните пътища и панкреаса. I. Честота според ЕРХП. Хирургия, 1990, 43, 5, 8-16

 36. Владимиров, Б. Йорданов, И. Ендоскопско лечение на холангита чрез външен назобилиарен дренаж. Вътрешни болести, 1989, 28, 5, 75-77.

 37. Димитров, Б., Владимиров, Б., Войнов, Н, Атанасов, Б., Коруков, Б. Сравнителни проучвания на язвената болест в стадий на активност с и без уложнения. Вътрешни болести, 1989, 28, 5, 53-58.

 38. Димитров, Б., Войнов, Н, Владимиров, Б., Атанасов, Б., Коруков, Б. Фиброендоскопията в диагностиката на острите кръвоизливи от големите отдели на храносмилателния тракт. Вътрешни болести, 1989, 28, 4, 81-84.

 39. Владимиров, Б. Йорданов, И. Трансендоскопска механична литотрипсия при холедохолитиаза. Вътрешни болести, 1989, 28, 3, 37-40.

 40. Браилски, K., Мендизова, А., Димитров, Б., Владимиров, Б., Копарандова, О. Лечение на язвената болест с proglumide (Milid). Вътрешни болести, 1989, 28, 1, 46-51.

 41. Владимиров, Б., Симеонов, Е., Виячки, И. Терапевтичната ендоскопия на дисталния холедох в условията на спешност. Хирургия, 1988, 41, 2, 16-19.

 42. Владимиров, Б., Симеонов, Е., Виячки, И. Ендоскопска папилосфинктеротомия при болни с остър билиарен панкреатит в условията на спешност. Хирургия, 1988, 41, 1, 67-69.

 43. Попов, П., Владимиров, Б. Непосредтвени и късни резултати след стомаш-на ендоскопска полипектомия. Вътрешни болести, 1986, 25, 5, 41-42ІI. ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ


 1. Borisova, E.G. , Vladimirov, B. , Terziev, I. , Ivanova, R. , Avramov, L.
  5-ALA/PpIX fluorescence detection of gastrointestinal neoplasia
  (2009) Progress in Biomedical Optics and Imaging - Proceedings of SPIE, 7368, art. no. 736824

 2. Borisova, E., Vladimirov, B, Avramov, L. 5-ALA/PpIX fluorescence detection of esophageal and stomach neoplasia: Effects of autofluorescence background from normal and inflammatory areas. (2008) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7027, art. no. 70271A

 3. Borisova, E, Vladimirov, B, Avramov, L. Fluorescence detection of esophageal neoplasia. (2008) Progress in Biomedical Optics and Imaging - Proceedings of SPIE, 6791, art. no. 679104

 4. Borisova, E , Uzunov, Tz., Vladimirov, B., Avramov, L. Investigation of formalin influence over hard and soft biological tissues fluorescent spectra in vitro. (2007) Progress in Biomedical Optics and Imaging - Proceedings of SPIE, 6535, art. no. 65351D . 

 5. Borisova, E, Vladimirov, B., Angelov, I, Avramov, L. Fluorescent endoscopy of tumors in upper part of gastrointestinal tract. (2007) AIP Conference Proceedings, 899, pp. 467-468. 

 6. Borisova, E.G , Vladimirov, B.G., Angelov, I.G, Avramov, L.A. Fluorescence spectroscopy of gastrointestinal tumors using δ-ALA. (2007) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 6604, art. no. 66042H

 7. Vladimirov, B, Borisova, E , Avramov, L. Delta-ALA-mediated fluorescence spectroscopy of gastrointestinal tumors - Comparison of in vivo and in vitro results. (2007) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 6727, art. no. 67271X.

 8. Vladimirov, B., I. Terziev, A. Ivanova. Rabeprazole, Amoxiclave and Clarithromycin – 4-day versus 7- day Therapy in the Eradication of H. pylori (in press).

 9. Ivanova K, Chuzchev J, Vladimirov B, Marina M, Terziev I. Isolation of Helicobacter pylori and evaluation of its susceptibility to different antimicrobial agents. NCPID Information J 1999; 2: 4–7.

 10. Krastev Z., B. Vladimirov, L. Mateva, A. Alexiev. Quantitative assessment of severity of biliary tract infection. Hepato- Gastroenterol., 43, 1996, 10, 792-795.

 11. Boyanova, L., Stancheva, I , Todorov, D., Kumanova, R., Petrov, S., Vladimirov, B., Pehlivanov, N, Mitova, R., Chakarski, I., Churchev, L. Comparison of three urease tests for detection of Helicobacter pylori in gastric biopsy specimens. (1996) European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 8 (9), 911-914. 

 12. Ivanova, R., B. Vladimirov, V. Tsenova, A. Georgiev. Benign and malignant diseases of extrahepatic bile ducts: neuroendocrine and epithelial differentiation. In:Gastrointestinal tract and endocrine system, 1995, 498-506, Kluwer Academic PublishersІІІ. РЕЗЮМЕТА ОТ МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ, ПУБЛИКУВАНИ

В СПИСАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР


 1. Z. Krastev, I. Kotzev, K. Tchernev, A. Rigney, D. Nikolovska, B. Vladimirov, F.A. Caruntu, I.G. randomized, open-label, 12-week comparison of controlled-release interferon alpha2b + ribavrin vs. Pegylated interferon alpha2b + ribavrin in treatment-naive genotype1 hepatitis C: 4 week results from 480study (panel a). 45th annual meeting of the European Association for the Study of the Liver, April 14-18, 2010, Vienna, Austria, J. Hepatology, Suppl.1, 52, 2010, S27

 2. Vladimirov B., R. Ivanova, I. Terziev. Cytokeratin 7 and 20 – markers for distinction of intestinal metaplasia subtypes of upper gastrointestinal tract. 9th World Congress of OESO, Monaco, April 6-9, 2008, J Clin Gastroenterol, 42, Suppl. 1, 2008, 4, S29, P160

 3. Vladimirov, B., A. Marinov, A., I. Terziev, R. Ivanova. Мagnifying chromoendoscopy is useful for detection of Barrett’s metaplasia and low-grade dysplasia recurrence after argon plasma coagulation (APC). 9th World Congress of OESO, Monaco, April 6-9, 2008, J Clin Gastroenterol, 42, Suppl 1, 2008, 4, S31, P171

 4. Vladimirov B, Donov M, Terziev I, Grigorov N, Mitova R, Churchev Y, Kostadinov K, Astrukov E. Argon plasma coagulation plus PPI versus PPI only in patients with Barrett’s low-grade dysplasia - four years follow-up. (J. Clin. Gastroenterology, 2, 2004 – in press)

 5. Churchev, J., Grigorov, N., Vladimirov, B., Tankova, L., Mitova, R., Genov, J., Terziev, I. Diagnostics, staging and monitoring of gastric malt-lymphomas (GML) with endoscopic ultrasonography. (2000) Ultrasound in Medicine and Biology, 26 (SUPPL. 2), pp. A149.

 6. Golemanov, Br., Grigorov, N., Genov, J., Mitova, R., Churchev, J., Vladimirov, B., Tankova, L. Duplex-Doppler endoscopic ultrasound (DD-EUS) evaluation of variceal hemodynamics before and after percutaneous ethanol injection (PEI) in hepatocellular carcinoma (HCC). (2000) Ultrasound in Medicine and Biology, 26 (SUPPL. 2), pp. A149. 

 7. Vladimirov, B., L. Dinkov, M. Donov, I. Terziev, N. Grigorov, R. Mitova, J. Churchev, E. Astrukov. Endoscopic APC therapy of Barrett. Endoscopy, 32, 2000, Suppl.1, E32 (P90E).

 8. Vladimirov B, .L. Dinkov, .M. Donov, .I. Terziev, .N. Grigorov, .R. Mitova, .J. Churchev. Endoscopic Argon plasma coagulation plus PPI versus PPI only in patients with low-grade dysplasia of Barrett’s esophagus. Gut 2002; 51 (Suppl III) A26.

 9. Vladimirov B, .N. Jaramov, .N. Grigorov, .L. Tankova, .R. Mitova, .D. Damianov. Endoscopic versus conservative treatment of acute gallstone pancreatitis - early results and prevention of recurrence. Gut 2002; 51 (Suppl III) A246.

 10. Vladimirov, B., L. Dinkov, M. Donov, I. Terziev, N. Grigorov, R. Mitova, J. Churchev, E. Astrukov. Endoscopic APC therapy of Barrett. Endoscopy, 32, 2000, Suppl.1, E32 (P90E).

 11. Vladimirov, B., S. Davidov. Duodenal diverticula and biliary, sphincter of Oddi and pancreatic disorders. Endoscopy, 32, 2000, Suppl.1, E54 (P479E).

 12. Vladimirov, B., N. Grigorov, D. Damjanov, A. Mlatcova. Endoscopic treatment of dominant extrahepatic bile duct obstruction in primary sclerosing cholangitis. Endoscopy, 31, 1999, Suppl.1, E76 (P0802E).

 13. Vladimirov, B., I. Tersiev, M. Marina, K. Ivanova. Omeprazole vs famotidine and antibiotics on H. pylori positive duodenal ulcers. Digestion, 59, 1998, Suppl 3, 436 (ExhB 3226).

 14. Vladimirov, B., S. Batanova, A. Buchkov, S. Davidov, S. Baburov. Endoscopic treatment of dysphagia. Digestion, 59, 1998, Suppl 3, 639 (FoLM4351).

 15. Vladimirov, B., S. Baburov, G. Karanov, N. Grigorov. Endoscopic sphincterotomy (ES) in acute pancreatitis. Endoscopy, 29, 1997, E48 (P602)

 16. Vladimirov, B., S. Baburov, D. Damyanov, N. Grigorov. Endoscopic management of benign and malignant biliary strictures. Endoscopy, 29, 1997, E51 (P610)

 17. Damyanov, B., B. Vladimirov, S. Babourov. Ultrastructural characteristic of papilla Vateri’s. Gut, 39, 1996, Suppl. 3, A29 (173).

 18. Vladimirov, B. Duodenal diverticula: Relationship with the function of sphincter Oddi, biliary and pancreatic diseases. Endoscopy, 28, 1996, S54 (1237)

 19. Vladimirov, B., Hadjieva, N. Acute cholangitis - Bacteriology and treatment. (1993) Endoscopy, 25 (5), p. 346. IV. РЕЗЮМЕТА ОТ МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ


 1. Marinchev L, I. Terziev, R. Ivanova, B. Vladimirov. Upper gastrointestinal mucosal lesions and Helicobacter pylori infection in patients with connective tissue diseases under continous therapy. VIII World Congress of Pathology and Laboratory Medicine. 26-30 May 2005, Istanbul, Turkey, P2-030
 2. Vladimirov B., A. Marinov, I. Terziev, R. Ivanova. Chromoendoscopy in patients with intestinal metaplasia of upper gastrointestinal tract. Postgraduate course “Update in Gastroenterology” and East-West Bridge Meeting of the European Association of Gastroenterology and the Bulgarian Society of Gastroenterology, 10-12 June, 2005, Sofia


 3. Vladimirov B., A. Marinov, I. Terziev, R. Ivanova. Magnifying endoscopy in patients with intestinal metaplasia of upper gastrointestinal tract. Postgraduate course “Update in Gastroenterology” and East-West Bridge Meeting of the European Association of Gastroenterology and the Bulgarian Society of Gastroenterology, 10-12 June, 2005, Sofia

 4. Marinchev, L., I. Terziev, R. Ivanova, B. Vladimirov. Upper gastrointestinal mucosal lesions and Нelicobacter pylori infection in patients with connective tissue diseases. Postgraduate course “Update in Gastroenterology” and East-West Bridge Meeting of the European Association of Gastroenterology and the Bulgarian Society of Gastroenterology, 10-12 June, 2005, Sofia

 5. B. Vladimirov, A. Marinov, I. Terziev, R. Ivanova. Magnifying chromoendoscopy in gastric mucosal lesions. Falk Symposium 149, 30 Sept- Oct 3 th, 2005, Berlin, Germany

 6. Marinchev, L.1, Terziev, I.2, Ivanova R.3, Vladimirov, B. Endoscopic and histologic findings of upper GI tract in patients with inflammatory joint and connective tissue diseases. Relationship with type of disease, Helicobacter pylori infection and different therapeutic regimes. World Congress of Gastroenterology, 10-14 Sept.2005, Montreal, Canada (poster)

 7. Vladimirov, B., Marinov, A., Terziev, I., Ivanova, R. Chromoendoscopy and magnifying endoscopy are useful for detection of Barrett’s metaplasia and low-grade dysplasia recurrence after argon plasma coagulation (APC). World Congress of Gastroenterology, 10-14 Sept.2005, Montreal, Canada (poster)

 8. Vladimirov B, Donov M, Terziev I, Grigorov N, Mitova R, Churchev Y, Kostadinov K, Astrukov E. Argon plasma coagulation plus PPI versus PPI only in patients with Barrett’s low-grade dysplasia - four years follow-up. 7th O.E.S.O. World Congress, Paris, August 31-Sept 2, 2003

 9. Vladimirov B., I. Terziev, A. Ivanova. Rabeprazole, Amoxiclave and Clarithromycin – 4-day versus 7- day Therapy in the Eradication of H. pylori. 11th ICUR, Dubrovnik, Croatia, 15-20 Sept. 2003

 10. Vladimirov B, .L. Dinkov, .M. Donov, .I. Terziev, .N. Grigorov, .R. Mitova, .J. Churchev. Endoscopic Argon plasma coagulation plus PPI versus PPI only in patients with low-grade dysplasia of Barrett’s esophagus. 10th United European Gastroenterology Week – Geneva, 19-23 October 2002.

 11. Vladimirov B, .N. Jaramov, .N. Grigorov, .L. Tankova, .R. Mitova, .D. Damianov. Endoscopic versus conservative treatment of acute gallstone pancreatitis - early results and prevention of recurrence. 10th United European Gastroenterology Week – Geneva, 19-23 October 2002.

 12. Vladimirov B, Grigorov N, Damjanov D, Jaramov N, Tankova L, Mitova R. Endoscopic treatment of chronic pancreatitis. 9th United European Gastroenterology Week – Amsterdam, October 2001.

 13. Vladimirov B, S. Batanova, A. Buchkov, S. Davidov. Pneumatic dilatation versus botulinum toxin in achalasia (nonresponders of previous pneumatic dilatation). 9th United European Gastroenterology Week – Amsterdam, October 2001.

 14. Vladimirov, B., L. Dinkov, M. Donov, I. Terziev, N. Grigorov, R. Mitova, J. Churchev, E. Astrukov. Endoscopic APC therapy of Barrett. 8th United European Gastroenterology Week – Brussels, 25 - 30 November 2000.

 15. Vladimirov, B., S. Davidov. Duodenal diverticula and biliary, sphincter of Oddi and pancreatic disorders. 8th United European Gastroenterology Week – Brussels, 25 - 30 November 2000.

 16. Vladimirov, B., N. Grigorov, D. Damjanov, A. Mlatcova. Endoscopic treatment of dominant extrahepatic bile duct obstruction in primary sclerosing cholangitis. 7th United European Gastroenterology Week - Rome. 13 - 17 November 1999.

 17. Vladimirov B, Grigorov N, Jordanov I, Nedialkov G. Determination of indication for endoscopic prosthesis of extrahepatic bile ducts and therapeutic rates. XIII International Congress of Gastroenterology VI European Congress of Digestive Endoscopy September 4- 10, Roma, Italy.

 18. Vladimirov, B. Duodenal diverticula and biliary and/or pancreatic disease. Interventional Endoscopy in Hepatology (Falk Symposia 116), Basel Liver Week , 20-25.10.1999, Basel, Switzerland, Abs. 90

 19. Vladimirov, B., N. Grigorov, D. Damjanov, A. Mlatcova. Successfully management by endoscopic therapy of dominant extrahepatic bile duct strictures in primary sclerosing cholangitis. Interventional Endoscopy in Hepatology (Falk Symposia 116), Basel Liver Week , 20-25.10.1999, Basel, Switzerland, Abs. 65.

 20. Vladimirov, B., N. Jaramov, G. Keranov, N. Grigorov, L. Tankova, R. Mitova. Endoscopic vs conservative treatment of acute gallstone pancreatitis. Interventional Endoscopy in Hepatology (Falk Symposia 116), Basel Liver Week, 20-25.10.1999, Basel, Switzerland, Abs. 21.

 21. Mendizova, A., B. Vladimirov, L. Mateva, J. Genov, V. Nakov. Primary Biliary cirrhosis and autoimmune hepatitis in conjunction with Caroli’s disease. Immunology and Liver (Falk Symposia 114), Basel Liver Week, 20-25.10.1999, Basel, Switzerland, Abs. 70.

 22. Vladimirov, B., N. Grigorov, D. Damyanov, D. Mlathkova. Endoscopic treatment of dominant extrahepatic bile duct obstruction in primary sclerosing cholangitis (PBC). Primary Sclerosing Cholangitis, Liver Week Freiburg, Germany, October 1-6, 1997

 23. Vladimirov, B., S. Baburov, G. Karanov, N. Grigorov. Endoscopic sphincterotomy (ES) in acute pancreatitis. 6th United European Gastroenterology Week, Birmingham, United Kingdom, 18-23 October 1997

 24. Vladimirov, B., S. Baburov, D. Damyanov, N. Grigorov. Endoscopic management of benign and malignant biliary strictures.6th United European Gastroenterology Week, Birmingham, United Kingdom, 18-23 October 1997


V. РЕЗЮМЕТА ОТ НАЦИОНАЛНИ КОНГРЕСИ


 1. Р. Иванова, И. Терзиев, А. Маринов, Б. Владимиров. Цитокератин 7 и 20 – маркери за характеризиране на типа интестиналната метаплазия на горния ГИТ. ІХ Национален конгрес по гастроентерологияр 24-25 Ноември 2006, София, Българска Хепатогастроентерология, 2006, 2, стр.70 (абстракт)

 2. Б. Владимиров,Б. Асенова, Ал. Капаров, М. Четирска, А. Маринов, И. Терзиев, Р. Иванова Неинвазивна диагностика на атрофичен гастрит с Biohit GastroPanel® - предварителни резултати. ІХ Национален конгрес по гастроентерологияр 24-25 Ноември 2006, София, Българска Хепатогастроентерология, 2006, 2, стр.63 (абстракт)
 3. Владимиров. Б., ГЕРБ и Баретов хранопровод – клинични изяви, ендоскопия и функционални изследвания – място в съвременната диагноза. (пленарен доклад) – “Доброкачествени и злокачествени болести на хранопровода и стомаха – съвременни проблеми”, 15-та национална научна конференция на Българската асоциация на хирурзи и гастроентеролози (и онколози), 22-23 април, 2005, София.


 4. Владимиров, Б., И. Терзиев, M Донов, Й. Чурчев, Р. Иванова, Р.Митова, Н. Григоров. Аргон-плазмена коагулация плюс Омеprazole срещу Омеprazole самостоятелно при Баретов хранопровод с нискостепенна дисплазия - 5 годишно проследяване (доклад) – “Доброкачествени и злокачествени болести на хранопровода и стомаха – съвременни проблеми”, 15-та национална научна конференция на Българската асоциация на хирурзи и гастроентеролози (и онколози), 22-23 април, 2005, София.
 5. Терзиев, И., А. Маринов, M Донов, Й. Чурчев, Р.Митова, Н. Григоров, Б. Владимиров. Екстранодални не-ходжкинови лимфоми - МАЛТ лимфоми на стомаха: ретроспективен анализ на 40 случая (доклад) – “Доброкачествени и злокачествени болести на хранопровода и стомаха – съвременни проблеми”, 15-та национална научна конференция на Българската асоциация на хирурзи и гастроентеролози (и онколози), 22-23 април, 2005, София.


 6. Владимиров, Б., С. Батанова, С. Давидов, А. Бучков, К. Костадинов, Д. Стоянова. Ендоскопско сутуриране при ГЕРБ и хиатусова херния след продължително лечение с omeprazole (доклад) – “Доброкачествени и злокачествени болести на хранопровода и стомаха – съвременни проблеми”, 15-та национална научна конференция на Българската асоциация на хирурзи и гастроентеролози (и онколози), 22-23 април, 2005, София.

 7. Владимиров, Б., E. Аструков, Д. Петров, С. Батанова, С. Давидов,
 8. M. Донов, И. Терзиев. Ендоскопско протезиране при рак на хранопровода и кардията – 20 годишен опит (доклад) – “Доброкачествени и злокачествени болести на хранопровода и стомаха – съвременни проблеми”, 15-та национална научна конференция на Българската асоциация на хирурзи и гастроентеролози (и онколози), 22-23 април, 2005, София.


 9. Григоров Н., А. Мендизова, Б. Владимиров, Р. Митова, Й. Чурчев, В. Наков, Й. Генов, Б. Големанов. Съвременни диагностични методи при болестта на Кароли в различните й варианти. VІІІ Национален конгрес по гастроентерология, София, 22-23 ноември 2002.

 10. Митова Р, Й. Чурчев, Б. Владимиров, Н. Григоров, Й. Генов, Б. Големанов.Триплекс-доплер ендосонография в оценката на порталната хипертония при чернодробна цироза. VІІІ Национален конгрес по гастроентерология, София, 22-23 ноември 2002.

 11. Владимиров, Б, Н. Яръмов, Г. Керанов, Г. Евтимов, Б. Коруков, Н. Пенков, Н. Григоров, Л. Танкова, Р. Митова. Ендоскопско срещу конвенционално лечение на острия билиарен панкреатит – ранни резултати и предпазване от рецидив. VІІІ Национален конгрес по гастроентерология, София, 22-23 ноември 2002.

 12. Владимиров, Б, Н. Григоров, Д. Дамянов, Н. Яръмов, Л. Танкова, Р. Митова. Ендоскопско лечение на хроничния панкреатит. VІІІ Национален конгрес по гастроентерология, София, 22-23 ноември 2002.

 13. Дереджан Х, Ц. Цанков, З. Гюрова, В. Арабаджиев, Й. Георгиев, Й. Йорданов, Б. Владимиров. Остър панкреатит след операции върху коремни органи. VІІІ Национален конгрес по гастроентерология, София, 22-23 ноември 2002.

 14. Владимиров, Б, Д. Млъчкова, С. Батанова, А. Бучков, С. Давидов. Дуоденални дивертикули и нарушунията на жлъчните пътища, sphincter Oddi и панкреаса. VІІІ Национален конгрес по гастроентерология, София, 22-23 ноември 2002.

 15. Митова Р, Й. Генов, Й. Чурчев, Н. Григоров,Б. Владимиров. Оценка на варикозната хемодинамика чрез триплекс-доплер ендосонография (TDEUS) преди и след перкутанно етанолово инжектиране (PEI) на хепатоцелуларен карцином (HCC). Българска хепатогастроентерология, 2002, 3, 95-96.

 16. Владимиров, Б, Д. Млъчкова, С. Батанова, А. Бучков, С. Давидов. Повторна ендоскопска балонна дилатация срещу Botulinum toxin при ахалазия и ранен рецидив след пневматична дилатация. Българска хепатогастроентерология, 2002, 3, 97.

 17. Владимилов, Б. Индикации за диагностична и терапевтична ендоскопия при ГЕРБ. Гастроентерологични дни 2001, Стара Загора, 19-20 Октомври 2001

 18. Иванова, К., М.Марина, Б. Владимиров, М. Хаджиeва Дихателен /с14/ уреазен тест като неинвазивен метод за диагностика на Нelicobacter pylori. Гастроентерологични дни 2001, Стара Загора, 19-20 Октомври 2001

 19. Владимиров, Б. И сътр. Rabeprazole, Amoxycillin и нискодозиран Clarithromycin в лечението на дуоденални язви,съпроводени с Helicobacter pylori инфекция. Гастроентерологични дни 2001, Стара Загора, 19-20 Октомври 2001

 20. Владимиров, Б. Диагностика на инфекцията с Helicobacter pylori. Гастроентерологични дни 2001, Стара Загора, 19-20 Октомври 2001

 21. Владимиров, Б. Ендоскопско лечение на рака на хранопровода и кардията. Гастроентерологични дни 2001, Стара Загора, 19-20 Октомври 2001

 22. Владимиров, Б. Оценка на ендоскопските методи за лечение при неварикозни кръвоизливи от горния ГИТ. Кръвоизливи от торния ГИТ, Плевен, 2001

 23. Владимиров, Б., Л. Динков, М. Донов, И. Терзиев, Н. Григоров, Р. Митова, Й. Чурчев, К. Костадинов, Е. Аструков. Ендоскопска аргон плазмена коагулация при Баретова дисплазия на хранопровода. Гастроентерологични дни 2001, Стара Загора, 19-20 Октомври 2001

 24. Иванова, К., Б. Владимиров, М. Марина, Й. Чурчев, И. Терзиев, М. Стамболийска, И. Красналиев. Сравнение на бърз дисков уреазен тест с различни методи за доказване на Helicobacter pylori. Гастроентерологични дни 2001, Стара Загора, 19-20 Октомври 2001

 25. Владимиров, Б. Ендоскопско лечение на механичната жълтеница. 2ра Национална конференция по миниинвазивна хирургия, Боровец, 27-29 октомври, 2000

 26. Владимиров, Б. Мястото на ендоскопията в лечението на заболяванията на горния ГИТ. 2ра Национална конференция по миниинвазивна хирургия, Боровец, 27-29 октомври, 2000

 27. Владимиров, Б. Интестиноскопия (ентероскопия). Български хепато-гастроентерологични дни, Варна, 4-7 октомври, 2000

 28. Ангелов, Ж., Д. Дамянов, И. Терзиев, Б. Владимиров. МАЛТ лимфом на стомаха. Ретроспекция за 10 години. Рак на стомаха и хранопровода. Национална конференция с международно участие,Пловдив, 1-2 юни, 2000

 29. Владимиров, Б., Е. Аструков, Л. Динков, И. Терзиев, К. Костадинов, Д. Стоянова, М. Кондова. Ендоскопска аргон-плазмена коагулация при Barrett метаплазия на хранопровода. Рак на стомаха и хранопровода. Национална конференция с международно участие,Пловдив, 1-2 юни, 2000

 30. Владимиров, Б., Е. Аструков, Д. Петров, С. Батанова, С. Давидов, М. Донов, И. Терзиев. Ендоскопско палиативно лечение на рака на хранопровода и кардията на стомаха. . Рак на стомаха и хранопровода. Национална конференция с международно участие,Пловдив, 1-2 юни, 2000

 31. Ivanova, K., M. Marina, B. Vladimirov, J. Churchev, I. Terziev. Comparison of different methods for detection of Helicobacter pylori infection. First Balkan Conference of Microbiology, Plovdiv, October 5-9, 1999

 32. Владимиров, Б. Мястото на ендоскопската диагноза и лечение на холeстазния синдром в хирургичната практика. Обтурационен иктер – диагностика и лечение. София, 1999

 33. Д. Дамянов, С. Рускова, Р. Лозанов, Б. Владимиров, А. Александрова. П. Първанов. Мястото на оперативната папилосфинктеротомия в съвременната хирургия. Обтурационен иктер – диагностика и лечение. София, 1999

 34. Владимиров, Б. Алтернативни методи за неопeративно лечение на холедохолитиазата. Кога и как се лекува холелитиазата – Национален симпозиум, Български гастро-хирургичен клуб, Шумен, 26 март, 1999

 35. Пенчев, П., Б. Владимиров, В. Драганов, Х. Кадиян, Н. Дамянов, В. Наков. Първоначален клиничен опит от плазма-аргон коагулацията при ендоскопското лечение на колоректални тумори. VI Национална конференция по колопроктология, Варна, 23-25 септември 1999

 36. Ivanova, K., M. Marina, B. Vladimirov, J. Churchev, I. Terziev. Comparison of different methods for detection of Helicobacter pylori infection. First Balkan Conference of Microbiology, Plovdiv, October 5-9, 1999

 37. Владимиров, Б. Ендоскопско лечение на кръвоизливите на горния гастроинтестинален тракт. Български гастроентерологични дни, Хисар, 2-4 декември, 1999

 38. Владимиров Б. Ендоскопско лечение на заболяванията на гастроинтестиналния тракт. 7-ми Национален конгрес по гастроентерология, София, 25-28.11.1998

 39. Атанасова, Е., Б. Дамянов,, Б. Владимиров, Р. Гюрков, В. Колев. Неинвазивна регистрация на разпространение на гастродуоденалната перисталтична активност. 7-ми Национален конгрес по гастроентерология, София, 25-28.11.1998

 40. Чурчев, Й., Б. Владимиров, И. Терзиев, Н. Григоров, Р. Митова, Л. Танкова, С. Петров. Комплексни методи на диагностика и лечение на MALT-лимфоми на стомаха. 7-ми Национален конгрес по гастроентерология, София, 25-28.11.1998

 41. Григоров, Н., Б. Владимиров, Й. Чурчев, Р. Митова, Л. Танкова, Б. Големанов Диагностична стойност на трансендоскопската ехография (мини сонда) в езофагеалната и стомашна патология. 7-ми Национален конгрес по гастроентерология, София, 25-28.11.1998

 42. Владимиров Б. и сътр. Лечебен ефект на cisapride при ГЕРБ. Резултати от мултицентрично проучване. 7-ми Национален конгрес по гастроентерология, София, 25-28.11.1998

 43. Дамянов, Д., А. Мендизова, Б. Владимиров, П. Първанов, Г. Генчев, Р. Лозанов, Г. Александров, С. Рускова. . Хроничен панкреатит – съвременно хирургично лечение. 7-ми Национален конгрес по гастроентерология, София, 25-28.11.1998

 44. Чурчев, Й., К. Иванова, Б. Владимиров, М. Марина, И. Терзиев, Р. Митова. Изолиране на хеликобактер пилори и изследване чувствителността му към различни антимикробни средства. 7-ми Национален конгрес по гастроентерология, София, 25-28.11.1998

 45. Мендизова, А., С. Стойнов, Вл. Матов, Н. Григоров, Б. Владимиров, Е. Попхристова, Ив. Чакърски, Н. Войнов Й. Чурчев, Р. Митова. Лечебен ефект на препарата Бисмунол при дуоденална язва. IVНационална конференция по гастроентерология “Helicobacter pylori биологична роля и клинична характеристика. София, 14-15 ноември 1997

 46. Матов, Вл., С. Петров, Й. Чурчев, Р. Митова, Б. Владимиров, А.Мендизова, С. Стойнов, Ив. Чакърски. Сравнително проучване лечебния ефект на комбинацията омепразол и амоксицилин с този на Н2 блокера ебротидин и амоксицилин при активна Нр-асоциирана дуоденална язва. IVНационална конференция по гастроентерология “Helicobacter pylori биологична роля и клинична характеристика. София, 14-15 ноември 1997

 47. Владимиров, Б., П. Първанов, Д. Дамянов, Н. Григоров, Р. Митова, Л. Танкова, Б. Коруков Ив. Виячки, Г. Евтимов, С. Бабуров. Ендоскопска сфинктеротомия (EC) с режеща игла. Ретроспективен анализ. 1ва Национална конференция по миниинвазивна хирургия, Боровец, 27-29 октомври, 1996

 48. Владимиров, Б., С. Батанова, А. Бучков, Ив. Виячки, Д. Дамянов. Ендоскопско лечение на билиарните стриктури.1ва Национална конференция по миниинвазивна хирургия, Боровец, 27-29 октомври, 1996

 49. Krastev, Z., L. Mateva, A. Alexiev, B. Vladimirov. Biliary tract infection II nd Internation symposium clinical pharmacology, Sofia, 1-2.06.1995, Abs. 37.

 50. Дамянов, Д., А. Александрова, Б. Владимиров, Г. Стоянов, П. Първанов, Г. Генчев, Д. Недин, Р. Лозанов, С. Рускова, Р. Ангов. Остър панкреатит след ендоскопски манипулации върху папила Фатери. Национална конференция по хирургия “Остър панкреатит” 19-20 май 1995г, СанданскиУЧАСТИЕ В НАПИСВАНЕТО НА УЧЕБНИЦИ И МОНОГРАФИИ

 1. Владимиров, Б. Ендоскопско лечение на кръвоизливите на горния гастроинтестинален тракт в Хирургия

 2. Владимиров, Б. Ендоскопски изследвания. Езофагогастродуоденоскопия в Наръчник по гастроентерология. Диагностика. Под ред.на Л. Динков и С. Стойнов, ПИКС ООД, София, 1997, 228-239.

 3. Владимиров, Б. Ендоскопски изследвания. Холангиоскопия в Наръчник по гастроентерология. Диагностика. Под ред.на Л. Динков и С. Стойнов, ПИКС ООД, София, 1997, 240-243.

 4. Владимиров, Б. Ендоскопски изследвания. Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХП) в Наръчник по гастроентерология. Диагностика. Под ред.на Л. Динков и С. Стойнов, ПИКС ООД, София, 1997, 243-252.

 5. Владимиров, Б. Ендоскопски изследвания. Тънкочревна ендоскопия в Наръчник по гастроентерология. Диагностика. Под ред.на Л. Динков и С. Стойнов, ПИКС ООД, София, 1997, 252-253.

 6. Владимиров, Б. Ендоскопски лечебни процедури в Наръчник по гастроентерология. Диагностика. Под ред.на Л. Динков и С. Стойнов, ПИКС ООД, София, 1997, 257-266.

 7. Владимиров, Б. Биопсични и морфологични изследвания.Биопсиране на хранопровод, стомах, дванадесетопръстник, жлъчни пътища в Наръчник по гастроентерология. Диагностика. Под ред.на Л. Динков и С. Стойнов, ПИКС ООД, София, 1997, 291

 8. Владимиров, Б. Биопсични и морфологични изследвания. Хистоморфологични промени на гастроинтестиналния тракт в Наръчник по гастроентерология. Диагностика. Под ред.на Л. Динков и С. Стойнов, ПИКС ООД, София, 1997, 292-299.

 9. Владимиров, Б. Дисфагия и одинфагия в Наръчник по гастроентерология. Клиника и лечение. Под ред.на Н. Григоров и А. Мендизова, Лидер прес, София, 1997, 3-6.

 10. Владимиров, Б. Заболявания на хранопровода в Наръчник по гастроентерология. Клиника и лечение. Под ред.на Н. Григоров и А. Мендизова, Лидер прес, София, 1997, 95-123.

 11. Григоров, Н., Б. Владимиров. Холангити в Наръчник по гастроентерология. Клиника и лечение. Под ред.на Н. Григоров и А. Мендизова, Лидер прес, София, 1997, 400-407.

 12. Чернев, К., Б. Владимиров, В. Бакалов. Ендоскопия и биопсия в Болести на храносмилатерната система. Гастроентерология – том I. Под редакцията на З. Кръстев и К. Чернев, Тилия, София, 1997, 129-152.

 13. Владимиров, Б. Рентгенови методи за изследване на жлъчната система.

 14. Хепатология – том II. Под редакцията на З. Кръстев и К. Чернев, Тилия, София, 1997, 255-261.

 15. Владимиров, Б. Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХП) във Вътрешни болести. Клиника на вътрешните болести (том III, второ издание). Под редакцията на Ч. Начев и К. Кънев, Знание ООД, Стара Загора, 287-301.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница