Икономически основи на фирмата характеристика на производствения процес същност на производствения процесстраница3/13
Дата11.01.2018
Размер2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Средствата набрани чрез амортизацията могат да се използуват за придобиване на нови активи преди срока за амортизиране на активите, за които са начислявани същите. Трябва да се има предвид, че завишената амортизация намалява финансовия резултат на стопанската единица и води до потенциални резерви, които се реализират при ликвидацията на активите, а при намалена норма на амортизация недоамартизираната част се явява загуба в края на амортизационния срок на съответния актив.


3.Пътища и показатели за по-пълно използуване на дълготрайните материални активи
Повишаване степента на използуване на дълготрайните активи води до повишаване на ефективността на работата на стопанската единица, която в крайна сметка трябва да доведе до сближаване на сроковете на физическото и моралното им износване. Пътищата за по-пълно използуване на ДМА са:

1.Екстензивно използуване - т.е.по време, което включва премахване на престоите на машините поради технически неизправности, ритмично снабдяване със суровини и материали, синхронизация на работата на отделните звена, спазване на трудовата дисциплина, намаляване времето за ремонт на машините и съоръженията и т.н.;

2.Интензивно използуване - по капацитет, включващо: Повишаване скоростта на работата на машини те и интензифициране на технологичните процеси, модернизиране на действуващата техника, използуване на по-ефективни методи на работа, максимално използуване па производствените мощности др.

Показателите, характеризиращи степента па използуване и икономическата ефективност на ДМА са:

1. Коефициент на екстензивно използуване:

Кек =

където: Тф - фактическо отработено време от ДМЛ;

Теф - ефективен фонд от време.

2. Коефициент на интензивно използуване:

Кин =

където:

Nфак - фактически произведено количество продукция за единица в натура;

Nmax - максимално възможно количество продукция (капацитетни възможности) за същия период.
3.Интегрален коефициент:

Кинт = Кeк . Кин4.Фондоотдаване:

Фотд = . 100

където: ОПП - обем на произведената обща продукция, лв.

5. Фондоемкост:

Фем = . 100


6. Коефициента па натоварваме на производствените площи:

Кнат =

където:

Nф - количеството на произведената през голината продукция в натура;

Ппр - производствена площ в м2.

7. Рентабилност па ДМА:

Р = . 100

където: П - реализираната печалба през годината.

КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ

1. Краткотрайни активи - същност, състав и структура

За осъществяване на производствения процес са необходими освен средства на труда и предмети на труда. Последните са част от имуществото на стопанската единица, върху които се осъществяват технологично определени въздействия с цел получаване па продукция с определено качество.

Икономическата форма на предметите на труда са краткотрайните активи. За разлика от дълготрайните активи краткотрайните активи на стопанската единица се употребяват в един производствен цикъл, пренасят стойността си еднократно в стойността на произведената продукция, участвуват натурално-веществено в нейното създаване и непрекъснато се намират в обръщение (в сферата на производството и сферата на обръщението).Краткотрайните активи се подразделят на:

1. Материални запаси:

 • материали - свързани са пряко или косвено с производството на продукцията. Една част от материалите са непосредствено свързани с производствената дейност на предприятието, други са предназначени за създаване на материални дълготрайни активи, а трети - с дейността по организацията и управлението;

 • незавършено производство;

 • продукция, стоки и амбалаж - продукцията е предназначена за продажба;

 • млади животни и животни за угояване - могат да бъдат продукти на труда (средства на труда и предмети на труда).
  Те са продукти на труда, когато се разглеждат като придобити приплоди и прираст за текущия период, а когато се отглеждат за получаване на продукция (вълна, мляко и т.н.), те са средства на труда.

2.Вземания:

 • по продажби;

 • свързани с участие;

 • по липси и начети;

 • съдебни и присъдени вземания;

 • други вземания.


3.Финансови средства - бързоликвндни средства.

Формите под кои съществуват финансовите средства са:

а)парични средства в:


 • лева;

 • във валута;

 • в парични документи.

б)движими ценности в: .

 • акции;

 • облигации;

 • благородни метали и скъпоценни камъни.

в)предоставени заеми - на физически и юридически лица.

4.Разходи за бъдещи периоди.

Материалните запаси са тази част от краткотрайните активи, която цялостно се употребява във всеки производствен цикъл, напълно пренасят своята стойност в себестойността на продукцията и в производствения процес изменя своята натурална и веществена форма в резултат на различните механични, биохимични и други процеси. Една част образува субстанцията на готовия продукт, а друга част от материалните запаси се употребяват само стойностно, без да изгражда продукта (гориво, енергия, спомагателни материали). Предметите на труда, които функционират в производството, съставляват вещественото съдържание на материалните запаси.

Вземанията са тази част от краткотрайните активи, която е свързана с обслужването на сферата на обръщение (по продажби, по липси и начети,съдебни и присъдени вземания и други).

И така краткотрайните активи са материалните запаси, вземанията, финансовите средства и разходите за бъдещи периоди, които обслужват сфера та на производството и сферата на обръщението, на стопанската единица.

Съотношението между отделните елементи на краткотрайните активи образува тяхната структура. Нейното познаване е от голямо значение за правилния анализ на стопанската дейност на фирмата и за разкриване на пътищата за икономия на ресурси.

Източниците за образуване на краткотрайните активи са:

Началото на тяхното образуване съвпада е момента на учредяване на с стопанската единица, когато тя по разчетните си сметки получава капитал, включващ необходимите дълготрайни и краткотрайни активи. Впоследствие, с нарастването на производствената дейност на стопанската единица естествено нараства и необходимостта и от краткотрайни активи. Нарасналите нужди на производството могат да се компенсират с ускоряване обращаемостта на материалните запаси (чрез съкращаване размера па материалните запаси, чрез съкращаване на производствения цикъл, чрез ускоряване пласмента на продукцията и т.н.), но в известен предел. След този предел по-нататък нарасналите нужди от краткотрайни активи трябва да бъдат задоволявани чрез увеличаване на размера им. Основен източник за задоволяване нарасналата необходимост от краткотрайни активи представлява печалбата от текущата производствено-стопанска дейност.

Стопанската единица използува като краткотрайни активи работна заплата на персонала;задължения на стопанската единица към други предприятия - доставчици на суровини, материали и енергия. Несъвпадението между времето на използване на работната ръка и употребата на материални ресурси в производствения процес и времето за изплащане на работната заплата и материалите дава възможност за определен период стопанската единица да използува за собствена изгода посочените ресурси.

Придобиването на краткотрайните активи изисква тяхното стойностно оценяване.

Както беше посочено за дълготрайните активи оценката и на краткотрайните активи се извършва по:


 • цена на придобиване - отчитат се всички материали,купени стоки и амбалаж;

 • себестойност - отчита се произведената продукция,извършените услуги, незавършеното производство и разходите за бъдещи периоди;

 • продажна цена - при доставка па стоки на бартер и при безвъзмездно получени стоки и материали.

Липсата на материални ценности поради вина на материално отговорното лице, констатирани при инвентаризация се оценяват по-високата цена на придобиване или по продажната цена. Липси при форс мажор (без вина и при стихийни бедствия, фири и др.) се отчитат по отчетната им цена в момента на констатацията.

Пример: В предприятие се използва материал “М”.През годината са извършени следните доставки:

Приход:м.януари 100 m х 4,00 лв = 400 лв

м.февруари200 m х 2,00 лв = 400 лв.

м.март 300 m х 3,00 лв.= 900 лв.

м.април 400 m х 5,00 лв= 2000 лв.

Общо: 1000 m 3700 лв

През следващите месеци са разходвали:

Разход:м.май 200m

м.юни 100 m

м.юли 300 m

м.август 100 m

Изпишете разходвания материал по:

а/първа входяща, първа изходяща цена;

б/последна входяща, първа изходяща цена;

в/средно претеглена за периода;г/конкретно определена цена.


Първа входяща, първа изходяща цена


Приход

Разход

м.януари 100 m х 4,00 лв = 400 лв

М.май 100 m х 4,00 лв.= 400 лв.

100 m х 2,00 лв.= 200 лв

м.февруари200 m х 2,00 лв = 400 лв.

М.юни 100 m х 2,00 лв. = 200 лв

м.март 300 m х 3,00 лв.= 900 лв.

М.юли 300 m х 3,00 = 900 лв.

м.април 400 m х 5,00 лв= 2000 лв.

М.август 100 m х 5,00 = 500 лв.

Общо: 1000 m 3700 лв.

Общо: 700 m 2200 лв.
Остатък: 300 m х 5,00 лв = 1500 лв.

Каталог: img -> upload
img -> Дата на провеждане: 15. 12. 2011 програма
img -> Програмата се предлага с тръгване от: софия, пловдив и хасково; габрово, велико търново, казанлък, ст. Загора!!!
upload -> Вид и брой ценни книжа: 6 481 960 броя обикновени безналични поименни акции
upload -> Отчет за управлението 2 ключови данни 11 баланс 12 отчет за приходите и разходите 14
upload -> Стратегически маркетинг
upload -> Обхват на макроикономиката макроикономически проблеми цели и инструменти
upload -> Списък на клоновете на “Булбанк” ад, където се приемат поръчки за покупка и за обратно изкупуване на акции
upload -> Отчет за приходите и разходите 9 отчет за паричния поток 10
upload -> Утвърждавам: директор: доц д-р инж. Кр. Георгиева
upload -> Мениджмънт на проекти


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница