Игри“ Част 1 „Есен“ и Част 5 „Есен, зима, пролет, лято“страница1/6
Дата08.05.2018
Размер1.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Примерно годишно тематично разпределение за трета подготвителна възрастова група,
5 – 6-годишни по програмната система „АБВ
игри“

Част 1 „Есен“ и Част 5 „Есен, зима, пролет, лято“


Месец

Седмица/

Тема

Образователни направления и ядра – водещо

Очаквани резултати по водещо направление

Методически насоки за педагогическо взаимодействие в системата

1

2

3

4

5

IX


1

„Моят дом“
БЕЛ

Свързана реч

Речник

Звукова култураНазовава държавата, града и улицата, на която живее.

Описва подробно даден предмет или явление.

Използва ясен и правилен език за описване на познати събития.

Контролира координацията на ръката и окото, за да развие фината моторика.„Есен“, с. 1 (входящо проследяване на постиженията*); Чеклист, с. 67

Книга за учителя, препоръки за с. 1БЕЛ

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

Звукова култура

Граматически правилна реч


Описва литературни герои според основните моменти в произведението.

Разпознава епизод от познато литературно произведение.

Изразява отношението си към литературно произведение и към
постъпките на героите от него.

Измисля игри по познати литературни произведения.

Съгласува по род и число прилагателните и съществителните.

Разбира разликата между дума и изречение. Използва прости разширени изречения.

Определя броя на звуковете в думата.


„Есен“, с. 2, 3 (входящо проследяване на постиженията*); Чеклист, с. 67

Книга за учителя, препоръки за с. 2, 3МАТ

Количествени отношения

Измерване

Пространствени отношенияОпределя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно.

Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото.

Подрежда редицата на числата до 5.

Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина или дължина.„Есен“, с. 4 (входящо проследяване на постиженията*); Чеклист, с. 67

Книга за учителя, препоръки за с. 4МАТ

Времеви отношения

Равнинни фигури


Ориентира се в последователността на сезоните.

Комбинира познати геометрични фигури.

Различава и назовава правоъгълник.


„Есен, зима, пролет, лято“, лист 1 (входящо проследяване на постиженията*); Чеклист, с. 67

Книга за учителя, препоръки за лист 11

2

3

4

5ОС

Светът на природата и неговото опазванеПресъздава чрез модели животни и местообитанието им.

Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и животни от близкото обкръжение.„Есен“, с. 5 (входящо проследяване на постиженията*); Чеклист, с. 67

Книга за учителя, препоръки за с. 5ОС

Социална и здравословна средаИма представа за професии от близкото обкръжение – образование, медицина, услуги и др.

Обяснява адекватни норми на поведение спрямо познати и непознати за него лица.„Есен“, с. 6, 7 (входящо проследяване на
постиженията*); Чеклист, с. 67

Книга за учителя, препоръки за с. 6, 7

Културни и национални ценности

Поздравява по повод на конкретен празник, като се стреми да спазва обичаи в общността. Разпознава националния флаг.

Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността (напр. Коледа, Великден и др.).


ИИ

Изобразително творчество

Изобразителни материали и техники


Повтаря пунктирана линия в различни изображения на предмети, без да излиза от линията.

Умее да изразява характерна поза или движение.„Есен“, с. 8 (входящо проследяване на постиженията*); Чеклист, с. 68

Книга за учителя, препоръки за с. 8ИИ

Художествено възприеманеРазглежда и описва произведения на различните видове изобразителни изкуства.

„Есен“, с. 9 (входящо проследяване на постиженията*); Чеклист, с. 68

Книга за учителя, препоръки за с. 9КТ

Грижи и инициативностПознава правила за запазване на дрехите чисти и спретнати.

Облича се и се съблича самостоятелно.„Есен“, с. 10 (входящо проследяване на постиженията); Чеклист, с. 68

Книга за учителя, препоръки за с. 10КТ

Обработване на материали, съединяване и свързване

Конструиране и моделиране

Техника


Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Различава превозните средства спрямо мястото на придвижване.


„Есен, зима, пролет, лято“, лист 33 (входящо проследяване на постиженията); Чеклист,
с. 68

Книга за учителя, препоръки за лист 33МУЗ

Възпроизвеждане

Възприемане

Музика и играРазпознава и посочва музикални знаци.

Разпознава конкретен танц – хоро.Музикални дейности:

Възпроизвеждане: любими, познати песни

Музика и игра: хоро


МУЗ

ВъзпроизвежданеДетето има диференцирани представи за слушане, пеене, свирене и танцуване.

Музикални дейности: свирене с д.м.и. – хоро

ФК

ЕППДПрилага умения за двигателна дейност с организиращ характер, като проявява самоконтрол и изпитва емоционална удовлетвореност.

Форма: ПС

Методи: фронтален, игров, демонстрация, описание, двигателно упражняване

Средства: ПИ с естествено-приложни движения, общоразвиващи упражнения, строеви упражнения


ФК

ЕПДД


Прилага умения за двигателни прояви в строеви упражнения, команди и разпореждания.

Умее да се престроява от разпръснат строй в кръг, в колона, от една колона в две колони и в редица.

Изразява емоционална удовлетвореност от общи двигателни действия.


Форма: ПС

Методи: фронтален, игров, демонстрация, описание, двигателно упражняване

Средства: ПИ с естествено-приложни движения, общоразвиващи упражнения, строеви упражнения
ФК

ФД


Установяване на равнището на двигателните качества бързина и взривна сила на ръцете и раменния пояс:

– бягане на 40 м;

– хвърляне на плътна топка 1 кг с две ръце отгоре в далечина.


Форма: ПС

Методи: тестуване, фронтален и групов, игров, демонстрация, описание, двигателно упражняване, описание – метод

Тест: инструментариум за измерване на физически качества и естествено-приложни движения


2

„Моята изненада“БЕЛ/ОС

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение


Възприема кратки произведения от художествената литература.

Изразява отношението си към литературно произведение и към


постъпките на героите от него.

Изпълнява изразително конкретен художествен текст.

Измисля игри по познати литературни произведения.


„Есен“, с. 11

Книга за учителя, препоръки за с. 11БЕЛ/ОС

Свързана реч

Граматически правилна реч

Звукова култура
Назовава държавата, града и улицата, на която живее.

Проявява култура на речево общуване, като изслушва събеседника.

Описва подробно даден предмет или явление.

Използва прости разширени изречения.

Разбира разликата между дума и изречение.

Контролира координацията на ръката и окото, за да развие фината моторика.„Есен“, с. 12

Книга за учителя, препоръки за с. 12МАТ/ИИ

Количествени отношенияБрои до десет в прав ред.

Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта).„Есен“, с. 13

Книга за учителя, препоръки за с. 13МАТ/ИИ

Равнинни фигуриРазличава и назовава правоъгълник.

„Есен“, с. 14

Книга за учителя, препоръки за с. 14ОС/ИИ

Самоутвърждаване и общуване с околнитеИзразява привързаност към деца и възрастни в семейството и в близкото си обкръжение.

Разбира семейните отношения и мястото си в семейството.„Есен“, с. 15

Книга за учителя, препоръки за с. 15ОС/ИИ

Светът на природата и неговото опазванеОписва начина на хранене на познати животни.

Пресъздава чрез модели животни и местообитаването им.„Есен“, с. 16

Книга за учителя, препоръки за с. 16КТ/ИИ

Конструиране и моделиране

Обработване на материали, съединяване и свързване


Изработва по образец и собствен замисъл модели и изделия, като подбира и комбинира подходящи разнообразни материали и инструменти.

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Сгъва хартия и картон по ориентири.

Свързва, като използва допълнителни елементи, като пластилин, кламер, сламка и др.„Есен“, с. 17

Книга за учителя, препоръки за с. 17

ИИ/МУЗ

Изобразителни материали и техникиИзползва и съчетава различни изобразителни материали (моливи, пастели, бои).

„Есен“, с. 18

Книга за учителя, препоръки за с. 18ИИ/ОС

Изобразителни материали и техники

Художествено възприемане


Използва и съчетава различни изобразителни материали (моливи, пастели, бои).

Има представа за народни обичаи и свързаното с тях изобразително творчество.„Есен, зима, пролет, лято“, лист 34

Книга за учителя, препоръки за лист 34КТ/МАТ

Обработване на материали, съединяване и свързване

Конструиране и моделиране


Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Оценява по различни предварително зададени

критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.


„Есен, зима, пролет, лято“, лист 35

Книга за учителя, препоръки за лист 35МУЗ

Възприемане

Възпроизвеждане


Има конкретни представи за музика с нежен характер и музикални инструменти.

Емоционално реагира на музика с нежен характер при възпроизвеждане.Музикални дейности: възприемане, пеене, творческа дейност

Музикален речник: нежна музика, музикални инструментиМУЗ

Възприемане

Музика и игра


Прави опит за импровизация на нежен танц.

Определя характера на музиката и назовава познати музикални инструменти.Музикални дейности: възприемане, пеене, творческа дейност


ФК

ЕПДДВключва се в естествена двигателна дейност за развитие на моториката с овладени комбинации от двигателни действия.


Форма: ПС

Методи: с приоритет – игровият, демонстрацията

Средства: ПИ при интегриране на естествено-приложни движения


ФК

ФД


Установяване на равнището на двигателните качества взривна сила на долните крайници и точност на стрелбата:

– скок на дължина от място с два крака;

– хвърляне на малка плътна топка от 150 г с една ръка в цел.


Форма: ПС

Методи: тестуване, фронтален и групов, игров, демонстрация, описание, двигателно упражняване, описание – метод

Тест: инструментариум за измерване на физически качества и естествено-приложни движения


ФК

СПДД


Изпълнява физически упражнения със и без уред, като елементи от познати спортове.

Придобива представа за водене на топка с вътрешната част на ходилото, умения да хвърля и лови топка.

Проявява познавателна активност към видовете спорт.


Форма: ПС

Методи: фронтален и групов, игров, двигателно упражняване, демонстрация, описание

Средства: СПИУ – хвърляне, ловене, водене, игри с елементи на познати спортове


X


3

„Моят проект“БЕЛ/МАТ

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение


Възприема кратки произведения от художествената литература.

Описва литературни герои според основните моменти в произведението.

Изпълнява изразително конкретен художествен текст.


„Есен“, с. 19

Книга за учителя, препоръки за с. 19БЕЛ/МАТ

Звукова култураПроизнася правилно думи с фонетични и с правоговорни особености.

Определя броя на звуковете в думата.

Разпознава и използва информация, поставена на стените.

Контролира координацията на ръката и окото, за да развие фината моторика.„Есен“, с. 20

Книга за учителя, препоръки за с. 20МАТ/ИИ

Количествени отношенияОпределя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото.

„Есен“, с. 21

Книга за учителя, препоръки за с. 21МАТ/ОС

Пространствени отношенияОпределя мястото на предмети в пространството, като използва съседство, вътре, вън.

Установява пространствени отношения между обекти.„Есен“, с. 22

Книга за учителя, препоръки за с. 22ОС/БЕЛ

Социална и здравословна средаРазбира предназначението на обществени сгради в близка среда.

„Есен“, с. 23

Книга за учителя, препоръки за с. 23ОС/ИИ

Светът на природата и неговото опазванеОписва начина на хранене на познати животни.

Посочва грижите, които трябва да се полагат за животни от близкото обкръжение.

Пресъздава чрез модели животни и местообитаването им.


„Есен“, с. 24

Книга за учителя, препоръки за с. 24КТ/МАТ

Техника


Различава устройства за комуникация и информация – телефони.

„Есен“, с. 25

Книга за учителя, препоръки за с. 25ИИ/МАТ

Изобразителни материали и техникиПовтаря пунктирана линия в различни изображения на предмети, без да излиза от линията.

„Есен“, с. 26

Книга за учителя, препоръки за с. 26ИИ/КТ

Изобразителни материали и техники

Изобразително творчество


Умее да апликира двуслойно.

Умее да изобразява характерна поза или движение.„Есен, зима, пролет, лято“, лист 2

Книга за учителя, препоръки за лист 2КТ/ОС

Конструиране и моделиране

Обработване на материали, съединяване и свързване


Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя от снимки или технически рисунки.

Изработва по образец и собствен замисъл модели и изделия, като подбира и комбинира подходящи разнообразни материали и инструменти.„Есен, зима, пролет, лято“, лист 36

Книга за учителя, препоръки за лист 36
Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Сгъва хартия и картон по ориентири.


МУЗ

Възпроизвеждане

Възприемане

Музика и играСъздава слухови представи за музика с маршов характер и тембър и външен вид на тромпет.

Музикални дейности: възпроизвеждане, възприемане, музика и игра: марш – тромпет

Музикален речник: тромпет, маршМУЗ

ВъзприеманеМарширува, свири с д.м.и. ритмично и с удоволствие изпълнява песни с маршов характер.

Възприема произведения с маршов характер и определя характера на музиката.Музикални дейности: възприемане

ФК

ЕПДД


Умее да ходи в естествена физическа среда, като преодолява препятствия с усвоени приложни движения.

Форма: ПС

Методи: игрови, демонстрация, описание

Средства: ПИ при интегриране на естествено-приложни движения


ФК

СПДД


Изпълнява дейности от различни спортове, които имат естествено-

приложен характер.Форма: ПС

Методи: фронтален и групов, игров, двигателно упражняване, демонстрация, описание

Средства: игри с елементи на познати спортове


ФК

ЕПДД


Прилага представа за ходене със стъпване върху напречниците на стълба.

Умения за търкаляне на плътна топка с дясна и лява ръка.Форма: ПС

Методи: фронтален, станционен, двигателно упражняване, демонстрация, описание, игров метод

Средства: ПИ с естествено-приложни движения, ходене, равновесно ходене, търкаляне на плътна топка, общоразвиващи упражнения


4

„Моята мечта“
БЕЛ/ОС

Възприемане на литературно произведение

Граматически правилна реч


Възприема кратки произведения от художествената литература.

Описва литературни герои според основните моменти в произведението.

Разпознава епизод от познато литературно произведение.

Изразява отношението си към литературно произведение и към


постъпките на героите от него.

Използва прости разширени изречения.

Разбира разликата между дума и изречение.


„Есен“, с. 27

Книга за учителя, препоръки за с. 27БЕЛ/МАТ

Звукова култураПроизнася правилно думи с фонетични и с правоговорни особености.

„Есен“, с. 28

Книга за учителя, препоръки за с. 28
Определя броя на звуковете в думата.

Разпознава и използва информация, поставена на стените.

Контролира координацията на ръката и окото, за да развие фината моторика.

МАТ/ОС

Количествени отношения

Пространствени отношения


Определя броя на обекти до 5. Установява пространствени отношения между обекти (между два обекта; между повече обекти; на всеки спрямо всеки).

„Есен“, с. 29

Книга за учителя, препоръки за с. 29МАТ/ОС

Пространствени отношенияНазовава части на собственото си тяло, като определя лява/дясна ръка, ляв/десен крак, ляво/дясно ухо/око.

Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно.„Есен“, с. 30

Книга за учителя, препоръки за с. 30ОС/ИИ

Светът на природата и неговото опазванеИма конкретни представи за сезонни плодове и зеленчуци.

„Есен“, с. 31

Книга за учителя, препоръки за с. 31ОС/КТ

Самоутвърждаване и общуване с околнитеСпазва правила за общуване по двойки и в малки групи от връстници.

Поддържа интереса към играта.

Работи продуктивно в патньорство и екипност.

Изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки групи.

Сравнява действията си с тези на другите и активно взаимодейства с възрастни и връстници.


„Есен“, с. 32

Книга за учителя, препоръки за с. 32КТ/ОС

Конструиране и моделиране

Грижи и инициативност


Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра или дейност в детската градина.

Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност.


„Есен“, с. 33

Книга за учителя, препоръки за с. 33ИИ/МУЗ

Изобразително творчество

Изобразителни материали и техники


Композира пана, украса за празник, декори за театър.

Повтаря пунктирана линия в различни изображения на предмети, без да излиза от линията.

Използва и съчетава различни изобразителни материали (моливи, пастели, бои).


„Есен“, с. 34

Книга за учителя, препоръки за с. 34ИИ/КТ

Изобразителни материали и техникиУмее да апликира двуслойно.


„Есен, зима, пролет, лято“, лист 3

Книга за учителя, препоръки за лист 3КТ/ИИ

Обработване на материали, съединяване и свързване

Грижи и инициативност


Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Ползва самостоятелно прибори за хранене, сервира и отсервира отделни ястия с помощта на възрастен.„Есен, зима, пролет, лято“, лист 37

Книга за учителя, препоръки за лист 37
Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра или дейност в детската градина.

Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност.


МУЗ

Възприемане

Възпроизвеждане


Има представи за нежна музика и приспивна песен и емоционално изпълнява песента.

Музикални дейности: възприемане на приспивна песен и на пиеси с нежен характер

Музикален речник: нежна музика, приспивна песенМУЗ

Елементи на музикалната изразностУмее да отразява тиха динамика при изпълнение на песни и двигателни импровизации.

Музикални дейности: двигателни импровизации, възприемане на музика с тиха динамика

ФК

ЕПДД


Придобива представа за прекатерване на уред с височина 50 см.

Прилага умения за ходене със стъпване върху напречниците на стълба, поставена на земята.Форма: ПС

Методи: фронтален, групов, двигателно упражняване, демонстрация, описание, игров метод

Средства: ПИ с естествено-приложни движения, ходене, равновесно ходене, прекатерване на уред, общоразвиващи упражнения


ФК

ЕПДД


Придобива представа за тупкане и ловене на топка.

Умения за прекатерване на уред.Форма: ПС

Методи: фронтален и групов, двигателно упражняване, демонстрация, описание, игров метод

Средства: ПИ с естествено-приложни движения – подаване, ловене и тупкане на топка, прекатерване на уред, общоразвиващи упражнения


ФК

СПДД


Изпълнява елементи от различни спортове: волейбол, баскетбол – тупкане и ловене на топка, спазва правила на видовете спорт.

Форма: ПС

Методи: фронтален и групов, игров, двигателно упражняване, демонстрация, описание, метод на убеждение – вербално въздействие за спортна етика

Средства: СПИУ – хвърляне, ловене, тупкане, игри с елементи на познати спортове


5

„Моят ден“
БЕЛ/ИИ

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение


Възприема кратки произведения от художествената литература.

Изпълнява изразително конкретен художествен текст.„Есен“, с. 35

Книга за учителя, препоръки за с. 35

БЕЛ/ОС

Граматически правилна реч

Речник


Използва прости разширени изречения.

Разбира разликата между дума и изречение.

Съгласува по род и число прилагателните и съществителните.

Назовава правилно качества/характеристики и недостатъци на лица, предмети, явления, събития, като използва определения.

Използва ясен и правилен език за описване на познати събития.


„Есен“, с. 36

Книга за учителя, препоръки за с. 36МАТ/ИИ

Времеви отношенияРазбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре).

Разбира информацията, която съдържа календарът.„Есен“, с. 37

Книга за учителя, препоръки за с. 37МАТ/ОС

Количествени отношения

Пространствени отношения


Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото.

Определя реда на обект в редица от пет предмета.

Установява пространствени отношения между обекти (между два обекта; между повече обекти; на всеки спрямо всеки).

Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно.„Есен, зима, пролет, лято“, лист 38

Книга за учителя, препоръки за лист 38ОС/ИИ

Светът на природата и неговото опазванеСравнява картината на времето чрез метеорологични промени в два сезона.

„Есен“, с. 38

Книга за учителя, препоръки за с. 38ОС/БЕЛ

Самоутвърждаване и общуване с околнитеОсъзнава различните чувства.

„Есен“, с. 39

Книга за учителя, препоръки за с. 39КТ/ИИ

Техника


Има представа за ролята на техниката в играчки с батерии, светлини, звук, компютри и др.

„Есен“, с. 40

Книга за учителя, препоръки за с. 40ИИ/БЕЛ

Художествено възприемане

Изобразителни материали и техники


Разглежда и описва произведения на различните видове изобразителни изкуства.

Използва и съчетава различни изобразителни материали (моливи, пастели, бои).„Есен“, с. 41

Книга за учителя, препоръки за с. 41ИИ/ОС

Изобразителни материали и техникиИзработва колажи от различни материали.

„Есен“, с. 42

Книга за учителя, препоръки за с. 42КТ/ИИ

Обработване на материали, съединяване и свързванеИзползва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.

Сгъва хартия и картон по ориентири.

Свързва, като използва допълнителни елементи, като пластилин, кламер, сламка и др.


„Есен, зима, пролет, лято“, лист 4

Книга за учителя, препоръки за лист 4МУЗ

Възпроизвеждане

Елементи на музикалната изразност


Входящо проследяване

Детето има конкретни представи за марш, хоро и приспивна песен.

Определя характера и динамиката.


Музикални дейности: възпроизвеждане и заучаване на песни за рожден ден

Свирене с д.м.и. и Музика и игра: хоро и марш

МУЗ

Възприемане

Музика и игра


Умее да изпълнява познати песни и танци с различен характер.

Довършва задачата според указанията на учителя.Музикални дейности: затвърдяване на двувременен, равноделен метрум

ФК

ЕПДД


Придобива представа за катерене и слизане по катерушка с кръстосана координация.

Формира умения за прекатерване на уред.Форма: ПС

Методи: фронтален и посменен/групов, двигателно упражняване, демонстрация, описание, игров метод

Средства: ПИ с естествено-приложни движения – катерене, прекатерване, общоразвиващи упражнения


ФК

ЕПДД


Придобива представа за подскоци на един крак с придвижване напред и със смяна на краката.

Формира умения за катерене и слизане по катерушка с кръстосана координация.Форма: ПС

Методи: фронтален и групов метод, двигателно упражняване, демонстрация, описание, игров метод

Средства: ПИ с естествено-приложни движения – подскоци с придвижване, катерене, общоразвиващи упражнения


ФК

СПДД


Изпитва емоционална удовлетвореност при изпълнение на движения от различни спортове – футбол, гимнастика, тенис, и проявява самоконтрол, като спазва правила.

Форма: ПС

Методи: фронтален и групов, игров, двигателно упражняване, демонстрация, описание

Средства: игри с елементи на познати спортове


6

„Моето откритие“БЕЛ/ИИ

Възприемане на литературно произведениеВъзприема кратки произведения от художествената литература.

Изразява отношението си към литературно произведение и към


постъпките на героите от него.

„Есен“, с. 43

Книга за учителя, препоръки за с. 43БЕЛ/ОС

Звукова култура

Граматически правилна реч


Произнася правилно думи с фонетични и с правоговорни особености.

Контролира координацията на ръката и окото, за да развие фината моторика.

Използва прости разширени изречения.


„Есен“, с. 44

Книга за учителя, препоръки за с. 44МАТ/ОС

Количествени отношенияБрои до десет в прав ред.

Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта).„Есен“, с. 45

Книга за учителя, препоръки за с. 45МАТ/ИИ

Равнинни фигури

Пространствени отношения


Комбинира познати геометрични фигури.

Установява пространствени отношения между обекти.

Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно.


„Есен“, с. 46

Книга за учителя, препоръки за с. 46

ОС/БЕЛ

Социална и здравословна средаПознава правила за собствена защита на здравето и за здравословно хранене.

Има представа за професии от близкото му обкръжение – образование, медицина, услуги и др.„Есен“, с. 47

Книга за учителя, препоръки за с. 47ОС/БЕЛ

Социална и здравословна средаПознава правила за собствена защита на здравето и за здравословно хранене.

Има представа за професии от близкото му обкръжение – образование, медицина, услуги и др.„Есен“, с. 48

Книга за учителя, препоръки за с. 48КТ/ИИ

Грижи и инициативностПознава правила за запазване на дрехите чисти и спретнати.

Облича се и се съблича самостоятелно.„Есен“, с. 49

Книга за учителя, препоръки за с. 49ИИ/ОС

Изобразителни материали и техники

Изобразително творчество


Използва и съчетава различни изобразителни материали.

Композира пана, украса за празник, декори за театър.„Есен“, с. 50

Книга за учителя, препоръки за с. 50ИИ/КТ

Изобразителни материали и техникиИзползва и съчетава различни изобразителни материали.

Умее да апликира двуслойно.„Есен, зима, пролет, лято“, лист 5

Книга за учителя, препоръки за лист 5КТ/ИИ

Конструиране и моделиране

Обработване на материали, съединяване и свързване


Изработва по образец и собствен замисъл модели и изделия, като подбира и комбинира подходящи разнообразни материали и инструменти.

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие.

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия.


„Есен, зима, пролет, лято“, лист 6

Книга за учителя, препоръки за лист 6МУЗ

Възприемане

Възпроизвеждане


Има конкретни представи за пулсацията на тривременен, равноделен метрум – валс.

Умее да я изпълнява с д.м.и. и графично да я изписва.Музикални дейности: възприемане, възпроизвеждане и свирене с д.м.и. на валс.

Музикален речник: валсМУЗ

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност


Заучава основни валсови движения по двойки.

Свири с д.м.и. валс и определя характера на музиката.Музикални дейности: развитие на изпълнителски умения за двигателно отразяване на валс

ФК

ЕПДД


Придобива представа за равновесно ходене по дъска/пейка на височина 30 – 40 см с изпълнение на допълнителни задачи.

Формира умения за подскоци на един крак с придвижване напред и със смяна на краката.

Проявява позитивно отношение към двигателната дейност.


Форма: ПС

Методи: фронтален и посменен/групов метод, двигателно упражняване, демонстрация, описание, игров метод

Средства: ПИ с естествено-приложни движения, ходене, равновесно ходене, подскоци с придвижване, общоразвиващи упражнения
ФК

ЕПДД


Придобива представа за лазене от коленна опора в права посока с торбичка на гърба.

Формира умения за равновесно ходене по пейка на 30 – 40 см височина.Форма: ПС

Методи: фронтален и групов метод, двигателно упражняване, демонстрация, описание, игров метод

Средства: ПИ с естествено-приложни движения, ходене, равновесно ходене, лазене от коленна опора, общоразвиващи упражнения


ФК

СПДД


Изпълнява елементи от различни спортове и преодолява изкуствени и естествени препятствия – тупкане, ловене, водене на топка – тенис на корт, футбол, волейбол.

Изявява стремеж към качествено изпълнение, осъзнавайки взаимовръзката между спорт и физическа дееспособност.Форма: ПС

Методи: – фронтален и групов, игров, двигателно упражняване, демонстрация, описание;

Средства: СПИУ – хвърляне, ловене, водене, тупкане, подаване на топка

Игри с елементи на предпочитани спортове.XI


7

„Моят избор“БЕЛ/ОС

Граматически правилна реч

Речник


Използва прости разширени изречения.

Назовава правилно качества/характеристики и недостатъци на лица, предмети, явления, събития, като използва определения.„Есен“, с. 51

Книга за учителя, препоръки за с. 51БЕЛ/ИИ

Звукова култура

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведениеКонтролира координацията на ръката и окото, за да развие фината моторика.

Възприема кратки произведения от художествената литература.

Изпълнява изразително конкретен художествен текст.

Измисля игри по познати литературни произведения.„Есен“, с. 52

Книга за учителя, препоръки за с. 52МАТ/ОС

Пространствени отношенияОпределя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно.

„Есен“, с. 53

Книга за учителя, препоръки за с. 53МАТ/ИИ

Количествени отношения

Равнинни фигури

Пространствени отношенияБрои до десет в прав ред.

Комбинира познати геометрични фигури.

Определя мястото на предмети в пространството, като използва съседство, вътре, вън.


„Есен“, с. 54

Книга за учителя, препоръки за с. 54ОС/МАТ

Светът на природата и неговото опазванеПознава някои правила за безопасност при

поледица, буря, наводнение, силен снеговалеж и пожар.„Есен“, с. 55

Книга за учителя, препоръки за с. 55ОС/МАТ

Социална и здравословна средаРазбира предназначението на обществени сгради в близка среда (поликлиника, училище, поща, театър, парк, лунапарк).

Обяснява диференцирано предназначението на игрови съоръжения и материали за подвижни и щафетни игри.„Есен“, с. 56

Книга за учителя, препоръки за с. 56

КТ/ОС

Конструиране и моделиране

Обработване на материали, съединяване и свързване

Грижи и инициативностИзработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.

Сгъва хартия и картон по ориентири.

Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра или дейност в детската градина.„Есен“, с. 57

Книга за учителя, препоръки за с. 57ИИ/ОС

Изобразителни материали и техникиПовтаря пунктирана линия в различни изображения на предмети, без да излиза от линията.

„Есен“, с. 58

Книга за учителя, препоръки за с. 58ИИ/КТ

Изобразителни материали и техникиИзползва и съчетава различни изобразителни материали (моливи, пастели, бои).

Умее да апликира двуслойно.„Есен, зима, пролет, лято“, лист 7

Книга за учителя, препоръки за лист 7КТ/ИИ

Обработване на материали, съединяване и свързване

Конструиране и моделиране


Използва ножица за рязане на картон по права, крива и начупена линия.

Изработва по образец и собствен замисъл модел, като подбира и комбинира подходящи разнообразни материали и инструменти.

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.


„Есен, зима, пролет, лято“, лист 8

Книга за учителя, препоръки за лист 8МУЗ

Възприемане

Възпроизвеждане


Има умения за съпоставяне на валс и марш чрез сравняване на метричните схеми, характера и настроението.

Музикални дейности: възприемане на акордеон (маршови и валсови музикални примери), свирене с д.м.и. на музика със силна динамика.

МУЗ

Елементи на музикалната изразностЗатвърдява слуховите си представи и тембър, външен вид на акордеон.

Музикални дейности: елементи на музикалната изразност – тембър на акордеон (затвърдяване)

Музикален речник: акордеон (затвърдяване)ФК

EПДД


Придобива представа за подскочно бягане – напред и странично.

Формира умения за лазене от коленна опора в права посока с торбичка на гърба при преодоляване на препятствие.

Търкаля топка от клек с една и с две ръце в коридор.


Форма: ПС

Методи: фронтален и станционен метод, двигателно упражняване, демонстрация,


описание, игров метод

Средства: ПИ с естествено-приложни движения – подскочно бягане, лазене от коленна опора, търкаляне топка, общоразвиващи упражненияФК

EПДД


Придобива представа за лазене в свита стояща опора по напречниците на повдигната хоризонтално стълба.

Умее да бяга подскочно напред и странично със смяна на посоката.Форма: ПС

Методи: фронтален и групов метод, двигателно упражняване, демонстрация, описание, игров метод.Средства: ПИ с естествено-приложни движения – бягане, подскочно бягане, лазене, общоразвиващи упражнения

ФК

СПДД


Изпълнява дейности от различни спортове, имащи естествено-приложен и оздравителен характер (зимни спортове).

Придобива представа за здравето като ценност и взаимната му връзка със спорта.Форма: ПС

Методи: фронтален и групов, игров, двигателно упражняване, демонстрация, описание

Средства: игри при зимни условия с елементи от зимните спортове


8

„Моята среща“БЕЛ/ОС

Речник


Граматически правилна реч

Звукова култураИзползва ясен и правилен език за описване на познати събития.

Използва прости разширени изречения.

Определя броя на звуковете в думата


„Есен“, с. 59

Книга за учителя, препоръки за с. 59БЕЛ/ИИ

Звукова култураКонтролира координацията на ръката и окото, за да развие фината моторика.

Произнася правилно думи с фонетични и с правоговорни особености.

Определя броя на звуковете в думата.


„Есен“, с. 60

Книга за учителя, препоръки за с. 60МАТ/ОС

Количествени отношения

Измерване


Определя реда на обект в редица от пет предмета.

Назовава и показва широчината на предмет.„Есен“, с. 61

Книга за учителя, препоръки за с. 61МАТ/ИИ

Пространствени отношенияУстановява пространствени отношения между обекти.

Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно.„Есен“, с. 62

Книга за учителя, препоръки за с. 62ОС/БЕЛ

Социална и здравословна средаПоказва познаване на правила за движение по улицата, по коридора, на ескалатора.

„Есен“, с. 63

Книга за учителя, препоръки за с. 63ОС/ИИ

Самоутвърждаване и общуване с околните

Социална и здравословна среда


Поддържа интереса към играта.

Има конкретни представи за проява на доверие и толерантност към другия.

Обяснява диференцирано предназначението на игрови съоръжения и материали за подвижни и щафетни игри.

Познава правила за собствена защита на здравето и за здравословно хранене.„Есен“, с. 64

Книга за учителя, препоръки за с. 64КТ/ОС

Грижи и инициативностСледва указания при подреждане и поддържане на реда, чистотата и естетическия вид на занималнята.

Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност.„Есен“, с. 65

Книга за учителя, препоръки за с. 65ИИ/ОС

Изобразителни материали и техникиПовтаря пунктирана линия в различни изображения на предмети, без да излиза от линията.

„Есен“, с. 66

Книга за учителя, препоръки за с. 66

ИИ/ОС

Изобразителни материали и техники

Изобразително творчество


Умее да апликира двуслойно.

Рисува фантазни образи по филми, приказки, по музика и др.

Композира пана.


„Есен, зима, пролет, лято“, лист 9

Книга за учителя, препоръки за лист 9КТ/МАТ

Обработване на материали, съединяване и свързване

Конструиране и моделиране


Използва ножица за рязане на хартия по права, крива и начупена линия.

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки.
„Есен, зима, пролет, лято“, лист 39

Книга за учителя, препоръки за лист 39МУЗ

ВъзприеманеИзгражда представи за тембър и външен вид на гайда и тъпан.

Музикални дейности: възприемане на гайда и тъпан

Музикален речник: гайда и тъпанМУЗ

Възпроизвеждане

Елементи на музикалната изразност


Танцува хоро и отразява тиха и силна динамика.

Отмерва графична схема с д.м.и.Музикални дейности: приобщаване към българския музикален фолклор

ФК

ЕПДД


Придобива представа за скачане на дължина със засилване.

Бяга с насрещно разминаване по редици.

Формира умения за лазене в свита стояща опора по напречниците на повдигната хоризонтално стълба.


Форма: ПС

Методи: фронтален и посменен/групов метод, двигателно упражняване, демонстрация, описание, игров метод

Средства: ПИ с естествено-приложни движения, ходене, бягане, скачане на дължина, лазене, общоразвиващи упражнения


ФК

ЕПДД


Формира умения за подскочно бягане, лазене в свита стояща опора, катерене с кръстосана координация, търкаляне на топка.

Форма: ПС

Методи: фронтален и групов метод, двигателно упражняване, демонстрация, описание, игров метод

Средства: ПИ с естествено-приложни движения – бягане, подскочно бягане, лазене, катерене, търкаляне на топка, общоразвиващи упражнения


ФК

СПДД


Проявява интерес към елементи от различни спортове – зимни спортове.

Форма: ПС

Методи: фронтален и групов, игров, двигателно упражняване, демонстрация, описание

Средства: игри с елементи от зимните спортове

  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница