„Икономика и управление (недвижима собственост)” – тематично направление „Маркетинг на недвижими имоти”; 05. 02. 18 „Икономика и управлениеДата14.01.2018
Размер55.83 Kb.
П Р О Г Р А М А
за провеждане на конкурсни изпити за КАНДИДАТ ДОКТОРАНТИ към катедра „Икономика на недвижимата собственост” по научна специалност:

05.02.18 „Икономика и управление (недвижима собственост)” – тематично направление „Маркетинг на недвижими имоти”;

05.02.18 „Икономика и управление (недвижима собственост)” – тематично направление „Финансов анализ на фирмите за недвижими имоти”;

05.02.18 „Икономика и управление (недвижима собственост)” – тематично направление „Управление на човешките ресурси в сферата на недвижимата собственост”.
1. Недвижима собственост – същност и съдържание на понятието. Същност и обща класификация. Качествени и количествени характеристики. Правни аспекти на недвижимата собственост.

2. Общата икономическа теория за недвижимата собственост:

- Пространствена икономика (Spatial Economics) – фон Тюнен, неокласически модел, модели на кръгово-кумулативната причинност (Circular Cumulative Causing – CCC) ;

- Нова икономическа география (New Economic Geography – NEG) – Херберт Кругман, модел „Ядро – периферия” (“Core - Periphery” Model).

3. Пазар на недвижими имоти – същност и елементи. Пазарът като система. Пазарът на недвижими имоти като част от инвестиционния пазар. Функции. Пазарни субекти. Видове пазари на недвижими имоти (пазарни сегменти).

4. Сделки с недвижими имоти. Структура на сделките с недвижими имоти. Сделки за покупко-продажба. Сделки за наем и аренда. Търговски сделки с имоти чрез лизинг. Особености на сделките с жилищни имоти, с имоти с бизнес предназначение, със земеделски участъци и др. обекти на недвижимата собственост.

5. Посредници на пазара с недвижими имоти. Правна регламентация на търговското посредничество с недвижими имоти. Посреднически операции при покупко-продажба и отдаване под наем. Комисионни посреднически операции. Дистрибуцията като форма на търговско посредничество с недвижими имоти. Агенции за недвижими имоти. Агенти и брокери. Конкурентоспособност на агенциите за недвижими имоти.

6. Маркетинг на недвижими имоти. Особености на еластичността на търсенето и предлагането на недвижими имоти: търсенето като определящ динамичен фактор. Изучаване на потребителските предпочитания при жилищни и бизнес имоти. Източници на маркетингова информация за изучаване пазара на недвижими имоти.

7. Анализ на пазара на недвижими имоти – търсене, предлагане, цени, конюнктура. Фактори, влияещи върху търсенето и предлагането. Фактори, влияещи върху цените на имотите – макроикономически, обективни, субективни. Цикличност на пазара на недвижими имоти. Прогнозиране конюнктурата на пазара.

8. Оценяване на недвижими имоти. Необходимост от оценяване на различните категории недвижими имоти. Същност на оценката и на процеса на оценяване на недвижими имоти. Понятията “стойност” и “цена” на недвижими имоти. Концепцията за пазарната стойност. Видове стойности и оценки на недвижимите имоти. Фактори влияещи върху стойността на недвижимите имоти. Принципи на оценяването на недвижими имоти. Процедура и етапи на оценяването.

9. Основни подходи за оценяване на недвижими имоти. Разходен подход и методи за неговото прилагане. Сравнителен подход и методи за неговото прилагане. Приходен подход и методите за неговото прилагане. Различията между англосаксонската и немската школа при използване на приходния подход за оценяване на недвижими имоти.

10. Оценяване на земята за строителство. Специфика на поземлените имоти като обект на оценяване. Разходния, пазарния /сравнителния/ и приходния подход при оценяването на земята за строителство и техните методи: метод на пазарното сравнение; метод но капитализираната поземлена рента; метод на поземления дял; метод на извличането; метод на районното развитие/остатъчен метод/; метод на поземления остатък. Учредяване на правото на строеж срещу обезщетение на бъдеща застроена площ.

11. Застраховане на недвижими имоти. Икономическа същност. Риск. Застраховане на имущество – класификация на имуществените застраховки, методи за определяне на тарифите в имущественото застраховане. Методи за определяне на щетите и застрахователните обезщетения. Застрахователен договор.

12. Финансиране на инвестициите в недвижими имоти – характеристика, източници и форми на финансиране в жилищни и корпоративни недвижими имоти. Видове кредити и условия за отпускането им. Ипотека – същност и видове. Лизингът – алтернативна форма за финансиране на инвестициите в недвижими имоти. Финансиране на инвестициите в недвижими имоти чрез емисия и търговия с ценни книжа.

13. Обща теория на инвестициите в недвижими имоти. Инвеститори в недвижими имоти. Инвестиционни решения и методи за оценка инвестициите в недвижими имоти. Преки инвестиции в недвижими имоти. Косвени инвестиции в недвижими имоти. Инвестиране в портфейли от недвижими имоти.

14. Управление на недвижима собственост. Същност и съдържание. Икономическо, техническо и правно управление на недвижимата собственост. Контрол на управлението на недвижими имоти. Организационни форми на управлението на недвижими имоти. Аутсорсинг на услуги.

15. Специфика на управлението на различни видове недвижима собственост. Управление на държавна недвижима собственост. Управление на общинска собственост. Управление на частна недвижима собственост. Доверително управление на недвижими имоти.

16. Фасилити мениджмънт. Връзка между управлението на недвижимите имоти и фасилити мениджмънта. Основни сфери на дейността. Процесен подход и оптимизиране на операциите. Стандарти за фасилити мениджмънт. Информационно осигуряване на фасилити мениджмънта.

17. Градоустройство – същност, обхват и задачи. Урегулирани поземлени имоти. Инфраструктура. Технико-икономически показатели за устройство на териториите и застрояване на поземлените имоти. Градско зониране. Кадастър.

18. Градоустройствено планиране и устройствени планове. Фази на градоустройственото планиране. Общи устройствени планове – обхват и съдържание. Подробни устройствени планове – обхват и съдържание. Концепции, теории и идеи за градове на бъдещето.


Литература:

1. Боровкова В. и колектив. Экономика недвижимости, изд. “Питер”, М., 2007.

2. Грязнова А.Г. и колектив. Оценка недвижимости, изд. “Финансы и статистика”, М., 2007.

3. Дановски, Ц., Ст. Йотов, Недвижима собственост, Юрапел, 1994.

4. Драганов, Х., Близнаков Й., Застраховане, Тракия-М, С., 2002.

5. Драганов, Х., Управление на риска, Тракия-М, С., 2002.

6. Закон за кадастъра и имотния регистър.

7. Закон за регионалното развитие.

8. Закон за устройството на териториите.

9. Калинков, К., Недвижима собственост, Варна, 2007.

10. Ралчев, Р., Как да сключваме сделки с недвижими имоти, Сиела, 1995.

11. Ковачев, А., Градоустройство, част 1 и 2, София – Москва, 2003.

12. Кодекс на застраховането

13. Колев, Н., Търговски операции с недвижимо имущество, Свищов, 1996.

14. Максимова, С. Н., Управление недвижимостью, Изд. „Дело” АНХ, М., 2006.

15. Марченко, А. В., Экономика и управление недвижимостью, Изд. „Феникс”, Ростов на Дон, 2007.

16. Помагало за експерт-оценители на недвижими имоти. Стандарти. Методи и подходи за оценка, Оценки & Партньрство, София, 2008.

17. Сделки с недвижими имоти, Изд. „Кабри”, С., 2006 – 2007.

18. Спис. „Фасилитис: списание за мениджмънт на сгради и съоръжения”, Юкономикс, София.

19. Смагин В.Н., Киселева В.А., Экономика недвижимости, изд. “Эксмо”, М., 2007.

20. Трашлиев С., Владиков О. и колектив. Сделки с недвижими имоти. Строителство & инвестиции., изд. “Кабри”, С., 2006/2007.

21. Hall, P., Urban and Regional Planning, 1992.

22. International Valuation Standards /IVS – 2000/ of the International Valuation Standards Committee (IVSC). Международни стандарти за оценяване.

23. Kosfeld, R., Lauridsen, J., Dynamic Spatial Modeling of Regional Convergence Processes, 2003.

24. Krugman, P., Development, Geography, and Economic Theory, 1995.

25. Kyle, R., Property Management, Chicago, 2008.26. Richard, D. G., Real Estate Rainmaker: Successful Strategies for Real Estate Marketing, 2005.

27. TEGоVA (European Group of Professional Valuers ). Европейски стандарти за оценка на недвижими имоти.
Каталог: docs -> doktoranti
doktoranti -> Програма за кандидат-докторантски конкурс по специалност "Политология"
doktoranti -> П р о г р а м а по Икономикс
doktoranti -> П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по специалност: “Икономика и управление”
doktoranti -> В ъ п р о с н и к за кандидат-докторантски конкурсен изпит
doktoranti -> Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление
doktoranti -> Факултет "икономика на инфраструктурата"
doktoranti -> Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност
doktoranti -> Конкурс за учебната 2011/2012


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница