Iban: bg34ubbs9200 1010018919 при “обб” ад централа, bic: ubbsbgsf информацияДата08.06.2018
Размер49.21 Kb.

“СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ”АД

Седалище и адрес на управление: гр. София 1330, бул.“Никола Мушанов” № 114, Адрес за кореспонденция: гр. София 1606, ул.“Дамян Груев” № 29; тел./факс (02) 422 41 79, e-mail: stryh@mail.bg, www.stroyhold.com


ЕИК: 121592481; IBAN: BG34UBBS9200 1010018919 при “ОББ” АД - Централа, BIC: UBBSBGSFИНФОРМАЦИЯ,

Съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1, т.4 от

Наредба № 2 от 17.09.2003 г. относно обстоятелства,

настъпили през изтеклото II -ро тримесечие на 2009 г.

1. За емитента "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма;

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист – На основание Решение на общото събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, проведено на 27.03.2009 г., Решение на Надзорния съвет от 03.04.2009 г. и Решение на Управителния съвет от 03.04.2009 г., в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 09.04.2009 г. е вписана промяна на обстоятелства, относно "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, както следва: Заличени са досегашните членове на Надзорния и Управителния съвет на Холдинга; Вписани са членове на Надзорен съвет: Борислав Боянов Крумов – Председател, Алина Стоянова Илиева - Зам. председател, Илко Пламенов Митев – Член; Вписани са членове на Управителен съвет: Георги Иванов Георгиев - Изпълнителен директор, Димитър Иванов Данаилов – Председател, Харалампи Златков Парашкевов - Зам. председател. Дружеството се представлява от Георги Иванов Георгиев - Изпълнителен директор.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – няма;

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – няма;

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – няма;

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – няма;

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК - няма.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – няма;

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промянатаняма. На редовно общо събрание на акционерите, проведено на 27.03.2009 г. бе взето решение за назначаване на Георги Георгиев, д.е.с. чрез „Одит Везни” ООД, за заверка на годишния финансов отчет за 2009 г.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството – поради сведения до минимум срок между датата на изготвяне на съответния периодичен отчет и неговото представяне в КФН и БФБ - София, финансовият резултат за периода се обявява с представянето на отчета.

1.12. Съществени загуби и причини за тях – няма;

1.13. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството – няма;

1.14. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад – няма;

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – На редовно общо събрание на акционерите, проведено на 27.03.2009 г. бе взето решение дивидент за 2008 г. да не се разпределя.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – няма;

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – няма;

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – няма;

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал – няма;

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – няма;

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – няма;

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – няма;

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години – Считано от 05.06.2009 г. е прекратена дейността на Службата по трудова медицина и Органа за контрол на параметрите на работната среда, действащи в структурата на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД. Правоотношенията, произтичащи от договори с клиенти, правото на собственост върху оборудването, трудовите правоотношения с работещите в СТМ и Органа за контрол се прехвърлят към “Стройинвестхолд-С” ЕООД. “Стройинвестхолд-С” ЕООД не е свързано или заинтересувано лице със "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД по смисъла на ЗППЦК;

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – няма;

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) – няма;

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – няма;

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството – преустановено е извършването на услуги от Службата по трудова медицина и Органа за контрол на параметрите на работната среда, в резултат на прекратяване на тази дейност;

1.28. Покупка на патент – няма;

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) – В резултат на прекратяване на дейността на Службата по трудова медицина, регистрацията й в Министерство на здравеопазването е заличена ;

1.30. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – няма;

1.31. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – няма;

1.32. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – няма;

1.33. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – няма;

1.34. (Предишна т. 1.31 - ДВ, бр. 82 от 2007г.) Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа – няма.София, 22.07.2009 г. Изпълнителен директор:
/Г. Георгиев/
Каталог: Finances
Finances -> Доклад за дейността на "стройинвестхолдинг" ад към Годишен Финансов Отчет за 2007 г
Finances -> Д о г о в о р за научни изследвания
Finances -> Iban: bg34ubbs9200 1010018919 при “обб” ад централа, bic: ubbsbgsf информация, относно "стройинвестхолдинг" ад
Finances -> "стройинвестхолдинг"ад софия 1330
Finances -> Отчет за трмесечието,приключващо на 31. 03. 2013г. Обща информация Текущ период периодът, започващ на 01. 01. 2013 г и завършващ на 31. 03. 2013 г
Finances -> Отчет приключващ на 31 декември 2009г. Правен статут
Finances -> Iban: bg34ubbs9200 1010018919 при “обб” ад централа, bic: ubbsbgsf годишен доклад за дейността
Finances -> Доклад за дейността на "стройинвестхолдинг" ад към 31. 03. 2011 г., съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк
Finances -> Отчет за трмесечието,приключващо на 30. 09. 2012г. Обща информация Текущ период периодът, започващ на 01. 07. 2012 г и завършващ на 30. 09. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница