И в изпълнение на чл чл. 2а-2г, 3а-3г, 4а-4в, 5, 10г, 15а на РегламентДата24.10.2018
Размер42.99 Kb.
ЗАПОВЕД

РД-16-754/ 03.08.2016 г.

На основание на чл. 45, ал.1 от Закона за администрацията и в изпълнение на чл.чл. 2а-2г, 3а-3г, 4а-4в, 5, 10г, 15а на Регламент (ЕС) 2015/1861 от 18.10.2015 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран


НАРЕЖДАМ:


  1. Определям работна група в състав:

Председател:

Христо Атанасов, директор на дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“;

Членове:

Силвия Зашева, държавен експерт в отдел „Международно контролирана търговия” в дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ – заместник председател и секретар на работната група

Цветан Бояджиев, старши експерт, отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия“ дирекция „Външноикономическа политика“;

Виргиния Александрова, главен експерт в отдел „Регистриране лицензиране и контрол на прекурсори, оптични носители и търговски сделки“, дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"

Резервни членове:

Аделина Кьосева, началник на отдел, „Азия, Африка, Америка и Австралия“ дирекция „Външноикономическа политика“;

Ваня Танева, младши експерт, отдел „Регистриране и контрол на спирт, дестилати и спиртни напитки“, дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"

Мая Стоилова, старши експерт в отдел „Международно контролирана търговия“, дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“, заместник-секретар

2. Възлагам на работната група да разглежда на свои заседания постъпилите заявления за издаване на разрешения за износ, внос на стоки и технологии, както и предоставяне на техническа помощ или брокерски услуги по отношение на стоки и технологии, на основание чл.чл. 2а-2г, 3а-3г, 4а-4в, 5, 10г, 15а на Регламент (ЕС) 2015/1861.

3. Утвърждавам образец на заявление и образец на разрешение по т. 2 от настоящата заповед Приложение № 1 и Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Заявителят прилага към заявлението документи, удостоверяващи:

4.1. външнотърговската сделка (договор, поръчка);

4.2. техническите характеристики, функционалното предназначение и произхода на стоките, технологиите и софтуера;

4.3. крайната употреба и крайния потребител, издаден от крайния потребител - в оригинал;

4.4. условията на доставка;

4.5. начин на плащане и съответни банкови институции;

4.5. попълнен образец – приложение № 2, в 2 (два) екземпляра.


5. Заявленията и приложените към тях документи по т.4 се подават в деловодството на Министерството на икономиката.
6. Работната група се произнася с протоколно решение по всяко постъпило заявление в срок до 10 работни дни от датата на получаването му.
7. Решенията на работната група се взимат с единодушие.
8. При отсъствие на член на работната група в заседанието й участва резервен член.
9. При необходимост работната група може да изисква:

9.1. проверка на представените документи, включително проверка по дипломатически път;

9.2. допълнителна информация, която има отношение към сделката;

9.3. становище на други държавни органи, както и да привлича експерти, които да дават становище по въпроси, които изискват специални знания.

9.4. документ, потвърждаващ доставката на изделията, издаден от крайния потребител на изделията.
10. Протоколът от заседанието на работната група се изготвя от секретаря.

11. Решението на Работната група се съобщава писмено на заявителя в срок до 5 работни дни от датата на вземането му.

12. Всяко протоколно решение съдържа текст, с който се разрешава издаването или забранява издаването на разрешение по т. 2 от настоящата заповед.

13. Разрешението по т. 2 от настоящата заповед се издава в 2 екземпляра. Първият екземпляр се предоставя на заявителя, а вторият екземпляр остава в Министерство на икономиката.

14. Разрешенията се подписват от председателя на Работната група или в негово отсъствие от заместник-председателя на Работната група.

15. Разрешението има срок на валидност до 6 месеца и може да бъде продължено еднократно за същия срок.

16. Работната група може да измени, отмени или спре изпълнението на издадено от нея разрешение.

17. Работната група в срок до 3 работни дни уведомява Централното митническо управление на Агенция "Митници", Министерство на външните работи и Държавна агенция "Национална сигурност" за взетите от нея решения и издадени разрешения.

18. Лице, на което е издадено разрешение, е длъжно да върне в Министерството на икономиката оригинала на разрешението след изпълнението на сделката или след изтичане срока на валидността му, но не по-късно от 14 дни след изтичане срока на разрешението. Лицето, на което е издадено разрешението, уведомява незабавно Министерството на икономиката , в случай че разрешението няма да се използва.

19. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Външноикономическа политика“.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на главния секретар на Министерството на икономиката, на директорите на дирекции „Външноикономическа политика“, „Международно контролирана търговия и сигурност“, „Регистриране, лицензиране и контрол“, както и на членовете на работната група по т. 1. за сведение и изпълнение.

БОЖИДАР ЛУКАРСКИ

министър на икономиката
Съгласували: .......................... .......................... Емилия Янева, за главен секретар
......................... .......................... Зара Добрева, директор д-ция „Правна“
......................... .......................... Дияна Найденова, директор д-ция „ВП“
......................... .......................... Константин Марков, директор д-ция „РЛК“

......................... .......................... Христо Атанасов, директор д-ция „МКТС“


Изготвил: ........................ .......................... Силвия Зашева, държ. експерт в отдел „МКТ“


гр. София 1052, ул. "Славянска" №8

Тел: 02 940 7001

Факс: 02 987 21 90, 02 981 99 70

e-mail: e-docs@mi.government.bg


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница