"imunolog"Дата05.08.2017
Размер44.86 Kb.
Медицинска информационна система “IMUNOLOG”
И. Пенджуров*, П. Митова*, Р. Рашков**, М. Николова**, С. Монов**, Д. Михайлова**, Е. Христакиева***, К. Николов****, Ж. Винарова*, М. Балева**

* НБУ-София, **Медицински Университет-София, *** Тракийски Университет-Ст. Загора, **** Медоциски Университет-Варна


Чрез съвременните информационни и комуникационни технологии може да се осъществи електронна връзка както между експерти, така и между експерти и непрофесионални потребители чрез автоматизирани методи. Работният процес протича в избрано време и от избрано място, чрез обмен на информация в локални мрежи или в Internet, като по този начин в значителна степен се подобряват и осъвременяват както ефективността на лекарския труд, така и предлаганите здравни услуги.

Целта на медицинската информационна система “IMUNOLOG” е да се обработят компютърно събрани на хартиен носител данни на болни от системен лупус еритематозус (СЛЕ). Най-старите данни са от 1969 г. като повечето болни са наблюдавани и изследвани в динамика два и повече пъти.

Системата е разработена с програмния продукт Borland Delphi, а използваната база данни е MySQL Server 5.0, разположена на сървърна машина с операционна система Windows 2000 Server.

Базата данни представлява 5 взаимно свързани таблици осигуряващи достатъчна среда за въвеждане на всяка информация от хартиеното досие. В основната таблица, свързана с визитите на всеки пациент, има предвидени 229 полета, за да бъде сигурно че всяка нужна информация е изведена отделно. Системата включва следните екрани: лични данни на пациента, визити, клинични симптоми, изследвания, лечение. Могат да се направят следните справки: по ARA (American Rheumatoid Association) критерии, по пол и възраст към началото на болестта, по възраст при диагностициране, по критерии за активност, по клинични симптоми, по диагнози, по лечение, по населено място и болница, по лекуващ лекар, както и на екран с извлечени данни от системата. Данните могат да се прехвърлят в системата Excel.

Към настоящия момент има няколко разработени бази данни за лупуса. През 1998 г. е представена първата клинична База данни за оценка на лупусно болни. BLIPS е разработена първоначално като софтуерно решение за British Isles Lupus Assessment Group (BILAG), авторите на системата за клинично оценяване, известна още като BILAG Index. ADS-Limathon Limited е акредитирана по ISO 9001: 1994 софтуер за проектиране, разработка, производство и поддръжка, както в последствие и по ISO 9001: 2000. Проектът "Еuro-Phospholipid" стартира през 1999 г. с използване на проспективна информация и центализиран компютърен дизайн (SADI). Включени са общо 1000 пациенти с антифосфолипиден синдром (APS), събрани от 13 държави (Белгия, България, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Израел, Италия, Холандия, Португалия, Испания и Обединеното кралство). Част от болните, разглеждани в този проект също страдат от системен лупус.

Всяка от трите системи е разработена и се използва съобразно нуждите на съответното проучване. Анализът е с тристепенна скала на изразеност, като липсата на съответния параметър е 0 точки, 1 точка носи наличие и 2 точки са за отлична организация.

В МИС „Имунолог” са избрани 29 параметъра, необходими за поставяне на диагнозата лупус и лечението на болестта [1, 2]. Сравнена с другите две, Imunolog не разполага с електронна интернет връзка с пациентите поради факта, че тя е целево разработена за ретроспективно изследване и проследяване промените в здравословното състояние на пациента, а не неговото текущо консултиране . Поради същите причини, системата няма и График. Системата BLIPS е с отлична организация в почти всичките 29 параметъра,но е много скъпа – 80 000 £, за разлика от другите две системи, които са напълно безплатни и представляват част от научни проекти. На табл.1 е представена сравнителната характеристика на трите системи, като е използвана скала от 0 до 3 точки.

Табл. 1 Сравнителна оценка системи BLIPS, IMUNOLOG и SADI


Видно е, че система Imunolog заема междинно място с 41 т. На 100 изследвани болни (82 жени, 18 мъже) с Imunolog са направени общо 306 визити. Разпределението по пол е представено на фиг.1, а по възраст - на фиг 2. Видно е, че най-много са болните във възрастта 10 - 20 г. - 33, и между 20 и 30 г. - 28.

Фиг 1 Разпределение по полФиг. 2 Разпределение по възраст


На фиг. 3 са представени най - честите белодробни симптоми. При 43 болни това е плеврит.

Фиг. 3 Симптоми при засягане на белия дроб


На фиг 4 са представени съдовите прояви, като най-чест е феноменът на Raynaud - 38 болни.

Фиг. 4 Съдови прояви

На фиг 5 е представено проведеното лечение, като е отразен сумарно броят на проведените курсове при всички болни при всички визити.

Фиг 5 Проведено лечение

На следните няколко графики са представени някои от получените резултати в сравнение със системата, използвана от R. Cervera и сътр. (3, 4).

Фиг.6 Прояви на артритФиг.7 Прояви на полисерозит

Видно е, че в повечето случаи резултатите в двете проучвания са много близки. В българска медицинска научна област това е една от първите дигитализирани бази данни, която осигурява пълноценна ретроспективна информация за продължителен период от време. В настоящия момент в системата от общо 100 въведени пациенти, които имат 306 визити, има 3 смъртни изхода. Средностатистически се падат по 3 визити на пациент, като най-малката регистрация е, разбира се еднократна, а най-много са осъществени 16 болнични прегледи. Средната продължителност за лечение на пациентите в Базата данни е 13 години, пациентът с най-кратка продължителност е за период по-малък от 1 година, а най-дълъг е срокът от 40 години.

Въвеждането на компютърно-асистирана обработка на медицинска и здравна информация чрез създадена специализирана База данни позволява експлоатацията й и за проспективни изследвания в real-time режим при всеки нов пациент. Това е важна предпоставка за подобряване качеството на здравните услуги и дейности при болните от лупус. Сравнителният анализ с другите две системи е доказателство за ефективността на МИС “Imunolog”.


Литература

  1. И.Пенджуров, Първата Информационна Система за ревматоидни заболявания, CD Годишник, 2007; 3, съставител Ж.Винарова, П.Михова, ISBN -13: 978-954-535-344-9, изд. НБУ, София, 2007

  2. I.Penjurov, MIS Imunolog - practical results and conclusions, Том 6, №2, Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics, 2009; 6: 2 (Online), 2009; 7 (in press).

  3. Cervera R, Khamashta M, Font J et al. Systemic lupus erythematosus: clinical and immunologic patherns of disease expression in a cohort of 1 000 patients. Medicune (Baltimore). 1993; 72: 113 - 124.

  4. Cervera R, Khamashta M, Font J et al. Morbidity and mortality in systemic lupus erythematosus during a 5-year period. A multicenter prospective study of 1 000 patients. Medicune (Baltimore). 1999; 78: 1 - 9.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница