Или Административен съд Кюстендил (или по пощата) следните документи: 1Дата14.08.2018
Размер30.23 Kb.ОБЯВА

Във връзка с актуализиране на списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район при Кюстендилски окръжен и административен съд за 2016/2017 година, всички специалисти, включени в списъка, трябва да представят в Регистратурата на Окръжен или Административен съд - Кюстендил (или по пощата) следните документи:1. Декларация по чл.7, т.3, т.4 и т.5, във вр. с чл.11, т.6 и т.9 от Наредба № 2/29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (по образец).

2. Справка за вещо лице (по образец).
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ ЕКСПЕРТИ В СПИСЪЦИТЕ С ВЕЩИ ЛИЦА ЗА 2016/2017 Г.
На основание чл.402, ал.1 от Закона за съдебната власт в Окръжен и Административен съд – Кюстендил се открива процедура за допълване на утвърдения списък на вещите лица за Кюстендилски съдебен район.

Съгласно чл.14, ал.1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, предложенията за изменение и допълнение на утвърдения списък на вещите лица ще се приемат до 30 септември 2016 г. (вкл.) в Регистратурата на Окръжен или Административен съд – Кюстендил (или по пощата).За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания (съгласно чл.7 от Наредба № 2 от 29.06.2015 год. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица):

1. Притежава степен на образование или професионална квалификация, съответна на вида експертиза, за която се назначава; за вещи лица, които са служители на МВР – завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;

2. Има най-малко 5 години стаж по специалността; за вещи лица, които са служители на МВР – успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи;

3. Не е осъждано за престъпление от общ характер;

4. Не е лишено от право да упражнява професия или дейност;

5. Не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;

6. Има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
Лицата, които кандидатстват за вещо лице, следва да подадат следните документи:

1. Заявление по образец (съгл. чл.10 и 12 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица), както и документите, посочени в чл.11 от Наредба № 2 от 29.06.2015 год. за вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица, а именно:

2. Лична карта – копие;

3. Диплом за завършена степен на образование или професионална квалификация – нотариално заверено копие; за вещи лица, които са служители на МВР – документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;

4. Свидетелство за съдимост, в което да е посочено, че се издава, за да послужи за вещо лице;

5. Декларация – съгласие за вписването му в списъците на вещите лица (по образец);

6. Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването, удостоверяващи стаж по специалността не по–малко от 5 години;

7. Декларация по чл.7, т.3, т.4 и т.5, във вр. с чл. 11, т.6 и т.9 от Наредба № 2/29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (по образец);

8. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

9. Удостоверение за достъп до класифицирана информация – заверено копие (при наличие на издадено такова);

10. Документи, удостоверяващи наличието на допълнителни квалификации – заверени копия;

11. Справка (по образец);

12. Актуална снимка (формат документи за самоличност) - за издаване „Карта на вещо лице” по образец, утвърден с решение на ВСС.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница