Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1Дата20.07.2018
Размер113.52 Kb.РИ-ИСУ-06.02.01.00.00/3-1
Рег.№ 93-00-4678/25.04.2012

УТВЪРЖДАВАМ,

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

/инж. Д.Николов/

Дата:

Техническо задание (изисквания)

за възлагане извършване на услуги
ОТНОСНО: Сключване на рамков договор за подпомагане изграждането на намивната дига на хвостохранилище «Люляковица»- Пробутване на хвост с булдозерна техника
1. Съществуващо положение

Хвостохранилище „Люляковица” е намивно земно-насипно съоръжение или утайник за съхранение на отпадъчен шлам от набогатяването на руда, който е във вид на пулп от Обогатителната фабрика на „Асарел-Медет”АД. Насипването на отпадъка става чрез разсредоточено изпускане на хвост от разединителни хвостопроводи и хидроциклони. Посредством хидроциклоните се добива едрозърнест хвост, който се трупа от към въздушния откос и в последствие с пробутване върху плажа се изгражда поредната намивна дига. Разреждането на едрата фракция на пулпа в хидроциклоните позволява на хидроциклонираният хвост да се разтича към въздушния откос на опорната призма под наклон 1:5 до 1:6.

Изграждането на намивната дига на хвостохранилище «Люляковица» е непрекъснат процес. Дигите и бермите се изграждат с булдозери и багер.

През девет-десет месеца на х-ще „Люляковица” се изгражда по една намивна дига с височина 3м. чрез прехвърляне и пробутване на хидроциклониран хвост от въздушния откос върху плажа на разстояние 25 м. Всяка нова дига е по-дълга от старата (дига 806 е с дължина 1500 м. а дига 809 е 1580 м), което предполага изграждането на дигата за повече време, а за сигурността на хвостохранилището е важно колкото се може това време да бъде по-кратко.


2. Изисквания за същността/цел/, съдържанието/предмет/ и особеностите на услугата.

2.1. Същност /цел/ на услугата.

Избор на изпълнител за сключване на рамков договор(за 5години) с предмет на дейност - пробутване на циклониран хвост с булдозерна техника за оформяне дигите на въздушния откос на хвостохранилище „Люляковица”

2.2. Съдържание / предмет/ на услугата

Пробутване на хидроциклониран-сух хвост(обемно тегло 17kN/m3) с булдозер на разстояние до 50м при изграждане на намивни диги с височина 3м при спазване на проектната документация.

2.3. Обхват и особености на услугата:

Сключване на рамков договор за пробутване на хвост с булдозер при изграждане на намивни диги. Услугата изисква осигуряване на работа с булдозер, за пробутване на хвост на разстояние до 50м и височина до 3м с минимална производителност 30м3/час. Като параметрите на машината е необходимо да покриват следните изисквания:


 • Мощност ≥ 200 конски сили;

 • Обем на греблото ≥3,5м3 ;

 • GPS оборудване, с което да могат да сe следят местоположението и работните параметри на машината- конкретно времето на ефективна работа и престой.


3.Обем на услугата.

Работата изисква услуга с булдозер, напълно обезпечен от изпълнителя с горива, поддръжка, обслужване, механизатор. Мобилизация и демобилизация на необходимата механизация, оборудване, временно селище. Годишно се очаква мобилизациите(всяка една конкретна задача, етап) да бъдат минимум три и повече, при ≈100мсм/годишно. Булдозера трябва да отговаря на описаните в т.2 изисквания. В случай на принудителен престой на машината за повече от една седмица, оферента трябва да може да осигури друга, с параметри отговарящи на офертните изисквания.4. Качествени/офертни/ изисквания към услугата.

4.1. Състезателна част 1. Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата;

 2. Предложения за крайна единична твърда цена- Приложение №1;

 3. Фирмен ценоразпис на наличната механизация на кандидата - да се представи в отделно приложение;

 4. Офертен срок за мобилизация и стартиране на ефективна работа – необходимо време в работни дни, след получаване на покана за изпълнение на конкретен етап;

 5. Готовност за отпочване на работа;

 6. Условия за разплащане и начин на разплащане/аванс и др./;

 7. Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата;

 8. Срок на валидност на офертата не по-малък от 90 дни;

 9. Представяне препоръки от 3 други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани обекти с подобен характер;

4.2. Несъстезателна част 1. Регистрация по БУЛСТАТ;

 2. Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и Е-mail;

 3. Съдебна регистрация на изпълнителя;

 4. Финансов отчет за приходи и разходи и баланс за последната финансова година одитирани от експерт счетоводител;

 5. Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата;

 6. Фирмата-оферент е с предимство ако е изпълнявала такъв вид работа;

 7. Парафиране на проекто-договор и проекто-анекс, приложения към техническото задание, като свидетелство, че оферента е запознат с условията по тях;

4.3. В процедурата не може да участва кандидат, който е:

(1). Лишен от правото да упражнява търговска дейност;

(2). Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;

- за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група;

(3). Осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или стопанството.

(4). Обявен в несъстоятелност или е в открито производство по обявяване в несъстоятелност.

(5). В производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

(6). Лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

(7). Има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

4.4. Изискванията по т.4.3. (2), (3), (6) и (7) се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите или участниците, а в случай, че членовете са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

4.5. Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на услугата, изискванията по т. 1.3 и 1.4 по-горе се прилагат и за подизпълнителите.

4.6. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. (3), т. (4) и т. (5) с декларация.

4.7. При подписване на договора за строителство участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелствата .
5. Начин и критерии за приемане на извършената работа.

- Количествата на всички изпълнени видове работи, ще се доказват по време на тяхното изпълнение, двустранно между Възложител и Изпълнител с количествени сметки и Приемо-предавателен протокол;

- В хода на изпълнението броя на машиносмените ще се доказва на база подписан от експлоатацията персонален дневен акт(отчет) за отработените часове на булдозера и съпоставима разпечатка от GPS на машината, показваща местонахождението на булдозера в отчитания период от време и отработените часове. Отчитането на извършените работи ще се извършва на база двустранно съставен и подписан протокол обр.19 от Възложител и Изпълнител. Разплащането ще става след подписване на приемо-предавателен протокол от Експлоатация, Инвеститорски контрол и Изпълнител.

- Остойностяването на изпълнените видове работи, ще се извършва по приети твърди единични цени по Приложение №1, които подлежат на актуализация в случай че базовата цена на дизеловото гориво претърпи промяна с повече от 5%.6. Други условия

1. Принцип за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта за Възложителя.

2. Да се спазват общите условия към Договори сключвани от «Асарел –Медет» АД с външни партньори в контролираните от „Асарел - Медет”АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

3. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология” и „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

4. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

5. Количествата на изпълнените работи ще се доказват по време на тяхното изпълнение, двустранно между Изпълнителя и Възложителя.

6. Остойностяването на изпълнените видове работи, ще се извършва по приети твърди единични цени и елементи на ценообразуване и доказани количества.

7. Aктуализациятa на цените на механизацията, ще се извършва както следва:

К тр.- коефициент на актуализацията

БЦД – базова цена дейност

НЦД – нова цена дейност

ЦДГ нова- нова цена дизелово гориво

ЦДГ база- базисна цена на дизеловото гориво. Базова цена гориво се определя чрез счетоводна справка от «Асарел-Медет»АД.

ЦДГ = (ЦДГ нова - ЦДГ база) х 100/ ЦДГбаза – в %

К тр. = 1/3 ЦДГ / 100 + 1НЦД = БЦД х Ктр.
8. Приложения № 2 и №3 – Проекто- Рамков Договор и Проекто- Анекс не се попълват от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по тях.

9. В 10 дневен срок от подписване на рамковия договор изпълнителя ще трябва да представи банкова гаранция за „Изпълнение на договора” в размер на 10 000,00 лева, със срок на валидност 5 години.

10. За справки и допълнителна информация – инж. Иванка Тасмова – инвеститорски контрол на тел. 0357/60210 вътр.389.
Офертата да се представи до 16,00 часа на 25.05.2012 год. в запечатан плик, адресиран до Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4 500 гр. Панагюрище по пощата в запечатан плик с ненарушена цялост, с надпис: Оферта за изпълнение на обект «Пробутване на хвост с булдозерна техника на хвостохранилище «Люляковица». Офертата следва да бъде подадена в голям плик съдържащ запечатани два отделни плика, със следното съдържание: Запечатан плик № 1 с надпис “ДОКУМЕНТИ” (техническа част), съдържащ всички необходими документи, касаещи предлаганите технически характеристики, техническите изисквания и спецификации, гаранция на доставяната стока /услуга, референции, баланс и отчет за приходи и разходи за последната финансова година и други специфични изисквания съгласно Техническото задание. Запечатан плик № 2 с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ”, съдържащ предложението на доставчика за предлаганата цена и начин на плащане на оферираната доставка на услуги.- Приложение №1, Фирмен ценоразпис на наличната механизация.
- По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

- На e-mail: rshumanov@asarel.com, лично на вниманието на Изпълнителния Директор.

Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия .

Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва в един кръг. На разговори за подобряване и доуточняване параметрите се кани само класиралия се на първо място.

Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
ПРИЛОЖЕНИЯ:


 1. Приложение №1 – Приблизителна количествено стойностна сметка и ценообразуващи параметри.

 2. Приложение №2 – Проекто- Рамков Договор

 3. Приложение №3- Проекто-анексИЗГОТВИЛИ, СЪГЛАСУВАЛИ,
Инвеститорски контрол: Директор „Р и Л”:

/инж. Ив. Коева / /инж.Ек. Станчева/


Инвеститорски контрол: Директор „ПТД”:

/инж. Здравка Кърпаров / /инж.Ив.Чалаков/


Н-к цех „ВОС, SX-EW и ПС”:

/инж.Ст.Трошанов/


Р-л отдел „Строителство”:

/инж.Ат.Тасмов/Приложение № 1
ПРИБЛИЗИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Относно: «Пробутване на хвост с булдозерна техника на хвостохранилище «Люляковица»
ОФЕРЕНТ: ...........................................................................................................
Видове СМР

Ед. мярка

К-во

Ед. цена

Обща стойност

1


Пробутване на хвост с булдозерна техника на хвостохранилище „Люляковица, включително мобилизация и демобилизация на механизацията (с включена печалба).

мсм/ година

100


ОБЩО цена, без ДДС

2

Цени на механизация

Фирмен ценоразпис


3

Срок за мобилизация- Готовност за отпочване на работа от дата на покана.

Календарни дни


4

Начин на плащане (аванс да/не)

%


5

Срок на валидност на офертата

Дни


Пояснения:

 1. Предложените единични цени са „твърди” през целия период на действие на договора, но подлежат на актуализация в случай че базовата цена на дизеловото гориво претърпи промяна с повече от 5%. При промяна на единичната цена или други обстоятелства се сключва анекс.

 2. Количествата са ориентировъчни и ще се доказват на място.


Дата:.........................................

Оферент:

/подпис и печат/
За Възложителя: стр./ за Изпълнителя
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница