Икономическа ефективност на угояване на агнета от породите ил дьо франс, тракийскаДата06.04.2017
Размер94.76 Kb.
ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА УГОЯВАНЕ

НА АГНЕТА ОТ ПОРОДИТЕ ИЛ ДЬО ФРАНС, ТРАКИЙСКА

ТЪНКОРУННА И СТАРОЗАГОРСКА
Йовка Попова, Петя Славова, Стайка Лалева, Живко Кръстанов, Стефан Станев

Земеделски институт – Стара ЗагораПроизводството на качествени и традиционни продукти от овцевъдството е приоритет за страната в процеса на присъединяване към ЕС. Това би позволило заемането на определени позиции на пазара на агнешко месо и продукти от овче мляко от една страна, а от друга би осигурило суровина за леката ни промишленост и повишаване доходите на фермерите (Неделчев, 2001; Неделчев и сътр., 2003).

Икономическата ефективност е основен показател за производството. Редица автори (Генковски, 2002; Неделчев и сътр., 2003; Петев, 2003; Станков и сътр., 2000; Ценков и сътр., 1996; Попова и сътр., 1999; Славова и сътр., 2005; Konig, 1988; Piper, 1983; Wilson, 1986) анализират икономическите и продуктивни резултати при отглеждане на овце от различни направления.

Целта на настоящото проучване е да се изследва икономическата ефективност на опит за угояване на агнета от три породи - Ил дьо Франс, Тракийска тънкорунна и Старозагорска.


МАТЕРИАЛ И МЕТОД

В овцевъдната ферма на Земеделски институт – Стара Загора бе проведен научно-стопански опит с 3 групи по 14 агнета от породите Ил дьо франс, Тракийска тънкорунна и Старозагорска. Агнетата бяха изравнени по възраст (37-45 дни), пол (мъжки и женски) и тип на раждане (единаци).

Угояването беше интензивно до достигане на 30 kg живо тегло. Храненето беше на воля с концентратна смеска и люцерново сено. Съставът на концентратната смеска беше: царевица – 35%, ечемик – 8,9%, пшенични трици – 6%, слънчогледов шрот – 18,9%, люцерново брашно – 30%, премикс – 0,5%, креда – 0,3% и сол – 0,4%. В 1 kg от смеската се сьдьржаха 1,06 КЕР и 119,9 g ПСЧ, а в 1 kg от сеното – 0,61 КЕР и 79,9 g ПСЧ. Разходът на фураж беше контролиран ежедневно, а тегловното нарастване на агнетата - на всеки 15 дни през първия месец, а след това през 7 дни до края на опита.

Приходите и разходите бяха остойностени по действащите през 2006 г. цени: цена на реализация на агнетата – 3,50 лв/kg, концентратна смеска – 0,25 лв/kg и сено 0,11 лв/kg. Останалите разходи (труд, ел.енергия, лечение, амортизации и други разходи) бяха разпределени на глава според продължителността на угоителния период.


РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

В табл. 1 са представени данните за угоителната способност на агнетата и разхода на фураж за 1 kg прираст.

С най-висок интензитет на растеж са агнетата Ил дьо франс - среднодневният прираст е 296 g, следвани от животните от Тракийската тънкорунна порода - 245 g и Старозагорската порода - 236g. Продължителността на угоителния период е най-нисък при месодайните агнета - 55,67 дни, а най-висок при млечните - 73,67 дни. По-висок среднодневен прираст и по-голяма продължителност на угоителния период до достигане на 40 kg живо тегло установяват Boikovski et al. (2002) при агнета от новосъздадената Синтетична популация българска млечна.

Разходът на фураж за 1 kg прираст е най-висок при млечните агнета, следван от тънкорунните, а най-нисък при месодайните – съответно 6,46 КЕР и 748,92 g ПСЧ; 6,17 КЕР и 716,15 g ПСЧ; 5,98 КЕР и 692,17 g ПСЧ. Нашите резултати кореспондират с установените от Станков и сътр. (2000), според които най-добро оползотворяване на фуража има водещия продукт за съответното направление.

В табл. 2 са представени производствените разходи за едно агне през опитния период. С най-високи производствени разходи се характеризира угояването на агнетата от млечно направление – 45,88 лв., следвани от тънкорунните – 42,76 лв., а с най-ниски месодайните агнета – 37,36 лв. Това се дължи от една страна на разликите в разхода на фураж, който следва същата тенденция, и от друга на по-малките разходи за труд, за амортизации, лечение и други разходи, които са в зависимост от продължителността на угоителния период.

Икономическите резултати от угояването на агнетата са представени в табл. 3.

С най-високи приходи се характеризира угояването на 1 животно от млечното направление, следвани от тънкорунното, а с най-ниско от месодайното – съответно 60,90 лв., 59,15 лв. и 57,05 лв. Това се обяснява с различното начално тегло на животните – съответно 12,80 kg, 13,20 kg и 14,20 kg и прираста, който се реализира през угоителния период – съответно 17,40 kg, 16,9 kg и 16,30 kg. Печалбата от едно агне за опитния период е най-висока при агнетата Ил дьо Франс - 19,69 лв., следвани от Тракийската тънкорунна порода – 16,39 лв., а най-ниска – при Старозагорската - 15,02 лв.

Нормата на рентабилност е обобщаващ показател за икономическата ефективност на производството. Тя е най-висока при месодайните агнета - 52,70%, следвана от тънкорунните - 38,33%, а е най-ниска при млечните - 32,73% .

Близки до установените при това проучване резултати за икономическата ефективност са установени и при предишни наши изследвания (Славова и кол., 2005 и 2006).
ИЗВОДИ

1. С най-ниски производствени разходи, в т.ч. разходи за фураж се характеризира угояването на агнета от породата Ил дьо Франс, следвани от Тракийската тънкорунна порода, а с най-високи – от Старозагорската порода.

2. Най-висока печалба и ефективност на производството се реализира при угояването на животните от породите Ил дьо Франс, следвани от Тракийската тънкорунна порода, а най-ниска - при Старозагорската.
ЛИТЕРАТУРА


 1. Генковски, Д. 2002. Дисертация.

 2. Неделчев, Д. 2001. Актуални проблеми и теинденции в развитието на научните издследвания по овцевъдство. Животновъдни науки, №1, 29-30.

 3. Неделчев, Д., Е. Райчева, Т. Иванова, Д. Дочевски. 2003. Проблеми на овцевъдството при съвременните пазарни условия. Животновъдни науки, №3-4, 22-25.

 4. Петев, М. 2003. Проучване влиянието на някои технологични елементи върху продуктивността и икономическата ефективност на породата Южнобългарски коридел. Автореферат, с. 43.

 5. Попова, Й., И. Ценков, П. Славова. 1999. Икономическа ефективност на производството при овце от Тракийската тънкорунна порода с различна плодовитост. Животновъдни науки, №1, с. 17-20.

 6. Славова, П., Й. Попова, Ст. Лалева, И. Иванов. 2005. Икономическа ефективност на угояването на агнета от Тракийската тънкорунна порода и нейни кръстоски с Австралийски меринос, Научна конференция с международно участие „Стара Загора 2005”, том 3, 99-103.

7. Славова, П. Й. Попова, С. Лалева, И. Иванов, Ж. Кръстанов. 2006. Икономическа ефективност та отглеждане на агнета от породите Тракийска тънкорунна и Ил дьо франс, угоявани с добовка на нерафинирано слънчогледово масло. Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2006”, www.sustz.com/conf.html.

8. Станков, И., И. Георгиев, Я. Цветанова, М. Петев. 2000. Анализ на себестойността и оптимизация на количествени зависимости при основните продуктивни направления в овцевъдството, Икономика и управление на селското стопанство, №3, 50-56. 1. Ценков, И., Й. Попова, П. Славова. 1996. Възрастова изменчивост и икономическа оценка на продуктивността при овце от Тракийската тънкорунна порода – старозагорски тип. Животновъдни науки, №1, с. 17-20.

 2. Boikovski, S., N. Stancheva, G. Stefanova, D. Dimitrov. 2002. Fattening Abilities of Lambs from the Newly Created Milk Sheep Breed in Bulgaria, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 8, 645-648.

 3. Konig, K. H. 1988. Tierzucht, №7.

 4. Piper, L., B. Bindon. 1983. Sheep Breeding, 13.

 5. Wilson, J. M. 1986. Wool Technol. Sheep Breeding, №3


Таблица 1. Среднодневен прираст и разход на фураж

Table 1. Average daily gain and spent feed
Показатели

Indices


Порода

Breed


Ил дьо Франс

Ille de FranceТракийска тънкорунна порода

Thracian Merino BreedСтарозагорска

Stara Zagora BreedБрой животни в опита, n

Animals in the experiment, n


14

14

14


Живо тегло в началотf на опита, kg

Initial live weight14.20

13.20

12.80

Възраст в началото на опита, дни

Age at the beginning the experiment, days37-45

37-45

37-45

Продължителност на угоителния период, дни

Continuity of the experiment, days55.67

69.00

73.67

Среднодневен прираст, g

Average daily gain, g0.296

0.245

0.236

Живо тегло в края на опита, kg

Age at the end the experiment, days30.5

30.1

30.2

Разход на фураж за 1 kg прираст, g

Spent feed per 1 kg gain • КЕР/FUG

- ПСЧ/PDI,g

5.98

692,17


6,17

716,15


6,46

748,92Таблица 2. Производствени разходи за 1 агне през опитния период, лв.

Table 2. Production costs per 1 lamb during the experiment, lv.


Показатели

Indices


Порода

Breed


Ил дьо Франс

Ille de FranceТракийска тънкорунна порода

Thracian Merino BreedСтарозагорска

Stara Zagora BreedФуражи

Food costs20.95

22.42

24.17

ФРЗ с ДОО

Labour costs3.34

4.14

4.42

Амортизации

Amortization2.78

3.45

3.68

Медикаменти и лечение

Medical costs3.61

4.47

4.77

Др. Разходи

Other costs6.68

8.28

8.84

Всичко разходи

Total costs37,36

42,76

45,88


Таблица 3. Икономически показатели за 1 агне през опитния период

Table 3. Economocal results per 1 lamb during the experiment


Показатели

Indices


Порода

Breed


Ил дьо Франс

Ille de FranceТракийска тънкорунна порода

Thracian Merino BreedСтарозагорска

Stara Zagora BreedПриходи, лв.

Incomes, lv.57,05

59,15

60,90

Производствени разходи, лв.

Costs, lv.37,36

42,76

45,88

Печалба, лв.

Profit, lv.19,69

16,39

15,02

Норма на рентабилност, %

Rate of profitability, %52,70

38,33

32,73

ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА УГОЯВАНЕ

НА АГНЕТА ОТ ПОРОДИТЕ ИЛ ДЬО ФРАНС, ТРАКИЙСКА ТЪНКОРУННА И СТАРОЗАГОРСКА
Йовка Попова, Петя Славова, Стайка Лалева, Живко Кръстанов, Стефан Станев

Земеделски институт – Стара Загора


/Резюме/
Целта на настоящото проучване е да се изследва икономическата ефективност на опит за угояване на агнета от породите Ил дьо Франс, Тракийската тънкорунна и Старозагорска.

Обект на проучването са 3 групи по 14 агнета от породите Ил дьо франс, Тракийска тънкорунна и Старозагорска, изравнени по възраст, пол и тип на раждане. Угояването беше интензивно до достигане на 30 kg живо тегло.

Установено е, че за условията на опита:

1. С най-ниски производствени разходи, в т.ч. разходи за фураж се характеризира угояването на агнета от породата Ил дьо Франс, следвани от Тракийската тънкорунна порода, а с най-високи – от Старозагорската порода.2. Най-висока печалба и ефективност на производството се реализира при угояването на животните от породите Ил дьо Франс, следвани от Тракийската тънкорунна порода, а най-ниска - при Старозагорската.

Ключови думи: ефективност, приходи, разходи, овцевъдство


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница